E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15386962 Ziyaretçi

Mesleki yeterlilik 2015 sınav soru ve cevapları

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI

31/03/2015

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

 

ADAYIN ADI VE SOYADI:

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

SINAVA KATILAN ADAYLARCA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

1-Sınav saat 14:00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk  30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.

2-Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası, eksik sayfası olan kitapçığın değiştirilmesini salon görevlisinden isteyiniz.

3-Test kitapçığında 80 soru yer almaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Sınavın başladığı yönünde talimat almadan sınava başlamayınız.

4-Soru kitapçığı türünün mutlak suretle cevap kağıdın da yer alan kitapçık türünü işaretleyiniz.

5-Sınav süresince görevliler ile alçak sesle kesinlikle konuşulmayacaktır.

6-Sınav  sırasında  salon  görevlilerinin  her  türlü  uyarılarına  uymak  zorunludur.  Gerektiğinde görevliler adayların oturduğu yerleri değiştirebilir.

7-Adayların sınava özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile girmeleri gerekmekte olup özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra adaylar kendi aralarında fısıltı dahil hiçbir şekilde konuşmayacaklardır. Aksine hareket edenler hakkında kopya muamelesi yapılacaktır.

8-Sınavda kurşun kalem kullanılacaktır. Cevap kâğıdın da bir soru için birden fazla işaretleme yapılması durumunda cevabınız yanlış olarak değerlendirilecektir.

9-Sınav bitiminde cevap kâğıtları ile birlikte soru kitapçıkları salon görevlilerine imza karşılığı teslim edilecektir. Cevap kâğıdının herhangi bir yerine işaret, ibare vb. konulması yasaktır.

10-Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

 

BAŞARILAR DİLERİZ.1.   TIR  karnesiyle  eşya  taşınmasında  memur  refakatine  ilişkin  aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?

A) Taşınan eşyanın gümrük vergileri toplamının TIR Sözleşmesine göre tespit edilen azami teminat tutarını aşmaması durumunda sadece kuvvetli şüphe ve ihbar durumunda memur refakati verilir.

B)  ATS cihazının bulunması halinde hiçbir şekilde memur refakati verilemez.

C) ATS cihazının bulunmaması durumunda müdür yardımcısının başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından gerekçeli bir karar alınmak ve bu kararda ATS cihazının bulunmadığı da belirtilmek suretiyle memur refakati verilebilir.

D) Memur refakati öngörülmesi halinde taşıyıcıya yazılı bir belge verilmemişse,  TIR

karnesinin 1 no.lu dipkoçanının 5 inci maddesine “refakat” ibaresi ve gerekçesi yazılır.

 

2.   Aşağıdakilerden  hangisi  giriş  gümrük  idaresindeki  görevli  memur  tarafından  TIR karnesine her durumda yazılan bilgilerden değildir?

A) Tescilin yapıldığı gümrük idaresinin adı ile sistem tarafından verilen tescil numarası

B)  Güzergâh

C) Belirlenen transit süresi

D) Volet -1 ve Volet-2 yaprağının 2 no.lu kutusunun altındaki “resmi kullanım için” başlıklı bölüme, ilgili kaşe ile ithalat – transit - mahrece iade - transit ticaret ve geri gelen eşya ibaresi.

 

 

3.   Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi transit rejiminde kefili tam olarak tanımlar?

A) Kefil, teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri taşıyıcı ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişidir.

B) Kefil, teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişidir.

C) Kefil, teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük cezalarını asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişidir.

D) Kefil, teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergilerini asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişidir.


4.   Gümrük  Yönetmeliğine  göre,  ulusal  transit  rejiminde  yapılan  aşağıdaki  taşımalardan hangisinde teminat aranmaktadır

A) Denizyolu ile yüksek kaçakçılık riski içeren eşya taşınmasında
B)  Demiryolu ile yüksek kaçakçılık riski içeren eşya taşınmasında
C) Havayolu ile yüksek kaçakçılık riski içeren eşya taşınmasında
D) Boru hattı ile yüksek kaçakçılık riski içeren eşya taşınmasında


5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortak Transit Rejimine dâhil ülkelerden değildir?

A) Bulgaristan

B)  İzlanda

C) Liechtenstein

D) Moldova

 

6. Ortak Transit Sözleşmesine göre yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın taşınmasına olanak veren kapsamlı teminat tutarının, referans tutarın %50 sine indirilebilmesi için asıl sorumlunun kapsamlı teminat izni için sağlaması gereken genel koşullara ilave olarak aşağıdaki koşullardan hangilerini sağlaması gerekmektedir?

