Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/9)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK  İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE  İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/9)

 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ EK: I A, EK: I B ve EK: II’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

İzin Belgesi alınmayacak eşya

MADDE 2- (1) EK: I A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 3- (1) EK: I B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) EK: I A veya EK: II’de yer alan eşya, EK: I B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca 4 üncü madde kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) izni aranmaz.

İzin Belgesi alınacak eşya

MADDE 4- (1) EK: II’de yer alan listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlük’ten alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları 2 nci madde hükmüne tabidir.

(3) EK: II’de yer alan listede G.T.İ.P’leri  verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın 2 nci madde hükmüne tabidir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

İzin Belgesi başvuruları

MADDE  6- (1) EK: II’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.dtm.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. http://ith7.dtm.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur.

(2) Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 7- (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.

İzin Belgesinin süresi ve iadesi

MADDE 9- (1) 4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi 4 (dört) ay geçerlidir. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

(2) 4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin belgelerin (İzin Belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ithal faturasının bir örneği ve  Ek: III’te yer alan Belge) İzin Belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi zorunludur.

(3) 2 nci fıkrada sözü edilen belgeleri, süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim etmeyen ithalatçının yeni İzin Belgesi talepleri söz konusu eksik belgeler tamamlanana kadar değerlendirmeye alınmaz.

Gümrük kıymeti

MADDE 10- (1) İzin Belgesi, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/9) sayılı “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK: I A

 

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINMAYACAK EŞYA LİSTESİ

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

8207.13.00.00.00

 

8440.10.10.00.00

 

8443.19.70.10.00

 

8480.50.00.00.00

8207.19.10.00.00

 

8440.10.20.00.00

 

8443.19.70.90.11

 

8480.60.00.00.00

8207.19.90.00.11

 

8440.10.30.00.11

 

8443.19.70.90.19

 

8480.71.00.00.00

8207.19.90.00.19

 

8440.10.30.00.12

 

8453.10.00.00.00

 

8480.79.00.00.00

8405.10.00.00.11

 

8440.10.30.00.13

 

8453.20.00.00.00

 

8505.90.50.00.00

8405.10.00.00.12

 

8440.10.40.00.11

 

8453.80.00.00.00

 

8510.20.00.00.12

8405.10.00.00.13

 

8440.10.40.00.19

 

8454.10.00.00.00

 

8541.10.00.00.11

8405.10.00.00.14

 

8440.10.90.00.11

 

8454.20.00.00.00

 

8541.10.00.00.12

8405.10.00.00.19

 

8440.10.90.00.12

 

8454.30.10.00.00

 

8541.10.00.00.19

8406.10.00.00.00

 

8440.10.90.00.13

 

8454.30.90.00.00

 

8541.21.00.00.11

8406.81.00.00.00

 

8440.10.90.00.19

 

8464.10.00.00.00

 

8541.21.00.00.12

8406.82.00.00.00

 

8441.10.30.10.00

 

8464.20.11.00.00

 

8541.21.00.00.19

8410.11.00.00.00

 

8441.10.30.90.00

 

8464.20.19.00.00

 

8541.29.00.00.11

8410.12.00.00.00

 

8441.10.70.10.00

 

8464.20.80.00.00

 

8541.29.00.00.12

8410.13.00.00.00

 

8441.10.70.90.00

 

8464.90.00.00.00

 

8541.29.00.00.19

8411.11.00.90.00

 

8441.20.00.00.11

 

8472.90.30.00.00

 

8541.30.00.00.11

8411.12.10.90.00

 

8441.20.00.00.19

 

8475.10.00.00.00

 

8541.30.00.00.12

8411.12.30.90.00

 

8441.30.00.00.00

 

8475.21.00.00.00

 

8541.30.00.00.13

8411.12.80.90.00

 

8441.40.00.00.00

 

8475.29.00.00.00

 

8541.40.10.00.00

8411.21.00.90.00

 

8441.80.00.00.11

 

8478.10.00.00.00

 

8541.40.90.00.11

8411.22.20.90.00

 

8441.80.00.00.12

 

8479.10.00.00.11

 

8541.40.90.00.12

8411.22.80.90.00

 

8441.80.00.00.19

 

8479.10.00.00.12

 

8541.40.90.00.13

8411.81.00.90.00

 

8442.30.10.00.00

 

8479.10.00.00.19

 

8541.40.90.00.19

8411.82.20.90.00

 

8442.30.91.00.00

 

8479.20.00.00.11

 

8541.50.00.00.11

8411.82.60.90.00

 

8442.30.99.10.00

 

8479.20.00.00.19

 

8541.50.00.00.12

8411.82.80.90.00

 

8442.30.99.90.11

 

8479.30.10.00.00

 

8541.50.00.00.19

8416.10.10.00.00

 

8442.30.99.90.12

 

8479.30.90.00.00

 

8541.60.00.00.11

8416.10.90.00.00

 

8442.30.99.90.19

 

8479.40.00.00.00

 

8541.60.00.00.19

8416.20.10.00.00

 

8442.40.00.00.00

 

8479.50.00.00.00

 

8541.90.00.00.00

8416.20.20.00.11

 

8442.50.20.00.00

 

8479.60.00.00.00

 

8542.31.10.00.00

8416.20.20.00.19

 

8442.50.80.00.00

 

8479.81.00.00.00

 

8542.31.90.00.00

8416.20.80.00.11

 

8443.11.00.00.00

 

8479.89.30.00.00

 

8542.32.10.00.00

8416.20.80.00.19

 

8443.12.00.00.00

 

