Kıymet-Navlun ve sigorta bedelleri (2005/7) (Genelge)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.370/81                                                                         31/3/2005
 
Konu :
GENELGE
( 2005 / 7 )
 
İLGİ: (a) 05/06/2000 tarihli 2000/43 sayılı Genelge
          (b) 27/03/2001 tarihli 2001/10 sayılı Genelge.
 
 
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca, mezkur Kanununun
24 üncü maddesi hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği'nin "Beyannameye eklenecek belgeler" başlıklı 119 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca, eşyanın serbest dolaşıma girişinde; teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesinin beyanname ekinde aranması icap etmektedir.
Bu hükümler çerçevesinde;
 
1- Teslim şekline göre ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilecek navlun ve sigorta giderlerinin tespiti bakımından navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir.
 
2- Söz konusu belgelerin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; belirlenebilmesi halinde emsal navlun ve/veya sigorta giderinin, aksi halde gümrük idaresi tarafından ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenmesi uygun bulunmuştur.
 
3- ''Nakliyat abonman sözleşmesi'' kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin beyannameye eklenmesi koşullarıyla, eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçelerinin, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilmesi icap etmektedir.
 
3- İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Müsteşar a.
Sezai UÇARMAK
Gümrükler Genel Müdürü V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290489 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290489 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?