KORUNMA TEDBİRLERİ ANLAŞMASI

KORUNMA TEDBİRLERİ ANLAŞMASI

Üyeler,

GATT 1994 temeline dayanan uluslararası ticaret sistemini geliştirmek ve güçlendirmek genel amacını akılda tutarak;

Korunma  tedbirleri  üzerinde  yeniden  çok-taraflı  kontrol  kurmak  ve  bu  kontrolden kaçan tedbirleri ortadan kaldırmak için, GATT 1994'ün disiplinlerinin ve özellikle GATT 1994'ün XIX. Maddesinde yer alan disiplinlerin (Belirli Ürünlerin İthalatında Acil Eylem) açıklığa kavuşturulması ve takviye edilmesi ihtiyacını kabul ederek;

Yapısal uyumun önemini ve uluslararası pazarlardaki rekabetin sınırlandırılmasından ziyade, geliştirilmesinin önemini kabul ederek; ve

Bu amaçlarla, bütün Üyelere uygulanabilir ve GATT 1994'ün temel ilkelerine dayalı kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu da kabul ederek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

 

Madde 1

Genel Hüküm

Bu Anlaşma, GATT 1994'ün XIX.maddesinde öngörülen tedbirler olarak anlaşılacak olan korunma tedbirlerinin uygulanması için kurallar koymaktadır.

 

Madde 2

Şartlar

1.    Bir Üye,1  yalnız aşağıdaki hükümlere uygun olarak, bir ürünün, kendi topraklarına, benzer veya doğrudan rakip ürünler üreten yerli endüstrinin ciddi zarar görmesine yol açan veya yol açabilecek şartlar altında ve yerli üretime kıyasla mutlak veya nisbi olarak çok yüksek  miktarlarda  ithal  edilmekte  olduğunu  tesbit  ederse  o  ürünü  korumak  için  bir korunma tedbiri uygulayabilir.


1 Bir gümrük birliği, tek bir birim halinde veya bir üye Devlet adına bir koruma tedbiri uygulayabilir.  Bir gümrük birliği tek bir birim halinde bir koruma tedbiri uyguladığı zaman, bu Anlaşma çerçevesinde bir ciddi zararın veya ciddi zarar tehdidinin belirlenmesiyle ilgili bütün şartlar, bir bütün olarak gümrük birliğinde mevcut olan koşullara dayalı olacaktır.  Bir üye Devlet adına bir korunma tedbiri uygulandığında, ciddi zararın veya ciddi zarar tehdidinin belirlenmesiyle ilgili bütün şartlar, o üye Devlette mevcut koşullara dayalı olacak ve tedbir o üye Devlet ile sınırlı olacaktır.  Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, GATT 1994’ün XIX. Maddesinin 8. paragrafı arasındaki ilişkinin yorumlanmasını peşinen belirlemez.

2.    Korunma    tedbirleri,    ithal    edilmekte    olan    ürünün    kaynağına    bakılmaksızın uygulanacaktır.

 

Madde 3

Soruşturma

 

1.    Bir Üye, ancak o Üye'nin yetkili makamlarınca daha önce belirlenmiş ve GATT 1994 Madde X uyarınca ilan edilmiş prosedürlere uygun olarak bir soruşturma yapılmasını müteakip bir korunma tedbiri uygulayabilir. Bu soruşturmada, ilgili bütün taraflara makul şekilde ilan yapılacak ve, bir korunma tedbiri uygulanmasının kamu yararına olup olmayacağı hakkında ve diğer hususlarda görüşlerini sunabilme ve diğer tarafların görüşlerine cevap verebilme imkanı dahil, ithalatçılar, ihracatçılar ve diğer ilgili tarafların delil ve görüş sunabilecekleri kamuya açık duruşmalar yapılacak ve diğer uygun yöntemler kullanılacaktır.  Yetkili  makamlar,  ilgili  bütün  gerçek  ve  hukuki  hususlar  hakkında vardıkları sonuçları ve bulgularını içeren bir rapor yayımlayacaklardır.

