KKDF Hk. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı      : 85593407-156.06.01

Konu    :KKDF

 

04.04.2014 / 6772

 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:    a) 02/10/2012 tarihli ve 20401 sayılı yazımız. b) 04/02/2014 tarihli ve 2383 sayılı yazımız.

 

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesinin d fıkrasında; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili  ödeme şekillerine göre yapılan ithalatların KKDF kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı Kararın 4  üncü  maddesinin  12  numaralı  bendinde  takas  fon  kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

 

Ayrıca, 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takas veya Bağlı  Muamele  Yoluyla  Yapılacak  İhracata  İlişkin  Tebliğ  (No:  İhracat 2006/4) ile de takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esaslar belirlenmiştir.   Bununla birlikte, Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kambiyo takibini kaldıran mevzuat değişikliği ve takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen mevzuatın yürürlükten kalkmasıyla takas işlemlerinin takibi yapılamaz hale gelmiştir.

 

Akabinde, takas işlemlerinde takibin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge yayımlanmış, söz konusu Genelge ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı  ve  bu  ülkelerle  yapılan  ticarete  mahsus  olmak  üzere, ödeme  şeklinin takas   olarak   beyan   edildiği   hallerde,   belirli   şartların   yerine   getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda ise mezkur Genelge kapsamı dışında kalan takas işlemlerinin takibi yapılamadığından, ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda belirtilen zamanaşımı hükmü dikkate alınarak ithalat ve ihracat toplamları arasında mahsuplaşmaya   gidilmeyerek,  12/07/2008   tarih ve 26934 sayılı   Resmi Gazetede  yayımlanan  Takas  veya  Bağlı  Muamele  Yoluyla  Yapılacak  İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğin (No: İhracat 2008/10) yürürlük giriş tarihi olan 12/7/2008 tarihinden itibaren özel takas ve bağlı muamele işlemleri için KKDF istisnasının uygulanmaması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Diğer taraftan, 2011-2013 yılları arasında ödeme şekli takas olarak beyan edilen ithalat ve ihracat beyannameleri incelemeye tabi tutulmuş, bu çerçevede belirtilen dönemde belli bir ülkeden yapılan ithalat işlemlerinin karşılığı ihracatların ithalat yapılan ülkeye ve firmaya yapılıp yapılmadığı incelenmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen ve yazımız ekinde Bölge Müdürlüklerine göre tasnif edilmiş listesi gönderilen firmaların ödeme şeklini "özel  takas"  beyan  ederek  gerçekleştirdikleri  ithalat  ve  ihracat  işlemlerinin, Bölge Müdürlükleri Kontrol Şubelerince zamanaşımı hükümleri de dikkate alınarak   incelenmesi   bu   suretle   ilgili   ithalat   işlemlerinde   KKDF   istisnası uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz  konusu  firmaların  banka  ve  muhasebe  kayıtlarının  incelenmesi, ihracatlarının ithalatlarını karşılayıp karşılamadığının tespiti, karşılaması durumunda 88/12944 sayılı Kararın 4 üncü maddesinin 12 numaralı bendi çerçevesinde takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması, karşılamaması halinde ithal edilen eşya bedeli kısmen veya tamamen döviz transferi ile karşılanmış ise döviz transferinin beyanname tescil tarihinden önce olması durumunda KKDF istisnası uygulanması, sonra olması durumunda ise ödeme şekli mal mukabili olarak değerlendirilerek KKDF istisnası uygulanmaması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Genel Müdür V.


 DA Ğ ITIM:

Batı Marmara, Doğu Marmara, Ege, Orta Akdeniz,

Orta Anadolu, Uludağ, Fırat, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250249 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250249 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?