Muhafiyet Kodları

Muafiyet Kodu Muafiyet
ABDBG 30.6.1954-6426 Kanun ABD'ye tanınan muafiyet (Bağış)
ABDSV 30.6.1954-6427 Kanun ABD'ye tanınan muafiyet (Sivil Unsur)
AFET 27.3.1992-92/2879 BKK Afetler için tanınan muafiyet
AFETG Umumi Hayata Müessir Afetler Dol. Alı. Ted. Yap. Yar. geçici madde 20
AHSKA 3835 sayılı Kanun-Ahıska Türklerine Tanınan Muafiyet
AMBLJ 2000/69 sayılı B.K.K. 36/f maddesine ilişkin muafiyet
ASKR Askeri malzeme muafiyeti
ATOM 8.5.1973-1722 Kanun TAEK'e tanınan muafiyet
BKK50 2000/53 sayılı BKK 50. maddesi
BM1 15.3.1950-5598 Kanun Birleşmiş Milletlere tanınan muafiyet
BM2 29.6.1951-5801 Kanun Birleşmiş Milletler'e tanınan ayrıcalık
BM3 3.7.1953-6114 FAO, ILO, ICAO ve WHO'ye tanınan muafiyet
BM4 10.3.1954-6367 Kanun Birleşmiş Milletlere tanınan muafiyet
BMWHO 15.2.1956-6666 Kanun BM'e tanınan muafiyet (Sağlık Örgütü)
BTC Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Projesi
BYNBK 27.3.1992-92/2877 BKK Bayın. ve İskan Bakanlığı'na tanınan muafiyet
CEVR1 Çevre Katkı Payı(atık veya yakıt)
CEVR2 Çevre Katkı Payı(hurda)
D1A DİR Şartlı muafiyet
D1B DIR Eşdeğer Eşya uygulaması çerçevesinde ihracat ve ithalat için
D1C DİR İşletme malzemesi -KDV pesin alinir
D3 DİR ihracat sayılan satış ve teslimler için
D3A  DİR ihracat sayılan satış ve teslimler için -KDV teminata bağlanır
D3B DİR ihracat sayılan satış teslimler-ÖTV Kan. I say. liste kapsamı esya
D5 DİR KDV-OTV Teminata bağlanır
DENTV 14.1.1982-2581 Kanun Deniz tic.Muaf ve 89/14239-15.6.1989 BKK(Tşvk)
DIIB 2001/7 kapsaminca Gümrük idaresince verilen
DIIG 2006/12 teb. 14. mad. Kaps. Geri öd. Sis. Güm. İd. verilen izin
DIZIN 2006/12 s. teb. 14. mad. yer alan, ş. muaf. kap. güm. İd. ver. izin
DMGV Damga Vergisi Muafiyeti
DMOTR 11.7.1991-91/l988 BKK DMO'ya tanınan muafiyet (Turizim)
DSİ 9.10.1989-89/14620 BKK DSİ Genel Müdürlüğüne tanınan muafiyet
EKKTJ Ek mali yükümlülük tarife kontenjanı
EXBNK EXİMBANK Muafiyeti.
FNSFC 1.10.1986-86/11063 BKK Uluslararası Finans Kurumuna tanınan muafiyet
G1318 1318. 2md.21973ReGa. 94/5730 Oto>10 %1 KDV
GIHR Geçici ihracat muafiyeti
GİTH 2000/69 sayılı B.K.K. 36/f maddesine ilişkin muafiyet-ii bendi hariç
GK1 4458/167-1 Zat ve ev eşyası muafiyeti (Cumhurbaşkanı)
GK10 4458/167-10 Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muaf. veya eşya. muaf.
GK10C 4458/167-10.c Ticari değeri olmayan çeşitli bel. ve eşya (KHK 110.a-s)
GK11 4458/167-11 Eşyanın muafiyeti (Cenaze ve cenaze ile ilgili eşya. ith.)