8479.89.60.00.00

 

8542.32.31.00.00

8416.30.00.00.00

 

8443.13.10.00.00

 

8479.89.97.10.00

 

8542.32.39.00.00

8425.31.00.00.19

 

8443.13.31.00.00

 

8479.89.97.20.00

 

8542.32.45.00.00

8425.39.00.00.10

 

8443.13.35.00.00

 

8479.89.97.30.00

 

8542.32.55.00.00

8425.39.00.00.90

 

8443.13.39.00.00

 

8479.89.97.90.00

 

8542.32.61.00.00

8429.11.00.00.11

 

8443.13.90.00.00

 

8480.10.00.00.00

 

8542.32.69.00.00

8429.11.00.00.12

 

8443.14.00.00.00

 

8480.20.00.00.00

 

8542.32.75.00.00

8429.19.00.00.11

 

8443.15.00.00.11

 

8480.30.10.00.00

 

8542.32.90.00.00

8429.19.00.00.12

 

8443.15.00.00.12

 

8480.30.90.10.11

 

8542.33.00.00.00

8429.30.00.00.00

 

8443.15.00.00.19

 

8480.30.90.10.19

 

8542.39.10.00.00

8439.10.00.00.11

 

8443.16.00.00.00

 

8480.30.90.20.00

 

8542.39.90.00.00

8439.10.00.00.12

 

8443.17.00.00.00

 

8480.30.90.80.00

 

8542.90.00.00.00

8439.20.00.00.00

 

8443.19.20.00.00

 

8480.41.00.00.00

 

8543.20.00.00.00

8439.30.00.00.00

 

8443.19.40.00.00

 

8480.49.00.00.00

 

8543.30.00.00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8543.90.00.10.00

 

9012.10.10.00.00

 

9015.80.99.10.00

 

9030.10.00.90.00

9002.11.00.10.00

 

9012.10.90.00.11

 

9015.80.99.90.00

 

9030.20.10.90.00

9002.11.00.90.00

 

9012.10.90.00.12

 

9015.90.00.10.11

 

9030.20.30.90.00

9008.10.00.00.00

 

9012.90.10.00.00

 

9015.90.00.10.19

 

9030.20.91.90.00

9008.20.00.00.00

 

9012.90.90.00.00

 

9015.90.00.90.00

 

9030.20.99.90.00

9008.30.00.00.00

 

9015.10.10.00.00

 

9024.10.11.00.00

 

9030.40.00.90.00

9008.40.00.00.00

 

9015.10.90.10.00

 

9024.10.13.00.00

 

9030.82.00.00.00

9008.90.00.10.00

 

9015.10.90.90.00

 

9024.10.19.00.00

 

9030.84.00.90.00

9008.90.00.90.00

 

9015.20.10.00.00

 

9024.10.90.10.00

 

9030.89.30.90.00

9010.10.00.10.11

 

9015.20.90.10.00

 

9024.10.90.90.00

 

9030.89.90.90.00

9010.10.00.10.19

 

9015.20.90.90.00

 

9024.80.11.00.00

 

9030.90.20.00.00

9010.10.00.90.11

 

9015.30.10.00.00

 

9024.80.19.00.00

 

9030.90.85.90.00

9010.10.00.90.19

 

9015.30.90.10.00

 

9024.80.90.10.00

 

9031.20.00.10.00

9010.50.00.10.11

 

9015.30.90.90.00

 

9024.80.90.90.00

 

9031.20.00.90.00

9010.50.00.10.19

 

9015.40.10.00.00

 

9024.90.00.10.00

 

9031.41.00.00.00

9010.50.00.90.11

 

9015.40.90.10.00

 

9024.90.00.90.00

 

9031.49.10.00.00

9010.50.00.90.12

 

9015.40.90.90.00

 

9027.10.10.00.00

 

9031.49.90.00.00

9010.50.00.90.13

 

9015.80.11.00.11

 

9027.10.90.00.00

 

9031.80.32.00.00

9010.50.00.90.19

 

9015.80.11.00.12

 

9027.20.00.00.00

 

9031.80.34.00.11

9010.60.00.00.00

 

9015.80.11.00.19

 

9027.30.00.00.11

 

9031.80.34.00.19

9010.90.00.00.00

 

9015.80.19.00.11

 

9027.30.00.00.19

 

9031.80.38.90.19

9011.10.10.00.00

 

9015.80.19.00.19

 

9027.50.00.00.00

 

9031.80.91.20.11

9011.10.90.00.00

 

9015.80.91.10.11

 

9027.80.05.00.00

 

9031.80.91.20.19

9011.20.10.00.00

 

9015.80.91.10.19

 

9027.80.11.00.00

 

9031.80.91.90.11

9011.20.90.00.11

 

9015.80.91.90.11

 

9027.80.13.00.00

 

9031.80.91.90.19

9011.20.90.00.12

 

9015.80.91.90.19

 

9027.80.17.00.00

 

9031.80.98.20.00

9011.20.90.00.13

 

9015.80.93.10.11

 

9027.80.91.00.00

 

9031.90.20.00.19

9011.80.00.00.11

 

9015.80.93.10.12

 

9027.80.99.00.00

 

9031.90.30.00.19

9011.80.00.00.19

 

9015.80.93.10.19

 

9027.90.10.00.00

 

9031.90.85.21.00

9011.90.10.00.00

 

9015.80.93.90.11

 

9027.90.50.00.00

 

9031.90.85.29.00

9011.90.90.00.00

 

9015.80.93.90.19

 

9027.90.80.00.00

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260527 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260527 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?