Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 21.05.2014-29006 Resmi Gazete

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

MADDE 1 30/12/2011 tarihli ve 28158  3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 6 ncı maddesine aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

“(12) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belge kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için, Bakanlıkça belirlenecek haller saklı kalmak kaydıyla, kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Gümrük antrepo rejimi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

b) Gümrük antrepo rejimi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”

MADDE 4 Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(l) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.”

MADDE 5 Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi için birinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 Avro’dan,

az olamaz.”

“(6) Statü belgesi sahiplerine veya statü belgesi başvurusunda bulunan kişilere ait antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda birinci fıkra uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.”

MADDE 6 Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan eklenmesi zorunlu olmayan ancak ifadesinden sonra gelen “aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca” ifadesi “aynı madde uyarınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “eksik beyanda bulunma yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.” ifadesi “mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(10) Statü belgesi sahibince mavi hatta işlem gören ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyanın veya izinli alıcı tesislerinden ithalatı gerçekleştirilen eşyanın, açık bir şekilde firmanın iştigal alanında olmayan bir eşya olduğunun tespit edilmesi halinde ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Bu ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, üçüncü kez tekrarı halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişinin mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı altı ay süreyle askıya alınır.”

MADDE 7 Aynı Tebliğin eki Ek 11 ve Ek 1l/A ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246819 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246819 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?