GK12 4458/167-12 Eşyanın muafiyeti (Diğer eşya)
GK168 Geri gelen eşya muafiyeti
GK171 4458/171-a ve b fıkralarına istinaden ithalat vergilerinden muafiyet
GK2 4458/167-2 Diplomatik muafiyetler
GK3 4458/167-3 Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet
GK4 4458/167-4 Eşyanın muafiyeti (Değeri100 EURO yu geçmeyen eşya)
GK5A 4458/167-5.a Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5B 4458/167-5.b Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5C 4458/167-5.c Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5D 4458/167-5.d Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5E 4458/167-5.e Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK5F 4458/167-5.f Zat ve ev eşyası muafiyeti
GK6 4458/167-6 Gerçek kişilere tanınan muafiyet
GK7 4458/167-7 Tüzel kişilere tanınan muafiyet
GK7B 4458/167-7.b Tüzel kişilere tanınan muafiyet (hibe yoluyla gelen eşya)
GK7D 4458/167-7d İnsan kay. ted. mad. ile kan grup. ve doku tip ayır. bel.
GK8 4458/167-8 Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet veya eşya. muaf.
GK8DI 4458/167-8.d i Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller
GK9 4458/167-9 Eşyanın muafiyeti (Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya)
HAYMF 27.12.1982-82/5907 Kanun Hayvancılık projesi muafiyeti (Muaf)
HIRMF 2007/11864 s. Hariçte İşleme Rejim Kararı 10/2 maddesi.
İLAÇ1 21.1.1993-93/4002 BKK İlaç muafiyeti
İLAÇ2 22.4.1993-93/4416 BKK İlaç muafiyeti
İLAÇ3 2004/6887 BKK ilaç,bitki koruma ürünü,veteriner müstahzari KDV orani
K3167 Kara Avcılığı Kanunu Kanun no:3167
KD13A 3065 s. Kanun KDV Kanunu 16/a
KD13E 3065 s. KDV Kanunu 13/e uyarınca KDV muafiyeti
KD13F 3065 sayılı KDV kan. 13/f mad. ilişkin muafiyet
KD17B 3065 s. KDV Kanunu17/2-(b) uyarınca KDV muafiyeti
KD17D 3065 s. KDV Kanunu 17/2-d maddesi uyarınca KDV muafiyeti
KD17G 3065 s. kanun 17/g maddesine göre muafiyet
KD17M 3065 s. KDV Kanunu 17/4-m uyarınca KDV Muafiyeti
KD17S 3065 sayılı KDV Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (s) bendi kap.eş
KDG15 KDV K. geç. 15. m. ist. kon. yapı kop. yap. inş. taah. işl. tan. muaf.
KDG23 KDV Kanununun Geçici 23. maddesine ilişkin muafiyet
KDGAR Garanti sözleşmesi kapsaminda bedelsiz ith. KDV Muafiyeti
KIHR Kati Ihracat muafiyeti
KISM Kismi muafiyet
KITH Kati Ithalat muafiyeti
KNGRP 30.4.1964-464 Kanun Kan grup reaktifleri muafiyeti
KOBİ 19.9.1996-96/8615 BKK KOBİ muafiyeti
KOSGB 4.3.1994-91/1568 BKK KOSGEB muafiyeti
KURYE Kurye Taşımacılığı Gönderileri
LİBYA Türkiye-Libya Ort Tar ve Hay AŞ ye 2001/3052 sa. BKK ile tan. muaf.
LST81 V. Sayılı listede vergi oranı sıfır olan GTİP için kullanılır
LST82 V. Sayılı listede vergi oranı sıfırdan farklı olanlar
MAPRO Mavi Akım Projesi: 4573 sayılı kanun 13.06.2002/24078 s. R.G
MEDA MEDA Pr. ve Av Yt Bn Akd. Ül Di Ma An Çr. Ma. ve Tk. İş. Uy İl Çr An
MÜZE 1.5.1993-93/4417 BKK Kültür Bakanlığına tanınan muafiyet.
