KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 78)

22 .12. 2000-24268 Resmi Gazete

Maliye Bakanlığından

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 78)

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan incelenmekte olan mükelleflerin iade taleplerinin inceleme sonucuna kadar bekletilmesi ve bu sürecin uzun zaman alması karşısında teminat miktarı yükseltilmek suretiyle iade talep ettikleri anlaşılmış ve bu durumda olan ve indirimli teminat uygulamasından yararlanan mükelleflerin iade taleplerinin aşağıda belirtilen şekilde sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

 

İndirimli teminat uygulamasından yararlanan mükelleflerin; mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler ve bunlara mal veya hizmet temin eden mükellefler zincirinde yer alan mükelleflerle ilgili olarak;

 

- Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıkları veya

kullananlardan mal aldıkları,

- İlgili dönem defter veya belgelerini ibraz etmedikleri,

- Yapılan araştırmada adreslerinde bulunmadıkları,

- Katma değer vergisi beyannamesini vermedikleri,

gibi tespitlerin bulunması halinde, söz konusu olumsuzlukları tespit edilenlerden temin edilen mal ve hizmetlere isabet eden katma değer vergisi miktarının ilgili dönemde iadesi talep edilen verginin % 20’sini aşmaması ve bu kısma ilişkin iadenin yapılacak inceleme sonucuna göre yerine getirilmesi konusunda yazılı başvuruda bulunulması kaydıyla, iade talepleri artan kısım için % 100 teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

Bu şekilde beyanda bulunarak katma değer vergisi iadesi alan mükelleflerin teminatları yeminli mali müşavir ya da vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak çözülecek ve iade edilmeyen tutarlara ilişkin işlem de bu rapora göre sonuçlandırılacaktır. Bu Tebliğle belirlenen esaslar kapsamında teminat verilmemesi halinde mükelleflerin iade talepleri vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu ile yerine getirilecektir.

Bu Tebliğe göre beyanda bulunmayanların iade taleplerinde ise önceki tebliğlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Bu Tebliğ hükümleri, nezdinde yapılmakta olan vergi incelemesi henüz sonuçlanmamış ancak;

- Vergi incelemesine yetkili olanlarca aksine bir görüş belirtilmemiş,

- 4422 sayılı Kanun uyarınca hakkında takibat yapıldığı konusunda vergi dairesine intikal etmiş bir bilgi bulunmayan, mükelleflerin iade ve mahsup taleplerinde de uygulanacaktır. Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285884 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285884 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?