Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Çicek/Sebze Fidesi İthalat Uygulama Genelgesi (2014/2)

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ  (2014/2)

 

Amaç

MADDE 1 – (1)Bu Genelge’nin amacı,çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali ile çilek/sebze fidelerinin yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda yapılacak üretim materyali, fidan ve çilek/sebze fidesi ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge Ek-1’deki tabloda yer alan G.T.İ.P.’lere sahip fidan, fide ve üretim materyallerini kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 –(1)Bu Genelge 03/06/2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/10/2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu,11/06/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18/03/2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15/01/2004 tarih ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile 31/12/2013 tarih ve 28868sayılı Resmi Gazete (1.Mükerrer)’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2014/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

MADDE 4 – (1)Bu Genelgede geçen;

a)     Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşları,

b)    Bahçe tesisi: Bu Genelgede tanımlanan fidan ve fide ile tesis edilen alanları,

c)     Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bir no’lu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan, virüsten arî ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitkileri/ omcaları,

d)  BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

e)Çeşit: Bir veya birden fazla genotipinbirleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,

f) Çeşit sahibi: Çeşidi ıslah eden veya geliştiren araştırma kuruluşu veya gerçek kişiler ile yetki belgesine sahip tohumluk üreticisi kuruluşları,

g) Doku kültürü yöntemi ile üretim: Bitkilerin çeşitli kısımlarından alınan bitki parçası, doku, organ veya hücrenin laboratuar koşullarında kültüre alınması işlemlerini,

ğ) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vejetatif yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı veya aşısız meyve ve asma fidanlarını,

h) Fide: Çilek/sebzede bir üretim mevsiminde ana bitkilerden oluşan, doğrudan eşeysiz vejetatif yollar veya doku kültürü yöntemleri ile üretilen köklü bitkileri,

ı) Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,

i)  G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

j) Islahçı materyali:     Çeşit sahibi, çeşidin ıslahçısı veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından üretilen, sertifikasyon sisteminin başlangıcını oluşturan materyali,

k)   İki no’lu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından bir no’lu ünitelerden elde edilen veya yurtdışından ithal edilen ve ön temel kademede olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında üretim materyali elde edilen bitkileri/ omcaları,

l) Ön temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından veya yurtdışından ithal edilen, ıslahçı materyalinden üretilen virüsten ari meristem fide ile özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan, virüsten arî ön temel sınıfta fide elde edilen parseli,

m) Sertifikalı blok: Temel bloklardan elde edilen veya yurtdışından ithal edilen, temel sertifikaya sahip olduğu belgelendirilen fideler ile, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan sertifikalı sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

n) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından ön temel bloklardan elde edilen veya yurtdışından ithal edilen, ön temel kademede olduğu belgelendirilen fidelerle, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

o) Temel fidan: İki no’lu damızlık ünitelerinden elde edilen üretim materyalleri ile üretilen fidanları,

ö) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan  tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

p) Üç no’lu damızlık ünitesi: İki no’lu ünitelerden elde edilen veya yurtdışından ithal edilen ve temel kademeye sahip olduğu belgelendirilen üretim materyalleri veya fidanlarla, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan ve sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen meyve/asma damızlık bitkilerini/ omcalarını,

r) Üretim materyali: Meyve/asma fidanlarının veya çilek fidelerinin üretilmesinde kullanılan çelik, aşı gözü, aşı kalemi, klon, doku kültürü ortamındaki bitkicik,stolon, sürgün ucu ve meristem gibi vejetatif, tohum, çöğür ve yoz gibi generatif materyali,

s) Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini,

ş) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

 

Başvurular ve ithalat ön iznininverilmesi

MADDE 5 (1)İthalat ön izin başvuruları, Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü’ne, ihracata yönelik ithalat ön izin başvuruları ise BÜGEM’e yapılır.

(2) Bu Genelge kapsamındaki tohumlukların ithalat ön izinleri Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, ihracata yönelik ithalat ön izinleri ise BÜGEM tarafından verilir.

(3) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren (GDO’lu) tohumlukların ithalatına izin verilmez.

