Kontrole Tabi Mallara İlişkin Genelge 2008/2 nolu Genelge

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Dış Ticaret Müsteşarlığı

Konu: Kontrole Tabi Mallara İlişkin Genelge

GENELGE:2008/2

Serbest bölgede üretim ve/veya alım-satım konusunda faaliyette bulunmak üzere Müsteşarlığımıza müracaatta bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyet konuları arasında ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi malların üretim veya alım-satımının bulunması halinde, Faaliyet Ruhsatı alma aşamasında bu beyanını açık olarak belirtmesi gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatı müracaatı uygun görülen kullanıcının Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin mal giriş çıkışına ilişkin 33 üncü maddesine istinaden aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesi gerekmektedir.

MADDE 1- Kullanıcının, kontrole tabi maddelerden birini veya birkaçını serbest bölgeye getirmeden önce öncelikle Dış Ticaret Müsteşarlığından (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) izin alması gerekmektedir. Talebinin uygun görülmesi ve bu malları getirdiği ülkenin talebi halinde, bu genelge ekinde yer alan 5 nüsha "Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası" (EK:1) ile 1 adet "Serbest Bölgeye Giriş Taahhütnamesini" (EK:2) doldurması ve malın proforma faturasını da ekleyerek Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

MADDE 2- Serbest bölgeye girişi uygun görülen mallara ilişkin başvurularda Bölge Müdürlüğü, söz konusu sertifikaları onaylayarak onaylanmış sertifikanın aslını Dışişleri Bakanlığı tarafından ihracatçı ülke makamlarına iletilmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü), üç nüshayı da kullanıcı firmaya gönderir. Son nüsha ise kullanıcı firmaya ait dosyada saklanmak üzere Bölge Müdürlüğünde muhafaza edilir. Bölge Müdürlüğü, izin işlemi hakkında eş zamanlı olarak Genel Müdürlüğe de bilgi verir.

MADDE 3- Kullanıcı firmanın Bölge Müdürlüğünden aldığı üç nüshadan ikisinin (beyaz nüshalar) ihracatçı firmaya gönderilmesi, son nüshanın (kırmızı nüsha) ise ilgili gümrük idaresine ibrazı ile alınacak tesellüm teyyidi vesikasının ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına ibrazı gerekmektedir.

MADDE 4- Serbest Bölgeye Giriş Sertifikası ve Taahhütnamesi ile giriş yapan malın serbest bölgeden çıkışı, Serbest Bölge Müdürlüğünün müsaadesine bağlıdır. Çıkışına izin verilen mallar ile ilgili olarak ithalatçı ülkeden ithal şahadetnamesi ve ithalatçı firmadan son kullanıcı belgesi istenir. Ancak, Bölge Müdürlüğünce gerek ve şüphe duyulduğunda, malların bölgeden çıkışı ertelenebilir ya da izin verilmeyebilir.

MADDE 5- 2005/6 sayılı Genelge iptal edilmiştir.

MADDE 6- Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249670 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249670 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?