I- Sağlam mali yapısı olduğunun kanıtlanması

II- Yeterli ortak transit deneyimi

III- Yetkili makamlarla çok yakın işbirliği

IV- Taşıma işlemlerini yönetim altında bulundurma

A) I- II            B)  I-II-III             C) I- II-IV            D) I- II- III- IV

 

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinde transit rejimini sonlandıran ve transit rejimini ibra eden idareler doğru olarak verilmiştir?

 

A) Rejimi transit idaresi sonlandırır, hareket idaresi ibra eder. B)  Rejimi hareket idaresi sonlandırır, varış idaresi ibra eder. C) Rejimi varış idaresi sonlandırır, hareket idaresi ibra eder. D) Rejimi sonlandıran ve ibra eden varış idaresidir.

 

 

 

8.  Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi farklı fasılda yer alır?

 

A) Cüruf

B)  Tuz

C) Zımpara taşı

D) Amyant

 

 

 

9. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 30. Fasılda yer almaz?

 

A) İnsan kanı

B)  Gaz bezi

C) Sigara bırakmaya yardımcı bant

D) Kızamık aşısı


10. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki plastik eşyalardan hangisi 39. Fasılda yer alır?

 

A) Tarak B)  Heykel C)  Sandalye

D) Kurşun kalem

 

 

 

11. Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi tropikal ağaç değildir?

 

A) Limba

B)  Balsa

C) Okaliptus

D) Teak

 

 

 

12. Perakende satışa hazır hale getirilmiş, yünden mamul bir pantolon ile pamuktan yapılmış bir gömlek hangi genel yorum kuralına (GYK) göre ve ne şekilde sınıflandırılır?

 

A) Ayrı ayrı, GYK 1

B)  Ayrı ayrı, GYK 3

C) Gömleğin pozisyonunda, GYK 3

D) Pantolonun pozisyonunda, GYK 3

 

 

 

13. Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi spor ayakkabısı değildir?

 

A) Güreş ayakkabısı B) Kayak ayakkabısı C) Bisiklet ayakkabısı D) Deniz ayakkabısı

 

 

 

14. Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi kıymetli taştır?

 

A) Akik

B) Kehribar

C) Lüle taşı

D) Arduvaz taşı

 

 

 

15. Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi 84. Fasılda yer almaz?

 

A) POS cihazı

B)  Kalender

C) Tanecik hızlandırıcı

D) Lazer yazıcı


16. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre jelatin kapsüller hangi tarife pozisyonundadır?

 

A) 96.02

B) 35.03

C) 05.11

D) 38.24

 

17. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre kayak merkezinde kullanılmak için ithal edilen tabii kar hangi tarife pozisyonundadır?

 

A) 22.01

B)  25.01

C) 95.06

D) 23.03

 

18. Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi farklı fasılda yer alır?

 

A) Tuvalet takımı

B)  Dikiş takımı

C) Ayakkabı temizleme takımı

D) Manikür takımı

 

19. Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi 94.05 pozisyonundaki bir aydınlatma cihazının aksamı olarak bu pozisyonda sınıflandırılmaz?

 

A) Abajur ayağı

B) Reflektör

C) Mum

D) Lamba camı

 

20. Tarifenin genel yorum kurallarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Tüm kurallar hiyerarşik olarak uygulanır. Yani önce 1. kural uygulanır, bu kuralın uygulanmasıyla eşyanın tarifedeki yeri tespit edilemiyorsa, sırasıyla 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı kurallar uygulanır.

B) 6 adet Genel Yorum Kuralı bulunmaktadır.

C) 1 ila 5 inci kurallar tarife pozisyonu yani dört rakamlı kodlar seviyesinde sınıflandırmayı düzenler,

D) Bir sınıflandırmada 1, 5 ve 6. Kurallar birlikte kullanılabilir.

 

 

 

21. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre bir traktöre monte edilmiş halde çayır biçme makinesi hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

 

A) 87.01

B)  84.33

C) 84.29

D) 87.02


22. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre ayakkabı boyası hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

 

A) 32.05

B)  35.01

C) 34.05

D) 38.24

 

23. Anahtar taslakları (çelikten mamul) tarifenin hangi yorum kuralına göre sınıflandırılır?

 

A) 2 a B)  2 b C) 3 b D) 4

 

24. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre bisikletlerde kullanılan demirden mamul ziller hangi tarife pozisyonundadır?

 

A) 87.14

B)  73.26

C) 96.07

D) 83.06

 

25. Aşağıdaki eşyadan hangisi ihtisas gümrüğü uygulamasına tabidir?

 

A) Düz Cam

B)  Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)

C) Kozmetik ürünleri

D) Kol saatleri

 

 

 

26. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Giriş sınır kapılarında mağaza açılabilmesi için başvuru tarihinden önceki aydan başlamak üzere on iki ay içinde toplam en az 30.000 yolcunun giriş; çıkış sınır kapılarında mağaza açılabilmesi için en az 10.000 yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlisinin çıkış yapmış olması gerekir.

