Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9073)

Karar Sayısı : 2016/9073

Ekli "Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması Ekonomi Bakanlığı'nın; 18.07.2016 tarihli ve 81089 sayılı yazısı üzereine 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16,22 ve 55'inci maddeleri ile 02.02.1984 ve 2976 sayılı kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulu'nca 18.07.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.


KÖMÜR İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK KONULMASI HAKKINDA KARAR

 

Amac ve kapsam

MADDE  1- (1)   Bu   Kararın  amacı, dış ticaretin ülke ekonomisinin    yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasıdır.

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyayı kapsar.

Ek mali yükümlülük

MAD DE   2- (1) Ekli  tabloda yer alan eşyanın  elektrik  üretimi  amacı ithalatında karşısında gösterilen miktarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

(2)  Bu  Karar kapsarru  ek  mali  yukumluluk  uygulamasi,  gümrük  mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Uygulama usul ve esaslan

MADDE 3- (1)  Ek  mali yükümlülük,  gümrük  idarelerince,  ithalatta  alınan  gümrük vergileri  ve  diger  mali  yükümlülüklerden  ayrı  olarak  tahsil  olunur  ve  genel bütçeye  irat kaydedilir.

(2) Ek  mali  yükümlülüğün  tahsilinde 21/7/1953  tarihli  ve  6183 sayılı   Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümleri uygulanir.

(3)   27/10/1999 tarihli ve 4458 Sayılı  Gümrük Kanunu ve   ilgili  diğer   gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tarhına,  tahakkukuna,  tahsiline, geri verilmesine,  takibine ve teminata  bağlanmasma  ilişkin  usül  ve şekle  müteallik  hükümleri,  bu  Karar kapsamında uygulanacak   ek  mali   yükümlülüğün  tarhına,  tahakkuku,  tahsili,  geri  verilmesi,  takibi  ve teminata bağlanmasi işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MAD DE 4- (1) Bu Karar yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE  5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1-  (Ek:03.10.2016-29846 R.G) (1) Bu Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe ilişkin alınan teminatlar gümrük mevzuatı çerçevesinde iade edilir

TABLO

Değişik: 03.10.2016-29846 R.G. Karar sayısı:2016/9166
GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük1
2701.12.90.00.00 Diğerleri (Elektrik üretiminde kullanılmayanlar hariç) (70 ABD Doları/Ton2)- (Uluslararası Fiyat)3

(1) : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna- Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmaz.

(2) : Brüt ağırlık

(3) : Uluslararası fiyat olarak, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günün içinde bulunduğu haftadan bir önceki haftada en son yayımlanmış “ICE Rotterdam Coal Future” kapanış endeksi kullanılır. Hafta 7 gün olup pazartesi günü ile başlar.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288138 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288138 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?