Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9)

Ekonomi Bakanlığından: 31.12.2012-28514 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ EK-1/A, EK-1/B ve EK-2’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 (1) Bu Tebliğde geçen,

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) G.T.İ.P.: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu

ifade eder.

İzin Belgesi alınmayacak eşya

MADDE 3 (1) EK-1/A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 4 (1) EK-1/B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) EK-1/A veya EK-2’de yer alan eşya, EK-1/B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde birinci fıkra hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca 5 inci madde kapsamında Genel Müdürlük izni aranmaz.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 5 (1) EK-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlükten alınan izin belgesi aranır. İzin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) EK-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları 3 üncü madde hükmüne tabidir.

(3) EK-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın 3 üncü madde hükmüne tabidir.

Diğer mevzuat

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

İzin belgesi başvuruları

MADDE 7 (1) EK-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek izin belgesi başvurusunda bulunurlar. http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur.

(2) Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda, form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Bakanlık veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 8 (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 9 (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.

İzin belgesinin süresi ve iadesi

MADDE 10 (1) 5 inci madde çerçevesinde verilen izin belgesi altı ay geçerlidir. İzin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, işbu izin belgesi süresi üç aya kadar uzatılabilir. İzin belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

(2) 5 inci madde çerçevesinde verilen izin belgelerinin kullanılmamaları halinde belgenin aslının, belge kapsamı eşyaların ithalatının gerçekleştirilmiş olması halinde ise, belgenin aslının veya suretinin, ithal faturası ve gümrük giriş beyannamesinin birer örneği ile EK-3’te yer alan beyan ve taahhütnamenin, izin belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

Gümrük kıymeti

MADDE 11 (1) İzin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1/A

 

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINMAYACAK EŞYA LİSTESİ

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

8207.13.00.00.00

 

8440.10.10.00.00

 

8453.20.00.00.00

 

8505.90.50.00.00

8207.19.10.00.00

 

8440.10.20.00.00

 

8453.80.00.00.00

 

8510.20.00.00.12

8207.19.90.00.11

 

8440.10.30.00.11

 

8454.10.00.00.00

 

8541.10.00.00.11

8207.19.90.00.19

 

8440.10.30.00.12

 

8454.20.00.00.00

 

8541.10.00.00.12

8405.10.00.00.11

 

8440.10.30.00.13

 

8454.30.10.00.00

 

8541.10.00.00.19

8405.10.00.00.12

 

8440.10.40.00.11

 

8454.30.90.00.00

 

8541.21.00.00.11

8405.10.00.00.13

 

8440.10.40.00.19

 

8464.10.00.00.00

 

8541.21.00.00.12

8405.10.00.00.14

 

8440.10.90.00.11

 

8464.20.11.00.00

 

8541.21.00.00.19

8405.10.00.00.19

 

8440.10.90.00.12

 

8464.20.19.00.00

 

8541.29.00.00.11

8406.10.00.00.00

 

8440.10.90.00.13

 

8464.20.80.00.00

 

8541.29.00.00.12

8406.81.00.00.00

 

8440.10.90.00.19

 

8464.90.00.00.00

 

8541.29.00.00.19

8406.82.00.00.00

 

8441.20.00.00.11

 

8472.90.30.00.00

 

8541.30.00.00.11

8410.11.00.00.00

 

8441.20.00.00.19

 

8475.10.00.00.00

 

8541.30.00.00.12

8410.12.00.00.00

 

8441.30.00.00.00

 

8475.21.00.00.00

 

8541.30.00.00.13

8410.13.00.00.00

 

8441.40.00.00.00

 

8475.29.00.00.00

 

8541.40.10.00.00

8411.11.00.90.00

 

8441.80.00.00.11

 

8478.10.00.00.00

 

8541.40.90.00.11

8411.12.10.90.00

 

8441.80.00.00.12

 

8479.10.00.00.11

 

8541.40.90.00.12

8411.12.30.90.00

 

8441.80.00.00.19

 

8479.10.00.00.12

 

8541.40.90.00.13

8411.12.80.90.00

 

8442.30.10.00.00

 

8479.10.00.00.19

 

8541.40.90.00.19

8411.21.00.90.00

 

8442.30.91.00.00

 

8479.20.00.00.11

 

8541.50.00.00.11

8411.22.20.90.00

 

8442.30.99.10.00

 

8479.20.00.00.19

 

8541.50.00.00.12

8411.22.80.90.00

 

8442.30.99.90.11

 

8479.30.10.00.00

 

8541.50.00.00.19

8411.81.00.90.00

 

8442.30.99.90.12

 

8479.30.90.00.00

 

8541.60.00.00.11

8411.82.20.90.00

 

8442.30.99.90.19

 

8479.40.00.00.00

 

8541.60.00.00.19

8411.82.60.90.00

 

8442.40.00.00.00

 

8479.50.00.00.00

 

8541.90.00.00.00

8411.82.80.90.00

 

8442.50.20.00.00

 

8479.60.00.00.00

 

8542.31.10.00.00

8416.10.10.00.00

 

8442.50.80.00.00

 

8479.81.00.00.00

 

8542.31.90.00.00

8416.10.90.00.00

 

8443.11.00.00.00

 

8479.89.30.00.00

 

8542.32.10.00.00

8416.20.10.00.00

 

8443.12.00.00.00

 

8479.89.60.00.00

 

8542.32.31.00.00

8416.20.20.00.11

 

8443.13.10.00.00

 

8479.89.97.10.00

 

8542.32.39.00.00

8416.20.20.00.19

 

8443.13.31.00.00

 

8479.89.97.20.00

 

8542.32.45.00.00

8416.20.80.00.11

 

8443.13.35.00.00

 

8479.89.97.30.00

 

8542.32.55.00.00

8416.20.80.00.19

 

8443.13.39.00.00

 

8479.89.97.90.00

 

8542.32.61.00.00

8416.30.00.00.00

 

8443.13.90.00.00

 

8480.10.00.00.00

 

8542.32.69.00.00

8425.31.00.00.19

 

8443.14.00.00.00

 

8480.20.00.00.00

 

8542.32.75.00.00

8425.39.00.00.10

 

8443.15.00.00.11

 

8480.30.10.00.00

 

8542.32.90.00.00

8425.39.00.00.90

 

8443.15.00.00.12

 

8480.30.90.10.11

 

8542.33.00.00.00

8429.11.00.00.11

 