B)  Depo  ve mağaza  açmak isteyenler  Gümrüksüz  Satış  Mağazaları  Yönetmeliğinde belirtilen şartların varlığını kanıtlayan belgelerle birlikte depo ve mağazanın denetimi altında bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvururlar.

C) Faaliyete geçebilmek için Müsteşarlıkça zorunlu uygulamaya konulan bilgisayar sistemine dâhil olunması gerekir.

D) Mağaza açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 2 (iki) yıl içinde faaliyete geçmeleri gerekir.


27. Antrepolarda teminat uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Türk lirası veya yabancı para, hazine tahvil ve bonosu ya da Müsteşarlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul edilmez.

B) Fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.

C) Antrepolarda götürü teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler yararlanamaz.

D) Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat şeklinde de verilebilir.

 

 

 

28.Aşağıdakilerden hangisi gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izni ile antrepoya konulabilecek eşyadan değildir?

 

A) Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan yabancı ülke eşyası. B) Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke

ürünü olduğu izlenimini veren isim ve simgeler taşıyan eşya.

C) Geçici depolama  yerlerinde veya gümrük idaresince izin verilen  yerlerde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken veya sahipleri tarafından geçici depolama yerlerinde gümrüğe terk edilen veya geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşya.

D) Birden fazla Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idaresine gidecek parsiyel taşımacılık kapsamı eşya.

 

 

 

29. Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine ilişkin taleplerin kabul edilmesi için, eşyanın devrini müteakip kaç iş günü içerisinde  yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması gerekir?

 

A) 5 iş günü B) 10 iş günü C) 60 iş günü D) 90 iş günü

 

 

 

 

 

 

30. Özel hallerde eşyanın antrepo rejimine girişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Karayoluyla gelen parsiyel yüklere ilişkin antrepo beyannamesi, eşya sahibinin yetki vermesi halinde A tipi antrepo işleticilerince verilebilir.

B) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya

antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınır.

C) Kayıt yoluyla rejime girişine izin verilen eşyanın doğrudan D tipi antrepoya gelmesi halinde eşyanın gümrüğe sunulmasına gerek yoktur.

D) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden 15 iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir.


31. Aşağıdaki tanımlardan hangisi/hangileri doğrudur?

I)   Aracı ihracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olan firmayı,

II)  Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilesi amaçlanan ürünü,

III) Dahilde işleme izin belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan 2006/12 sayılı DİR Tebliğine göre düzenlenen belgeyi, ifade eder.

 

 

 

A) Yalnız I B)  Yalnız II C) II ve III D) I ve III

 

 

 

32. Dahilde İşleme Rejimi mevzuatı hükümleri çerçevesinde, aşağıda belirtilen işlemlerden hangisine gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzninin verilmesi mümkün değildir?

 

A) Türkiye’de üretilen  ve ihraç  edilecek  ayakkabılara iliştirilmek  üzere 5.000  USD

tutarında etiket ithalatı

B) Una dönüştürüldükten sonra ihraç edilmek üzere buğday ithalatı

C) Tamir edildikten sonra ihraç edilmek üzere TV ithalatı

D) İşçiliğe tabi tutularak işlendikten sonra ihraç edilmek üzere altın ithalatı

 

 

 

 

33. Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı tekstil sektöründe düzenlenen belgeler için azami yüzde kaçtır?

 

A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

 

 

 

34. Geçici ithalatta sözlü beyana ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya, Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir.

B) Geçici ithalatta Sözlü Beyan Formunun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.

C) Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşyanın gümrük işlemlerinin bir temsilci tarafından yürütüldüğü durumlarda, yapılan sözlü beyanın  doğru ve tam olduğu  konusunda tereddütlerin oluşması halinde, gümrük idareleri bu kapsamdaki eşya için yazılı beyanda bulunulmasını isteyebilir.

D)  Geçici  ithalatta  sözlü  beyan  edilebilecek  eşyaya  ilişkin  kıymet/miktar  gümrük

idaresince belirlenir.


35. Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması durumunda, uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz.

B) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması durumunda altı kat usulsüzlük cezası uygulanır.

C) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması durumunda iki kat usulsüzlük cezası uygulanır.

D) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması durumunda sekiz kat usulsüzlük cezası uygulanır.

 

36. Aşağıdaki şıklardan hangisinde gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin yanlış bir ifade yer almaktadır?

 

A) Gümrük kontrolü altında işleme izni, işleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir.

B) Gümrük kontrolü altında işleme izni sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir.

C) Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, serbest dolaşıma girmemiş eşya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaz.

D) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında serbest dolaşıma girmemiş eşyanın niteliğini  veya  durumunu  değiştiren  işleme tabi  tutulması  sonrasında  elde edilen ürünler, ithal eşyası olarak adlandırılır.

 

 

 

 

37. EUR.1 Dolaşım Sertifikasının sonradan kontrolüne cevap verme süresi ne kadardır?

 

A) 1 ay B) 10 ay C) 4 ay D) 1 yıl

 

 

 

38. Tedarikçi beyanının doğruluğu hangi belge ile ispatlanır?

 

A) INF 3 Belgesi

B) INF 4 Belgesi

C) Menşe Şahadetnamesi

D) INF 2 Belgesi


39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

 

I-   Serbest Ticaret Anlaşmaları üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi (OGT)

uygulanması yükümlülüğünü doğurur.

II-  Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik

Topluluğu ürünlerini kapsamaz

III- Tarım ürünleri ticaretinde AB’nin ortak gümrük tarifesini uygulama zorunluluğu

yoktur.

IV- Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünlerinin Türkiye ile AB arasındaki ticaretinde

A.TR Dolaşım Sertifikası kullanılır.

 

A) I ve IV

B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV

 

40. Menşe ispat belgelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

 

I-   Fatura  beyanı  kıymeti  6000  EURO’nun  altındaki  eşya  için  sadece  onaylanmış ihracatçılar tarafından düzenlenebilir.

II-  Fatura  beyanı  kıymeti  6000  EURO’nun  üzerindeki  eşya  için  tüm  ihracatçılar tarafından düzenlenebilir.

III- Fatura beyanı sadece fatura üzerinde yapılabilir başka hiçbir ticari belge üzerine yapılamaz.

IV- Fatura beyanı ihracatçı tarafından düzenlenir ve gümrük idaresinde herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmaz.

 

A) I, II

B) I, II, III

C) II, III ve IV

D) I, II, III ve IV

 

 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemize ithal edilen bir eşyanın Serbest Ticaret Anlaşmalarımız kapsamında tercihli vergi oranlarından (rejimden) yararlanmasına ilişkin koşullardan biri değildir?

 

A) Eşyanın bir sanayi ürünü olması

B) Eşyanın anlaşma ile belirlenen kurallar çerçevesinde menşeli olması

C) Eşyanın anlaşma yapılan ülkeden doğrudan nakledilmiş olması

D) Eşyanın menşeli olduğunu gösteren geçerli bir menşe ispat belgesine sahip olması

 

 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca sağlanan sektörel destekleme

faaliyetlerinden yararlanamaz?

 

A) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar

B) Dahilde işleme izin belgesine sahip firmalar

C) Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar

D) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları


43. Aşağıdakilerden hangisi posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilemez?

 

A) Doküman

B)  Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller

C) Kıymeti 75 Avro altında olan ticari nitelik ve mahiyetteki eşya

D) Kıymeti 75-1500 Avro arasında bulunan gerçek kişiye gelen ticari eşya

 

44.  Aşağıdakilerden  hangisi  Yatırımlarda  Devlet  Yardımları  Hakkında  2012/3305  sayılı

Bakanlar Kurulu Kararına göre destek unsurlarından biri değildir?

 

A) Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği

B)  Yatırım Yeri Tahsisi

C) ÖTV İstisnası

D) KDV İstisnası

 

 

 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddeleri gereğince ticari fuarda veya benzeri faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler için öngörülen muafiyeti belirlerken “ticari fuar veya benzeri faaliyet deyimi” kapsamında değerlendirilmez?

 

A) Yabancı bir ülke eşyasının satılması amacıyla işyeri veya bunların eklentilerinde

düzenlenen özel amaçlı sergiler

B)  Esas olarak hayır ve insani bir yardım amacıyla gerçekleştirilen sergi ve benzeri

faaliyetler

C) Resmi tören veya anma törenleri ya da toplantıları

D) Uluslararası bir anlaşmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen sergi, organizasyon ve benzeri faaliyetler

 

 

 

46. İngiltere’den posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen 430 Avro değerindeki ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla taşınmasında hiçbir kısıtlama bulunmayan eşyanın vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Eşyaya ilişkin %18 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir.

B)  Eşya muafiyet kapsamındadır, herhangi bir vergi tahsil edilmez.

C) Eşyaya ilişkin %20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir.

D) Eşyaya yürürlükte olan ithalat rejim kararında yer alan ithalat vergi oranları uygulanır.


 

47.     I.  Çift uyruklu Türk Vatandaşları

II. Milli veya milletlerarası kadrolara bir yıllık geçici görevle atanıp bu görevlerinden dönen kamu görevlileri

III. Milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevle atanıp bu görevlerinden dönen çift uyruklu kamu görevlileri

IV. Türk Vatandaşlığına geçen gerçek kişiler

V. Yurtdışında  yerleşik  kişinin ölümü üzerine Türkiye’de  ikamet  eden  gerçek kişi mirasçı

 

Yukarıda belirtilen kişilerden hangileri, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 46 ncı maddesi hükmü çerçevesinde motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını muafen serbest dolaşıma sokma hakkından faydalanabilir?