2.   Nitelik olarak gizli olan veya gizlilik şartıyla sağlanan herhangi bir bilgi, nedeni gösterildiğinde, yetkili makamlarca gizli tutulacaktır. Bu tür bilgiler, onları veren tarafın izni  olmadan  ifşa  edilmeyecektir.  Gizli  bilgiler  veren  taraflardan,  bu  bilgilerin  gizli olmayan özetlerini vermesi talep edilebilir. Eğer taraflar bu bilgilerin özetlenemeyeceğini belirtirlerse, niçin bir özet verilemeyeceğinin açıklaması istenebilir. Ancak, yetkili makamlar, bir gizlilik talebinin haklı olmadığını düşünürler ve ilgili taraf bilginin açıklanmasını veya onun genel veya özet şekilde açıklanmasını istemiyor ise, makamlar bu bilgiyi dikkate almayabilirler meğer ki bilginin doğru olduğu uygun kaynaklardan onları tatmin edecek şekilde gösterilebilsin.

 

Madde 4

Ciddi Zararın veya Ciddi Zarar Tehdidinin Tesbiti

 

1.    Bu Anlaşmanın amaçları bakımından:

(a) "ciddi zarar", bir yerli sanayi dalının durumunda belirgin bir genel bozulma anlamına gelecektir;

(b)  "ciddi zarar tehdidi", paragraf 2'nin hükümlerine uygun olarak, açıkça yaklaşan ciddi bir zarar anlamına gelecektir. Bir ciddi zarar tehdidinin olup olmadığının belirlenmesi, yalnızca iddialara, varsayımlara veya uzak ihtimallere değil, gerçeklere dayandırılacaktır; ve

(c)  zarar  veya  zarar  olasılığını  belirlerken,  bir  "yerli  sanayi  dalı",  bir Üyenin toprakları içinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip ürünler üreten üreticilerin hepsi veya ürettikleri benzer veya doğrudan rakip ürünlerin toplam üretimi o ürünlerin toplam yerli üretiminin önemli bir kısmını teşkil eden üreticiler anlamına gelecektir.

2.    (a)       Bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde, artan ithalatın bir yerli endüstriye ciddi zarar vermiş olup olmadığını veya ciddi zarar verme tehdidi yaratıp yaratmadığını belirlemek için yapılacak soruşturmada, yetkili makamlar, özellikle ilgili ürünün ithalatındaki mutlak ve nisbi artış oranı ve miktarı, artan ithalat tarafından alınan yurtiçi piyasa payı, satışların, üretimin, üretkenliğin, kapasite kullanımının, kar ve zararların ve istihdamın seviyesindeki değişmeler başta olmak üzere, o endüstrinin durumuyla ilişkili olan ve objektif ve ölçülebilir bir niteliği olan ilgili bütün faktörleri dikkate alacaklardır.

(b)       Alt-paragraf (a)'da söz edilen tesbit, ilgili ürünün artan ithalatı ve ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi arasındaki nedensel bağın varlığı, objektif deliller temelinde soruşturma sonucunda kanıtlanmadıkça, yapılmayacaktır. Artan ithalatla birlikte başka faktörler de yerli sanayi dalına zarar gelmesine neden olmakta ise, bu zarar, artan ithalata atfedilmeyecektir.

(c)       Yetkili makamlar, Madde 3 hükümlerine uygun olarak, soruşturulan olayın ayrıntılı bir analizini incelenen faktörlerin olayla ilgili olduğu da gösterecek şekilde ivedilikle yayımlayacaklardır.

 

Madde 5

Korunma Tedbirlerinin Uygulanması

 

1.    Bir Üye, ancak ciddi zararı önlemek veya gidermek ve intibakı kolaylaştırmak için gerekli olduğu ölçüde koruyucu tedbirler uygulayacaktır. Bir miktar kısıtlaması kullanıldığı takdirde, böyle bir tedbir, ithalat miktarını, istatistiklerin mevcut olduğu en son üç temsili yıldaki ithalatın ortalaması şeklinde alınacak olan yakın bir dönemin seviyesinin altına ciddi zararı önlemek veya gidermek için farklı bir seviyenin gerekli olduğunu gösteren açık bir sebep belirtilmedikçe indirmeyecektir. Üyeler, bu amaçların sağlanması için en uygun tedbirleri seçmelidirler.

