Onaylanmış Kişi Statüsü (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/4)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı : B.21.0.RKG.0.10.00-10.06.02 27/3/2012
Konu: Onaylanmış kişi statüsü


GENELGE
(2012/4)


Gümrük Yönetmeliğinin 22 ila 26 ncı maddeleri, 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, 184 üncü maddesi ile 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) ile düzenlenen onaylanmış kişi statüsü ve mavi hatta aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
1) Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin OK1 kodlu tespit işlemleri
a) Gümrük idarelerine yapılan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formu ekinde veya OK1 tespit işlemine ilişkin olumlu tespit raporu ekinde OK1 tespitinin rapora bağlanmasında kullanılmış olan belgeler ibraz edilmeyecek, raporu düzenleyen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile raporu düzenleten kişi tarafından, gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilecektir.
b) OK1 tespit türüne ilişkin işlemlerde onaylanmış kişi statüsüne ilişkin düzenlemeler kapsamı haller için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğine ilişkin genel düzenlemeler dikkate alınacaktır.
2) Mavi hat uygulamasından faydalanma izni Tebliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin mavi hat uygulamasından yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.
3) Onaylanmış kişi statü belgelerinin seri numaraları ile referans numaralarının elle verilmesi Tebliğin 65 ila 72 nci maddelerinde öngörülen elektronik statü belgesi yönetim sistemi yürürlüğe
girene kadar;
a) Onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenirken seri numarası belgenin düzenleniş sırasına göre verilecektir. Buna göre örneğin ilk defa onaylanmış kişi statü belgesi düzenleniyorsa belgenin
üzerine seri numarası olarak “0001” yazılacaktır.
b) Onaylanmış kişi statü belgesi düzenlenirken referans numarası belge başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu ve
düzenlenen onaylanmış kişi statü belgesine ilişkin başvurunun kayıt numarasından oluşan sekiz haneli rakamsal birleşim dikkate alınacaktır. Buna göre, örneğin 1 kayıt numarasıyla kayda
alınmış olan bir başvurunun incelenmesi neticesinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 2012 yılı içerisinde düzenlenen bir belgenin üzerine referans numarası olarak
“12340001” yazılacaktır.
4) Ceza kararları ve ek tahakkuk uygulamaları altında yer alan Ertelenmiş Kontrol/Mavi Hat Güncelleme Programına kayıt yapılması
a) A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerine ilişkin kayıtlar vergi numarası, belge başlangıç ve bitiş tarihleri girilmek suretiyle belgenin sınıfına göre A, B veya C seçenekleri altına yapılacaktır. A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmışsa vergi numarası, uygulamadan faydalanma hakkının başlangıç ve bitiş
tarihleri girilmek suretiyle BKH seçeneğinin altına ayrıca kayıt yapılacaktır. C sınıfı onaylanmış kişiler için, “1000” rejim kodlu kati ihracatta mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış
olsa bile, BKH seçeneğinin altına hiçbir surette kayıt  yapılmayacaktır.
b) Onaylanmış kişi statü belgesinin, Tebliğin 61 inci maddesi uyarınca askıya alınması, 62 nci maddesi uyarınca geri alınması veya 63 üncü maddesi uyarınca iptal edilmesi halinde, sınıfına göre
A, B veya C seçeneklerinden biri altında bulunan kaydın bitiş tarihine geri alma, askıya alma veya iptal tarihi girilecektir. A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında mavi hat
uygulamasından faydalanma yetkisi bulunuyorsa, BKH seçeneği altında bulunan kaydın da bitiş tarihine ilgili tarih girilerek sonlandırma işlemi yapılacaktır. A veya B sınıfı belge kapsamındaki
mavi hat uygulanmasından faydalanma yetkisinin Tebliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca dondurulması, 52 inci maddesi uyarınca askıya alınması veya 53 üncü maddesi uyarınca
geri alınması durumunda sadece BKH seçeneği altındaki kayda sonlandırma işlemi yapılacak, A veya B seçenekleri altında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
c) Sistem tarafından ilgili tarihin girişine izin verilmiyorsa veri girişinin yapıldığı günü izleyen tarih ilgili tarih olarak girilecektir.
5) Eşyanın tesliminden sonra kontrolü ile ilgili olarak BİLGE sisteminde yapılacak işlemler Tebliğin 46 ncı maddesine istinaden mavi hatta işlem görmüş ithalat gümrük beyannameleri
kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemlerinin tamamlanması ve söz konusu eşyanın
gümrük idaresince teslim edilmesi gerekmekte olup, anılan Tebliğin 47 nci maddesi ile de mavi hatta işlem görerek "gümrük işlemleri tamamlanmış" beyannamede yer alan bilgiler ile beyanname
eklerinin kontrol ile görevlendirilen gümrük muayene memurunca incelenmesi öngörülmüştür.
Mavi hatta yönlendirilmiş beyannameler için sistem tarafından muayene memuru atanması ve atanan muayene memuru tarafından eşyanın tesliminden sonra kontrol işlemlerinin sistem üzerinde yapılmasına ilişkin teknik düzenlemeler 30/01/2012 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlanmıştır.
Buna göre;
a) Beyanname kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından beyanname rejim koduna göre kapanmış/kapatılabilir veya eksik beyan kapsamında işlem yapılmak üzere 44 numaralı alanda yer alan belgelerden herhangi biri için “sonradan ibraz edilecek” anlamına gelen “S” ibaresinin beyan edilmesi durumunda fiili ithalatı gerçekleşmiş olduğundan gümrük işlemleri tamamlanan
eşya gümrük idaresince teslim edilebilecektir.
b) Kapanmış/kapatılabilir/fiili ithalatı gerçekleşmiş statüdeki beyannamelerin ertelenmiş kontrol işlemleri muayene memuru tarafından; Bağlantılar sekmesi altında “muayene kontrol” seçeneği
ile beyanname görüntülenerek "işlemler" menüsü altında “ertelenmiş kontrol” seçeneği ile görüntülenen ekranda “yeşil” renkli alana kontrol sonucu girilip onaylanarak tamamlanacaktır.
c) "Fiili ithalatı gerçekleşmiş" statüdeki beyannamelerin eksik belgelerinin tamamlanması halinde ise "Detaylı Beyan" modülünde "işlemler" menüsünden "kapanmış beyannameler" seçeneğinden gerekli alanlar doldurularak "belgeler tamamlandı" butonuna basılacaktır.
( 2013/10 Sayılı Genelge ile eklenmiştir) Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesine 5/4/2013 tarihli ve 28609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen dördüncü fıkraya göre;

Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda 494 üncü madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.

Bu itibarla  onaylanmış kişilerin götürü teminat yetkileri kapsamında;

Gümrük antrepo rejiminde kullanmayı talep etmeleri halinde, dahilde işleme rejimi dahilinde götürü teminat kullanılacak ise GTR1 veya, dahilde işleme rejimi haricinde götürü teminat kullanılacak ise GTR2 teminat türleri kullanılacaktır.

Gümrük antrepo rejiminde kullanmayı talep etmemeleri halinde, dahilde işleme rejimi dahilinde götürü teminat kullanılacak ise GTR10, dahilde işleme rejimi haricinde götürü teminat kullanılacak ise GTR20 teminat türleri kullanılacaktır.

Götürü teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde, yine yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda GTR1-ÖTV.IA, GTR2-ÖTV.IA, GTR10-ÖTV.IA veya GTR20-ÖTV.IA teminat türlerinden biri kullanılacaktır."

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Merkez ve taşra teşkilatına

(*1) 2013/10 Sayılı Genelge ile eklenmiştir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270573 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270573 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?