 

Fide, fidan ve üretim materyali ithal etmeye yetkilikişi ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Bu Genelge kapsamında, aşağıdaki kurum ve kuruluşlara fide, fidan ve üretim materyali için ithalat ön izni verilebilir.

a)     15/05/2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 10 uncumaddesine göre düzenlenen Fidan Üretici Belgesine, 12 ncimaddesine göre düzenlenen Fide Üretici Belgesine ve 17 ncimaddesine göre düzenlenen Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olan kuruluşlar, ilgili faaliyet konusunda ithalat yapabilirler.

b)    Kamu tarımsal araştırma kuruluşları, sertifikasyon kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör araştırma kuruluşları ile Taahhütname III’ü ibraz eden Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, araştırma geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı fidan, fide veya üretim materyaliithalatı yapabilirler.

c)     Gerçek ve tüzel kişiler bahçe tesisi için ithalat yapabilirler.

ç)  Bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar veya bu kuruluşların ülkemizdeki temsilcileri, sadece bu başvurularıyla ilgili deneme amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

 

Üretim amaçlı ithalat

MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları ile Bakanlık ana hizmet birimlerinin görev alanına giren faaliyetleri yürüten Bakanlık birimleri, ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerin, ıslahçı materyali/ön temel/temel sertifikalıçilek fidesi, fidan veya üretim materyallerini, kendilerine ait bir/iki/üç no’lu damızlık ünitelerinin veya ön temel/temel/sertifikalı blok kurulması için ithal edebilirler.İthalatta,ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerin klonlarının kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

(2)İthalatçı kişi veya kuruluştan, üzümsü meyve türleri (yaban mersini, mavi yemiş, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, kuşburnu ve kivi) hariç, ithal ettiği fide veya fidan/üretim materyallerini bir/iki/üç no’lu damızlık üniteleri veya ön temel/temel/sertifikalı blok kurulmasında kullanacağınadair Taahhütname II (Ek–5) istenir.

(3) Damızlık/ blok kurmak amacıyla ithal edilecek ıslahçı materyali/ön temel/temelfide/fidan/üretim materyalinin, dikim yapılacak saha ile uyumlu olması ve dikimin Bakanlık İl Müdürlüğü kontrolünde yapılarak rapor haline getirilmesi gerekmektedir. Dikimin gerçekleştiğine dair tutulan rapor, ithalat ön izni veren Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlüğüne ve BÜGEM’e bildirilir.

(4) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, üzümsü meyve türlerinde (yaban mersini, mavi yemiş, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, kuşburnu ve kivi) sertifikalı/standart(CAC) fidan ve üretim materyalini de, sahibi oldukları veya kiraladıkları araziler için üretim/ticari amaçlı ithal edebilirler.

(5) Islahçı materyali ve ülkemizde korunan çeşitlerin üretim amaçlı ithalat ön izin başvurularında çeşit sahibinden alınan yetki belgesi istenir.

(6) Üretim/ticari amaçlı sebze fidesi ithalatı yapılamaz.

 

Bahçe tesisi amaçlı ithalat

            MADDE 8 – (1)Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu olan veya olmayan kişi veya kuruluşlar bahçe tesisi amacıylasahibi oldukları veya kiraladıkları araziler için ithalat yapabilirler. Bu amaçla getirileceksertifikalı çilek fidesi, sertifikalı meyve/asma fidanları ve üzümsü meyve türlerininsertifikalı/standart fidanlarına ait çeşitlerin ülkemizde kayıtlı çeşit olmaması gerekir. Ancak, anaçlar bahçe tesisi amacıyla ithal edilemez.

(2) Sadece çok yıllık sebze türlerine ait fideler sebze bahçesi tesisi amacıyla ithal edilebilir. Ancak bu fidelere ait çeşitlerin ülkemizde kayıtlı olmaması gerekir.

(3) İthalatçı kişi veya kuruluştan ithal ettiği fide veya fidanların bahçe tesisinde kullanılacağına dair Taahhütname II (Ek–5) istenir.  

(4) Bu amaçla ithal edilecek fide veya fidanların bahçe tesis edilecek alanla uyumlu olması gerekir.

(5) Bahçe tesisi amacıyla getirilen fidan veya fidelerin Bakanlık İl Müdürlüğü nezaretinde dikimi gerçekleştirilir. Dikimin gerçekleştiğine dair tutulan rapor, bilgi için ithalat ön izni veren Yetki DevredilenBakanlık İl Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Bu Genelge kapsamında bahçe tesisinde ticari amaçlı fidan veya fide ithalatı yapılamaz.

 

İhraç amaçlı ithalat

MADDE 9 – (1) İhraç amaçlı ithalat işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) İhraç amaçlı ithalatlarda çeşidin yurtiçinde kayıtlı olma şartı aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları meyve ve asma fidanları/üretim materyalleriniithal ederek,ithal tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde başka ülkelere tamamını ihraç eder.