 

A) I ve III

B)  Yalnız IV

C) IV ve V

D) III, IV ve V

 

48. 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) uyarınca, aşağıdaki hallerden hangilerinin varlığı durumunda dolaylı temsilcinin, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği varsayılır?

 

I.      Gümrük beyannamelerinin beyanın hazırlanmasına esas alınan belge ve bilgilere uygun olmaması,

II.      Cins, nevi ve niteliği ancak tahlil veya detaylı bir incelemeyle anlaşılabilecek eşya için tarife yönüyle yapılan beyanın gümrük vergilerini ödememe veya noksan ödeme veya vergi dışı önlemlere tabi olmama sonucunu doğuracak nitelikte olması,

III.     Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte, yanlış veya hatalı olduğunun ayrıca bir araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilecek olması,

IV.     Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin ulusal ve uluslararası mevzuatın ön gördüğü formlara veya şartlara uygun olmaması,

 

A)  III ve IV                 B)  I, III ve IV             C)  I, II ve IV              D)  I, II, III ve IV

 

 

 

49. Kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olması nedeniyle ithalatçısı tarafından kabul edilmeyen eşya için geri verme veya kaldırma başvurusu ne kadar zaman içinde yapılmalıdır?

 

A) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren 3 yıl içinde

B)  Eşyanın mahrecine iade edilmesini takiben 6 ay içinde

C)  Beyannamenin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içinde

D) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren (teslim şekline göre) 20 veya 45 gün içinde


50. Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak tebliğ edilen kararlar aşağıdaki hallerden

hangilerinde kesinleşir?

 

I.    Karar tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük sürenin bitiminde itiraz edilmemesi

halinde,

II.    İtiraz edilmesi ve itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra idari yargıya başvurulmaması halinde,

III.    Kararın tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 uncu günde uzlaşma başvurusunda bulunulması ve uzlaşmanın temin edilememesi halinde,

IV.    Kararın tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 uncu günde uzlaşma başvurusunda bulunulması ve uzlaşılması halinde,

 

 

 

A) I ve III            B)  II ve IV             C)  I ve IV                D)  II ve III

 

51. Aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olabilmek için aranılan temel koşullardan biri değildir?

 

A)  Mali yeterlilik koşulu

B)  Emniyet ve güvenlik koşulu

C)  Kayıtların düzgün ve izlenebilir olması koşulu

D)  Performans koşulu

 

 

 

52. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin sertifika kapsamı hak ve yetkilerini başkaları adına kullandırıldığının tespit edilmesi halinde sertifikanın geçerliliğine ilişkin olarak hangi idari işlem yapılır?

 

A) Sertifika askıya alınır ve belirli bir süre geçtikten sonra askıya alma işlemi sonlandırılır. B)  Sertifika geri alınır ve belirli bir süre geçtikten sonra geri alma işlemi sonlandırılır.

C)  Sertifika iptal edilir ve ancak belirli bir süre geçtikten sonra sertifika yeniden düzenlenebilir.

D)  Sertifika iptal edilir ve adına bir daha sertifika düzenlenemez.

 

 

 

53. Aşağıda sayılan hak ve yetkilerden hangilerinden yalnızca yetkilendirilmiş yükümlüler

yararlanabilir?

 

I.     İhracatta yerinde gümrükleme izni

II.     Eksik belgeyle beyanda bulunma izni

III.     İthalatta beyanname ekine belge eklememe

IV.     Götürü teminat yetkisi

V.     İhracat beyannamelerine belge eklememe

 

A)  I, II ve III                          B) I ve III                  C) III ve V            D) IV ve V


54. Aşağıda sayılan koşullardan hangisine/hangilerine hem yetkilendirilmiş yükümlü hem de onaylanmış kişi başvurularında bakılır?

 

I.      Ödenmemiş SGK prim borcu olmaması

II.     Belirli sayıda işçi istihdam etme

III.     Belirli miktarda sabit sermaye yatırımı yapılmış olması

IV.     Belirli sayıda beyan kapsamı işlem yapılmış olması

 

A) Yalnız I                B) I ve II                   C) II ve III                      D) III ve IV

 

55. İhracatta yerinde gümrükleme ile izinli gönderici uygulamalarında kontrol türünün bildirimine ilişkin süre ile fiziki muayenenin gerekmesi halinde muayeneye başlama süresi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

 

Kontrol türü bildirim süresi

Muayeneye başlama süresi

A)

Maksimum 1 saat

Maksimum 2 saat

B)

Maksimum 2 saat

Maksimum 3 saat

C)

Maksimum 3 saat

Maksimum 4 saat

D)

Maksimum 4 saat

Maksimum 5 saat

 

 

56. Aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan hangisi ülkemizde yürürlükte değildir?

 

A) İzinli gönderici

B)  Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme

C)  Beyanın ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılması

D) İhracatta yerinde gümrükleme

 

57. Gümrük Yönetmeliği'nin 69. maddesine göre Konteyner ile taşınan eşya İçin gümrük idaresi özet beyanın tescilinden sonra söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin güvenlik ve emniyet yönünden ciddi bir tehdit oluşturduğu ve acil müdahale edilmesi gerektiği sonucuna varırsa, özet beyanı veren kişiye ve eğer özet beyan taşıyıcıdan başka bir kişi tarafından verilmişse sistemle bağlantılı olması şartıyla taşıyıcıya da, eşyanın yüklenmemesi gerektiği hususunda bildirimde bulunur. Bu bildirim ne zamana kadar yapılır?

 

A) Bildirim özet beyanın tescilinden sonraki on iki saat sonra yapılır.

B)  Bildirim özet beyanın tescilinden önceki yirmi dört saat içerisinde yapılır.

C)  Bildirim özet beyanın tescilinden önceki on iki saat içerisinde yapılır,

D) Bildirim özet beyanın tescilinden sonraki yirmi dört saat içerisinde yapılır.

 

 

 

58. Gümrük Kanunu 35/A maddesine göre özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerin süresi içerisinde verilmemesi durumunda uygulanan idari ceza nedir?

 

A) Gümrük Kanunu 237/1

B)  Gümrük Kanunu 237/3

C) Gümrük Kanunu 241/3

D) Gümrük Kanunu 241/4


59. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 

A) Kaçak eşya analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve

tasfiye edilir.

B)  Kaçak eşyaya ilişkin laboratuvar analizi yapılır ve analiz sonucuna göre işlem gerçekleştirilir.

C)  Kaçak eşya analizi yapılmasına mahallin en büyük mülki amiri karar verir.

D) Kaçak eşya analizi yapılmaz ve eşyanın tasfiye edilmesine dair sürecin tamamlanması beklenir.

 

 

 

60. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak akaryakıt ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

 

A) Kaçak akaryakıt satışının sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar bir kat artırılır.

B)  Ulusal markeri yetkisiz kişilerden satın alanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası İle cezalandırılır.

C)  Kaçak akaryakıta ilişkin fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış

gibi cezalandırılır.

D) Kaçak akaryakıt için Kanunda tanımlanan suçlar bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenirse verilecek ceza üç kat artırılır.

 

61. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a göre hangisi yanlıştır?

 

A) Yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını yurtdışına çıkarmaları serbesttir.

B)  Yolcular, beraberlerinde kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurtdışına çıkarabilirler.

C) Menkul  kıymetlerin  ve  diğer  sermaye  piyasası  araçlarının  yurda  girişi  ve  çıkışı

serbesttir.

D) Dışarıda yerleşik kişiler yurda girişlerinde beyan etmiş olmak kaydıyla 15.000 ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde  yurtdışına serbestçe çıkarabilirler.


62. Aşağıdakilerden hangisi, Teknik Düzenlemeler Rejim Kararı (2013/4284) uyarınca, bu Karara dayanılarak çıkarılan mevzuata aykırı hareket edenlere, sahte belge kullananlara ve belgelerde tahrifat yapanlara, fiilin ağırlığına göre uygulanacak olan müeyyidelerden değildir?

 

A) Yazılı olarak uyarma

B)  Karara istinaden yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz

men

C) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat ve ithalat değerinin tamamının TL karşılığının vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi

D) Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli veya süresiz durdurulması

 

63. Aşağıdakilerden hangisi, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi kapsamında olan ürünlerden değildir?

 

A) Süt ve süt ürünleri

B)  Bisküviler, gofretler, kekler

C) Makarnalar

D) Bal, yumurta

 

64.   İhracat   Yönetmeliğine   göre   alıcısı   tarafından   kabul   edilmeyen   mallara   ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

B)  Gümrük   İdarelerince   sonuçlandırılan   talepler   ilgili   İhracatçı   Birlikleri   Genel

Sekreterliğine ve mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

C) Alıcı tarafından kabul edilmeyen malların bozulabilir nitelikte olması halinde bu tür talepler doğrudan ilgili gümrük idaresince sonuçlandırılır.

D) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

 

65. 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük müşavirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

B)  Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.

C) Beş   yıllık   dönem   içinde   iki   defa   mesleki   faaliyetten   alıkoyma   cezası   ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.

D) Kaçakçılık  suçundan  mahkumiyet  kararı  kesinleşen  meslek  mensuplarına,  geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.


66. Uzlaşılan vergi aslı veya para cezası tutarlarında taksitlendirme talepleri ile ilgili olarak

hangisi yanlıştır?

