E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,07 TL
14390690 Ziyaretçi

KDV Kanunu / Genel Yazılar - Özelgeler - Sirküler

KDV ORANLARI İLE İLGİLİ ÖZELGELER İÇİN TIKLAYIN...
Geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşya karşılığında düzenlenen Gümrük makbuzunda yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı
ymetli taşlarda KDV uygulaması
ATA Karnesi ile yurt dışına çıkartılan malların yurt dışında satılması hk.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının vade tarihinden sonra elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği
Kat karşılığı inşaat işinde Kurumlar Vergisi, KDV ve belge düzeni hk.
Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
Katı Atıkları Depolama ve Bertaraf Tesisine Taşıma İşinde KDV Tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.
İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde mahsuben iade talebi
Kendi Yürür Tarla Pülverizatörüne Uygulanacak KDV Oranı
Kooperatifin KDV,Gelir V.,kurumlar V.ve Damga Vergisinden muaf olup olmadığı
Külçe alüminyumdan mamül ayakkabı taban kalıbı teslimlerinde tevkifat uygulaması
Katma Değer Vergisi  Sirküleri / 61 Transit taşımacılık istisnası
Katma Değer Vergisi Sirküleri / 60 ((KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut sirkülerlerin birleştirilmesi)
Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı.
Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması(Özelge)
BSMV mükellefinin iş yerinin dış cephesinin kiraya verilmesi.
Kiralanan işyerinin bir bölümünün başka kişiye kiraya verilmesi işleminin KDV'ye tabi olup olmadığı

Akvaryum giriş ücretlerine uygulanacak KDV oranı

Çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile oyuncakların sepet ya da vazo içerisinde birlikte satışında uygulanacak KDV oranı

Gümrük antreposunda verilen depolama hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı.
Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Bir Şirketten Alınan Makine Tamir Hizmeti Karşılığında Bu Firmaya Yapılan Ödemeler Üzerinden KDV ve Stopaj Kesintisi Uygulanıp Uygulanamayacağı
Araç kiralama faaliyetinde tevkifat
POS cihazı kullanmak suretiyle kredi kartı ile yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulaması hakkında
Bakır ve alüminyum alaşımlı kaynak tel tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.
Ev ve İşyeri temizlik işlerinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı
Döşemelik kumaş ve duvar kağıdı ithalinin KDV tabi olup olmadığı
İthal edilen ve gümrükte vergisi yüksek hesaplanan ve indirimle giderilemeyen KDV'nin iade edilip edilmeyeceği
Okul aile birliğince okulun ihtiyaçları ve onarımı için yapılan mal ve hizmet alımlarının KDV'den istisna olup olmadığı
Boya, raspa ve usturmaca hizmetlerinin ifasında tevkifat oranı
Ekspertiz hizmetinde KDV tevkifatı
Sözleşmenin feshinden doğan tazminata ilişkin fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve bu tazminatın KDV'ye tabi olup olmayacağı hk.
Aynı firmanın şubelerine gün içinde satılan etlerin tutarının fatura limitinin altında kalması halinde düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulaması
Yurt dışında mukim firmadan satın alınan işgücü temin hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı
Organize Sanayi Bölgelerinin alt yapıları tamamlanan arsa ve işyeri teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı
Hisse senetleri İMKB'de kote edilmiş şirkete enerji depolama tankı tesliminin tevkifata tabi olup olmadığı
Turizm seyahat acentelerine ödenen komisyon ücretlerine KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
KDV Kanunu'nun 17/4-o maddesi kapsamındaki A.Ş.nin aynı konuda faaliyet gösteren ancak istisnadan vazgeçerek KDV mükellefiyeti tesis ettiren AŞ.yi KV Kanunu'na uygun olarak devralması
Alüminyum profilin ihracı ve yurt içi tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı
Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp,  daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde  uygulanacağı hk.
Turizm seyahat acentelerine ödenen komisyon ücretlerine KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
Teslim bedeli+KDV şeklinde düzenlenen sözleşmeye istinaden düzenlenecek faturalarda KDV'nin ayrıca hesaplanacağı.
KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın inşaa ve montajının denetlenmesi hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.
Mahkeme kararıyla ayrılan eşe bırakılan ticari emtianın KDV mevzuatı karşısındaki durumu.
Tvik Belgesi Sahibi Mükellefe Mal Satışı (Özelge)

Boya naylonu (boya önlüğünün) KDV oranı

Polypropylen-polyester hammaddesinden üretilen gemi halatının ithali ve tesliminde KDV oranı hk

3921.12.00.00.00 GTİP nolu "vinilklorür polimer"den mamül suni deri ithalinde KDV oranı.

Bez ve benzeri ürünlerden üretilen bez bebeklere uygulanacak KDV oranı. (Özelge)
Pamuk kumaş kırpıntısı teslimlerinde uygulanacak KDV oranı. (Özelge)
Bayan el çantaların tesliminde uygulanacak KDV oranı. (Özelge-B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1078)
Gümrük İdareleri Tarafından Kağıt Ortamında Gümrük Beyannamesi Düzenlenmesine ve Kamu Kurumlarının Gümrük Beyannamesi Örneklerinin Kağıt Ortamda Islak İmzalı İbrazına Yönelik Taleplerinin Karşılanmasına Son Verilmesine İlişkin Genel Yazı
Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oranı(Özelge)
Zorunlu Olarak İhraç Ettikleri Malların Geri Gelmesine İlişkin Genel Yazı
Ferdi işletmenin sermaye şirketine devredilmesinde fatura düzenleneceği ve bu işlemin Katma Değer Vergisinden istisna olacağı hk.
Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/9
İhracat İstisnası Hakkında Genel Yazı
Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar (Sürkiler/4)
95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili İade Uygulamasında Yapılan Değişiklik Hakkında (Katma Değer Sirküleri /33)
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamındaki makine-teçhizat teslimlerinin finansal kiralama yoluyla yapılması halinde KDV uygulaması hakkında. ( Katma Değer Vergisi Sirküleri / 47)
84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin I/1.4 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde doğan alacaklarının nakden iadesinde inceleme raporu ve teminat aranılmadan işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. (Katma Değer Vergisi Sirküleri /48 )
Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı. (Katma Değer Vergisi Sirküleri / 49 )
Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurtiçinden Yapılan Mal Teslimleri ile Bu Mağazalar Tarafından  Yapılan İşlemlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu (Katma Değer Vergisi Sirküleri / 52 )
Katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında(Katma Değer Vergisi Sirküleri /53)
Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı(Katma Değer Vergisi Sirküleri / 54)
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına diplomatik istisna kapsamında yapılan iade işlemleri hakkında(Katma Değer Vergisi Sirküleri /55)
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında.( Katma Değer Vergisi Sirküleri / 56 )
İndirilemeyecek katma değer vergisi (Katma Değer Vergisi Sirküleri /57 )
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması(Katma değer Verisi Sirküleri /58 )
İşgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hakkında(Katma Değer Vergisi Sirküleri /59 )
KDV Kanununun Uygulanmasına İlişkin Mevcut Sirkülerin Birleştirilmesi ile Tereddütlerin ortadan kaldırılması (KDV Sirküleri 60(Taslak)
Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 54 KDV-54/ 2010-2 (Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı)
Tescil edilmiş taşıtların satış ve devirleri (Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/3)
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında(Katma Değer Vergisi Sirküleri /56 )
2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.03.2009 tarihinden itibaren bilgisayar donanım ürünlerinin tesliminde KDV oranının %8’e indirilmesi nedeniyle yuklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda