Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından: 31.12.2013-28868 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2014/9)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/A, ek-1/B ve ek-2’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) G.T.İ.P: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

İzin belgesi alınmayacak eşya

MADDE 3 (1) Ek-1/A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 4 (1) Ek-1/B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ek-1/A veya ek-2’de yer alan eşya, ek-1/B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca 5 inci madde kapsamında Genel Müdürlük izni aranmaz.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 5 (1) Ek-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlükten alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ek-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları 3 üncü madde hükmüne tabidir.

(3) Ek-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri  verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın 3 üncü madde hükmüne tabidir.

Diğer mevzuat

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

İzin belgesi başvuruları

MADDE 7 (1) Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerle birlikte ek 3’te yer alan Beyan ve Taahhütname’nin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur. Genel Müdürlük http://ith7.ekonomi.gov.tr adresinde ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Bakanlık veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 8 (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 9 (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz. Başvuruda yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

İzin belgesinin süresi

MADDE 10 (1) 5 inci madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi 6 (altı) ay geçerlidir. İzin Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, işbu izin belgesi süresi 3 (üç) aya kadar uzatılabilir.

(2) İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

MADDE 11 (1) İzin Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ve diğer hususlara (G.T.İ.P. tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Tareks

MADDE 12 (1) Bu Tebliğin ek-1/A ve ek-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri ek-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

(2) Yukarıda belirtilen eşyayı kullanılmış olarak ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.  TAREKS üzerinden CIF birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının CIF birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrolleri yerine geçmez.

(3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9) ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Tebliğin 12 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1/A Ek-1/A
İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINMAYACAK EŞYA LİSTESİ
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
8207.13.00.00.00 8440.10.10.00.00 8453.10.00.00.00 8473.50.20.00.00
8207.19.10.00.00 8440.10.20.00.00 8453.20.00.00.00 8473.50.80.00.00
8207.19.90.00.11 8440.10.30.00.11 8453.80.00.00.00 8475.10.00.00.00
8207.19.90.00.19 8440.10.30.00.12 8454.10.00.00.00 8475.21.00.00.00
8405.10.00.00.11 8440.10.30.00.13 8454.20.00.00.00 8475.29.00.00.00
8405.10.00.00.12 8440.10.40.00.11 8454.30.10.00.00 8478.10.00.00.00
8405.10.00.00.13 8440.10.40.00.19 8454.30.90.00.00 8479.10.00.00.11
8405.10.00.00.14 8440.10.90.00.11 8464.10.00.00.00 8479.10.00.00.12
8405.10.00.00.19 8440.10.90.00.12 8464.20.11.00.00 8479.10.00.00.19
8406.10.00.00.00 8440.10.90.00.13 8464.20.19.00.00 8479.20.00.00.11
8406.81.00.00.00 8440.10.90.00.19 8464.20.80.00.00 8479.20.00.00.19
8406.82.00.00.00 8441.20.00.00.11 8464.90.00.00.00 8479.30.10.00.00
8410.11.00.00.00 8441.20.00.00.19 8471.60.60.90.00 8479.30.90.00.00
8410.12.00.00.00 8441.30.00.00.00 8471.60.70.90.11 8479.40.00.00.00
8410.13.00.00.00 8441.40.00.00.00 8471.60.70.90.12 8479.60.00.00.00
8411.11.00.90.00 8441.80.00.00.11 8471.60.70.90.13 8479.81.00.00.00
8411.12.10.90.00 8441.80.00.00.12 8471.60.70.90.14 8479.89.30.00.00
8411.12.30.90.00 8441.80.00.00.19 8471.60.70.90.15 8479.89.60.00.00
8411.12.80.90.00 8442.30.10.00.00 8471.60.70.90.16 8479.89.97.10.00
8411.21.00.90.00 8442.30.91.00.00 8471.60.70.90.19 8479.89.97.20.00
8411.22.20.90.00 8442.30.99.10.00 8471.70.20.90.00 8479.89.97.30.00