 

A) Üzerinde uzlaşılan vergi aslı alacağı için yükümlü tarafından 5326 sayılı Kabahatler

Kanununu çerçevesinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir.

B)  Üzerinde uzlaşılan para cezası alacağı için yükümlü tarafından, 5326 sayılı Kabahatler

Kanunu çerçevesinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir.

C) Üzerinde uzlaşılan para cezası alacağı için yükümlü tarafından, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir.

D) Üzerinde uzlaşılan vergi aslı alacağı için  yükümlü tarafından 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir.

 

 

 

 

67. Mükellef  (A)  yurt  dışından  yaptığı  ithalat  sırasında,  eşyanın  yüklemesinin  ihraç limanındaki gecikmesi nedeniyle 700 USD demuraj; eşyanın Türkiye’deki boşaltma limanında gemiden gecikmeli boşaltılması nedeniyle de 300.- USD demuraj gideri ödenmiştir.

 

Gümrük kıymetine dahil olacak demuraj gideri ne kadardır.

 

A) 0 USD

B)  300 USD C) 700 USD D) 1000 USD

 

 

 

 

 

 

68. İthalatçı (A), Hindistan’dan kadın-erkek konfeksiyon ürünleri ithal etmektedir. Ürünler toplam 1.000 parça olup parça başına biri fiyat 250 USD’dır. EXW teslim şekline göre ülke içinde bulunan Haydarabad şehrinde teslim alınmış, oradan 500 USD ücretle Mumbai limanına kadar taşınması yaptırılmıştır. Mumbai-İstanbul taşıma ücreti 2500 USD sigorta ücreti 100 USD’dır. Söz konusu konfeksiyon ürünlerinin kadınlara yönelik olanların dizaynı Paris’te bir modacıya yaptırılmış ve 10.000 USD ödenmiş, erkeklere yönelik olanların dizaynı ise İstanbul’da bulunan bir modacıya 8.000 USD’a yaptırılmıştır. Dizaynlar modacılar tarafından doğrudan üreticiye gönderilmiştir.  İthalatçı, bu ithalatla ilgili olarak 60.000 USD kendi hesabına pazarlama gideri yapmıştır.

 

Yukarıdaki verilere göre eşyanın gümrük kıymetini USD cinsinden hesaplayınız.

 

A) 262.600 USD B)  271.100 USD C) 331.100 USD D) 263.100 USD


69. İthalatçı (M), ABD’de bulunan (E) firmasından elektronik aletler ithal etmekte ve bu aletlerin Türkiye’deki satışını yapmaktadır. (M) firması, ithal eşyası ile ilgili ve satış koşulu olarak lisans ücreti ödemesi gerekmekte olup, ödenecek miktar brüt satış hasılatının %

2’sidir. Eşyanın CIF kıymeti 10.000 USD olup, sigorta ücreti 100 USD, navlun gideri 900

USD’dır. İthalatçı (M), ithal anında gümrük kıymetine dahil edilecek lisans ücretinin, eşyanın FOB bedeli esas alınarak brüt satış hasılatına uygulanacak royalti oranına göre hesaplanması yönünde talepte bulunmuş gümrük idaresince söz konusu talep kabul edilmiştir.

 

İthal anında gümrük kıymeti ne kadar beyan edilmelidir (Başka bir kıymet unsuru bulunmadığı kabul edilecektir) ?

 

A) 10.180 USD B)  10.182 USD C) 10.198 USD D) 10.200 USD

 

 

 

70. Yükümlü (M) 10.000 USD CIF kıymet ile bir tekstil makinesi satın almıştır. Bu ithalatla ilgili olarak beyannamenin tescil tarihinden önce 1.000 TL gümrük idaresine fazla mesai ödemesi yapılmış, 500 TL Gümrük Müşaviri hizmet bedeli, ithalattan sonra alınan depolama faturasında ise 500 TL bedel yer almakta olup bunun yarısı beyannamenin tescil tarihine kadarki süreyle ilgilidir.

 

Mevcut verilere göre KDV matrahı nedir? (1 USD = 2,5 TL)

 

A) 25.250 TL B)  26.250 TL C) 26.500 TL D) 26.750 TL

 

 

 

 

71. 2015 yılında, X Belediyesi, faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt dışından 100.000.- TL değerinden ekipman ithal etmiştir. İthalattan sonra yapılan bir denetimde, eşya kıymeti ile ilgili olarak yapılan 10.000 TL tutarında bir ödemenin beyan edilmediği anlaşılmıştır. Gümrük vergisi oranı % 10, KDV oranı % 18’dir. Bu verilere göre tahsil edilecek vergi ve uygulanacak ceza tutarlarını hesaplayınız.

