E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,31 TL
15334045 Ziyaretçi

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:  20.07.2013-28713 Resmi Gazete

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/43)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği ile organik arılı kovan destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Anaç koyun ve keçi: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi koyun ve keçiyi,

b) Anaç manda: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi mandayı,

c) Anaç sığır: OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan dişi sığırı,

ç) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

d) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

g) Buzağı : OTBİS İcmali-1’in alınış tarihinden sonra doğan ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olan sığırı,

ğ) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

i) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

j) KKKS Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,

k) Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS): Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,

l) OHD: Organik hayvancılık destekleme ödemesini,

m) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

o) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

ö) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

p) OTBİS İcmali-1: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 17/5/2013 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

r) OTBİS İcmali-2: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2013 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

s) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

ş) Türkvet Yönetmeliği: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğini,

t) Uygunluk Belgesi: Yetiştiricinin organik süreçte bulunan hayvanlarının/kovanlarının kontrolünü yapan yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı, organik tarım hayvan yetiştiriciliğinin Yönetmelik hükümlerine göre uygun yürütüldüğünü gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

u) Yetiştirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden hayvansal üretimde organik tarım yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

ü) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 (1) OHD çalışmaları BÜGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS veri girişlerini yapmak ve OHD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan hayvan ve arılı kovan için Ek-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek, bu Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 6 (1) Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır. Buzağı yetiştiricileri için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet’te, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir. Buzağılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç sığır, manda ve buzağılar başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede Türkvet’te ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, Türkvet’te ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.

d) OTBİS ve Türkvet’te bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) Buzağı desteklemesi OTBİS-2 icmalinde kayıtlı olan organik süreçteki buzağılar için yapılır.

f) Türkvet ile ilgili tüm iş ve işlemler Türkvet Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Organik hayvancılık anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 (1) Organik anaç koyun ve keçi desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

c) Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak anaç koyun ve keçiler başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede KKKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır. OTBİS icmallerinde, KKKS’de ve uygunluk belgesinde kayıtlı aynı küpe numarasına sahip hayvanlar destekleme kapsamına alınır.

d) OTBİS ve KKKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) KKKS ile ilgili tüm iş ve işlemler KKKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Organik arılı kovan desteklemesi

MADDE 8 (1) Organik arılı kovan desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 9/9/2013 tarihinden itibaren 11/10/2013 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OHD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Organik arı yetiştiricisi kayıtlı olduğu il/ilçe dışında bulunuyorsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine,  arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapar. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür. Müracaat başvurusu ile Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Ek-4) bulunduğu il tarafından düzenlenerek, ilgili il/ilçe müdürlüklerine gönderilir.

c) Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlardan arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden desteklenir.

ç) Organik tarım desteklemesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’de tanımlı olmalıdır.

d) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

e) Organik arı yetiştiricisi, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 1/11/2013’tür.

f) İl/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerini (Müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 15/11/2013 tarihine kadar gönderir.

g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri ve icmallerin hazırlanması

MADDE 9 (1) Organik hayvancılık destekleme ödemesine esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım birimlerince, destekleme konusuna göre ayrı olarak düzenlenir.

(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 26/11/2013 tarihine kadar desteklemeye hak kazanan hayvanlar değerlendirmeye alınarak OHD ödeme icmal-1’ler (Ek-5) oluşturulur ve askıya çıkartılır. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OHD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç 27/11/2013 tarihine kadar ilçe merkezinin OHD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OHD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. OTBİS’e hayvan/kovan miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan hayvan/kovanların eksik kısmı için OHD ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda yetiştiricilerin, Ek-3’de yer alan form ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş Türkvet’ten alınan işletme, yetiştirici ve hayvan kayıt bilgilerini gösterir belge ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yetiştiricilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Yetiştiriciler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OHD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(3) OHD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, il/ilçe müdürlükleri tarafından çiftçilerin on beş gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler 30/12/2013 tarihine kadar yapılarak OTBİS’de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) İncelenen yetiştirici dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, OTBİS’den alınan Ek-6’daki OHD İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OHD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe OHD İcmal-2’si ile OTBİS’den alınan Ek-7’deki OHD İcmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

(5) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında yetiştiricinin beyanı ile Türkvet, KKKS ve AKS’de yapılacak güncellemeler OHD ödemesine esas teşkil etmez.

(6) Değerlendirme sonucunda OHD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum il müdürlükleri OTB’lerine intikal ettirilir. İl müdürlükleri OTB’lerince çözümlenemeyen konular BÜGEM’e gönderilir.

(7) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlükleri OTB’lerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(8) OHD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas OHD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

Ödeme miktarı

MADDE 10 (1) Bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan hayvanlar ve arılı kovanlar üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Desteklemeler

Destek Miktarı

1

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

                           150 TL/baş

2

Organik Tarım (Buzağı)

                             50 TL/baş

3

Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)

                             10 TL/baş

4

Organik Tarım (Arılı kovan)

 5 TL/kovan

 

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 11 (1) OHD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OHD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OHD ödeme planı, OHD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OHD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim

MADDE 12 (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

(2) Organik tarım yapan işletmelerin denetimleri OTB’lerce yürütülür. OHD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OHD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 10’a tekabül eden oranda denetim yapar. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) OHD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB’leri yetkilidir.