(4) Yapılan ithalat sonrasında gerçekleştirilen ihracata ilişkin beyannamenin aslı veya yeminli mali müşavir ya da noter onaylı örneği, ithalatı ve ihracatı yapan Kuruluş tarafından ihraç tarihinden sonraki en geç 30 gün içinde BÜGEM’e ibraz edilir.

(5) Bu kapsamda ithal edilen fidanlar yurtiçinde ticarete arz edilemez. Bu kapsamda ithalat başvurusunda bulunan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşundan Taahhütname IV (Ek–7) istenir.

 

Araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyonamaçlı ithalat

MADDE 10 – (1) Yurt içinde yapılacak araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı olarak kullanılacak fidan, fide ve üretim materyali ithalat ön izni, Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir.

(2) Bu amaçla ithal edilecek üretim materyalleri, fide ve fidanlarda, çeşidin yurtiçinde kayıt altına alınmış olması şartı aranmaz.

(3) Kamu tarımsal araştırma kuruluşları, sertifikasyon kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör araştırma kuruluşları ile Taahhütname III’ü ibraz eden Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, araştırma geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı fidan, fide veya üretim materyaliithalatı yapabilirler.

(4) Bu amaçla yapılacak ithalatlarda her çeşit için yıllık en fazla; meyve ve asmada 100 (yüz) adet fidan/üretim materyali ve 100 (yüz) adet/ 500 gr tohuma,çilek fidesinde 1.000 (bin) adet fideye, sebzede 100 adet fideye ithal izni verilir. Doku kültürü ortamında ise meyve/asma türlerinde her bir çeşitten en fazla 100 (yüz) adet bitkicik, sebzede her türden en fazla 500 adet bitkicik için izin verilir.

(5) Denemeyi yapacak araştırma kuruluşundan alınan, denemenin yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname III (Ek–6), ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne ibraz edilir.

(6) Üniversiteler, kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ile sertifikasyon kuruluşlarının kendilerine ait veya faydalanıcı olarak içinde yer aldıkları, AB veya uluslararası nitelikteki bilimsel amaçlı araştırma projelerinde kullanılmak üzere, ithali istenen üretim materyallerine, proje örneğinin ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi kaydıyla, proje amaçları ile uyumlu miktarda ithal izni verilebilir. Bu durumda, proje sonuçlarının Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirilmesine dair taahhütname alınır.

(7) Demonstrasyon amaçlı olarak ithal edilen fidan, fide ve üretim materyallerinin; sergi sonunda ihracatçı ülkeye iade edilmesi, materyallerin gümrükten girişi ve çıkışı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kişi veya kuruluş tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla izin verilebilir. Söz konusu materyal, geri götürülememesi durumunda ise, Bakanlık İl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde imha edilir.

 

 

 

Islahçı hakkı

MADDE 11 – (1)Islahçı hakları ile ilgili olarak 5042 sayılı Kanun hükümlerine göre, ülkemizde koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalinde korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

(2) Ülkemizde ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kişi/kuruluşlar ile bunların yasal temsilcileri,bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir.

 

            Fide, fidan ve üretim materyali ithalatında istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a)     Müracaat Dilekçesi (Ek–2).

b)    Kontrol Belgesi (Ek–3). 2014/5sayılı Tebliğ hükümleri esas alınarak 3 (üç) nüsha düzenlenir. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir.Kontrol Belgesinde ithal edilecek türün GTİP numarası 12’li(onikili) olarak belirtilecektir.

c)     Fatura/proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (üç nüsha) ve Türkçe tercümesi. Fatura/proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:

  1. Fatura/proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),
  2. İthal edilecek tohumluğun tür ve çeşit ismi ile sertifika bilgisi,
  3. İthal edilecek tohumluğun miktarı ve parasal değeri,
  4. İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,
  5. İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç)   Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

  1. İthalatçı kuruluştan Taahhütname I (Ek–4) istenir.
  2. İhracatçı kuruluş, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtir.
  3. İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan ari olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.

d) İthalat ön izin belgesi başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

(2) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten,

A - Bir no’lu ünite/ön temel blok için;

a)     Islahçısından alınan yetki belgesi ve ıslahçı materyali olduğuna dair beyan,

b)                      Operatör kaydı,

c)                      Araştırma Kuruluşu veya Bakanlıkça Yetkilendirilen Kuruluş Belgesi,