8443.15.00.00.19

 

8480.30.90.10.19

 

8542.39.10.00.00

8429.11.00.00.12

 

8443.16.00.00.00

 

8480.30.90.20.00

 

8542.39.90.00.00

8429.19.00.00.11

 

8443.17.00.00.00

 

8480.30.90.80.00

 

8542.90.00.00.00

8429.19.00.00.12

 

8443.19.20.00.00

 

8480.41.00.00.00

 

8543.20.00.00.00

8429.30.00.00.00

 

8443.19.40.00.00

 

8480.49.00.00.00

 

8543.30.00.00.00

8439.10.00.00.11

 

8443.19.70.10.00

 

8480.50.00.00.00

 

8543.90.00.10.00

8439.10.00.00.12

 

8443.19.70.90.11

 

8480.60.00.00.00

 

9002.11.00.10.00

8439.20.00.00.00

 

8443.19.70.90.19

 

8480.71.00.00.00

 

9002.11.00.90.00

8439.30.00.00.00

 

8453.10.00.00.00

 

8480.79.00.00.00

 

9008.50.00.00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9008.90.00.10.00

 

9015.10.90.90.00

 

9024.10.19.00.00

 

9030.84.00.90.00

9008.90.00.90.00

 

9015.20.10.00.00

 

9024.10.90.10.00

 

9030.89.30.90.00

9010.10.00.10.11

 

9015.20.90.10.00

 

9024.10.90.90.00

 

9030.89.90.90.00

9010.10.00.10.19

 

9015.20.90.90.00

 

9024.80.11.00.00

 

9030.90.20.00.00

9010.10.00.90.11

 

9015.30.10.00.00

 

9024.80.19.00.00

 

9030.90.85.90.00

9010.10.00.90.19

 

9015.30.90.10.00

 

9024.80.90.10.00

 

9031.20.00.10.00

9010.50.00.10.11

 

9015.30.90.90.00

 

9024.80.90.90.00

 

9031.20.00.90.00

9010.50.00.10.19

 

9015.40.10.00.00

 

9024.90.00.10.00

 

9031.41.00.00.00

9010.50.00.90.11

 

9015.40.90.10.00

 

9024.90.00.90.00

 

9031.49.10.00.00

9010.50.00.90.12

 

9015.40.90.90.00

 

9027.10.10.00.00

 

9031.49.90.00.00

9010.50.00.90.13

 

9015.80.11.00.11

 

9027.10.90.00.00

 

9031.80.32.00.00

9010.50.00.90.19

 

9015.80.11.00.12

 

9027.20.00.00.00

 

9031.80.34.00.11

9010.60.00.00.00

 

9015.80.11.00.19

 

9027.30.00.00.11

 

9031.80.34.00.19

9010.90.00.00.00

 

9015.80.19.00.11

 

9027.30.00.00.19

 

9031.80.38.90.19

9011.10.10.00.00

 

9015.80.19.00.19

 

9027.50.00.00.00

 

9031.80.91.20.11

9011.10.90.00.00

 

9015.80.91.10.11

 

9027.80.05.00.00

 

9031.80.91.20.19

9011.20.10.00.00

 

9015.80.91.10.19

 

9027.80.11.00.00

 

9031.80.91.90.11

9011.20.90.00.11

 

9015.80.91.90.11

 

9027.80.13.00.00

 

9031.80.91.90.19

9011.20.90.00.12

 

9015.80.91.90.19

 

9027.80.17.00.00

 

9031.80.98.20.00

9011.20.90.00.13

 

9015.80.93.10.11

 

9027.80.91.00.00

 

9031.90.20.00.19

9011.80.00.00.11

 

9015.80.93.10.12

 

9027.80.99.00.00

 

9031.90.30.00.19

9011.80.00.00.19

 

9015.80.93.10.19

 

9027.90.10.00.00

 

9031.90.85.21.00

9011.90.10.00.00

 

9015.80.93.90.11

 

9027.90.50.00.00

 

9031.90.85.29.00

9011.90.90.00.00

 

9015.80.93.90.19

 

9027.90.80.00.00

 

 

9012.10.10.00.00

 

9015.80.99.10.00

 

9030.10.00.90.00

 

 

9012.10.90.00.11

 

9015.80.99.90.00

 

9030.20.10.90.00

 

 

9012.10.90.00.12

 

9015.90.00.10.11

 

9030.20.30.90.00

 

 

9012.90.10.00.00

 

9015.90.00.10.19

 

9030.20.91.90.00

 

 

9012.90.90.00.00

 

9015.90.00.90.00

 

9030.20.99.90.00

 

 

9015.10.10.00.00

 

9024.10.11.00.00

 

9030.40.00.90.00

 

 

9015.10.90.10.00

 

9024.10.13.00.00

 

9030.82.00.00.00

 

 

 

EK-1/B

 

İLGİLİ KURUMLARDAN UYGUNLUK BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ

 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen sivil hava taşıtları ve sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar.

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

3917.21.90.00.00*

 

7304.51.81.10.00

 

8408.90.47.10.00

 

8413.60.80.10.00

3917.22.90.00.00*

 

7304.51.89.10.00

 

8408.90.61.10.00

 

8413.70.21.10.00

3917.23.90.00.00*

 

7304.59.92.10.00

 

8408.90.65.10.00

 

8413.70.29.10.00

3917.29.00.20.00

 

7304.59.93.10.00

 

8408.90.67.10.00

 

8413.70.30.10.00

3917.31.00.10.00

 

7304.59.99.10.00

 

8408.90.81.10.00

 

8413.70.35.10.00

3917.33.00.00.00

 

7304.90.00.10.00

 

8408.90.85.10.00

 

8413.70.45.10.00

3917.39.00.20.00

 

7306.30.11.10.00

 

8408.90.89.10.00

 

8413.70.51.10.00

3917.40.00.00.11

 

7306.30.19.10.00

 

8409.10.00.10.00

 

8413.70.59.10.00

3917.40.00.00.12

 

7306.30.41.10.00

 

8411.11.00.10.00

 

8413.70.65.10.00

3917.40.00.00.19

 

7306.30.49.10.00

 

8411.12.10.10.00

 

8413.70.75.10.00

3926.90*

 

7306.30.72.10.00

 

8411.12.30.10.00

 

8413.70.81.10.00

4008.29.00.10.00

 

7306.30.77.10.00

 