MİT 01.11.1983-2937 Kanun MİT'e tanınan muafiyet
NATO1 2.7.1953-6095 Kanun NATO'ya tanınan muafiyet
NATO2 10.3.1954-6375 Kanun Nato'ya tanınan muafiyet
NATO3 20.12.1985-85/10191 BKK NATO'ya tanınan muafiyet
NATOS 5.12.1956-6860 Kanun General ve Amirallere tanınan muafiyet(Unsurları)
NKIST V s. liste Nihai Kullanım kaps. olmayan eşya
NKUL Nihai Kullanim
NKUL1 Nihai Kul.- indirimli Gumruk Vergisi
OHAL 285 Sayılı OHAL ilişkin KHK.
OLMPT 30.4.1992-3796 Kanun Olimpiyatlar için tanınan muafiyet
ORMAN 16.11.1992-92/3725 BKK Orman Bakanlığına tanıanan muafiyet
OTV1 ÖTV kanunu 5,6,7 madde muafiyeti
OTV2 ÖTV kanunu ek listelerde haric tutulan esya
ÖTV87 21.07.2005-25882 RG-5398 sayılı Kanun-Motorlu Araç
PETR1 7.3.1954-6326 Kanun Petrol muafiyeti (Arama)
PETR2 7.3.1954-6326 Kanun Petrol muafiyeti (Amaliye)
SAĞLK 14.1.1991-91/1400 BKK Sağlık Bak. Tanınan muafiyet
SGKNT Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi (Güm.vergisi muafiyeti)
SNRMT 27.12.1996-96/9025 BKK Sınır tic. Kaps. motorinin ver.res. muaf ith.
SSK 4958 s. Kanun 23/b SSK muafiyeti
STEX 2008/14451 sayılı Sınır Ticaret.Düzen. İlişkin Karar Kap.yap.işl.ihrc
STIM 2008/14451 sayılı Sınır Ticar. Düzen.İlişkin Karar Kaps.yap.işl.ith.
SVLSV 6.2.1991-91/1462 BKK İçişleri Bak. tanınan muafiyet(Sivil Savunma)
TAMM Tam muafiyet
TCABD 20.4.1965-581 Kanun Zirai ve gıda mad. muafiyeti
TCMB 27.11.1995-95/7536 TCMB muafiyeti
TFKTJ Tarife Kontenjani
TOHUM 2008/13262sayı.İthalat Rejimi Kararı
TRM19 Tarim Ürünleri 19 Sayılı tebliğ (Taahhütname ile çekme işlemi)
TSK 2.7.1992-3833 Kanun TSK'ye tanınan muafiyet
TUSA1 27.3.1984-84/7847 BBK TUSAŞ'a tanınan muafiyet
TUSA2 25.12.1984-84/8902 BKK TUSAŞ'a tanınan muafiyet
TUTUN Türk menşeli tütünün ithali
YABAS 6.10.1987-87/12201 BKK Yabancı basına tanınan muafiyet.
YNGOR 8.8.1997-97/9804 BKK Orman Bakanlığına tanınan ayrıcalık (Yangın)
YTTS2 Yatırım Teşvik İşlemi (KDV teminata Bağlanır)
YTTS3 Yatırım Teşvik (tüm vergilerin Teminata Bağlandığı durumlarda)
YTTS4 Yatırım Teşvik (Sadece KDV teminat olarak alınır)
YTTS5 Yatırım teşvik ( Sadece KDV nin peşinat olarak alındığı durumlarda )
YTTS6 Yatırım Tesvik Muafiyeti(KDV iptal)
YTTSV Yatırım teşvik kapsamında yapılan ithalat
YÖK 20.6.1990-90/637 BKK YÖK'e tanınan muafiyet
ZİRAİ 2.2.1993-93/4005 BKK Zirai muafiyet

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909582 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909582 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?