ç) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık).

d)    Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi.

e)     Taahhütname II (Ek–5)

B - İki no’lu ünite/temel blok için;

a)    İhracatçı ülkedeki resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen Ön Temel Sertifikalı olduğunu gösterir belge,

b)    Operatör kaydı,

c)    Araştırma Kuruluşu veya Bakanlıkça Yetkilendirilen Kuruluş Belgesi,

ç) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık)

d)    Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi.

e)    Taahhütname II (Ek–5)

C - Üç no’lu ünite/sertifikalı blok için;

a)     İhracatçı ülkedeki resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen Temel Sertifikalı olduğunu gösterir belge,

b)    Operatör kaydı,

c) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık)

ç) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi.

d) Taahhütname II (Ek–5)

Ç - Bahçe tesisiiçin;

a)    Meyve ve asma türlerinde, resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen sertifikalı (tüm türlerde) veya CAC (sadece üzümsü meyve türlerinde) olduğunu gösterir belge,

b)    Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidanda en az 10 yıllık, fide için enaz 1 yıllık )

c)  Taahhütname II (Ek–5)

D - Araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon için;

a)    Üniversiteler, kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ile sertifikasyon kuruluşlarından alınan, araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname III. (Ek–6)

E–İhraç amaçlı ithalat için;

a) Taahhütname IV (Ek–7)

b) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi

F–Üzümsü meyve türlerinde üretim amaçlı için;

a) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi

(3)  Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

(4)  İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise,başvuruya olumsuz cevap verilir.

(5)  Gen Bankası tarafından yapılacak ithalatlarda sadece bitki sağlık sertifikasının istenmesi yeterlidir.

           

            İthalat ön izin yazısının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için düzenlenen ithalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, fatura/proforma faturanın tarihi varsa sayısı, çeşidin adı, miktarı, parasal değeri, sertifika bilgisi, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir.

(2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, ihraç amaçlı ithalatta BÜGEM yetkilisi, diğer ithalatlarda Bakanlık İl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır.

(3) İthalat ön izin yazılarına Kontrol Belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak; bitki sağlığı kontrolleri için Zirai Karantina Müdürlüğü/Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne, bilgi için ithalat talebinde bulunan firmaya gönderilir.

(4) Bahçe tesisi ve üretim amaçlı ithalat ön izin yazısının bir örneği, gereği için dikimin yapılacağı Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilir.

(5) 2014/5sayılı Tebliğin5. ve 6.maddeleri gereği hazırlanan uygunluk (Ek–8) veya uygunsuzluk (Ek–9) yazısı, gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir.

 

           

 

Yükümlülükler

            MADDE 14 - (1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını,ithalattan sonraki 30 gün içinde ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir. İhraç amaçlı ithalatta ise miktar ithalatçı kuruluş tarafından doğrudan BÜGEM’e iletilir.

(2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce kuruluşa verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık İl Müdürlüğüne iade edilir.

(3)    Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, www.tarim.gov.tr  internet sayfasında yayımlanır.

(4) Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, İthalat İstatistik Bilgi Cetvelini (Ek–10) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler.

(5)İthal edilen fidan, fide ve üretim materyalleri ile ilgili kayıtlar 5 yıl süre ile yapılan denetimlerde gösterilmesi amacıyla muhafaza edilir.

 

            İdari Yaptırımlar

            MADDE 15 – (1) Bu Genelge hükümlerine uymayanlar ve ithalat işlemlerinde, gerçeğe aykırı beyan, bilgi ve belge verenler veya belge üzerinde tahrifat yapanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 12 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 16 – (1) 2014/2 sayılı Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Çilek/Sebze Fidesiİthalat Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2013/2 sayılı Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Çilek/Sebze Fidesi İthalat Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

            MADDE 17 – (1)Bu Genelge, Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

MADDE 18 –(1)Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

EKLER:

Ek–1: GTİP listesi    

Ek–2:  Müracaat Dilekçesi

Ek–3:  Kontrol Belgesi

Ek–4:  Taahhütname I

Ek–5:  Taahhütname II

Ek–6:  Taahhütname III

Ek–7:  Taahhütname IV

Ek–8:  Uygunluk Yazısı 

Ek–9:  Uygunsuzluk Yazısı   

Ek–10: İthalat İstatistik Bilgi Cetveli

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586026 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586026 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?