8411.12.80.10.00

 

8413.70.89.10.00

4009.12.00.10.00

 

7306.30.80.10.00

 

8411.21.00.10.00

 

8413.81.00.00.00

4009.22.00.10.00

 

7306.40.20.10.00

 

8411.22.20.10.00

 

8413.91.00.00.00

4009.32.00.10.00

 

7306.40.80.10.00

 

8411.22.80.10.00

 

8414.10.20.00.00

4009.42.00.10.00

 

7306.50.20.10.00

 

8411.81.00.10.00

 

8414.10.25.10.00

4011.30.00.10.00

 

7306.50.80.10.00

 

8411.82.20.10.00

 

8414.10.81.10.00

4012.13.00.10.00

 

7306.61.92.10.00

 

8411.82.60.10.00

 

8414.10.89.10.00

4012.20.00.10.00

 

7306.61.99.10.00

 

8411.82.80.10.00

 

8414.20.80.10.00

4016.10.00.11.00

 

7306.69.10.10.00

 

8411.91.00.10.00

 

8414.30.20.10.00

4016.10.00.12.00

 

7306.69.90.10.00

 

8411.99.00.10.00

 

8414.30.81.10.00

4016.10.00.19.00

 

7312.10*

 

8412.10.00.10.00

 

8414.30.89.10.00

4016.93.00.11.00

 

7312.90*

 

8412.21.20.10.00

 

8414.51.00.10.00

4016.93.00.12.00

 

7322.90*

 

8412.21.80.10.00

 

8414.59.20.10.00

4016.93.00.19.00

 

7324.10.00.00.00

 

8412.29.20.10.00

 

8414.59.40.10.00

4016.99.91.90.11

 

7324.90*

 

8412.29.81.10.00

 

8414.59.80.10.00

4016.99.97.19.11

 

7326.20.00.00.00

 

8412.29.89.10.00

 

8414.80.11.10.00

4016.99.97.90.11

 

7413.00*

 

8412.31.00.10.00

 

8414.80.19.10.00

4017.00.00.91.00

 

7608.10.00.10.11

 

8412.39.00.10.00

 

8414.80.22.10.00

4504.90*

 

7608.10.00.10.12

 

8412.80.80.10.00

 

8414.80.28.10.00

4823.90.85.20.00

 

7608.20.20.10.00

 

8412.90.20.10.00

 

8414.80.51.10.00

6812.80*

 

7608.20.81.10.00

 

8412.90.40.10.00

 

8414.80.59.10.00

6812.99.10.10.00

 

7608.20.89.10.00

 

8412.90.80.20.00

 

8414.80.73.10.00

6812.99.90.10.00

 

8108.90*

 

8413.19.00.10.00

 

8414.80.75.10.00

6813.20*

 

8302.10.00.00.11

 

8413.20.00.10.00

 

8414.80.78.10.00

6813.81*

 

8302.10.00.00.19

 

8413.30.20.10.00

 

8414.80.80.10.00

6813.89*

 

8302.20.00.00.00

 

8413.30.80.10.00

 

8414.90.00.10.00

7007.21*

 

8302.42.00.00.00

 

8413.50.20.10.00

 

8415.81.00.10.00

7304.31.20.10.00

 

8302.49.00.00.00

 

8413.50.40.10.00

 

8415.82.00.10.00

7304.31.80.10.00

 

8302.60.00.00.00

 

8413.50.61.10.00

 

8415.83.00.10.00

7304.39.52.10.00

 

8307.10*

 

8413.50.69.10.00

 

8415.90.00.10.00

7304.39.58.10.00

 

8307.90*

 

8413.50.80.10.00

 

8418.10.20.00.00

7304.39.92.10.00

 

8407.10.00.10.11

 

8413.60.20.10.00

 

8418.10.80.00.00

7304.39.93.10.00

 

8407.10.00.10.12

 

8413.60.31.10.00

 

8418.30.20.00.00

7304.39.98.10.00

 

8408.90.27.10.00

 

8413.60.39.10.00

 

8418.30.80.00.00

7304.41.00.10.00

 

8408.90.41.10.00

 

8413.60.61.10.00

 

8418.40.20.00.00

7304.49.95.10.00

 

8408.90.43.10.00

 

8413.60.69.10.00

 

8418.40.80.00.00

7304.49.99.10.00

 

8408.90.45.10.00

 

8413.60.70.10.00

 

8418.61.00.00.00

8418.69.00.10.00

 

8479.90.80.10.00

 

8501.53.50.00.00

 

8507.10.80.00.11

8418.69.00.91.00

 

8479.90.80.90.11

 

8501.53.81.10.00

 

8507.10.80.00.12

8418.69.00.99.00

 

8479.90.80.90.19

 

8501.61.20.10.00

 

8507.20.20.00.11

8419.50.00.00.00

 

8483.10.21.10.00

 

8501.61.80.10.00

 

8507.20.20.00.19

8419.81.20.00.11

 

8483.10.25.10.00

 

8501.62.00.11.00

 

8507.20.80.00.00

8419.81.20.00.19

 

8483.10.29.10.00

 

8501.62.00.12.00

 

8507.30.20.00.00

8419.81.80.00.00

 

8483.10.50.10.00

 

8501.62.00.13.00

 

8507.30.80.00.00

8419.90.85.90.13

 

8483.10.95.10.00

 

8501.63.00.00.00

 

8507.40.00.00.00

8421.19.20.10.00

 

8483.30.32.10.00

 

8502.11.20.10.00

 

8507.50.00.00.00

8421.19.70.10.00

 

8483.30.38.10.00

 

8502.11.80.10.00

 

8507.60.00.00.00

8421.21.00.00.00

 

8483.30.80.10.00

 

8502.12.00.11.00

 

8507.80.00.00.00

8421.23.00.00.00

 

8483.40.21.10.00

 

8502.12.00.12.00

 

8507.90.30.00.00

8421.29.00.00.11

 

8483.40.23.10.00

 

8502.12.00.13.00

 

8507.90.80.00.00

8421.29.00.00.19

 

8483.40.25.10.00

 

8502.13.20.10.00

 

8511.10.00.10.00

8421.31.00.10.00

 

8483.40.29.10.00

 

8502.13.40.10.00

 

8511.20.00.10.00

8421.39.20.10.00

 

8483.40.30.10.00

 

8502.13.80.10.00

 

