E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15346012 Ziyaretçi

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar(Karar Sayısı: 2012/2845)

Karar Sayısı : 2012/2845 24.03.2012-28243 Resmi Gazete

Ekli "Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/1/2012 tarihli ve 6378 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA İLAVE TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1 - (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 20/12/2011 tarihli ve 2011/2617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile açılan tarife kontenjanına ilaveten, karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.


G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi (%)

8414.30.81.90.00

Diğerleri

Adet

50.000

0

Uygulama

MADDE 2 - (1) Bu Kararın 1 inci maddesi ve 2011/2617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda belirlenen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 - (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4 - (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5 - (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Karar, 31/12/2012 (31/12/2012 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.