2.    (a)       Tedarikçi ülkeler arasında bir kota tahsis edilmesi durumunda, kısıtlamaları uygulayan Üye, ilgili ürünün tedarikinde önemli bir menfaati olan bütün diğer Üyeler ile, kota                    paylarının    tahsis    edilmesi    konusunda    anlaşmaya    gidebilir.    Bu    yöntemin uygulanmasının makul olmadığı durumlarda, ilgili Üye, ürünün tedarikinde önemli bir menfaati olan Üyelere, o ürünün ticaretini etkilemiş olan veya etkileyebilecek olan özel faktörleri de dikkate alarak, ürünün ithalatının toplam miktarının veya değerinin bir önceki temsili  dönemde  bu  Üyeler  tarafından  tedarik  edilen  oranlar  temelinde  paylar  tahsis edebilir.

(b)       Madde   13   paragraf   1'de   öngörülen   Korunma   Tedbirleri   Komitesi'nin nezaretinde Madde 12 paragraf 3 çerçevesinde istişareler yapılması şartıyla ve (i) belirli Üyelerden ithalatın, temsili dönemde ilgili ürünün ithalatındaki toplam artışa göre dengesiz bir yüzdeyle artmış olduğunu, (ii) altparagraf (a)'daki hükümlerden ayrılma nedenlerinin haklı  olduğunu,  ve  (iii)  bu  ayrılmanın  şartlarının  ilgili  ürünün  bütün  tedarikçileri bakımından adil ve eşit olduğunu gösteren kesin kanıtların Komite'ye sunulması şartıyla, bir Üye altparagraf (a)'daki hükümlere uymayabilir. Böyle bir tedbirin süresi, Madde 7 paragraf 1 çerçevesindeki başlangıç süresini geçmeyecektir. Yukarıda belirtilen ayrılma, ciddi zarar tehdidi durumunda mümkün olmayacaktır.

 

Madde 6

Geçici Korunma Tedbirleri

 

Gecikme nedeniyle giderilmesi zor olacak bir zararın meydana geleceği kritik durumlarda, bir Üye, artan ithalatın ciddi zarara neden olduğu veya olacağı yönünde açık deliller olduğunun önceden belirlenmesi üzerine geçici bir korunma tedbiri alabilir. Geçici tedbirin süresi 200 günü aşmayacak olup bu süre içinde 2,3,4,5,6,7 ve 12 maddelerin gerekleri yerine getirilecektir. Bu tedbirler, tarife artışları şeklinde olmalıdır ve bu tarife artışları, Madde 4 paragraf 2'de belirtilen müteakip soruşturma sonucunda artan ithalatın bir yerli sanayi dalına ciddi zarar vermemiş olduğu veya verme tehdidinin bulunmadığı tesbit edildiği takdirde derhal geri ödenecektir. Böyle bir geçici tedbirin süresi, başlangıçtaki sürenin  ve  Madde  7'nin  1,2  ve  3  sayılı  paragraflarında  belirtilen  herhangi  bir  süre uzatımının bir parçası olarak sayılacaktır.

 

Madde 7

Korunma Tedbirlerinin Süresi ve Gözden Geçirilmesi

 

1.    Bir Üye, sadece ciddi zararı önlemek veya gidermek ve intibakı kolaylaştırmak için gerekli olabilecek bir süre için korunma tedbirleri uygular. Bu süre, paragraf 2 çerçevesinde uzatılmadıkça, dört yılı aşmayacaktır.

2.    İthalatçı  Üye'nin  yetkili  makamları,  2,3,4  ve  5  sayılı  maddelerde  tarif  edilen prosedürlere uygun olarak, korunma tedbirinin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğini ve sanayi dalının intibak etmekte olduğunu gösteren deliller olduğunu tesbit etmiş olmak ve Madde 8 ve 12'nin ilgili hükümlerine uyulması şartıyla, paragraf 1'de belirtilen süre uzatılabilir.

3.    Herhangi bir geçici tedbirin uygulanma süresi, başlangıçtaki uygulamanın süresi ve bunun herhangi bir uzatımı dahil, bir koruma tedbirinin toplam süresi sekiz yılı aşmayacaktır.