8411.22.80.90.00 8442.30.99.90.11 8471.70.30.90.00 8479.89.97.90.00
8411.81.00.90.00 8442.30.99.90.12 8471.70.50.90.00 8480.10.00.00.00
8411.82.20.90.00 8442.30.99.90.19 8471.70.70.90.00 8480.20.00.00.00
8411.82.60.90.00 8442.40.00.00.00 8471.70.80.90.00 8480.30.10.00.00
8411.82.80.90.00 8442.50.20.00.00 8471.70.98.90.00 8480.30.90.10.11
8416.10.10.00.00 8442.50.80.00.00 8471.80.00.00.00 8480.30.90.10.19
8416.10.90.00.00 8443.11.00.00.00 8471.90.00.00.00 8480.30.90.20.00
8416.20.10.00.00 8443.12.00.00.00 8472.90.30.00.00 8480.30.90.80.00
8416.20.20.00.11 8443.13.10.00.00 8473.10.11.00.00 8480.41.00.00.00
8416.20.20.00.19 8443.13.31.00.00 8473.10.19.00.00 8480.49.00.00.00
8416.20.80.00.11 8443.13.35.00.00 8473.10.90.00.00 8480.50.00.00.00
8416.20.80.00.19 8443.13.39.00.00 8473.21.10.00.00 8480.60.00.00.00
8416.30.00.00.00 8443.13.90.00.00 8473.21.90.00.00 8480.71.00.00.00
8425.31.00.00.19 8443.14.00.00.00 8473.29.10.00.00 8480.79.00.00.00
8425.39.00.00.10 8443.15.00.00.11 8473.29.90.00.11 8505.90.50.00.00
8425.39.00.00.90 8443.15.00.00.12 8473.29.90.00.12 8510.20.00.00.12
8429.11.00.00.11 8443.15.00.00.19 8473.29.90.00.19 8541.10.00.00.11
8429.11.00.00.12 8443.16.00.00.00 8473.29.90.00.29 8541.10.00.00.12
8429.19.00.00.11 8443.17.00.00.00 8473.30.20.00.00 8541.10.00.00.19
8429.19.00.00.12 8443.19.20.00.00 8473.30.80.00.00 8541.21.00.00.11
8429.30.00.00.00 8443.19.40.00.00 8473.40.11.00.00 8541.21.00.00.12
8439.10.00.00.11 8443.19.70.10.00 8473.40.18.00.00 8541.21.00.00.19
8439.10.00.00.12 8443.19.70.90.11 8473.40.80.00.11 8541.29.00.00.11
8439.20.00.00.00 8443.19.70.90.19 8473.40.80.00.12 8541.29.00.00.12
8439.30.00.00.00 8446.30.00.00.00 8473.40.80.00.19 8541.29.00.00.19
8541.30.00.00.11 9010.10.00.10.19 9015.80.11.00.11 9027.80.13.00.00
8541.30.00.00.12 9010.10.00.90.11 9015.80.11.00.12 9027.80.17.00.00
8541.30.00.00.13 9010.10.00.90.19 9015.80.11.00.19 9027.80.91.00.00
8541.40.10.00.00 9010.50.00.10.11 9015.80.19.00.11 9027.80.99.00.00
8541.40.90.00.11 9010.50.00.10.19 9015.80.19.00.19 9027.90.10.00.00
8541.40.90.00.12 9010.50.00.90.11 9015.80.91.10.11 9027.90.50.00.00
8541.40.90.00.13 9010.50.00.90.12 9015.80.91.10.19 9027.90.80.00.00
8541.40.90.00.19 9010.50.00.90.13 9015.80.91.90.11 9030.10.00.90.00
8541.50.00.00.11 9010.50.00.90.19 9015.80.91.90.19 9030.20.10.90.00
8541.50.00.00.12 9010.60.00.00.00 9015.80.93.10.11 9030.20.30.90.00
8541.50.00.00.19 9010.90.00.00.00 9015.80.93.10.12 9030.20.91.90.00
8541.60.00.00.11 9011.10.10.00.00 9015.80.93.10.19 9030.20.99.90.00
8541.60.00.00.19 9011.10.90.00.00 9015.80.93.90.11 9030.40.00.90.00
8541.90.00.00.00 9011.20.10.00.00 9015.80.93.90.19 9030.82.00.00.00
8542.31.10.00.00 9011.20.90.00.11 9015.80.99.10.00 9030.84.00.90.00
8542.31.90.00.00 9011.20.90.00.12 9015.80.99.90.00 9030.89.30.90.00
8542.32.10.00.00 9011.20.90.00.13 9015.90.00.10.11 9030.89.90.90.00
8542.32.31.00.00 9011.80.00.00.11 9015.90.00.10.19 9030.90.20.00.00
8542.32.39.00.00 9011.80.00.00.19 9015.90.00.90.00 9030.90.85.90.00
8542.32.45.00.00  9011.90.10.00.00 9024.10.11.00.00 9031.20.00.10.00
8542.32.55.00.00 9011.90.90.00.00 9024.10.13.00.00 9031.20.00.90.00
8542.32.61.00.00 9012.10.10.00.00 9024.10.19.00.00 9031.41.00.00.00
8542.32.69.00.00 9012.10.90.00.11 9024.10.90.10.00 9031.49.10.00.00
8542.32.75.00.00 9012.10.90.00.12 9024.10.90.90.00 9031.49.90.00.00
8542.32.90.00.00 9012.90.10.00.00 9024.80.11.00.00 9031.80.32.00.00
8542.33.00.00.00 9012.90.90.00.00 9024.80.19.00.00 9031.80.34.00.11
8542.39.10.00.00 9015.10.10.00.00 9024.80.90.10.00 9031.80.34.00.19
8542.39.90.00.00 9015.10.90.10.00 9024.80.90.90.00 9031.80.38.90.19
8542.90.00.00.00 9015.10.90.90.00 9024.90.00.10.00 9031.80.91.20.11
8543.20.00.00.00 9015.20.10.00.00 9024.90.00.90.00 9031.80.91.20.19
8543.30.00.00.00 9015.20.90.10.00 9027.10.10.00.00 9031.80.91.90.11
8543.90.00.10.00 9015.20.90.90.00 9027.10.90.00.00 9031.80.91.90.19
9002.11.00.10.00 9015.30.10.00.00 9027.20.00.00.00 9031.80.98.20.00
9002.11.00.90.00 9015.30.90.10.00 9027.30.00.00.11 9031.90.20.00.19
9008.50.00.00.00 9015.30.90.90.00 9027.30.00.00.19 9031.90.30.00.19
9008.90.00.10.00 9015.40.10.00.00 9027.50.00.00.00 9031.90.85.21.00
9008.90.00.90.00 9015.40.90.10.00 9027.80.05.00.00 9031.90.85.29.00
9010.10.00.10.11 9015.40.90.90.00 9027.80.11.00.00

