KDV Kanunu'nun 17/4-o maddesi kapsamındaki A.Ş.nin aynı konuda faaliyet gösteren ancak istisnadan vazgeçerek KDV mükellefiyeti tesis ettiren AŞ.yi KV Kanunu'na uygun olarak devralması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1462

05/09/2011

Konu

:

KDV Kanunu'nun 17/4-o maddesi kapsamındaki A.Ş.nin aynı konuda faaliyet gösteren ancak istisnadan vazgeçerek KDV mükellefiyeti tesis ettiren AŞ.yi KV Kanunu'na uygun olarak devralması
İlgide kayıtlı dilekçenizde, KDV Kanununun 17/4-o maddesinde yer alan istisna hükmünden faydalanan Şirketinizin, istisnadan vazgeçerek mükellefiyet tesis ettiren ....A.Ş yi aktif ve pasifi ile kül halinde devralacağı belirtilerek Şirketiniz tarafından ifa edilecek hizmetlere istisna uygulamasına devam edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun;

- 17/4-c maddesi ile 'Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, maddenin parantez içi hükmünde ise bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmünün uygulanmayacağı, bu işlem sonunda faaliyetini bırakan, ... mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergilerin, faaliyete başlayan ... kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılacağı,

- 17/4-o maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

- 18/1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamının şart olduğu, ancak, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü olmadığı, (2) numaralı fıkrasında da, istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetlerinin talep tarihinden itibaren tesis olunacağı, bu şekilde mükellef olanların üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacakları, mükelleflerin üç yıllık sürenin bitiminden önce çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetlerinin üç yıl süre ile yeniden uzatılmış sayılacağı,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, KDV Kanununun 17/4-o maddesinde yer alan istisna hükmünden vazgeçerek KDV mükellefiyeti tesis ettiren ... A.Ş. nin, aynı konuda faaliyet gösteren ancak işlemlerinde Kanunun 17/4-o maddesi hükmünü uygulayan Şirketiniz tarafından kül halinde devralınması halinde, ...A.Ş. nin tüzel kişiliği sona ereceğinden ve Şirketinizin tüzel kişiliği devam edeceğinden, Şirketinizin iradesinin esas alınması ve aynı türden ifa edilen hizmetlere istisna uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268468 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268468 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?