E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15342489 Ziyaretçi

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN İTHALATINDA VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından  17.02.2000-23967 Resmi Gazete
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ithal veya ihraç edilen ölçü ve ölçü aletlerinin gümrük işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
 
Kapsam
 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin ithalat ve ihracatında gümrüklerde yapılacak işlemleri kapsar.
 
Dayanak
 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
 
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
 
İl Müdürlüğü : Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerini,
 
Kanun : 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM : İthalat ve İhracat İle İlgili İşlemler
 
Marka kaydı ile tip ve sistem onayı
 
Madde 5 - İthal edilecek ölçü ve ölçü aletlerinin gümrük beyannamesine göre miktarı, markası, cinsi, sınıfı ve tipi belirtilmek suretiyle bir dilekçeyle İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Öncelikle, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Tescilli marka kaydı ile tip ve sistem onayını müteakip gümrük muayeneleri yapılır.
 
İthal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin gümrükte muayenesi
 
Madde 6 - Muayene için gümrük beyannamesi sureti ve fatura ile birlikte dilekçeyle İl Müdürlüğüne müracaat edilerek, ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin ilk muayeneleri yaptırılır. Gümrüklerde muayenesi mümkün olmayanların ise geçici olarak yurda girişine izin verilir. Daha sonra mahallinde muayeneleri yapılarak yurda kesin girişleri sağlanır.
 
Yapılan muayene sonucunda mevzuata aykırı olduğu anlaşılan ölçü ve ölçü aletlerinin ithallerine izin verilmez, ilgili gümrük mevzuatına göre işlem yapılır.
 
Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleriyle ilgili her türlü masraflar müracaatçıya aittir. Belediye hudutları dahilinde yapılacak muayeneler için gidilecek yer bir vasıtayı gerektiriyorsa bu vasıta ilgililerce temin edilir.
 
Şehir dışında yapılacak muayeneler için, memurun yol ve zaruri masrafları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanarak ilgili tarafından ödenir.
 
Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi
 
Madde 7 - Kanunun 3 üncü maddesinin (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanlarının üzerine aletten ayrılmayacak ve silinmeyecek şekilde "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ" deyiminin yazılması veya bu ibareyi havi bir plaketin alet üzerine tespit edilmiş olması gerekmektedir.
 
Bu amaçla ithal edilecek ölçü ve ölçü aletlerinin miktarı, markası, cinsi, sınıfı, tipi ve ithal gerekçelerini belirtir bir dilekçeye gümrük beyannamesi sureti ve gerekli belgeler eklenerek İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
 
İl Müdürlüğünce, yapılacak muayenede Kanunda belirtilen şartlara uyduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletlerinin ithalatına izin verilir.
 
İhracatla ilgili işlemler
 
Madde 8 - İhraç edilecek ölçü ve ölçü aletleri için; miktarı, markası, cinsi, sınıfı, tipi ve ihraç edilen ülkeyi belirtir bir dilekçeyle, Bakanlığa iletilmek üzere İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Bakanlıkça uygun bulunan müracaatlar için Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler
 
Uluslararası birimler sistemine uygunluk
 
Madde 9 - Uluslararası birimler sistemine göre imal edilmeyen ölçü ve ölçü aletlerinin ithal edilmesi, yurda sokulması ve kullanılması yasaktır.
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
 
Madde 10 - 10/05/1990 tarihli ve 20514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthal ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
 
Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.