Ek-1/B Ek-1/B
İLGİLİ KURUMLARDAN UYGUNLUK BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen sivil hava taşıtları ve sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
3917.21.90.00.00* 7304.51.81.10.00 8408.90.47.10.00 8413.60.80.10.00
3917.22.90.00.00* 7304.51.89.10.00 8408.90.61.10.00 8413.70.21.10.00
3917.23.90.00.00* 7304.59.92.10.00 8408.90.65.10.00 8413.70.29.10.00
3917.29.00.20.00 7304.59.93.10.00 8408.90.67.10.00 8413.70.30.10.00
3917.31.00.10.00 7304.59.99.10.00 8408.90.81.10.00 8413.70.35.10.00
3917.33.00.00.00 7304.90.00.10.00 8408.90.85.10.00 8413.70.45.10.00
3917.39.00.20.00 7306.30.11.10.00 8408.90.89.10.00 8413.70.51.10.00
3917.40.00.00.11 7306.30.19.10.00 8409.10.00.10.00 8413.70.59.10.00
3917.40.00.00.12 7306.30.41.10.00 8411.11.00.10.00 8413.70.65.10.00
3917.40.00.00.19 7306.30.49.10.00 8411.12.10.10.00 8413.70.75.10.00
3926.90* 7306.30.72.10.00 8411.12.30.10.00 8413.70.81.10.00
4008.29.00.10.00 7306.30.77.10.00 8411.12.80.10.00 8413.70.89.10.00
4009.12.00.10.00 7306.30.80.10.00 8411.21.00.10.00 8413.81.00.00.00
4009.22.00.10.00 7306.40.20.10.00 8411.22.20.10.00 8413.91.00.00.00
4009.32.00.10.00 7306.40.80.10.00 8411.22.80.10.00 8414.10.20.00.00
4009.42.00.10.00 7306.50.20.10.00 8411.81.00.10.00 8414.10.25.10.00
4011.30.00.10.00 7306.50.80.10.00 8411.82.20.10.00 8414.10.81.10.00
4012.13.00.10.00 7306.61.92.10.00 8411.82.60.10.00 8414.10.89.10.00
4012.20.00.10.00 7306.61.99.10.00 8411.82.80.10.00 8414.20.80.10.00
4016.10.00.11.00 7306.69.10.10.00 8411.91.00.10.00 8414.30.20.10.00
4016.10.00.12.00 7306.69.90.10.00 8411.99.00.10.00 8414.30.81.10.00
4016.10.00.19.00 7312.10* 8412.10.00.10.00 8414.30.89.10.00
4016.93.00.11.00 7312.90* 8412.21.20.10.00 8414.51.00.10.00
4016.93.00.12.00 7322.90* 8412.21.80.10.00 8414.59.20.10.00
4016.93.00.19.00 7324.10.00.00.00 8412.29.20.10.00 8414.59.40.10.00
4016.99.91.90.11 7324.90* 8412.29.81.10.00 8414.59.80.10.00
4016.99.97.19.11 7326.20.00.00.00 8412.29.89.10.00 8414.80.11.10.00
4016.99.97.90.11 7413.00* 8412.31.00.10.00 8414.80.19.10.00
4017.00.00.91.00 7608.10.00.10.11 8412.39.00.10.00 8414.80.22.10.00
4504.90* 7608.10.00.10.12 8412.80.80.10.00 8414.80.28.10.00
4823.90.85.20.00 7608.20.20.10.00 8412.90.20.10.00 8414.80.51.10.00
6812.80* 7608.20.81.10.00 8412.90.40.10.00 8414.80.59.10.00
6812.99.10.10.00 7608.20.89.10.00 8412.90.80.20.00 8414.80.73.10.00
6812.99.90.10.00 8108.90* 8413.19.00.10.00 8414.80.75.10.00
6813.20* 8302.10.00.00.11 8413.20.00.10.00 8414.80.78.10.00
6813.81* 8302.10.00.00.19 8413.30.20.10.00 8414.80.80.10.00
6813.89* 8302.20.00.00.00 8413.30.80.10.00 8414.90.00.10.00
7007.21* 8302.42.00.00.00 8413.50.20.10.00 8415.81.00.10.00
7304.31.20.10.00 8302.49.00.00.00 8413.50.40.10.00 8415.82.00.10.00
7304.31.80.10.00 8302.60.00.00.00 8413.50.61.10.00 8415.83.00.10.00
7304.39.52.10.00 8307.10* 8413.50.69.10.00 8415.90.00.10.00
7304.39.58.10.00 8307.90* 8413.50.80.10.00 8418.10.20.00.00
7304.39.92.10.00 8407.10.00.10.11 8413.60.20.10.00 8418.10.80.00.00
7304.39.93.10.00 8407.10.00.10.12 8413.60.31.10.00 8418.30.20.00.00
7304.39.98.10.00 8408.90.27.10.00 8413.60.39.10.00 8418.30.80.00.00
7304.41.00.10.00 8408.90.41.10.00 8413.60.61.10.00 8418.40.20.00.00
7304.49.95.10.00 8408.90.43.10.00 8413.60.69.10.00 8418.40.80.00.00
7304.49.99.10.00 8408.90.45.10.00 8413.60.70.10.00 8418.61.00.00.00
8418.69.00.10.00 8479.90.80.10.00 8501.53.50.00.00 8507.10.80.00.11
8418.69.00.91.00 8479.90.80.90.11 8501.53.81.10.00 8507.10.80.00.12
8418.69.00.99.00 8479.90.80.90.19 8501.61.20.10.00 8507.20.20.00.11
8419.50.00.00.00 8483.10.21.10.00 8501.61.80.10.00 8507.20.20.00.19
8419.81.20.00.11 8483.10.25.10.00 8501.62.00.11.00 8507.20.80.00.00
8419.81.20.00.19 8483.10.29.10.00 8501.62.00.12.00 8507.30.20.00.00
8419.81.80.00.00 8483.10.50.10.00 8501.62.00.13.00 8507.30.80.00.00
8419.90.85.90.13 8483.10.95.10.00 8501.63.00.00.00 8507.40.00.00.00
8421.19.20.10.00 8483.30.32.10.00 8502.11.20.10.00 8507.50.00.00.00
8421.19.70.10.00 8483.30.38.10.00 8502.11.80.10.00 8507.60.00.00.00
8421.21.00.00.00 8483.30.80.10.00 8502.12.00.11.00 8507.80.00.00.00
8421.23.00.00.00 8483.40.21.10.00 8502.12.00.12.00 8507.90.30.00.00
8421.29.00.00.11 8483.40.23.10.00 8502.12.00.13.00 8507.90.80.00.00
8421.29.00.00.19 8483.40.25.10.00 8502.13.20.10.00 8511.10.00.10.00
8421.31.00.10.00 8483.40.29.10.00 8502.13.40.10.00 8511.20.00.10.00
8421.39.20.10.00 8483.40.30.10.00 8502.13.80.10.00 8511.30.00.10.00
8421.39.60.10.00 8483.40.51.10.00 8502.20.20.10.00 8511.40.00.10.00
8421.39.80.10.00 8483.40.59.10.00 8502.20.40.10.00 8511.50.00.10.00
8424.10.00.00.00 8483.40.90.10.00 8502.20.60.10.00 8511.80.00.10.00
8425.11.00.00.00 8483.50.20.00.11 8502.20.80.10.00 8516.80.20*
8425.19.00.00.00 8483.50.20.00.12 8502.31.00.11.00 8517.12*
8425.31.00.00.19 8483.50.80.00.11 8502.31.00.12.00 8517.61*
8425.39.00.00.90 8483.50.80.00.12 8502.31.00.13.00 8517.62*
8425.42.00.00.00 8483.60.20.10.00 8502.39.20.21.00 8517.69.31*
8425.49.00.00.00 8483.60.80.10.00 8502.39.20.22.00 8517.69.39*
8426.99.00.10.00 8483.90.20.10.00 8502.39.20.23.00 8517.69.90*
