kdv İç Genelgesi 2012/2

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı


SAYI : B.07.1.GİB.0.06.53-130[5373-167]

KONU :

20.07.2012*074686


KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ

(SIRA NO: 2012/2)


........................ VALİLİĞİNE

( Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü

................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(.......................... Müdürlüğü)

 

 

 


Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

48, 107 ve 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerindeki açıklamalara göre istisnadan yararlanmak için bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvuracak olan mükelleflere verilecek yazıların ekteki (EK:1, EK:2, EK:3, EK:4, EK:5, EK:6, EK:7 ve EK:8) örneklere göre verilmesi uygun görülmüş, konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış bulunan 1998/I Sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.


Mehmat KILCI

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkanı

EK: 1
ARAÇLARIN TESLİMİNE VEYA İTHALİNE İLİŞKİN
VERĠLECEK YAZI ÖRNEĞİ

………………….. VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Vergi Dairesi Müdürlüğü)
…………………………………
…………………………………………………………….
İLGİ: …../…../……… tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracı ithal etmek/ …………………………………… adresinde bulunan mükellef …………..
………….……..’den satın almak istediğiniz belirtilerek, gümrük idaresine/bu aracı satan firmaya ibraz edilmek üzere, söz konusu aracın ithalinin/tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ……...…………….… ………………. işinden dolayı Dairemizin ……….....……… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracının firmanızca ithali, mükellef ……………………………………. tarafından firmanıza teslimi Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca ilgili gümrük idaresine/taşıma aracını satan firmaya (01/01/……) - (31/12/…….) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı, 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı gümrük idaresine veya satıcıya ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. Satıcı bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.

EK: 2
ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN
VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

....................... VERGi DARESi BAġKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(..................Vergi Dairesi Müdürlüğü)
.......................................
......................................................................
İLGİ: ...../...../......... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere .................................... adresinde bulunan mükellef .......................................'e deniz/hava/demiryolu taşıma aracı imal/inşa eden firmaya ibraz edilmek üzere söz konusu aracın imal/inşasının katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ............................ ................... işinden dolayı Dairemizin ....................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracının mükellef ........................................... tarafından imali/inşası Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracını imal/inşa eden firmaya (01/01/......) - (31/12/.......) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı, 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı imal/inşa edene ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. İmal/inşa eden bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.

EK: 3
ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERĠLECEK YAZI ÖRNEĞİ

....................... VERGİ DAĠRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(..................Vergi Dairesi Müdürlüğü)
.......................................
......................................................................
İLGİ: ...../...../......... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracı imal ettiğiniz/ettirdiğiniz belirtilerek, satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere bu aracın imal/inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin alımının/ithalinin katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ............................ ................... işinden dolayı Dairemizin ...................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imali/inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin firmanıza teslimi/firmanızca ithali Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı, bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (01/01/......) - (31/12/.......) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı gümrük idaresine veya satıcıya ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. Satıcı bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.

EK:4
ARAÇLARIN TADİLİ, BAKIMI VE ONARIMINA İLİŞKİN
VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

....................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(..................Vergi Dairesi Müdürlüğü)
.......................................
......................................................................
İLGİ: ...../...../......... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızca kiralanan/ve/veya işletilen ........................ (isimli/plakalı/kayıtlı) deniz/hava/ demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımının ................................................ adresinde bulunan mükellef ................................................'e yaptırılacağı belirtilerek, bu hizmeti verecek firmaya ibraz edilmek üzere, söz konusu tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ............................ ................... işinden dolayı Dairemizin ...................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Firmanız tarafından kiralanan/ve/veya işletilen deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Ancak, gerek firmanızın gerekse tadil, bakım ve onarımı yapan firmaların bu işlemde kullanılacak yedek parça ve malzemeleri iç piyasadan satın almaları veya ithal etmeleri, genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı, bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracının tadil, bakım ve onarımını yapacak firmaya (01/01/......) - (31/12/.......) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı gümrük idaresine veya satıcıya ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. Satıcı bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir

EK: 5
ARAÇLARIN SİPARİŞ VERİLEREK İMALİ VE İNŞASINDA
KULLANILACAK HİZMETLERİN ALIMINA İLİŞKİN OLARAK ARACI İMAL VE İNŞA ETTİREN FİRMAYA VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