4.    Madde  12  paragraf  1  hükümleri  çerçevesinde  bildirilen  bir  korunma  tedbirinin beklenen  süresinin  bir  yılın  üzerinde  olduğu  bir  durumda  intibakı kolaylaştırmak için, tedbiri uygulayan Üye, uygulama süresi içinde düzenli aralıklarla tedbiri tedricen liberalize edecektir. Tedbirin süresi üç yılı geçerse, tedbiri uygulayan Üye, tedbir süresinin en geç ortasında durumu gözden geçirecek ve durum müsaitse tedbiri kaldıracak    veya liberalleştirme süresini hızlandıracaktır. Paragraf 2 çerçevesinde uzatılan bir tedbir, başlangıç süresinin sonundaki durumuna kıyasla daha kısıtlayıcı olmayacak ve liberalize edilmeye devam edilecektir.

5.    DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinden sonra korunma tedbirine tabi olmuş bir ürünün ithaline, uygulamama süresi en az iki yıl olmak şartıyla, daha önce uygulanmış olan tedbirin süresine eşit bir süre boyunca yeniden korunma tedbiri uygulanmayacaktır.

6.    Paragraf  5'in  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla,  180  gün  veya  daha  az  süreli  bir korunma tedbiri, aşağıdaki durumlarda, bir ürünün ithaline yeniden uygulanabilir:

(a)  o ürünün ithaline karşı bir korunma tedbirinin yürürlüğe sokulduğu tarihten bu yana en az bir yıl geçmiş ise; ve

(b)  böyle bir korunma tedbiri, tedbirin yürürlüğe sokulduğu tarihten hemen önceki beş yıl içinde aynı ürüne karşı iki defadan fazla uygulanmamış ise.

 

Madde 8

Tavizler ve Diğer Yükümlülüklerin Seviyesi


1.    Bir korunma tedbiri uygulamayı teklif eden veya bir korunma tedbirinin uzatılmasını isteyen bir Üye, Madde 12 paragraf 3 hükümlerine uygun olarak, kendisi ve böyle bir tedbir tarafından etkilenecek olan ihracatçı Üyeler arasında GATT 1994 çerçevesindeki mevcut tavizlerinin  ve diğer yükümlülüklerinin seviyesini eşit düzeyde korumaya gayret edecektir. Bu amaca ulaşmak için, ilgili Üyeler, tedbirin ticaretleri üzerindeki olumsuz etkilerin telafi edilmesi  için uygun ticaret telafi araçları üzerinde anlaşabilirler.

2.    Madde  12  paragraf  3  çerçevesindeki  istişarelerde  30  gün  içinde  bir  anlaşmaya varılamadığı takdirde, tedbirden etkilenen ihracatçı Üyeler, tedbirin uygulanmasından sonra en geç 90 gün içinde, yazılı bir bildirimde bulunarak, bu bildirimin Mal Ticareti Konseyi tarafından alındığı günden sonraki 30 günlük sürenin dolması üzerine, GATT 1994 çerçevesindeki aynı derecede eşdeğer tavizlerini veya diğer yükümlülüklerini, korunma tedbirini uygulayan Üyenin ticaretine uygulanmasını,   Mal Ticareti Konseyi tarafından uygun bulunması halinde, askıya almakta serbest olacaklardır.

3.    Paragraf  2'de  belirtilen  askıya  alma  hakkı,  koruma  tedbirinin  ithalat  seviyesindeki mutlak bir artış nedeniyle alınmış olması ve bu tedbirin işbu Anlaşma hükümlerine uygun olması şartıyla, koruma tedbirinin yürürlükte olduğu ilk üç yıl boyunca kullanılmayacaktır.