8511.30.00.10.00

8421.39.60.10.00

 

8483.40.51.10.00

 

8502.20.20.10.00

 

8511.40.00.10.00

8421.39.80.10.00

 

8483.40.59.10.00

 

8502.20.40.10.00

 

8511.50.00.10.00

8424.10.00.00.00

 

8483.40.90.10.00

 

8502.20.60.10.00

 

8511.80.00.10.00

8425.11.00.00.00

 

8483.50.20.00.11

 

8502.20.80.10.00

 

8516.80.20*

8425.19.00.00.00

 

8483.50.20.00.12

 

8502.31.00.11.00

 

8517.12*

8425.31.00.00.19

 

8483.50.80.00.11

 

8502.31.00.12.00

 

8517.61*

8425.39.00.00.90

 

8483.50.80.00.12

 

8502.31.00.13.00

 

8517.62*

8425.42.00.00.00

 

8483.60.20.10.00

 

8502.39.20.21.00

 

8517.69.31*

8425.49.00.00.00

 

8483.60.80.10.00

 

8502.39.20.22.00

 

8517.69.39*

8426.99.00.10.00

 

8483.90.20.10.00

 

8502.39.20.23.00

 

8517.69.90*

8428.10.20.10.00

 

8483.90.81.10.00

 

8502.39.80.11.00

 

8517.70.11.10.00

8428.10.80.10.00

 

8483.90.89.10.00

 

8502.39.80.12.00

 

8517.70.15.00.00

8428.20.20.10.00

 

8484.10.00.00.11

 

8502.39.80.13.00

 

8517.70.19.00.11

8428.20.80.10.00

 

8484.10.00.00.19

 

8502.40.00.10.00

 

8517.70.19.00.19

8428.33.00.10.00

 

8484.90.00.00.00

 

8504.10.20.10.00

 

8518.10.30.00.00

8428.39.20.10.00

 

8501.20.00.11.00

 

8504.10.80.10.00

 

8518.10.95.10.00

8428.39.90.10.00

 

8501.20.00.12.00

 

8504.31.21.00.00

 

8518.10.95.90.00

8428.90.90.20.00

 

8501.31.00.10.11

 

8504.31.29.00.00

 

8518.21.00.00.00

8443.32.10.20.00

 

8501.31.00.10.12

 

8504.31.80.10.00

 

8518.22.00.00.00

8471.41.00.10.00

 

8501.32.00.11.00

 

8504.31.80.90.11

 

8518.29.30.10.00

8471.49.00.10.00

 

8501.32.00.19.00

 

8504.31.80.90.19

 

8518.29.95.00.00

8471.50.00.10.00

 

8501.33.00.10.00

 

8504.32.00.10.00

 

8518.30.20.00.00

8471.60.60.10.00

 

8501.33.00.21.00

 

8504.32.00.80.00

 

8518.30.95.10.00

8471.60.70.10.00

 

8501.33.00.22.00

 

8504.33.00.00.00

 

8518.40.30.00.00

8471.70.20.10.00

 

8501.33.00.23.00

 

8504.40.30.20.00

 

8518.40.80.00.00

8471.70.30.10.00

 

8501.34.00.20.00

 

8504.40.55.10.00

 

8518.50.00.00.00

8471.70.50.10.00

 

8501.40.20.11.00

 

8504.40.82.10.00

 

8519.81.95.00.00

8471.70.70.10.00

 

8501.40.20.19.00

 

8504.40.84.10.00

 

8519.89.90.10.00

8471.70.80.10.00

 

8501.40.80.11.00

 

8504.40.88.10.00

 

8519.89.90.90.00

8471.70.98.10.00

 

8501.40.80.12.00

 

8504.40.90.10.00

 

8521.10.20.00.00

8479.89*

 

8501.51.00.10.00

 

8504.50.20.10.00

 

8521.10.95.00.00

8479.90.20.10.00

 

8501.52.20.10.00

 

8504.50.95.00.00

 

8522.90*

8479.90.20.90.11

 

8501.52.30.10.00

 

8507.10.20.00.11

 

8526.10.00.00.11

8479.90.20.90.19

 

8501.52.90.10.00

 

8507.10.20.00.12

 

8526.10.00.00.12

 

8526.10.00.00.19

 

8802.20.00.10.00

 

9025.80.40.10.00

 

9030.90.20.00.00

 

8526.91.20.00.00

 

8802.20.00.20.00

 

9025.80.80.10.00

 

9030.90.85.10.00

 

8526.91.80.00.11

 

8802.20.00.90.00

 

9025.90.00.11.00

 

9031.80.32.00.00

 

8526.91.80.00.13

 

8802.30.00.10.00

 

9025.90.00.19.00

 

9031.80.34.00.11

 

8526.91.80.00.19

 

8802.30.00.20.00

 

9026.10.21.10.00

 

9031.80.34.00.19

 

8526.92.00.20.00

 

8802.30.00.90.00

 

9026.10.29.10.00

 

9031.80.38.10.00

 

8528.41.00.00.00

 

8802.40.00.10.00

 

9026.10.81.10.00

 

9031.80.91.10.00

 

8528.51.00.00.00

 

8802.40.00.90.00

 

9026.10.89.10.00

 

9031.80.98.10.00

 

8528.61.00.00.00

 

8803.10.00.00.00

 

9026.20.20.10.00

 

9031.90.20.00.11

 

8529.10.11.00.00

 

8803.20.00.00.00

 

9026.20.40.10.00

 

9031.90.30.00.11

 

8529.10.31.10.00

 

8803.30.00.00.00

 

9026.20.80.10.00

 

9031.90.85.10.00

 

8529.10.39.10.00

 

8803.90.90*

 

9026.80.20.10.00

 

9032.10.20.10.00

 

8529.10.65.10.00

 

8805.29.00.00.00

 

9026.80.80.10.00

 

9032.10.81.10.00

 

8529.10.69.10.00

 

9001.90.00.11.00

 

9026.90.00.10.00

 

9032.10.89.10.00

 

8529.10.80.10.00

 

9001.90.00.19.00

 

9029.10.00.10.00

 

9032.20.00.10.00

 

8529.10.95.10.00

 

9002.90.00.11.00

 

9029.20.38.10.00

 

9032.81.00.10.00

 

8529.90.65.10.00

 

9002.90.00.19.00

 

9029.90*

 

9032.89.00.00.00

 

