KKDF - Gübre ve gübre hammaddesi ürünler

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı  : 85593407/156.06

Konu : KKDF

02.10.2014 / 3132655

DAĞITIM


Maliye Bakanlığı'ndan alınan 05.05.2014 tarihli ve 49107 sayılı yazı uyarınca KKDF kesintisine tabi olmayan gübre ve gübre hammaddesi ürünler için aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri %6 oranında fon kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre  hammaddesi,  buğday  ve  arpa  ile  buğday  ve  arpanın  Dahilde  İşleme  Rejimi  kapsamında işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

KKDF kesintisine tabi olmayan gübre ve gübre hammaddesi sayılan ürünlerin sıralandığı listedeki ürünlerin ithalatçı tarafından tarımsal amaçlı olarak ithal edileceğinin gümrük idaresine sunulacak bir yazı ile taahhüt edilmesi halinde söz konusu ürünlerin KKDF kesintisine tabi tutulmadan ithali mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250231 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250231 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?