 

Madde 9


Gelişme Yolundaki Üye Ülkeler

 

1.    Gelişme yolunda üye ülke  menşeli bir ürüne karşı, bu ülkenin ilgili ürünün ithalatçı Üye ithalatındaki payı yüzde 3'ü ve toplu olarak yüzde 3'ten daha az ithalat payına sahip gelişme yolundaki üye  ülkelerin  ilgili ürünün toplam ithalatının yüzde 9'unu geçmediği sürece, korunma tedbirleri uygulanmayacaktır2

2.    Gelişme yolundaki bir üye ülke, bir koruma tedbirinin uygulama süresini, Madde 7 paragraf 3'de öngörülen azami sürenin iki yıl ötesine kadar uzatma hakkına sahip olacaktır. Madde 7 paragraf 5'in hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gelişme yolundaki bir üye ülke, DTÖ  Anlaşmasının  yürürlüğe  giriş  tarihinden  sonra  korunma  tedbirine  tabi  olmuş  bir ürünün ithaline karşı, uygulamama süresi en az iki yıl olmak şartıyla, böyle bir tedbirin daha önce uygulanmış olduğu sürenin yarısına eşit bir süreden sonra yeniden bir korunma tedbiri uygulamak hakkına sahip olacaktır.

 

Madde 10

Önceden Mevcut  XIX. Madde Tedbirleri

Üyeler, DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinde mevcut olan GATT 1947 Madde XIX çerçevesinde alınmış bütün korunma tedbirlerini, ilk uygulandıkları tarihten sonra en geç sekiz yıl içinde veya DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde (hangisi daha sonra ise) ortadan kaldıracaklardır.

 

Madde 11

Bazı Tedbirlerin Yasaklanması ve Kaldırılması

 

1.    (a)       Bir Üye,  işbu Anlaşma'ya uygun olarak tatbik edilen XIX. Madde hükümlerine uyanlar dışında GATT 1994 Madde XIX'da belirtilen belirli ürünlerin ithalatına karşı herhangi bir acil işlem yapmayacak veya yapmaya çalışmayacaktır.

(b)      Ayrıca, bir Üye ihracat veya ithalat üzerinde gönüllü ihracat kısıtlamaları, muntazam pazar düzenlemeleri veya benzer başka tedbirler talep etmeyecek, almayacak veya muhafaza etmeyecektir.3,4 Bunlar, tek bir Üye tarafından yapılan işlemleri olduğu kadar iki veya daha fazla Üye arasında yapılmış anlaşmalar, düzenlemeler ve mutabakatlar

2 Bir üye, Madde 9 paragraf 1 kapsamında yapılan herhangi bir iþlemi, derhal Korunma Tedbirleri Komitesine bildirecektir.

3GATT 1994’ün ve iþbu Anlaþmanın ilgili hükümlerine uygun þekilde bir korunma tedbiri olarak tatbik edilen bir ithalat kotası, karþılıklı anlaþma yoluyla, ihracatçı ülke tarafından idare edilebilir.

4Benzer tedbirlerin örnekleri arasında, koruma sağlayan ihracat azaltma, ihraç fiyatı veya ithal fiyatı izleme sistemleri, ihracat veya ithalat denetleme, zorunlu ithalat kartelleri ve ihtiyari ihracat veya ithalat lisans sistemleri bulunur.

çerçevesindeki işlemleri de kapsar. DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinde yürürlükte olan böyle bir tedbir, işbu Anlaşmaya uyumlu hale getirilecek veya paragraf 2'ye uygun olarak ortadan kaldırılacaktır.

(c)       Bu Anlaşma, Madde XIX dışındaki GATT 1994 hükümleri ve bu Anlaşmadan başka Ek 1A'daki Çoktaraflı Ticaret Anlaşmaları'nın hükümleri uyarınca veya GATT 1994 çerçevesinde  akdedilmiş  protokoller  ve  anlaşmalar  veya  düzenlemeler  uyarınca  talep edilen, alınan veya muhafaza edilen tedbirler için geçerli değildir.

2.    Paragraf   1(b)'de   belirtilen   tedbirlerin   ortadan   kaldırılması,   DTÖ   Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinden sonra en geç 180 gün içinde ilgili Üyeler tarafından Korunma Tedbirleri Komitesine sunulacak takvimlere göre yapılacaktır. Bu takvimler, paragraf 1'de belirtilen bütün tedbirlerin, süresi 31 Aralık 1999'u geçmeyecek olan, her bir ithalatçı Üye5 için bir tane spesifik tedbirden daha fazla olmamak üzere, DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe giriş  tarihinden  sonra  dört  yılı  geçmeyecek  bir  süre  içinde  kaldırılmasını  veya  bu Anlaşmaya uyumlu hale getirilmesini öngöreceklerdir. Böyle herhangi bir istisna, DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 90 gün içinde, doğrudan ilgili Üyeler arasında karşılıklı olarak kararlaştırılmalı ve Korunma Tedbirleri Komitesinin inceleme ve onayına sunulmalıdır. Bu Anlaşmanın Eki, bu istisna kapsamına girdiği üzerinde mutabık kalınan bir tedbiri belirtmektedir.