8529.90.97.10.00

 

9014.10.00.00.00

 

9030.10.00.10.00

 

9032.90.00.10.00

 

8531.10.95.00.00

 

9014.20.20.11.00

 

9030.20.10.10.00

 

9032.90.00.90.00

 

8531.20.20.00.00

 

9014.20.20.91.00

 

9030.20.30.10.00

 

9104.00.00.00.11

 

8531.20.40.00.11

 

9014.20.80.10.00

 

9030.20.91.10.00

 

9104.00.00.00.19

 

8531.20.40.00.12

 

9014.20.80.90.00

 

9030.20.99.10.00

 

9109.10*

 

8531.20.95.00.00

 

9014.90.00.11.00

 

9030.31.00.10.00

 

9109.90*

 

8531.80.20.00.00

 

9014.90.00.19.00

 

9030.32.00.10.00

 

9401.10.00.10.00

 

8531.80.95.10.00

 

9020.00.00.00.11

 

9030.33.10.10.00

 

9403.20.20.00.00

 

8539.10.00.10.00

 

9020.00.00.00.12

 

9030.33.91.10.00

 

9403.20.80.10.00

 

8543.70.90*

 

9025.11.20.00.00

 

9030.33.99.10.00

 

9403.20.80.90.00

 

8543.90*

 

9025.11.80.00.11

 

9030.39.00.11.00

 

9403.70.00.00.00

 

8544.30.00.00.00

 

9025.11.80.00.19

 

9030.39.00.21.00

 

9405.10*

 

8801.00.10.00.00

 

9025.19.20.11.00

 

9030.40.00.10.00

 

9405.60*

 

8801.00.90.00.00

 

9025.19.80.21.00

 

9030.84.00.10.00

 

9405.92*

 

8802.11.00.00.00

 

9025.80.20.10.00

 

9030.89.30.10.00

 

9405.99*

 

8802.12.00.00.00

 

9025.80.20.90.00

 

9030.89.90.10.00

 

 

 

(*) İthalat Rejimi Kararı Eki VI Sayılı Listede madde ismi sütununda tanımlanan eşya için geçerlidir. 

 

 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen deniz taşıtları.

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

8901.10.10.00.11

 

8901.20.10.00.13

 

8903.10.10.00.00

 

8904.00.10.00.13

8901.10.10.00.19

 

8901.20.10.00.14

 

8903.10.90.00.00

 

8904.00.91.00.00

8901.10.10.00.21

 

8901.20.90.00.00

 

8903.91.10.00.00

 

8904.00.99.00.00

8901.10.10.00.22

 

8901.30.10.00.11

 

8903.91.90.00.00

 

8905.10.10.00.00

8901.10.10.00.29

 

8901.30.10.00.12

 

8903.92.10.00.00

 

8905.10.90.00.00

8901.10.10.00.31

 

8901.30.10.00.13

 

8903.92.91.00.00

 

8905.20.00.00.00

8901.10.10.00.32

 

8901.30.10.00.14

 

8903.92.99.00.00

 

8905.90.10.00.00

8901.10.10.00.39

 

8901.30.90.00.00

 

8903.99.10.00.11

 

8905.90.90.00.00

8901.10.10.00.41

 

8901.90.10.00.11

 

8903.99.10.00.19

 

8906.10.00.00.00

8901.10.10.00.42

 

8901.90.10.00.12

 

8903.99.91.00.11

 

8906.90.10.00.00

8901.10.10.00.49

 

8901.90.10.00.13

 

8903.99.91.00.19

 

8906.90.91.00.00

8901.10.90.00.11

 

8901.90.10.00.14

 

8903.99.99.00.11

 

8906.90.99.00.00

8901.10.90.00.19

 

8901.90.90.00.00

 

8903.99.99.00.19

 

8907.10.00.00.00

8901.20.10.00.11

 

8902.00.10.00.00

 

8904.00.10.00.11

 

8907.90.00.00.11

8901.20.10.00.12

 

8902.00.90.00.00

 

8904.00.10.00.12

 

8907.90.00.00.16

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve CIF Birim Kıymet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8414.40.10.00.11

15 $ /KG

 

8423.30.00.10.19

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.11

15 $ /KG

8414.40.10.00.12

15 $ /KG

 

8423.30.00.90.11

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.12

15 $ /KG

8414.40.10.00.19

15 $ /KG

 

8423.30.00.90.19

25 $ /KG

 

8430.31.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.11

15 $ /KG

 

8423.81.10.00.00

25 $ /KG

 

8430.39.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.12

15 $ /KG

 

8423.81.30.00.00

25 $ /KG

 

8430.50.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.19

15 $ /KG

 

8423.82.10.00.00

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.11

15 $ /KG

8414.80.11.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.10.11

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.19

15 $ /KG

8414.80.19.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.10.19

25 $ /KG

 

8430.69.00.00.00

15 $ /KG

8414.80.22.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.11

25 $ /KG

 

8433.53.30.00.12

10 $ /KG

8414.80.28.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.19

25 $ /KG

 

8433.53.90.00.11

10 $ /KG

8414.80.51.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.11

25 $ /KG

 

8433.53.90.00.12

10 $ /KG

8414.80.59.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.19

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.11

10 $ /KG

8414.80.73.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.90.11

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.12

10 $ /KG

8414.80.75.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.90.19

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.13

10 $ /KG

8414.80.78.90.00

15 $ /KG

 

8424.30.01.00.00

15 $ /KG

 

8433.60.00.00.19

10 $ /KG

8417.10.00.00.11

10 $ /KG

 

8424.30.08.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.11

10 $ /KG

8417.10.00.00.12

10 $ /KG

 

8424.30.10.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.12

10 $ /KG

8417.10.00.00.13

10 $ /KG

 

8424.30.90.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.19

10 $ /KG

8417.10.00.00.19

10 $ /KG

 

8425.31.00.00.11

10 $ /KG

 

8436.10.00.00.00

10 $ /KG

8417.20.10.00.00

10 $ /KG

 

8426.11.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.11

10 $ /KG

8417.20.90.00.00

10 $ /KG

 

8426.12.00.90.00

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.12

10 $ /KG

8417.80.50.00.00

10 $ /KG

 

8426.19.00.00.11

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.11

10 $ /KG

8417.80.70.00.00

10 $ /KG

 

