KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 77)

 01.12.2000-24247 Tarihli Resmi Gazete

 Maliye Bakanlığından

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 77)

 

1.Tecil-Terkin Uygulaması

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, sektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç ettiği malları imalatçı olmayan ortakları ile ortakları dışındaki firmalardan alışında münhasıran aynı maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında işlem yapılması uygun görülmüştür.

 

Buna göre, sektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç edeceği malları, 27 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde tanımı yapılan imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan alımında tecil-terkin uygulanması zorunludur.


2. Gümrük Beyannamesinin Teyidi

2.1. İndirimli teminat uygulamasından yararlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri dışındaki mükelleflerin yeminli mali müşavir tasdik raporuna dayalı olanlar dahil olmak üzere, nakden veya mahsuben iade talepleri, gümrük beyannamelerinin teyidi gerçekleşmeden yerine getirilmeyecektir.

Mahsuben iade talebinin süresi içinde yapılmış olması halinde, mahsup işlemi talep tarihi itibariyle yapılacak, bu işlemde 28 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/3) bölümü uyarınca gecikme zammı uygulanmayacaktır.

2.2. 62 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünde, indirimli teminattan yararlanan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerinin, gümrük beyannamesinin teyidi beklenilmeksizin, belirlenen tutardaki teminatın verilmesi ile yerine getirileceği belirtilmiştir.

İndirimli teminat uygulamasından yararlanan sektörel dış ticaret şirketlerinin ihracat istisnasından doğan katma değer vergisi iadelerinde bir önceki iade talebi ile ilgili gümrük beyannamesinin teyidi alınmadan iade işlemi yapılmayacaktır. Bir önceki döneme ait gümrük beyannamesinin teyidinin alınması üzerine, bir sonraki döneme ait iade talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamesinin teyidi beklenilmeyecektir.

3. Teminat Çözümüne Ait Yeminli Mali Müşavir Raporu Düzenlenmesi

Katma değer vergisi iadelerinde mükelleflerce yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edileceğinin beyan edilmesi halinde, iade talepleri incelemeye sevk edilmemektedir. Ancak dış ticaret sermaye şirketleri dışındaki mükelleflerden iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu iade ile ilgili yeminli mali müşavir raporu ibraz etmeyenlerden teminatlarını %100’e tamamlamaları istenecek, 15 işgünü içerisinde teminatlarını %100’e tamamlamayanların bu döneme ait teminatları paraya çevrilecektir.

4. Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerle İlgili Tevkifat Uygulamasında Mahsuben İade

72 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Tebliğinin 4 üncü bölümünde tekstil ve konfeksiyon sektöründe yapılan fason işler dolayısıyla vergi tevkifatı uygulanan mükelleflerin bu işlem nedeniyle mahsuben iade talebinde bulunabilecekleri belirtilmiştir. Bu uygulamada mahsuben iadesi talep edilen tutarın 200 milyon lirayı aşmaması halinde ilgili belgelerin ibrazı üzerine mahsup talebi yerine getirilecektir. 200 milyon lirayı aşan kısmın iadesinde inceleme veya yeminli mali müşavir tasdik raporu ya da teminat aranılacaktır. Tebliğ olunur.E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293675 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293675 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?