Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Su Kaplumbağaları İthalatı (Gümrükler Genel Md)

*Listeler 27.07.2014 Tarih ve 29073 Sayılı Resmi Gazete'de yapılan değişiklikle güncellenmiştir.

---------------------------------------------------------------------------------

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 27.02.2011-27859 Resmi Gazete

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2011/1)

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla dış ticaretinin kontrol altına alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ’de geçen, “Örnek” ibaresi, “Tebliğ eki listelerde yer alan canlı veya ölü hayvan veya bitki türünü, bunların kolayca tanınabilir herhangi bir parçasını ya da türevini” ifade eder.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ kapsamı hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında,

- Ek I-A, II-A ve III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından,

- Ek I-B, II-B ve III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Çevre ve Orman Bakanlığından,

CITES Belgesi alınır.

(2) CITES Belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir.

(3) İthalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreler uzatılamaz. Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde kullanılamayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Bakanlığa teslim edilir.

MADDE 4 (1) 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E K L E R

CITES Ekler IA(Tarım)

CITES Ekler IIIA(Tarım)

CITES Ekler IB(Çevre)

CITES Ekler IIIB(Çevre)

CITES Ekler IIA(Tarım)

CITES Açıklamalar Dipnot

CITES Ekler IIB(Çevre)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927778 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927778 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?