8426.19.00.00.12

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.12

10 $ /KG

8418.69.00.91.00

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.13

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.13

10 $ /KG

8419.20.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.19

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.19

10 $ /KG

8419.20.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.20.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.10.00.00

10 $ /KG

8419.31.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.90.00.00

10 $ /KG

8419.32.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.41.00.10.00

10 $ /KG

 

8437.10.00.00.00

10 $ /KG

8419.39.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.41.00.90.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.11

10 $ /KG

8419.40.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.49.00.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.12

10 $ /KG

8419.40.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.91.10.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.19

10 $ /KG

8419.50.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.91.90.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.90.00

10 $ /KG

8419.60.00.00.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.11

10 $ /KG

 

8438.10.10.00.00

15 $ /KG

8419.89.30.00.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.12

10 $ /KG

 

8438.10.90.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.10.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.19

10 $ /KG

 

8438.20.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.11

20 $ /KG

 

8428.10.80.90.00

10 $ /KG

 

8438.30.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.12

20 $ /KG

 

8428.20.20.90.00

10 $ /KG

 

8438.40.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.19

20 $ /KG

 

8428.20.80.90.00

10 $ /KG

 

8438.50.00.00.00

15 $ /KG

8420.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8428.31.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.11

15 $ /KG

8420.10.30.00.00

10 $ /KG

 

8428.32.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.12

15 $ /KG

8420.10.80.00.00

10 $ /KG

 

8428.39.20.90.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.13

15 $ /KG

8421.11.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.39.90.90.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.10.00

15 $ /KG

8421.19.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.40.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.90.00

15 $ /KG

8421.21.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.60.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.91.00.00

15 $ /KG

8421.22.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.90.79.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.10.00

15 $ /KG

8421.39.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.90.90.10.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.11

15 $ /KG

8421.39.60.90.00

25 $ /KG

 

8428.90.90.90.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.19

15 $ /KG

8421.39.80.90.00

25 $ /KG

 

8429.20.00.00.11

5 $ /KG

 

8444.00.10.00.00

10 $ /KG

8422.19.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.20.00.00.12

5 $ /KG

 

8444.00.90.00.00

10 $ /KG

8422.20.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.10.00.11

5 $ /KG

 

8445.11.00.00.00

10 $ /KG

8422.30.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.10.00.19

5 $ /KG

 

8445.12.00.00.00

10 $ /KG

8422.40.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.30.00.00

5 $ /KG

 

8445.13.00.00.00

10 $ /KG

8423.20.00.00.11

25 $ /KG

 

8429.40.90.00.00

5 $ /KG

 

8445.19.00.10.00

10 $ /KG

8423.20.00.00.19

25 $ /KG

 

8430.10.00.10.00

15 $ /KG

 

8445.19.00.90.11

10 $ /KG

8423.30.00.10.11

25 $ /KG

 

8430.10.00.20.00

15 $ /KG

 

8445.19.00.90.12

10 $ /KG

 

 

 

 

 

 

 

 

8445.19.00.90.13

10 $ /KG

 

8456.20.00.10.00

10 $ /KG

 

8460.40.90.00.12

15 $ /KG

8445.19.00.90.14

10 $ /KG

 

8456.20.00.20.00

10 $ /KG

 

8460.90.10.00.11

15 $ /KG

8445.19.00.90.19

10 $ /KG

 

8456.20.00.90.00

10 $ /KG

 

8460.90.10.00.19

15 $ /KG

8445.20.00.00.11

10 $ /KG

 

8456.30.11.00.00

10 $ /KG

 

8460.90.90.00.11

15 $ /KG

8445.20.00.00.12

10 $ /KG

 

8456.30.19.10.00

10 $ /KG

 

8460.90.90.00.19

15 $ /KG

8445.20.00.00.19

10 $ /KG

 

8456.30.19.20.00

10 $ /KG

 

8461.20.00.00.11

15 $ /KG

8445.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8456.30.19.90.00

10 $ /KG

 

8461.20.00.00.12

15 $ /KG

8445.40.00.00.11

10 $ /KG

 

8456.30.90.10.00

10 $ /KG

 

8461.30.10.00.00

15 $ /KG

8445.40.00.00.12

10 $ /KG

 

8456.30.90.20.00

10 $ /KG

 

8461.30.90.00.00

15 $ /KG

8445.40.00.00.19

10 $ /KG

 

8456.30.90.90.00

10 $ /KG

 

8461.40.11.00.00

15 $ /KG

8445.90.00.00.11

10 $ /KG

 

8456.90.20.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.19.00.00

15 $ /KG

8445.90.00.00.12

10 $ /KG

 

8457.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.31.00.00

15 $ /KG

8445.90.00.00.13

10 $ /KG

 

8457.10.90.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.39.00.00

15 $ /KG

8445.90.00.00.14

10 $ /KG

 

8457.20.00.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.71.00.11

15 $ /KG

8445.90.00.00.19

10 $ /KG

 

8457.30.10.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.71.00.12

15 $ /KG

8446.10.00.00.00

10 $ /KG

 

8457.30.90.00.00

10 $ /KG

 

8461.40.79.00.11

15 $ /KG

8446.21.00.00.00

10 $ /KG

 

8458.11.20.00.00

20 $ /KG

 

8461.40.79.00.12

15 $ /KG

8446.29.00.00.00

10 $ /KG

 

8458.11.41.00.00

20 $ /KG

 

8461.40.90.00.11

15 $ /KG

8446.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8458.11.49.00.00

20 $ /KG

 

8461.40.90.00.12

15 $ /KG

8447.11.00.00.11

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.11

20 $ /KG

 

8461.50.11.00.00

15 $ /KG

8447.11.00.00.12

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.12

20 $ /KG

 

8461.50.19.00.00

15 $ /KG

8447.12.00.00.11

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.13

20 $ /KG

 

8461.50.90.00.00

15 $ /KG

8447.12.00.00.12

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.14

20 $ /KG

 

8461.90.00.00.00

15 $ /KG

8447.20.20.00.11

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.15

20 $ /KG

 

8462.10.10.00.11

10 $ /KG

8447.20.20.00.12

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.16

20 $ /KG

 

8462.10.10.00.19

10 $ /KG

8447.20.20.00.13

10 $ /KG

 

8458.11.80.00.19

20 $ /KG

 

8462.10.90.00.11

10 $ /KG

8447.20.20.00.14

10 $ /KG

 

8458.19.00.00.00

20 $ /KG

 