3.    Üyeler,  kamu  ve  özel  kuruluşlar  tarafından,  paragraf  1'de  belirtilenlere  eşdeğer hükümet-dışı tedbirler alınmasını veya sürdürülmesini teşvik etmeyecek veya desteklemeyeceklerdir.

 

Madde 12

 Bildirim ve İstişare

 

1.    Bir Üye:

(a)  ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi ve bunun nedenleri hakkında bir soruşturma süreci başlattığında;

(b)  artan ithalatın neden olduğu bir ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi tesbit ettiğinde; ve

(c)  bir korunma tedbiri uygulamaya veya süresini uzatmaya karar verdiğinde, derhal Korunma Tedbirleri Komitesi'ne bildirimde bulunacaktır.

2.    Paragraf   1(b)   ve   1(c)'de   belirtilen   bildirimleri   yaparken,   bir   korunma   tedbiri uygulamayı veya süresini uzatmayı teklif eden Üye, Korunma Tedbirleri Komitesi'ne, artan Avrupa Topluluklarının hak sahibi olduğu bu türden tek istisna, bu Anlaþmanın Ekinde belirtilmiştir. İthalatın neden olduğu ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi hakkında deliller, ilgili ürünün ve önerilen tedbirin tam bir tanımı, önerilen yürürlüğe koyuş tarihi, beklenen süresi ve tedrici liberalizasyon takvimi dahil, ilgili bütün bilgileri verecektir. Bir tedbirinin süresinin uzatılması sözkonusu ise, ilgili sanayi dalının intibak etmekte olduğuna dair deliller de sunulacaktır. Mal Ticareti Konseyi veya Korunma Tedbirleri Komitesi, tedbiri uygulamayı veya süresini uzatmayı teklif eden Üyeden, gerekli görebilecekleri ilave bilgileri talep edebilirler.

3.    Bir koruma tedbiri uygulamayı veya süresini uzatmayı teklif eden bir Üye, başka şeyler yanında, paragraf 2 kapsamında sağlanan bilgileri gözden geçirmek, tedbir hakkında fikir teatisinde bulunmak ve Madde 8 paragraf 1'de belirtilen amaca ulaşma yolları üzerinde bir  anlaşmaya  varmak  için,  ilgili  ürünün  ihracatçıları  olarak  önemli  bir  menfaati  olan Üyeler ile önceden istişarelerde bulunmak için uygun imkan sağlayacaktır.

4.    Bir Üye, Madde 6'da belirtilen bir geçici korunma tedbiri almadan önce, Korunma Tedbirleri Komitesine   bildirimde bulunacaktır. Tedbir alındıktan hemen sonra istişareler başlatılacaktır.

5.    Bu  Maddede  belirtilen  istişarelerin  sonuçları,  Madde  7  paragraf  4'te  belirtilen yarıdönem değerlendirmelerin sonuçları, Madde 8 paragraf 1'de belirtilen herhangi bir tazmin şekli, ve Madde 8 paragraf 2'de belirtilen tavizler ve diğer yükümlülüklerin askıya alınmasına ilişkin teklifler, ilgili Üyeler tarafından derhal Mal Ticareti Konseyine bildirilecektir.

6.    Üyeler,  korunma  tedbirleriyle  ilgili  yasa,  yönetmelik  ve  idari  prosedürlerini  ve bunlarda yapılan değişiklikleri derhal Korunma Tedbirleri Komitesine bildireceklerdir.

7.    DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinde mevcut olan Madde 10 ve Madde 11 paragraf 1'de tanımlanan tedbirleri sürdürmekte olan Üyeler, DTÖ Anlaşması'nın yürürlüğe giriş tarihinden sonra en geç 60 gün içinde Korunma Tedbirleri Komitesine bu tedbirleri bildireceklerdir.

