Kibrit İthalatında Koruma Önlemleri Uygulanmasına İlişkin Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2009/15656    23.12.2009-27441 Resmi Gazete
             Ekli “Kibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/12/2009 tarihli ve 42574 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                       
 
KİBRİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA
İLİŞKİN KARAR
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde kibrit ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
             Korunma önlemi
             MADDE 2 – (1) 36.05 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) kibritlerin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
             (2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde, azami ek mali yükümlülüğü aşmamak üzere, eşik birim kıymetten, ithal edilen ürünün diğer yurt dışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (net kilogram başına fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanan müspet farka tekabül eden tutar kadar tahsil edilir.
 
GTP
DÖNEMİ
Eşik Birim Kıymet/Azami Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Net Kg)
36.05
Eşik Birim Kıymet
Azami Ek Mali Yükümlülük
1 inci Dönem
(6/6/2009-5/6/2010)
3,10
1,00
2 nci Dönem
 (6/6/2010-5/6/2011)
3,05
0,95
3 üncü Dönem
(6/6/2011-5/6/2012)
3,00
0,90
 
             (3) 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/5/2009 tarihli ve 2009/15014 sayılı Kararnamenin eki Kibrit İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.
             Tarife kontenjanı
             MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 110.572 kilogramdır. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 36.857 kilogramı geçemez.
             (2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
             (3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
             Ek mali yükümlülüğün tahsili
             MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
             (2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 
             Diğer mevzuat
             MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
             (2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 6 – (1) Bu Karar 23/12/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ
ABD MINOR OUTLYING ADALARI
ETİYOPYA
KÜBA
SAMOA
ABD VİRJİN ADALARI
FALKLAND ADALARI
LAOS
SAO TOME AND PRINCIPE
AFGANİSTAN
FAS
LESOTHO
SENEGAL
AMERİKA SAMOASI
FİJİ                
LİBERYA
SEYŞELLER     
ANGOLA
FİLDİŞİ SAHİLİ
LİBYA              
SİERRA LEONE
ANGUİLLA           
FİLİPİNLER         
LÜBNAN
SOLOMON ADALARI
ANTARTİKA
FRANSIZ POLİNEZYASI
MADAGASKAR
SOMALİ
ANTIGUA VE BARBUDA
GABON              
MAKAO              
SRİ LANKA
ARJANTİN
GAMBİYA
MALAVİ
ST.KITTS & NEVİS
ARNAVUTLUK
GANA               
MALDİVLER
ST.LUCİA           
ARUBA              
GİNE
MALEZYA
ST.VİNCENT VE GRENADİNLER
AZERBAYCAN         
GİNE - BİSSAU
MALİ
SUDAN
BAHAMALAR          
GRENADA            
MARŞAL ADALARI
SURİNAM            
BAHREYN            
GRÖNLAND           
MAURİTİUS          
SURİYE ARAP CUM.
BANGLADEŞ
GUAM
MAYOT
SUUDİ ARABİSTAN
BARBADOS           
GUATEMALA
MEKSİKA
SVAZİLAND           
BELİZE              
GUYANA             
MISIR
ŞİLİ
BENİN
GÜNEY AFRİKA
MİKRONEZYA
TACİKİSTAN         
BERMUDA            
GÜNEY FRANSIZ TOPR.
MOĞOLİSTAN
TANZANYA
BHUTAN
GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.
MOLDOVA (CUM.)
TAYLAND
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.
GÜRCİSTAN
MONTSERRAT
TOGO
BOLİVYA
HAİTİ
MORİTANYA
TOKELAU
BOTSVANA
HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.
MOZAMBİK
TONGA
BOUVET ADASI
HOLLANDA ANTİLLERİ
NAMİBYA            
TRİNİDAD VE TOBAGO
BREZİLYA
HONDURAS
NAURU               
TUNUS
BRUNEİ DARUSSALAM
İNG.HİNT OKY.TOPRAK.
NEPAL
TÜRKMENİSTAN
BURKİNA FASO
İNGİLİZ VİRJİN ADA.
NİJER
TURKS CAICOS ADALARI
BURUNDİ
IRAK               
NİJERYA             
TUVALU
CAPE VERDE
İRAN               
NİKARAGUA
UGANDA
CAYMAN ADALARI
JAMAİKA            
NIUE ADASI
UKRAYNA            
CEBELİ TARIK       
KAMBOÇYA
NORFOLK ADASI
UMMAN              
CEZAYİR            
KAMERUN            
ORTA AFRİKA CUM.
URUGUAY             
CHRISTMAS ADASI
KATAR              
ÖZBEKİSTAN
ÜRDÜN              
CİBUTİ
KAZAKİSTAN         
PAKİSTAN
VALLİS VE FUTUNA
COCOS ADALARI
KENYA              
PALA
VANUATU
COOK ADALARI
KIRGIZİSTAN        
PANAMA
VENEZUELA
ÇAD
KİRİBATİ
PAPUA YENİ GİNE    
VİETNAM            
DOĞU TİMOR
KOLOMBİYA
PARAGUAY           
YEMEN
DOMİNİK CUMHURİYETİ
KOMOR 
PERU
YENİ KALEDONYA     
DOMİNİKA            
KONGO
PİTCAİRN           
ZAMBİYA
EKVATOR
KONGO DEMOKRATİK C.
RUANDA
ZİMBABVE     
EKVATOR GİNESİ                      
KOSTA-RİKA
RUSYA FEDERASYONU
 
EL SALVADOR
KUVEYT
SAİNT.HELENA 
 
ERİTRE
KUZEY MARİANA ADA.
SAİNT.PİERRE VE MİKELON
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270729 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270729 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?