Kıymet Kriterli gözetim uygulamaları (Genelge 2012 / 3)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01 7/2/2012
Konu : Kıymet kriterli gözetim uygulamaları


GENELGE
(2012/3)


2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili tebliğler kapsamında Gümrük İdarelerinde yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımıza bir kısım sorunlar intikal etmektedir.
Bu itibarla, kıymet bazlı gözetim uygulamalarına ilişkin olarak Gümrük İdarelerince aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılması uygun bulunmuştur:
1- Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanacaktır.

2- Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ithal eşyasının kıymeti ile ilgili tebliğinde belirtilen kıymete ulaşması veya bu kıymeti aşması durumunda yükümlüden ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt alınarak serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

3- (Değişik:2016/18 Sayılı Genelge)  Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır. Söz konusu ek beyan, BİLGE programında usulüne uygun olarak "Yurt Dışı Diğer Giderler" altında yapılabilecektir. Mükellefin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

Ancak;  daha  önce  yukarıda  belirtildiği  şekilde  işlem  yapmasına  karşın  kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlüler, tekrar yukarıda izah edilen uygulamadan faydalanamayacaktır. Bu durumda, yükümlüler, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü maddesinde yer alan “İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra ‘Gözetim Belgesi’ de aranır.” hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığından ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadır. Gözetim Belgesi ibraz edilmemesi halinde ise eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilmeyecektir.


4- İkincil ve sonradan kontroller neticesinde eşyanın farklı GTİP'lerde olduğunun tespiti sonucunda belirlenen yeni GTİP'lerde yer alan eşyanın gözetime tabi olması veya gözetime tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında gözetim belgesinin ibraz edilmemiş olması durumlarının, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren hususlar mahfuz olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğüne
bildirilmesi, diğer taraftan gözetim belgesi ibrazı gereken durumlarda ihtirazı kayıtla beyanda bulunularak eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda ise, bu talep kabul
edilmeyerek gözetim belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

5. (2012/9 Sayılı Genelge ile değişik)İhtirazi kayıt ile beyan yapan firmaların beyanname numaralarının ve 7/2/2012 tarihinden sonra ihtirazi kayıtla yapılacak beyanlara iliskin davalara Ekonomi Bakanlıgının müdahil olabilmesini teminen ilgili Gümrük Müdürlügü aleyhinde açılan davaların mahkeme ve esas numaraları, dava dilekçeleri ve ekinde yer alan belgelerin ivedilikle Ekonomi Bakanlıgına intikal ettirilmesi gerekmektedir


5-(İlk Şekli) İhtirazi kayıt ile beyan yapan firmaların beyanname numaraları ile konuya ilişkin açılmış olan davaların mahkeme ve esas numaralarının ve bundan sonra ihtirazı kayıt ile yapılacak beyanlara ilişkin beyanname numaralarının Ekonomi Bakanlığına doğrudan Bölge Müdürlüklerince gönderilmesi ve konu ile ilgili açılmış veya bundan sonra açılacak davalarda ilgili Gümrük Müdürlüğünce mahkemelere “hasım düzeltmesi” talebinde bulunularak bahse konu davalarda Ekonomi Bakanlığı’nın davalı olarak belirlenmesinin talep edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.


Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889693 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889693 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?