8462.10.90.00.19

10 $ /KG

8447.20.80.00.00

10 $ /KG

 

8458.91.20.00.00

20 $ /KG

 

8462.21.10.00.00

10 $ /KG

8447.90.00.00.11

10 $ /KG

 

8458.91.80.00.00

20 $ /KG

 

8462.21.80.00.00

10 $ /KG

8447.90.00.00.12

10 $ /KG

 

8458.99.00.00.00

20 $ /KG

 

8462.29.10.00.00

10 $ /KG

8447.90.00.00.19

10 $ /KG

 

8459.10.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.29.91.00.00

10 $ /KG

8448.11.00.00.00

20 $ /KG

 

8459.21.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.29.98.00.00

10 $ /KG

8448.19.00.10.00

20 $ /KG

 

8459.29.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.31.00.00.11

10 $ /KG

8448.19.00.90.00

20 $ /KG

 

8459.31.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.31.00.00.19

10 $ /KG

8449.00.00.10.00

20 $ /KG

 

8459.39.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.10.00.11

10 $ /KG

8450.20.00.00.00

50 $ /KG

 

8459.40.10.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.10.00.19

10 $ /KG

8451.30.00.00.00

15 $ /KG

 

8459.40.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.91.00.11

10 $ /KG

8451.40.00.00.11

15 $ /KG

 

8459.51.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.91.00.12

10 $ /KG

8451.40.00.00.12

15 $ /KG

 

8459.59.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.99.00.11

10 $ /KG

8451.40.00.00.13

15 $ /KG

 

8459.61.10.00.00

15 $ /KG

 

8462.39.99.00.12

10 $ /KG

8451.50.00.00.11

15 $ /KG

 

8459.61.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.10.00.11

10 $ /KG

8451.50.00.00.12

15 $ /KG

 

8459.69.10.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.10.00.12

10 $ /KG

8451.50.00.00.19

15 $ /KG

 

8459.69.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.10.00.19

10 $ /KG

8451.80.10.00.00

15 $ /KG

 

8459.70.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.90.00.11

10 $ /KG

8451.80.30.00.00

15 $ /KG

 

8460.11.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.90.00.12

10 $ /KG

8451.80.80.00.00

15 $ /KG

 

8460.19.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.41.90.00.19

10 $ /KG

8452.21.00.00.00

15 $ /KG

 

8460.21.11.00.00

15 $ /KG

 

8462.49.10.00.11

10 $ /KG

8452.29.00.00.00

15 $ /KG

 

8460.21.15.00.00

15 $ /KG

 

8462.49.10.00.12

10 $ /KG

8455.10.00.00.00

10 $ /KG

 

8460.21.19.00.00

15 $ /KG

 

8462.49.10.00.19

10 $ /KG

8455.21.00.00.11

10 $ /KG

 

8460.21.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.49.90.00.11

10 $ /KG

8455.21.00.00.12

10 $ /KG

 

8460.29.10.00.00

15 $ /KG

 

8462.49.90.00.12

10 $ /KG

8455.21.00.00.19

10 $ /KG

 

8460.29.90.00.00

15 $ /KG

 

8462.49.90.00.19

10 $ /KG

8455.22.00.00.00

10 $ /KG

 

8460.31.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.91.20.10.00

10 $ /KG

8456.10.00.10.00

10 $ /KG

 

8460.39.00.00.00

15 $ /KG

 

8462.91.20.90.00

10 $ /KG

8456.10.00.20.00

10 $ /KG

 

8460.40.10.00.11

15 $ /KG

 

8462.91.80.10.00

10 $ /KG

8456.10.00.30.00

10 $ /KG

 

8460.40.10.00.12

15 $ /KG

 

8462.91.80.90.00

10 $ /KG

8456.10.00.90.00

10 $ /KG

 

8460.40.90.00.11

15 $ /KG

 

8462.99.20.10.00

10 $ /KG

 

 

 

 

 

 

 

 

8462.99.20.90.00

10 $ /KG

 

8473.21.90.00.00

500 $ /KG

 

8501.10.93.90.00

150 $ /KG

8462.99.80.10.00

10 $ /KG

 

8473.29.10.00.00

500 $ /KG

 

8501.10.99.10.00

150 $ /KG

8462.99.80.90.00

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.11

500 $ /KG

 

8501.10.99.90.00

150 $ /KG

8463.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.12

500 $ /KG

 

8501.20.00.90.00

150 $ /KG

8463.10.90.00.00

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.19

500 $ /KG

 

8501.31.00.90.11

150 $ /KG

8463.20.00.00.11

10 $ /KG

 

8473.29.90.00.29

500 $ /KG

 

8501.31.00.90.12

150 $ /KG

8463.20.00.00.19

10 $ /KG

 

8473.30.20.00.00

500 $ /KG

 

8501.32.00.90.00

150 $ /KG

8463.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8473.30.80.00.00

500 $ /KG

 

8501.33.00.31.00

150 $ /KG

8463.90.00.00.00

10 $ /KG

 

8473.40.11.00.00

500 $ /KG

 

8501.33.00.41.00

150 $ /KG

8465.10.10.00.00

15 $ /KG

 

8473.40.18.00.00

500 $ /KG

 

8501.33.00.42.00

150 $ /KG

8465.10.90.00.00

15 $ /KG

 

8473.40.80.00.11

500 $ /KG

 

8501.33.00.43.00

150 $ /KG

8465.91.10.00.00

15 $ /KG

 

8473.40.80.00.12

500 $ /KG

 

8501.34.00.10.00

150 $ /KG

8465.91.20.00.00

15 $ /KG

 

8473.40.80.00.19

500 $ /KG

 

8501.34.00.30.00

150 $ /KG

8465.91.90.00.00

15 $ /KG

 

8473.50.20.00.00

500 $ /KG

 

8501.40.20.21.00

150 $ /KG

8465.92.00.00.11

15 $ /KG

 

8473.50.80.00.00

500 $ /KG

 

8501.40.20.29.00

150 $ /KG

8465.92.00.00.12

15 $ /KG

 

8474.10.00.10.00

15 $ /KG

 

8501.40.80.11.00

150 $ /KG

8465.92.00.00.13

15 $ /KG

 

8474.10.00.90.00

15 $ /KG

 

8501.40.80.12.00

150 $ /KG

8465.93.00.00.11

15 $ /KG

 

8474.20.00.10.00

15 $ /KG

 