8.    Herhangi bir Üye, bu Anlaşmada ele alınan ve işbu Anlaşma gereğince bu bildirimleri yapmaları gereken diğer Üyeler tarafından bildirilmemiş olan bütün yasa, yönetmelik, idari prosedürleri ve tedbir veya işlemleri Korunma Tedbirleri Komitesine bildirebilir.

9.    Herhangi bir Üye, Korunma Tedbirleri Komitesine, Madde 11 paragraf 3'te belirtilen hükümet-dışı herhangi bir tedbiri bildirebilir.

10.  Bu  Anlaşmada  atıfta  bulunulan  belirtilen    bütün  bildirimler,  normal  olarak,  Mal Ticareti Konseyi'ne Korunma Tedbirleri Komitesi vasıtasıyla yapılacaktır.

11. Bu Anlaşmadaki bildirime ilişkin   hükümler, herhangi bir Üyenin, ifşa edilmesi sonucunda yasaların uygulanmasının engelleneceği veya kamu yararına aykırı bir durumun ortaya çıkacağı ya da belirli  kamu veya özel kuruluşların meşru ticari menfaatlerinin zarar göreceği gizli bilgileri açıklamasını gerektirmeyecektir.

 

Madde 13

 Denetleme

 1.    Mal Ticareti Konseyinin denetiminde, isteyen herhangi bir Üye'nin katılımına açık bir Korunma Tedbirleri Komitesi kurulmuştur. Komite aşağıdaki fonksiyonlara sahip olacaktır:

 (a)  bu Anlaşmanın genel uygulanmasını izlemek, Mal Ticareti Konseyine bu hususta yıllık rapor vermek ve uygulamanın iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak;

 (b)   Bir  korunma  tedbiriyle  ilgili  olarak,  etkilenen  bir  Üye'nin  talebi  üzerine  bu Anlaşma'nın usule ilişkin gereklerine uyulup uyulmadığını belirlemek ve bulgularını Mal Ticareti Konseyine rapor etmek;

 (c)  Talep  eden  Üyelere  bu  Anlaşma  hükümleri  çerçevesindeki  istişarelerde  yardımcı olmak;

(d)  Madde  10  ile  Madde  11'in  1.  paragrafı  kapsamındaki  tedbirleri  incelemek,  bu tedbirlerin kaldırılmasını izlemek ve Mal Ticareti Konseyine uygun şekilde rapor etmek;

(e)  bir korunma tedbiri alan Üye'nin talebi üzerine, askıya alınması teklif edilen tavizler veya diğer yükümlülüklerin "aynı derecede eşdeğer" olup olmadığını incelemek ve Mal Ticareti Konseyine uygun şekilde rapor etmek;

(f)   bu Anlaşmada öngörülen bütün bildirimleri kabul etmek ve incelemek ve Mal Ticareti Konseyi'ne uygun şekilde rapor etmek; ve

(g)  bu Anlaşma ile ilgili olarak Mal Ticareti Konseyi'nin tesbit edebileceği diğer işlevleri yerine getirmek.

2.    Gözetim  işlevini  yerine  getirmede  Komiteye  yardımcı  olmak  için,  Sekretarya, bildirimler ve kendisine açık diğer güvenilir bilgilere dayanarak, bu Anlaşmanın işleyişi hakkında yıllık  rapor hazırlayacaktır.


Madde 14

Anlaşmazlıkların Halli


Anlaşmazlıkların Halli Mutabakat Metninde belirtildiği  ve uygulandığı şekliyle GATT 1994'ün XXII ve XXIII. Maddelerinin hükümleri, istişarelerde ve bu Anlaşma kapsamında ortaya çıkan ihtilafların çözümlenmesinde geçerli olacaktır.


EK

MADDE 11 PARAGRAF 2’DE BELİRTİLEN İSTİSNA


ilgili üyeler

ürün

sona eriş tarihi

AT\Japonya

Binek arabaları, arazi taşıtları, hafif ticari araçlar,  hafif kamyonlar (5 tona kadar), ve tümüyle demonte şekilde aynı araçlar (CKD setleri)

31 Aralık 1999

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930924 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930924 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?