8428.10.20.10.00 8483.90.81.10.00 8502.39.80.11.00 8517.70.11.10.00
8428.10.80.10.00 8483.90.89.10.00 8502.39.80.12.00 8517.70.15.00.00
8428.20.20.10.00 8484.10.00.00.11 8502.39.80.13.00 8517.70.19.00.11
8428.20.80.10.00 8484.10.00.00.19 8502.40.00.10.00 8517.70.19.00.19
8428.33.00.10.00 8484.90.00.00.00 8504.10.20.10.00 8518.10.30.00.00
8428.39.20.10.00 8501.20.00.11.00 8504.10.80.10.00 8518.10.95.10.00
8428.39.90.10.00 8501.20.00.12.00 8504.31.21.00.00 8518.10.95.90.00
8428.90.90.20.00 8501.31.00.10.11 8504.31.29.00.00 8518.21.00.00.00
8443.32.10.20.00 8501.31.00.10.12 8504.31.80.10.00 8518.22.00.00.00
8471.41.00.10.00 8501.32.00.11.00 8504.31.80.90.11 8518.29.30.10.00
8471.49.00.10.00 8501.32.00.19.00 8504.31.80.90.19 8518.29.95.00.00
8471.50.00.10.00 8501.33.00.10.00 8504.32.00.10.00 8518.30.20.00.00
8471.60.60.10.00 8501.33.00.21.00 8504.32.00.80.00 8518.30.95.10.00
8471.60.70.10.00 8501.33.00.22.00 8504.33.00.00.00 8518.40.30.00.00
8471.70.20.10.00 8501.33.00.23.00 8504.40.30.20.00 8518.40.80.00.00
8471.70.30.10.00 8501.34.00.20.00 8504.40.55.10.00 8518.50.00.00.00
8471.70.50.10.00 8501.40.20.11.00 8504.40.82.10.00 8519.81.95.00.00
8471.70.70.10.00 8501.40.20.19.00 8504.40.84.10.00 8519.89.90.10.00
8471.70.80.10.00 8501.40.80.11.00 8504.40.88.10.00 8519.89.90.90.00
8471.70.98.10.00 8501.40.80.12.00 8504.40.90.10.00 8521.10.20.00.00
8479.89* 8501.51.00.10.00 8504.50.20.10.00 8521.10.95.00.00
8479.90.20.10.00 8501.52.20.10.00 8504.50.95.00.00 8522.90*
8479.90.20.90.11 8501.52.30.10.00 8507.10.20.00.11 8526.10.00.00.11
8479.90.20.90.19 8501.52.90.10.00 8507.10.20.00.12 8526.10.00.00.12
8526.10.00.00.19 8802.20.00.10.00 9025.80.40.10.00 9030.90.20.00.00
8526.91.20.00.00 8802.20.00.20.00 9025.80.80.10.00 9030.90.85.10.00
8526.91.80.00.11 8802.20.00.90.00 9025.90.00.11.00 9031.80.32.00.00
8526.91.80.00.13 8802.30.00.10.00 9025.90.00.19.00 9031.80.34.00.11
8526.91.80.00.19 8802.30.00.20.00 9026.10.21.10.00 9031.80.34.00.19
8526.92.00.20.00 8802.30.00.90.00 9026.10.29.10.00 9031.80.38.10.00
8528.41.00.00.00 8802.40.00.10.00 9026.10.81.10.00 9031.80.91.10.00
8528.51.00.00.00 8802.40.00.90.00 9026.10.89.10.00 9031.80.98.10.00
8528.61.00.00.00 8803.10.00.00.00 9026.20.20.10.00 9031.90.20.00.11
8529.10.11.00.00 8803.20.00.00.00 9026.20.40.10.00 9031.90.30.00.11
8529.10.31.10.00 8803.30.00.00.00 9026.20.80.10.00 9031.90.85.10.00
8529.10.39.10.00 8803.90.90* 9026.80.20.10.00 9032.10.20.10.00
8529.10.65.10.00 8805.29.00.00.00 9026.80.80.10.00 9032.10.81.10.00
8529.10.69.10.00 9001.90.00.11.00 9026.90.00.10.00 9032.10.89.10.00
8529.10.80.10.00 9001.90.00.19.00 9029.10.00.10.00 9032.20.00.10.00
8529.10.95.10.00 9002.90.00.11.00 9029.20.38.10.00 9032.81.00.10.00
8529.90.65.10.00 9002.90.00.19.00 9029.90* 9032.89.00.00.00
8529.90.97.10.00 9014.10.00.00.00 9030.10.00.10.00 9032.90.00.10.00
8531.10.95.00.00 9014.20.20.11.00 9030.20.10.10.00 9032.90.00.90.00
8531.20.20.00.00 9014.20.20.91.00 9030.20.30.10.00 9104.00.00.00.11
8531.20.40.00.11 9014.20.80.10.00 9030.20.91.10.00 9104.00.00.00.19
8531.20.40.00.12 9014.20.80.90.00 9030.20.99.10.00 9109.10*
8531.20.95.00.00 9014.90.00.11.00 9030.31.00.10.00 9109.90*
8531.80.20.00.00 9014.90.00.19.00 9030.32.00.10.00 9401.10.00.10.00
8531.80.95.10.00 9020.00.00.00.11 9030.33.10.10.00 9403.20.20.00.00
8539.10.00.10.00 9020.00.00.00.12 9030.33.91.10.00 9403.20.80.10.00
8543.70.90* 9025.11.20.00.00 9030.33.99.10.00 9403.20.80.90.00
8543.90* 9025.11.80.00.11 9030.39.00.11.00 9403.70.00.00.00
8544.30.00.00.00 9025.11.80.00.19 9030.39.00.21.00 9405.10*
8801.00.10.00.00 9025.19.20.11.00 9030.40.00.10.00 9405.60*
8801.00.90.00.00 9025.19.80.21.00 9030.84.00.10.00 9405.92*
8802.11.00.00.00 9025.80.20.10.00 9030.89.30.10.00 9405.99*
8802.12.00.00.00 9025.80.20.90.00 9030.89.90.10.00
(*) İthalat Rejimi Kararı Eki VI Sayılı Listede madde ismi sütununda tanımlanan eşya için geçerlidir. 
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen deniz taşıtları.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
8901.10.10.00.11 8901.20.10.00.13 8903.10.10.00.00 8904.00.10.00.13
8901.10.10.00.19 8901.20.10.00.14 8903.10.90.00.00 8904.00.91.00.00
8901.10.10.00.21 8901.20.90.00.00 8903.91.10.00.00 8904.00.99.00.00
8901.10.10.00.22 8901.30.10.00.11 8903.91.90.00.00 8905.10.10.00.00
8901.10.10.00.29 8901.30.10.00.12 8903.92.10.00.00 8905.10.90.00.00
8901.10.10.00.31 8901.30.10.00.13 8903.92.91.00.00 8905.20.00.00.00
8901.10.10.00.32 8901.30.10.00.14 8903.92.99.00.00 8905.90.10.00.00
8901.10.10.00.39 8901.30.90.00.00 8903.99.10.00.11 8905.90.90.00.00
8901.10.10.00.41 8901.90.10.00.11 8903.99.10.00.19 8906.10.00.00.00
8901.10.10.00.42 8901.90.10.00.12 8903.99.91.00.11 8906.90.10.00.00
8901.10.10.00.49 8901.90.10.00.13 8903.99.91.00.19 8906.90.91.00.00
8901.10.90.00.11 8901.90.10.00.14 8903.99.99.00.11 8906.90.99.00.00
8901.10.90.00.19 8901.90.90.00.00 8903.99.99.00.19 8907.10.00.00.00
8901.20.10.00.11 8902.00.10.00.00 8904.00.10.00.11 8907.90.00.00.11
8901.20.10.00.12 8902.00.90.00.00 8904.00.10.00.12 8907.90.00.00.16