8501.40.80.13.00

150 $ /KG

8465.93.00.00.12

15 $ /KG

 

8474.20.00.90.00

15 $ /KG

 

8501.51.00.90.00

150 $ /KG

8465.93.00.00.13

15 $ /KG

 

8474.31.00.00.00

15 $ /KG

 

8501.52.20.90.00

150 $ /KG

8465.94.00.00.00

15 $ /KG

 

8474.39.00.00.00

15 $ /KG

 

8501.52.30.90.00

150 $ /KG

8465.95.00.00.00

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.11

15 $ /KG

 

8501.52.90.90.00

150 $ /KG

8465.96.00.00.00

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.12

15 $ /KG

 

8501.53.50.00.00

150 $ /KG

8465.99.00.00.11

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.13

15 $ /KG

 

8501.53.81.90.00

150 $ /KG

8465.99.00.00.19

15 $ /KG

 

8474.80.90.00.19

15 $ /KG

 

8501.53.94.00.00

150 $ /KG

8467.81.00.00.00

30 $ /KG

 

8477.10.00.00.00

10 $ /KG

 

8501.53.99.00.00

150 $ /KG

8471.60.60.90.00

500 $ /KG

 

8477.20.00.00.00

10 $ /KG

 

8501.61.20.90.00

150 $ /KG

8471.60.70.90.11

500 $ /KG

 

8477.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8501.61.80.90.00

150 $ /KG

8471.60.70.90.12

500 $ /KG

 

8477.40.00.00.11

15 $ /KG

 

8501.62.00.91.00

150 $ /KG

8471.60.70.90.13

500 $ /KG

 

8477.40.00.00.19

15 $ /KG

 

8501.62.00.92.00

150 $ /KG

8471.60.70.90.14

500 $ /KG

 

8477.51.00.00.11

15 $ /KG

 

8501.62.00.93.00

150 $ /KG

8471.60.70.90.15

500 $ /KG

 

8477.51.00.00.12

15 $ /KG

 

8501.63.00.00.00

150 $ /KG

8471.60.70.90.16

500 $ /KG

 

8477.51.00.00.13

15 $ /KG

 

8501.64.00.00.00

150 $ /KG

8471.60.70.90.19

500 $ /KG

 

8477.51.00.00.14

15 $ /KG

 

8609.00.10.00.00

1000 $ /Adet

8471.70.20.90.00

500 $ /KG

 

8477.59.10.00.00

15 $ /KG

 

8609.00.90.00.00

500 $ /Adet

8471.70.30.90.00

500 $ /KG

 

8477.59.80.00.00

15 $ /KG

 

8705.10.00.00.19

600000 $ /Adet

8471.70.50.90.00

500 $ /KG

 

8477.80.11.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.70.70.90.00

500 $ /KG

 

8477.80.19.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.70.80.90.00

500 $ /KG

 

8477.80.91.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.70.98.90.00

500 $ /KG

 

8477.80.93.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.80.00.00.00

500 $ /KG

 

8477.80.95.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8471.90.00.00.00

500 $ /KG

 

8477.80.99.00.00

15 $ /KG

 

 

 

8473.10.11.00.00

500 $ /KG

 

8479.82.00.00.00

10 $ /KG

 

 

 

8473.10.19.00.00

500 $ /KG

 

8501.10.10.00.00

150 $ /KG

 

 

 

8473.10.90.00.00

500 $ /KG

 

8501.10.91.00.00

150 $ /KG

 

 

 

8473.21.10.00.00

500 $ /KG

 

8501.10.93.10.00

150 $ /KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

 

 

CIF Birim Kıymet

 

 

 

* 8207.30.10.00.00

Sıkıştırma kalıpları

 

25 $ /KG

 

 

 

* 8412.29.20.90.00

Hidrolik ünite

 

 

30 $ /KG

 

 

 

* 8467.19.00.00.00

Pnömatik kablo bağlama tabancaları

30 $ /KG

 

 

 

* 8479.90.80.90.19

Conta giydirme presi

 

25 $ /KG

 

 

 

* 8515.90.00.90.19

RBIK-ILS işlemci

 

50 $ /KG

 

 

 

* 8525.80.30.00.00

Görüntüleme makinası (vision machine)

100 $ /ADET

 

 

 

* 9030.33.10.90.00

Test ekipmanları, alt ekipmanlarıyla beraber

 

 

 

 

 

(voltmetre ve ampermetreler hariç)

120 $ /KG

 

 

 

* 9030.33.99.90.00

Test ekipmanları, alt ekipmanlarıyla beraber

 

 

 

 

 

(voltmetre ve ampermetreler hariç)

120 $ /KG

 

 

 

* 9403.20.80.90.00

Üretim panosu, alt ekipmanlarıyla beraber

20 $ /KG

 

 

 

* 9403.60.90.90.00

Üretim panosu, alt ekipmanlarıyla beraber

20 $ /KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*): Bu G.T.İ.P.'ler, sadece Madde İsmi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için işbu Tebliğ hükümlerine tabidir.

 

 

 

EK-3

 

2013/9 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Alınan İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Beyan ve Taahhüt

 

…/…../……

Ekonomi Bakanlığına

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

 

                                                                                                                               

 

                2013/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen …./…../……… tarih ve ………….. sayılı İzin Belgesi kapsamında ithal edilmiş olan eşyanın, anılan Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak ya da yaptırılacak denetimler için aşağıda belirtilen adreste hazır bulunduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

                      İmza ve Kaşe                                                                                               İmza ve Kaşe

                          İthalatçı                                                                                         Eşyanın Bulunduğu Yerin

                                                                                                                                    Sorumlusu/Yetkilisi

 

 

 

İthalat 2013/9 Sayılı Tebliğ Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Bilgiler

Ekonomi Bakanlığı Tarafından Verilen İzin Belgesinin Tarih ve Sayısı:

Eşyanın Bulunduğu Yere İlişkin Bilgiler

Firma Ünvanı veya Gerçek Kişinin Adı:

Cadde/Sokak:

Kapı No:

Posta Kodu:

İl:

İlçe:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Kayıtlı Olunan Oda ve Kayıt No:

Fatura Tarihi:        /       /

Fatura No:

Gümrük Beyannamesi Tarihi:       /      /

Gümrük Beyannamesinin Sayısı:

T.C. Kimlik Numarası:

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293610 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293610 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?