(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yetiştiricilerin hayvancılık işletmelerinin yerinde yapılacak kontrollerinde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir. Yetiştiricilerin OTBİS, Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler

MADDE 13 (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OHD uygulamasından yararlanamaz;

a) OTBİS’de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, bu Tebliğin 6 ncı maddesi ikinci fıkrasında buzağı yetiştirenler için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

c) Yetiştiricilerden bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilerden Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

ç) Bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

d) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

e) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayan,

f) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,

g) OHD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

ğ) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 31/12/2013’ten önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

h) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama kararı verilmiş olanlar,

ı) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan ve hayvanlar

MADDE 14 (1) Aşağıdaki arılı kovan ve hayvanlar OHD uygulaması kapsamı dışındadır;

a) Yönetmelik hükümlerine göre uygun yetiştirilmeyenler,

b) OHD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilenlerden OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan, buzağılar için OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olma şartı aranmaz.

c) Bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinin ilgili bölümünde belirtilen arılı kovan ve hayvanlardan Türkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayıtlı olmayan,

ç) Uygunluk belgesinde bulunmayan,

d) Askı listelerinde arılı kovan ve hayvan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayanlar,

e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovan ve hayvanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

f) Buzağılar hariç, erkek büyükbaş, erkek küçükbaş hayvanlar, kuzular ve oğlaklar,

g) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım faaliyetinden çıkan arılı kovan ve hayvanlar,

ğ) Geçiş sürecinde bulunan arılı kovan ve hayvanlar,

h) Geçiş sürecindeki buzağılar,

ı) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına göre uygun olmayan arılı kovanlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 15 (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OHD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OHD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK- 1

 

 

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

                                         

 

…………....................... İL/İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu  Kararı (2013/4463) ve ilgili Tebliğ (2013/43) hükümlerine uyacak şekilde Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olan ve aşağıda belirttiğim konuda organik hayvancılık destekleme ödemesinden yararlanmak istiyorum.

             Bu çerçevede; ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim taktirde, kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, askı sürecinde desteklemeye esas ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallerde, bilgilerimin hatalı veya eksik olması halinde Organik Tarım Bilgi Sisteminde eksik veya hatalı olan bilgilerimi sözleşmeli olduğum yetkilendirilmiş kuruluşa zamanında düzelttireceğime, düzelttirmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol, tespit ve denetimlere yardımcı olacağımı, tarafımdan istenmesi halinde kontrol ve denetim için araç temin edeceğimi, her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunduğumun tespiti halinde destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesinin birinci fıkrası “ Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca, Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi, kabul ve taahhüt ederim. ...... /….../ …….

                Gereğini arz ederim.

               

İmza                                      :

                                                                                                                             Adı ve Soyadı                        :

                                                                                                                             Vergi No/ TC Kimlik No       :

 

Adresi     :

 

 

                                               

*Destekleme Konusu

  • Anaç Sığır Yetiştiriciliği
  • Anaç Koyun – Keçi Yetiştiriciliği
  • Arı Yetiştiriciliği
  • Buzağı Yetiştiriciliği

 

*İlgili bölüm işaretlenecektir.

 

 

EK–2

 

UYGUNLUK BELGESİ

 

Bu belge 2013 yılında desteklemeye esas arılı kovan ve hayvanların kontrolünü yapmış yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yetiştiriciye verilen, başvuruya esas Uygunluk Belgesidir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılan kontrolde tamamen Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmuş arılı kovan ve hayvanların listesi verilecektir. 

 

…………… İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE/İLÇE  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:……..) hükümleri gereğince, kuruluşumuza müracaat eden ve organik tarım destekleme ödemesine ilişkin  aşağıda bilgileri bulunan yetiştiricinin, Kuruluşumuzca kontrolünü yaptığımız arılı kovan ve hayvanlardan tamamen Yönetmelik hükümlerine uyulmuş olan arılı kovan ve hayvanlar aşağıda/ekte sunulmaktadır.

             Arz ederim. ..... /….../ 2013

 

                                                                                                                             Yetkilendirilmiş Kuruluş Adı          

                                                                                                                                       Kaşe ve İmza                                            

Adı ve Soyadı/Tüzel kişilik:

Vergi No/ TC Kimlik No   :

 

 

Not:

1- 2013 yılı kontrolünde Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalar içeren arılı kovan ve hayvanlar kesinlikle bu listeye dahil edilmeyecektir.

2-Geçiş sürecinde yer alan arılı kovan ve hayvanlar bu listeye dahil edilmeyecektir.

3- Erkek büyükbaş (erkek buzağılar hariç), erkek küçükbaş hayvanlar, kuzular, oğlaklar dahil edilmeyecektir.