Ek-2 Ek-2
İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve CIF Birim Kıymet
8414.40.10.00.11 20 $ /KG 8423.30.00.10.19 25 $ /KG 8430.20.00.00.11 15 $ /KG
8414.40.10.00.12 15 $ /KG 8423.30.00.90.11 25 $ /KG 8430.20.00.00.12 15 $ /KG
8414.40.10.00.19 15 $ /KG 8423.30.00.90.19 25 $ /KG 8430.31.00.00.00 15 $ /KG
8414.40.90.00.11 20 $ /KG 8423.81.10.00.00 25 $ /KG 8430.39.00.00.00 15 $ /KG
8414.40.90.00.12 15 $ /KG 8423.81.30.00.00 25 $ /KG 8430.50.00.00.00 15 $ /KG
8414.40.90.00.19 20 $ /KG 8423.82.10.00.00 25 $ /KG 8430.61.00.00.11 20 $ /KG
8414.80.11.90.00 15 $ /KG 8423.82.90.10.11 25 $ /KG 8430.61.00.00.19 20 $ /KG
8414.80.19.90.00 15 $ /KG 8423.82.90.10.19 25 $ /KG 8430.69.00.00.00 20 $ /KG
8414.80.22.90.00 20 $ /KG 8423.82.90.90.11 25 $ /KG 8433.53.30.00.12 10 $ /KG
8414.80.28.90.00 20 $ /KG 8423.82.90.90.19 25 $ /KG 8433.53.90.00.11 10 $ /KG
8414.80.51.90.00 15 $ /KG 8423.89.00.10.11 25 $ /KG 8433.53.90.00.12 10 $ /KG
8414.80.59.90.00 20 $ /KG 8423.89.00.10.19 25 $ /KG 8433.60.00.00.11 10 $ /KG
8414.80.73.90.00 20 $ /KG 8423.89.00.90.11 25 $ /KG 8433.60.00.00.12 10 $ /KG
8414.80.75.90.00 20 $ /KG 8423.89.00.90.19 25 $ /KG 8433.60.00.00.13 10 $ /KG
8414.80.78.90.00 15 $ /KG 8424.30.01.00.00 15 $ /KG 8433.60.00.00.19 10 $ /KG
8417.10.00.00.11 10 $ /KG 8424.30.08.00.00 15 $ /KG 8435.10.00.00.11 10 $ /KG
8417.10.00.00.12 15 $ /KG 8424.30.10.00.00 15 $ /KG 8435.10.00.00.12 10 $ /KG
8417.10.00.00.13 10 $ /KG 8424.30.90.00.00 15 $ /KG 8435.10.00.00.19 10 $ /KG
8417.10.00.00.19 10 $ /KG 8425.31.00.00.11 10 $ /KG 8436.10.00.00.00 10 $ /KG
8417.20.10.00.00 10 $ /KG 8426.11.00.00.00 15 $ /KG 8436.21.00.00.11 10 $ /KG
8417.20.90.00.00 10 $ /KG 8426.12.00.90.00 10 $ /KG 8436.21.00.00.12 10 $ /KG
8417.80.50.00.00 10 $ /KG 8426.19.00.00.11 10 $ /KG 8436.29.00.00.11 10 $ /KG
8417.80.70.00.00 10 $ /KG 8426.19.00.00.12 15 $ /KG 8436.29.00.00.12 10 $ /KG
8418.69.00.91.00 20 $ /KG 8426.19.00.00.13 10 $ /KG 8436.29.00.00.13 10 $ /KG
8419.20.00.00.11 20 $ /KG 8426.19.00.00.19 10 $ /KG 8436.29.00.00.19 10 $ /KG
8419.20.00.00.19 20 $ /KG 8426.20.00.00.00 15 $ /KG 8436.80.10.00.00 10 $ /KG
8419.31.00.00.00 20 $ /KG 8426.30.00.00.00 10 $ /KG 8436.80.90.00.00 10 $ /KG
8419.32.00.00.00 20 $ /KG 8426.41.00.10.00 10 $ /KG 8437.10.00.00.00 10 $ /KG
8419.39.00.00.00 20 $ /KG 8426.41.00.90.00 10 $ /KG 8437.80.00.10.11 10 $ /KG
8419.40.00.00.11 20 $ /KG 8426.49.00.00.00 10 $ /KG 8437.80.00.10.12 10 $ /KG
8419.40.00.00.19 20 $ /KG 8426.91.10.00.00 10 $ /KG 8437.80.00.10.19 10 $ /KG
8419.50.00.00.00 20 $ /KG 8426.91.90.00.00 10 $ /KG 8437.80.00.90.00 10 $ /KG
8419.60.00.00.00 20 $ /KG 8428.10.20.90.11 15 $ /KG 8438.10.10.00.00 20 $ /KG
8419.89.30.00.00 20 $ /KG 8428.10.20.90.12 15 $ /KG 8438.10.90.00.00 15 $ /KG
8419.89.98.10.00 20 $ /KG 8428.10.20.90.19 15 $ /KG 8438.20.00.00.00 15 $ /KG
8419.89.98.90.11 20 $ /KG 8428.10.80.90.00 15 $ /KG 8438.30.00.00.00 15 $ /KG
8419.89.98.90.12 20 $ /KG 8428.20.20.90.00 10 $ /KG 8438.40.00.00.00 15 $ /KG
8419.89.98.90.19 20 $ /KG 8428.20.80.90.00 10 $ /KG 8438.50.00.00.00 15 $ /KG
8420.10.10.00.00 10 $ /KG 8428.31.00.00.00 10 $ /KG 8438.60.00.00.11 15 $ /KG
8420.10.30.00.00 10 $ /KG 8428.32.00.00.00 10 $ /KG 8438.60.00.00.12 25 $ /KG
8420.10.80.00.00 10 $ /KG 8428.39.20.90.00 15 $ /KG 8438.60.00.00.13 15 $ /KG
8421.11.00.00.00 25 $ /KG 8428.39.90.90.00 10 $ /KG 8438.80.10.10.00 15 $ /KG
8421.19.20.90.00 25 $ /KG 8428.40.00.00.00 10 $ /KG 8438.80.10.90.00 15 $ /KG
8421.21.00.00.00 25 $ /KG 8428.60.00.00.00 10 $ /KG 8438.80.91.00.00 15 $ /KG
8421.22.00.00.00 25 $ /KG 8428.90.79.00.00 10 $ /KG 8438.80.99.10.00 15 $ /KG
8421.39.20.90.00 25 $ /KG 8428.90.90.10.00 10 $ /KG 8438.80.99.90.11 15 $ /KG
8421.39.60.90.00 25 $ /KG 8428.90.90.90.00 25 $ /KG 8438.80.99.90.19 15 $ /KG
8421.39.80.90.00 25 $ /KG 8429.20.00.00.11 5 $ /KG 8444.00.10.00.00 10 $ /KG
8422.19.00.00.00 15 $ /KG 8429.20.00.00.12 10 $ /KG 8444.00.90.00.00 10 $ /KG
8422.20.00.00.00 15 $ /KG 8429.40.10.00.11 10 $ /KG 8445.11.00.00.00 10 $ /KG
8422.30.00.00.00 25 $ /KG 8429.40.10.00.19 10 $ /KG 8445.12.00.00.00 10 $ /KG
