Külçe alüminyumdan mamül ayakkabı taban kalıbı teslimlerinde tevkifat uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1581

12/09/2011

Konu

:

Külçe alüminyumdan mamül ayakkabı taban kalıbı teslimlerinde tevkifat uygulaması.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın külçe alüminyum alımları ile bu hammadde kullanılarak mamul hale getirilen ayakkabı taban kalıbı teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.1 bölümünde 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3.) numaralı bölümünün başhğı "5.3. Bakır, Alüminyum ve Çinko Urünlerinde Tevkifat Uygulaması" olarak, bu bölümde yer alan "... bakır ve bakır alaşımlarından mamul; ..." ibaresi, "... bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; ..." şeklinde değiştirilmiş; 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1) numaralı bölümünde yapılan açıklamaların bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan mamuller için de geçerli olacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slap, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimleri tevkifat kapsamına alınmıştır.

105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümünde; tevkifat kapsamına alınan alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatının;

- bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile

- bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde,

uygulanacağı; profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimlerinin KDV tevkifatına tabi tutulmayacağı; levha ile profil dışında kalan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren diğer alüminyum mamullerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinnin 3. bölümünde ise KDV Kanununun (17/4-g) maddesinde 5766 sayılı Kanunun (12/b) maddesi ile yapılan değişiklik sonrasında (7/6/2008) tarihinden başlamak üzere hurda metalden elde edilen külçelerin yurt içi teslimleri ve ithalinde genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanacağı ve bu Tebliğin yayımlandığı tarihi (11/7/2008) izleyen günden başlamak üzere, hurda metalden elde edilen külçe teslimlerinde 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulanmasının uygun görüldüğü açıklanmıştır.

Buna göre, hurda metalden elde edilen alüminyum külçelerin satıcı firma tarafından firmanıza teslimleri genel oranda (%18) KDV ye tabi olup, hesaplanan KDV tutarına %90 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, firmanızca tevkifat uygulanarak teslim alınan alüminyum külçelerinden üretilen mamul niteliğindeki ayakkabı taban kalıplarının teslimi tevkifata tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260482 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260482 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?