 

A) 2.800 vergiler toplamı, 8.400 TL ceza B)  2.800 vergiler toplamı, 2.800 TL ceza C) 2.980 vergiler toplamı, 85 TL ceza

D) 2.980 vergiler toplamı, 8.940 TL ceza


72. ÖTV Kanununa ekli III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 22.08 tarife pozisyonlu % 40 alkol içeren, 5 TL değerinde 75 cl’lik bir şişe viskinin ÖTV tutarını hesaplayınız. (Vergi oranı % 275,6; Asgari Maktu Vergi Tutarı 85,8 TL/Lt)

 

A) 13,78 TL B)  25,74 TL C) 34,16 TL D) 64,35 TL

 

 

 

 

73. 10.06 tarife pozisyonlu pirinç isimli eşya KDV Kanunu eki listelerden hangisinde yer alır?

 

A) Listelerde yer almadığından genel orana tabidir.

B)  I sayılı liste

C) II sayılı liste (A) cetveli

D) II sayılı liste (B) cetveli

 

 

 

 

 

 

 

74. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi gümrük beyannamesinin tescil edildiği

tarihteki hangi kur esas alınarak hesaplanır?

 

A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru B)  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru C) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif alış kuru

 

 

 

 

 

 

75. İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karara göre, aşağıdakilerden hangisi korunma önlemi değildir?

 

A) Gümrük vergisinde artış yapılması

B)  Gözetim belgesi uygulaması

C) Miktar/değer kısıtlaması

D) Tarife kontenjanı uygulaması

 

 

 

76. Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın gümrük gözetimi hangi durumda sona ermez?

 

A) Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim veya kullanım faaliyetiyle

B)  İndirimli veya sıfır vergi uygulamasına ilişkin koşulların sona ermesiyle

C) Eşyanın  indirimli  veya  sıfır  vergi  uygulaması  için  belirlenmiş  amaçlar  dışında kullanılması nedeniyle tahsili gereken vergilerin tahakkukuyla

D) Eşyanın ihraç veya imha edilmesiyle


77. Dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi uygulamasına ilişkin hangisi doğrudur?

 

A) Bu  vergilerin,  ithali  evvelce  gerçekleştirilen  mallar  için,  geriye  dönük  olarak uygulanmasına ilişkin esaslar Ekonomi Bakanlığınca tespit edilir.

B)  Geriye dönük uygulamanın süresi geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren 90 günü geçemez.

C) Geriye dönük uygulama yapılamaz.

D) Geriye dönük uygulamanın süresi geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren 180 günü geçemez.

 

 

 

78. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Yönetmelik kapsamı eşyaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Söz  konusu  eşyayı  CITES  İzin  Belgesi  olmadan  sivil  yolcular  beraberlerinde getirebilir.

B)  Söz konusu eşyayı CITES İzin Belgesi olmadan diplomatik görevliler beraberlerinde

getirebilir.

C) Söz konusu eşyayı CITES İzin Belgesi olmadan Birleşmiş Milletler bayrağı altında

hizmet veren askerler beraberlerinde getirebilir.

D) Söz konusu eşya CITES İzin Belgesi olmadan getirilemez.

 

 

 

79. Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler ve özel teşvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri İthalat Rejim Kararının hangi sayılı listesinde yer alır?

 

A) I sayılı Liste B)  II sayılı Liste C) III sayılı Liste

D) II ve III sayılı Liste

 

 

 

80. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre; dampinge karşı vergi veya

telafi edici vergiye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Kesinleşen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, daha önce alınan teminattan yüksek ise fark tahsil edilmez.

B)  Satış akdi hükümlerine aykırı olmasından dolayı iade veya imha edilmek istenen malın evvelce alınmış olan dampinge karşı vergisi veya telafi edici vergisi, gümrük mevzuatının bu konuda gümrük vergisinin geri verilmesine ilişkin hükümlerine tabi değildir.

C) Kesinleşen vergi, daha önce alınan teminattan düşük ise fark geri ödenir.

D) Soruşturmanın kapatılmasına karar verilmesi halinde geçici önlemler kaldırılır ve alınan teminatlar iade edilir.

 

 

 

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

 

1

A

41

A

2

B

42

B

3

B

43

D

4

B

44

C

5

D

45

A

6

D

46

A

7

C

47

D

8

A

48

B

9

C

49

C

10

B

50

C

11

C

51

D

12

A

52

C

13

D

53

B

14

A

54

A

15

C

55

B

16

A

56

C

17

A

57

D

18

D

58

C

19

C

59

A

20

A

60

C

21

B

61

D

22

C

62

C

23

A

63

A

24

D

64

C

25

A

65

D

26

D

66

A

27

C

67

C

28

D

68

D

29

A

69

A

30

D

70

B

31

C

71

C

32

B

72

B

33

B

73

B

34

D

74

A

35

C

75

B

36

D

76

C

37

B

77

B

38

B

78

D

39

A

79

D

40

B

80

B