8422.40.00.00.00 25 $ /KG 8429.40.30.00.00 10 $ /KG 8445.13.00.00.00 10 $ /KG
8423.20.00.00.11 25 $ /KG 8429.40.90.00.00 10 $ /KG 8445.19.00.10.00 10 $ /KG
8423.20.00.00.19 25 $ /KG 8430.10.00.10.00 20 $ /KG 8445.19.00.90.11 10 $ /KG
8423.30.00.10.11 25 $ /KG 8430.10.00.20.00 15 $ /KG 8445.19.00.90.12 10 $ /KG
8445.19.00.90.13 10 $ /KG 8456.20.00.20.00 10 $ /KG 8460.90.10.00.11 15 $ /KG
8445.19.00.90.14 10 $ /KG 8456.20.00.90.00 30 $ /KG 8460.90.10.00.19 15 $ /KG
8445.19.00.90.19 10 $ /KG 8456.30.11.00.00 10 $ /KG 8460.90.90.00.11 15 $ /KG
8445.20.00.00.11 10 $ /KG 8456.30.19.10.00 10 $ /KG 8460.90.90.00.19 15 $ /KG
8445.20.00.00.12 10 $ /KG 8456.30.19.20.00 10 $ /KG 8461.20.00.00.11 15 $ /KG
8445.20.00.00.19 10 $ /KG 8456.30.19.90.00 10 $ /KG 8461.20.00.00.12 15 $ /KG
8445.30.00.00.00 10 $ /KG 8456.30.90.10.00 10 $ /KG 8461.30.10.00.00 15 $ /KG
8445.40.00.00.11 10 $ /KG 8456.30.90.20.00 10 $ /KG 8461.30.90.00.00 15 $ /KG
8445.40.00.00.12 10 $ /KG 8456.30.90.90.00 10 $ /KG 8461.40.11.00.00 15 $ /KG
8445.40.00.00.19 10 $ /KG 8456.90.20.00.00 10 $ /KG 8461.40.19.00.00 15 $ /KG
8445.90.00.00.11 10 $ /KG 8457.10.10.00.00 10 $ /KG 8461.40.31.00.00 15 $ /KG
8445.90.00.00.12 10 $ /KG 8457.10.90.00.00 10 $ /KG 8461.40.39.00.00 15 $ /KG
8445.90.00.00.13 10 $ /KG 8457.20.00.00.00 10 $ /KG 8461.40.71.00.11 15 $ /KG
8445.90.00.00.14 10 $ /KG 8457.30.10.00.00 10 $ /KG 8461.40.71.00.12 15 $ /KG
8445.90.00.00.19 10 $ /KG 8457.30.90.00.00 15 $ /KG 8461.40.79.00.11 15 $ /KG
8446.10.00.00.00 10 $ /KG 8458.11.20.00.00 25 $ /KG 8461.40.79.00.12 15 $ /KG
8446.21.00.00.00 10 $ /KG 8458.11.41.00.00 25 $ /KG 8461.40.90.00.11 15 $ /KG
8446.29.00.00.00 10 $ /KG 8458.11.49.00.00 25 $ /KG 8461.40.90.00.12 15 $ /KG
8447.11.00.00.11 10 $ /KG 8458.11.80.00.11 20 $ /KG 8461.50.11.00.00 20 $ /KG
8447.11.00.00.12 10 $ /KG 8458.11.80.00.12 20 $ /KG 8461.50.19.00.00 20 $ /KG
8447.12.00.00.11 10 $ /KG 8458.11.80.00.13 20 $ /KG 8461.50.90.00.00 15 $ /KG
8447.12.00.00.12 10 $ /KG 8458.11.80.00.14 20 $ /KG 8461.90.00.00.00 25 $ /KG
8447.20.20.00.11 10 $ /KG 8458.11.80.00.15 20 $ /KG 8462.10.10.00.11 15 $ /KG
8447.20.20.00.12 10 $ /KG 8458.11.80.00.16 20 $ /KG 8462.10.10.00.19 15 $ /KG
8447.20.20.00.13 10 $ /KG 8458.11.80.00.19 25 $ /KG 8462.10.90.00.11 15 $ /KG
8447.20.20.00.14 10 $ /KG 8458.19.00.00.00 25 $ /KG 8462.10.90.00.19 15 $ /KG
8447.20.80.00.00 10 $ /KG 8458.91.20.00.00 20 $ /KG 8462.21.10.00.00 15 $ /KG
8447.90.00.00.11 10 $ /KG 8458.91.80.00.00 25 $ /KG 8462.21.80.00.00 15 $ /KG
8447.90.00.00.12 10 $ /KG 8458.99.00.00.00 25 $ /KG 8462.29.10.00.00 15 $ /KG
8447.90.00.00.19 10 $ /KG 8459.10.00.00.00 15 $ /KG 8462.29.91.00.00 15 $ /KG
8448.11.00.00.00 20 $ /KG 8459.21.00.00.00 15 $ /KG 8462.29.98.00.00 15 $ /KG
8448.19.00.10.00 20 $ /KG 8459.29.00.00.00 20 $ /KG 8462.31.00.00.11 15 $ /KG
8448.19.00.90.00 20 $ /KG 8459.31.00.00.00 15 $ /KG 8462.31.00.00.19 15 $ /KG
8449.00.00.10.00 20 $ /KG 8459.39.00.00.00 15 $ /KG 8462.39.10.00.11 10 $ /KG
8450.20.00.00.00 50 $ /KG 8459.40.10.00.00 15 $ /KG 8462.39.10.00.19 15 $ /KG
8451.30.00.00.00 15 $ /KG 8459.40.90.00.00 15 $ /KG 8462.39.91.00.11 15 $ /KG
8451.40.00.00.11 15 $ /KG 8459.51.00.00.00 15 $ /KG 8462.39.91.00.12 15 $ /KG
8451.40.00.00.12 15 $ /KG 8459.59.00.00.00 15 $ /KG 8462.39.99.00.11 15 $ /KG
8451.40.00.00.13 15 $ /KG 8459.61.10.00.00 20 $ /KG 8462.39.99.00.12 15 $ /KG
8451.50.00.00.11 15 $ /KG 8459.61.90.00.00 25 $ /KG 8462.41.10.00.11 15 $ /KG
8451.50.00.00.12 15 $ /KG 8459.69.10.00.00 15 $ /KG 8462.41.10.00.12 15 $ /KG
8451.50.00.00.19 15 $ /KG 8459.69.90.00.00 20 $ /KG 8462.41.10.00.19 15 $ /KG
8451.80.10.00.00 15 $ /KG 8459.70.00.00.00 15 $ /KG 8462.41.90.00.11 10 $ /KG
8451.80.30.00.00 15 $ /KG 8460.11.00.00.00 15 $ /KG 8462.41.90.00.12 15 $ /KG
8451.80.80.00.00 15 $ /KG 8460.19.00.00.00 15 $ /KG 8462.41.90.00.19 10 $ /KG
8452.21.00.00.00 15 $ /KG 8460.21.11.00.00 15 $ /KG 8462.49.10.00.11 15 $ /KG
8452.29.00.00.00 15 $ /KG 8460.21.15.00.00 15 $ /KG 8462.49.10.00.12 15 $ /KG
8455.10.00.00.00 10 $ /KG 8460.21.19.00.00 15 $ /KG 8462.49.10.00.19 10 $ /KG