....................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(..................Vergi Dairesi Müdürlüğü)
.......................................
......................................................................
İLGİ: ...../...../......... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracını sipariş vererek imal/inşa ettirdiğiniz belirtilerek imal/inşa eden firmaya ibraz edilmek üzere bu firmadan yapılan hizmet alımlarının katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ............................ ................... işinden dolayı Dairemizin ...................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Kiralamak/işletmek üzere deniz/hava/demiryolu taşıma aracını sipariş üzerine imal ve inşasını yapan firma tarafından firmanıza yapılan hizmetler Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Ancak bu istisna yazısı; sadece aracı fiilen imal ve inşa eden tarafından firmanıza verilen hizmetler için geçerli olup, belgenin firmanızın aracın imal ve inşası ile ilgili diğer mal ve hizmet alımlarında kullanılması mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, aracın imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin kısmen veya tamamen firmanızca temin edilmesi halinde bu mal ve hizmetlerin alımlarında genel esaslara göre KDV uygulanacaktır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı, bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracını fiilen imal ve inşa eden firmaya (01/01/......) - (31/12/.......) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı imal/inşa edene ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. İmal/inşa eden (satıcı) bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.

EK:6
ARAÇLARIN SİPARİŞ ÜZERİNE İMALİ VE İNŞASINDA
KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN OLARAK ARACI İMAL VE İNŞA EDEN FİRMAYA VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

....................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(..................Vergi Dairesi Müdürlüğü)
.......................................
......................................................................
İLGİ: ...../...../......... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, deniz/hava/demiryolu taşıma aracını sipariş üzerine imal/inşa ettiğiniz belirtilerek, satıcı firmaya/gümrük idaresine ibraz edilmek üzere bu aracın imal/inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin alımının/ithalinin katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ............................ ................... işinden dolayı Dairemizin ...................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Deniz/hava/demiryolu taşıma aracının sipariş üzerine imali/inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin firmanıza teslimi/firmanızca ithali Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı, bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla deniz/hava/demiryolu taşıma aracının firmanızca sipariş üzerine imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (01/01/......) - (31/12/.......) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı gümrük idaresine veya satıcıya ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. Satıcı bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.

EK: 7
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASINDA KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE
İLİŞKİN VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

(KDV Mükellefi Olanlar Ġçin)
....................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(..................Vergi Dairesi Müdürlüğü)
.......................................
......................................................................
İLGİ: ...../...../......... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, faaliyetinizin deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olduğu belirtilerek deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımının/ithalinin katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası işinden dolayı Dairemizin ...................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır.
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin firmanıza teslimi/firmanızca ithali Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Ancak firmanızın bu araçların tadil, bakım ve onarımı ile ilgili mal ve hizmet alımları genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı, bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (01/01/......) - (31/12/.......) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı gümrük idaresine veya satıcıya ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. Satıcı bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.

EK: 8
FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASINDA KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE
İLİŞKİN VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

(KDV Mükellefi Olmayanlar İçin)
....................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(..................Vergi Dairesi Müdürlüğü)
.......................................
......................................................................
İLGİ: ...../...../......... tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde, faaliyetinizin deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olduğu belirtilerek deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımının/ithalinin katma değer vergisinden istisna olduğunu belirten bir yazı verilmesi talep edilmektedir.
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası işi ile ilgili olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin firmanıza teslimi/firmanızca ithali Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Ancak firmanızın bu araçların tadil, bakım ve onarımı ile ilgili mal ve hizmet alımları genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Bu yazının verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu yazıya istinaden istisna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.
Bu yazı, bir takvim yılı için geçerli olmak kaydıyla firmanızca deniz/hava/demiryolu taşıma aracının imalinde/inşasında kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız firmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine (01/01/......) - (31/12/.......) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
Tarih İmza
NOT: Bu yazı 2 örnek olarak düzenlenecek, aslı gümrük idaresine veya satıcıya ibraz edilmek üzere dilekçe sahibine verilecektir. Satıcı bu yazının bir fotokopisini istisna kapsamında teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesine ekleyecek aslını da Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edecektir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278438 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278438 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?