Kısmi Teminat Uygulaması (Madde 27-31)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete

İKİNCİ KISIM

Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmi teminat uygulanacak durumlar

MADDE 27 (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

(2) Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak durumlar

MADDE 28 (1) Gümrük vergilerinin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.

(2) Sertifika kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için Bakanlıkça belirlenecek haller dışında kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.

Gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 29 (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzuatında öngörülen kontrollerin yanı sıra;

a) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiğinin,

b) Sertifika sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip olduğunun,

c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,

kontrol edilmesi gerekir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 30 (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken kesinleşmiş gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibi hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin askıya alınması

MADDE 31 (1) 30 uncu maddede belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(2) 30 uncu maddede belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 30 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, 30 uncu maddede belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili askıya alma işlemleri başlatılamadan 30 uncu maddede belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(4) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de askıya alınır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285972 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285972 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?