8455.21.00.00.11 10 $ /KG 8460.21.90.00.00 15 $ /KG 8462.49.90.00.11 15 $ /KG
8455.21.00.00.12 10 $ /KG 8460.29.10.00.00 15 $ /KG 8462.49.90.00.12 15 $ /KG
8455.21.00.00.19 10 $ /KG 8460.29.90.00.00 15 $ /KG 8462.49.90.00.19 15 $ /KG
8455.22.00.00.00 10 $ /KG 8460.31.00.00.00 15 $ /KG 8462.91.20.10.00 15 $ /KG
8456.10.00.10.00 30 $ /KG 8460.39.00.00.00 15 $ /KG 8462.91.20.90.00 15 $ /KG
8456.10.00.20.00 10 $ /KG 8460.40.10.00.11 15 $ /KG 8462.91.80.10.00 15 $ /KG
8456.10.00.30.00 10 $ /KG 8460.40.10.00.12 15 $ /KG 8462.91.80.90.00 15 $ /KG
8456.10.00.90.00 30 $ /KG 8460.40.90.00.11 15 $ /KG 8462.99.20.10.00 15 $ /KG
8456.20.00.10.00 10 $ /KG 8460.40.90.00.12 15 $ /KG 8462.99.20.90.00 15 $ /KG
8462.99.80.10.00 15 $ /KG 8474.80.90.00.11 15 $ /KG 8501.32.00.90.00 150 $ /KG
8462.99.80.90.00 15 $ /KG 8474.80.90.00.12 15 $ /KG 8501.33.00.31.00 150 $ /KG
8463.10.10.00.00 10 $ /KG 8474.80.90.00.13 15 $ /KG 8501.33.00.41.00 150 $ /KG
8463.10.90.00.00 10 $ /KG 8474.80.90.00.19 15 $ /KG 8501.33.00.42.00 150 $ /KG
8463.20.00.00.11 20 $ /KG 8477.10.00.00.00 15 $ /KG 8501.33.00.43.00 150 $ /KG
8463.20.00.00.19 10 $ /KG 8477.20.00.00.00 15 $ /KG 8501.34.00.10.00 150 $ /KG
8463.30.00.00.00 10 $ /KG 8477.30.00.00.00 10 $ /KG 8501.34.00.30.00 150 $ /KG
8463.90.00.00.00 10 $ /KG 8477.40.00.00.11 15 $ /KG 8501.40.20.21.00 150 $ /KG
8465.10.10.00.00 20 $ /KG 8477.40.00.00.19 15 $ /KG 8501.40.20.29.00 150 $ /KG
8465.10.90.00.00 20 $ /KG 8477.51.00.00.11 15 $ /KG 8501.40.80.11.00 150 $ /KG
8465.91.10.00.00 20 $ /KG 8477.51.00.00.12 15 $ /KG 8501.40.80.12.00 150 $ /KG
8465.91.20.00.00 20 $ /KG 8477.51.00.00.13 15 $ /KG 8501.40.80.13.00 150 $ /KG
8465.91.90.00.00 20 $ /KG 8477.51.00.00.14 15 $ /KG 8501.51.00.90.00 150 $ /KG
8465.92.00.00.11 20 $ /KG 8477.59.10.00.00 15 $ /KG 8501.52.20.90.00 150 $ /KG
8465.92.00.00.12 20 $ /KG 8477.59.80.00.00 15 $ /KG 8501.52.30.90.00 150 $ /KG
8465.92.00.00.13 15 $ /KG 8477.80.11.00.00 15 $ /KG 8501.52.90.90.00 150 $ /KG
8465.93.00.00.11 15 $ /KG 8477.80.19.00.00 15 $ /KG 8501.53.50.00.00 150 $ /KG
8465.93.00.00.12 15 $ /KG 8477.80.91.00.00 15 $ /KG 8501.53.81.90.00 150 $ /KG
8465.93.00.00.13 15 $ /KG 8477.80.93.00.00 15 $ /KG 8501.53.94.00.00 150 $ /KG
8465.94.00.00.00 20 $ /KG 8477.80.95.00.00 15 $ /KG 8501.53.99.00.00 150 $ /KG
8465.95.00.00.00 20 $ /KG 8477.80.99.00.00 15 $ /KG 8501.61.20.90.00 150 $ /KG
8465.96.00.00.00 20 $ /KG 8479.82.00.00.00 10 $ /KG 8501.61.80.90.00 150 $ /KG
8465.99.00.00.11 15 $ /KG 8501.10.10.00.00 150 $ /KG 8501.62.00.91.00 150 $ /KG
8465.99.00.00.19 20 $ /KG 8501.10.91.00.00 150 $ /KG 8501.62.00.92.00 150 $ /KG
8467.81.00.00.00 30 $ /KG 8501.10.93.10.00 150 $ /KG 8501.62.00.93.00 150 $ /KG
8474.10.00.10.00 20 $ /KG 8501.10.93.90.00 150 $ /KG 8501.63.00.00.00 150 $ /KG
8474.10.00.90.00 20 $ /KG 8501.10.99.10.00 150 $ /KG 8501.64.00.00.00 150 $ /KG
8474.20.00.10.00 20 $ /KG 8501.10.99.90.00 150 $ /KG 8609.00.10.00.00 1000 $ /Adet
8474.20.00.90.00 20 $ /KG 8501.20.00.90.00 150 $ /KG 8609.00.90.00.00 500 $ /Adet
8474.31.00.00.00 20 $ /KG 8501.31.00.90.11 150 $ /KG 8705.10.00.00.19 600000 $ /Adet
8474.39.00.00.00 15 $ /KG 8501.31.00.90.12 150 $ /KG
G.T.İ.P. Madde İsmi     CIF Birim Kıymet
* 8207.30.10.00.00 Sıkıştırma kalıpları   25 $ /KG
* 8412.29.20.90.00 Hidrolik ünite     30 $ /KG
* 8467.19.00.00.00 Pnömatik kablo bağlama tabancaları 30 $ /KG
* 8479.90.80.90.19 Conta giydirme presi   25 $ /KG
* 8515.90.00.90.19 RBIK-ILS işlemci     50 $ /KG
* 8525.80.30.00.00 Görüntüleme makinası (vision machine) 100 $ /ADET
* 9030.33.10.90.00 Test ekipmanları, alt ekipmanlarıyla beraber   
  (voltmetre ve ampermetreler hariç) 120 $ /KG
* 9030.33.99.90.00 Test ekipmanları, alt ekipmanlarıyla beraber   
  (voltmetre ve ampermetreler hariç) 120 $ /KG
* 9403.20.80.90.00 Üretim panosu, alt ekipmanlarıyla beraber 20 $ /KG
* 9403.60.90.90.00 Üretim panosu, alt ekipmanlarıyla beraber 20 $ /KG
(*): Bu G.T.İ.P.'ler, sadece Madde İsmi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için işbu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Ek-3

