Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2010/152)

   Karar Sayısı : 2010/152    23.02.2010-27502 Resmi Gazete
             Ekli “Motosikletİthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                                 
 
MOTOSİKLET İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ
UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Karar,26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde motosiklet ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Korunma önlemi
MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen dönemler itibariyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
(2) Ek mali yükümlülük, aşağıdaki tabloda "Muafiyet Sınırı" sütununda gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında "Ek Mali Yükümlülük" sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.
 
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Adet)
 
Muafiyet Sınırı (CIF/ABD Doları/Adet)
 
1. Dönem
(15/8/2009-14/8/2010)
2. Dönem
(15/8/2010-14/8/2011)
3. Dönem
(15/8/2011-14/8/2012)
8711.10.00.00.11
Mopedler
170
165
160
1.200
8711.10.00.00.19
Diğerleri
170
165
160
1.400
8711.20.10.00.00
Skuterler
205
200
195
2.000
8711.20.91.00.00
Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler
170
165
160
1.400
8711.20.93.00.00
Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
205
200
195
2.000
8711.20.98.00.00
Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
255
250
245
2.300
8711.30.10.00.00
Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler
255
250
245
2.600
 
 
(3) 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15288 sayılı Kararnamenin eki Motosiklet İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.
Tarife kontenjanı
MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 30.000 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 10.000 adedi geçemez.
(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Ek mali yükümlülüğün tahsili
MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(2)Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar 3/3/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ
ABD MINOR OUTLYING ADALARI
FALKLAND ADALARI
KUZEY MARİANA ADALARI
SAİNT.HELENA
ABD VİRJİN ADALARI
FAS
KÜBA
SAİNT.PİERRE VE MİKELON
AFGANİSTAN
FİJİ
LAOS
SAMOA
AMERİKA SAMOASI
FİLDİŞİ SAHİLİ
LESOTHO
SAO TOME AND PRINCIPE
ANGOLA
FİLİPİNLER
LİBERYA
SENEGAL
ANGUİLLA
FRANSIZ POLİNEZYASI
LİBYA
SEYŞELLER
ANTARTİKA
GABON
LÜBNAN
SİERRA LEONE
ANTIGUA VE BARBUDA
GAMBİYA
MADAGASKAR
SOLOMON ADALARI
ARJANTİN
GANA
MAKAO
SOMALİ
ARUBA
GİNE
MALAVİ
SRİ LANKA
AZERBAYCAN
GİNE - BİSSAU
MALDİVLER
ST.KITTS & NEVİS
BAHAMALAR
GRENADA
MALEZYA
ST.LUCİA
BAHREYN
GRÖNLAND
MALİ
ST.VİNCENT VE GRENADİNLER
BANGLADEŞ
GUAM
MARŞAL ADALARI
SUDAN
BARBADOS
GUATEMALA
MAURİTİUS
SURİNAM
BELİZE
GUYANA
MAYOT
SURİYE ARAP. CUM.
BENİN
GÜNEY FRANSIZ TOPRAK.
MEKSİKA
SUUDİ ARABİSTAN
BERMUDA
GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDVICH ADA.
MISIR
SVAZİLAND
BHUTAN
GÜRCİSTAN
MİKRONEZYA
ŞİLİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.
HAİTİ
MOĞOLİSTAN
TACİKİSTAN
BOLİVYA
HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.
MOLDOVA (CUMHURİYETİ)
TANZANYA
BOTSVANA
HOLLANDA ANTİLLERİ
MONTSERRAT
TOGO
BOUVET ADASI
HONDURAS
MORİTANYA
TOKELAU
BREZİLYA
İNG.HİNT OKY.TOPRAK.
MOZAMBİK
TONGA
BRUNEİ DARUSSALAM
İNGİLİZ VİRJİN ADA.
NAMİBYA
TRİNİDAD VE TOBAGO
BURKİNA FASO
IRAK
NAURU
TUNUS
BURUNDİ
İRAN
NEPAL
TURKS CAICOS ADALARI
CAPE VERDE
JAMAİKA
NİJER
TUVALU
CEBELİ TARIK
KAMBOÇYA
NİJERYA
TÜRKMENİSTAN
CEZAYİR
KAMERUN
NİKARAGUA
UGANDA
CHRISTMAS ADASI
KATAR
NIUE ADASI
UKRAYNA
CİBUTİ
KAYMAN ADALARI
NORFOLK ADASI
UMMAN
COOK ADALARI
KAZAKİSTAN
ORTA AFRİKA CUM.
URUGUAY
ÇAD
KENYA
ÖZBEKİSTAN
ÜRDÜN
DOĞU TİMOR
KIRGIZİSTAN
PAKİSTAN
VALLİS VE FUTUNA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
KİRİBATİ
PALAU
VANUATU
DOMİNİKA
KOKOS ADALARI
PANAMA
VENEZUELA
EKVATOR
KOLOMBİYA
PAPUA YENİ GİNE
VİETNAM
EKVATOR GİNESİ
KOMOR
PARAGUAY
YEMEN
EL SALVADOR
KONGO
PERU
YENİ KALEDONYA
ENDONEZYA
KONGO DEMOKRATİK C.
PİTCAİRN
ZAMBİYA
ERİTRE
KOSTA-RİKA
RUANDA
ZİMBABVE
ETİYOPYA
KUVEYT
RUSYA FEDERASYONU
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301551 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301551 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?