 

2014/9 SAYILI TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDE ALINACAK İTHAL İZİN BELGESİ KAPSAMI EŞYAYA İLİŞKİN BEYAN VE TAAHHÜT

 

…/…/2014

Ekonomi Bakanlığına

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

 

            2014/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından işbu müracaat kapsamında düzenlenecek olan izin belgesi ile ithal edilecek eşyanın, anılan Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde ithalat sonrasında yapılacak ya da yaptırılacak denetimler için aşağıda belirtilen adreste hazır bulunacağını beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

İthalatçı Firma Unvanı/Kaşe

 

İmza ve Kaşe

Firma Yetkilisi

 

Eşyanın Bulunacağı Yerin

Adı Soyadı

 

Sorumlusu/Yetkilisi

İmza

 

 

 

 

İthalat 2014/9 Sayılı Tebliğ Kapsamında İthal Edilecek Eşyaya İlişkin

 

Başvuru Formu Tarihi:

Başvuru Formu Numarası:

Proforma/Fatura Tarihi:   …/…/2014

Proforma/Fatura No:

 

Eşyanın Bulunacağı Yere İlişkin Bilgiler

Firma Unvanı veya Gerçek Kişinin Adı:

Mahalle/Cadde/Sokak:

Kapı No:

Posta Kodu:

İl:

İlçe:

Tel:

Faks:

 

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Kayıtlı Olunan Oda ve Kayıt No:

T.C. Kimlik Numarası:

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293693 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293693 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?