4-Aşağıdaki bilgiler yazı eki olarak verilir ise eklerin tümü yetkilendirilmiş kuruluşun imza ve kaşesini taşımalıdır.

 

Anaç sığır, manda/Anaç koyun-keçi/buzağı/Arılı kovan                                                      Kulak küpe no/Kovan numarası    

 EK–3

 

Bu belge askı sürecinde itirazda bulunarak organik tarım sürecindeki arılı kovan ve hayvan bilgilerini düzelttirmek isteyen yetiştirici tarafından bağlı olduğu yetkilenmiş kuruluşuna Türkvet, KKKS ve AKS’den alınan onaylı Belge ile beraber verilecektir.

 

…………… Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşuna

 

             Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:……..) hükümleri gereğince, organik hayvancılık destekleme ödemesine ilişkin  askı sürecinde organik yetiştiricilik yaptığım Anaç sığır/manda/Anaç koyun-keçi/buzağı/Arılı kovan bilgilerinin eksik veya hatalı olduğu görülmüştür.          

             ……… Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kuruluşunuzla sözleşmeli yetiştirici olarak organik tarım faaliyetinde bulunduğum ekte belirtilen Anaç sığır, manda/Anaç koyun-keçi/buzağı/Arılı kovan bilgilerimin Organik Tarım Bilgi Sisteminde düzeltilmesini arz ederim. ..... /….../ ….

                                                                                                            İmza                                        :

                                                                                                            Adı ve Soyadı                         :

                                                                                                            TC Kimlik/Vergi No             :

Adresi                                     :            

 

 

Telefon:

 

EKLER                                   :            

 Türkvet, KKKS ve AKS’den alınan onaylı Belge

 

 

EK–4

 

ARILIK VE ARILI KOVAN TESPİT TUTANAĞI

 

ARICININ:                                                                          

Adı                                          :

Soyadı                                     :

T.C. Kimlik No                        :

Unvanı (Tüzel İşletme)                        :

Vergi No (Tüzel İşletme)          :

İşletme Tanımlama No              :

İşletme Adresi                          :

Dilekçe Evrak Kayıt Tarihi        :

Dilekçe Evrak Kayıt Sayısı        :

 

ARILIĞIN BULUNDUĞU:

İl                      :

İlçe                  :

Köyü/Mah        :

Mevkii              :

Boş Kovan Sayısı*                                                  :

Destekleme Şartlarını Taşımayan Arılı Kovan Sayısı  *:

Desteklemeye Esas Arılı Kovan Sayısı*                    :

 

 

                Yukarıda kimlik ve işletme bilgileri yazılı organik arı yetiştiricisinin dilekçesinde beyan etmiş olduğu arılıkta, …..……....(….) adet kovandan,  (2013/43) sayılı Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olan                …………..(….) adet arılı kovan ve kovan numaraları .../.../2013 tarihinde yerinde görülerek tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

            Arıcı İmza                              İl/İlçe Müdürlüğü                                         İl/İlçe Müdürlüğü

                                                           Teknik Personel                                           Teknik Personel

                                                              Adı-Soyadı                                      Adı-Soyadı

                                                               imza                                                       imza

 

 

 

 

 

Not: *OTBİS den alınan kovan numaralarını gösterir raporda desteklemeye uygun bulunan kovan numaraları işaretlenecek olup, bu Tutanak ekinde muhafaza edilecektir.


EK-5

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YETİŞTİRİCİ DETAYINDA İCMAL

İCMAL-1

İLİ:

İLÇESİ:

Sıra No

İl

İlçe

Bucak

Köy

İşletme/ Yetiştirici

Adı ve Soyadı

TC No/Vergi No*

Baba Adı

Doğ.Tarihi

Desteklenecek Hayvan/Kovan Sayısı(Adet)

Toplam Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır.

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43) gereğince ödenmesi uygundur.

 

 

Düzenleyen

 

Kontrol Eden

 

Onaylayan

Adı Soyadı

 

 

 

 

Görevi

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

               

EK-6

 

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ KÖY DETAYINDA İCMAL

İCMAL-2

İLİ:

İLÇESİ:

Sıra No

İl

İlçe

Bucak

Köy

İşletme/ Yetiştirici

Sayısı

Desteklenecek Hayvan/Kovan Sayısı(Adet)

Toplam Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

* Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır. 

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43) gereğince ödenmesi uygundur.

 

 

Düzenleyen

 

Kontrol Eden

 

Onaylayan

Adı Soyadı

 

 

 

 

Görevi

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

EK-7

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ İLÇE DETAYINDA İCMAL

İCMAL- 3

İLİ:

 

Sıra No

İlçe

İşletme/ Yetiştirici

Sayısı

Desteklenecek Hayvan/Kovan Sayısı(Adet)

Toplam Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

* Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır.

 

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43) gereğince ödenmesi uygundur.

 

 

Düzenleyen

 

Kontrol Eden

 

Onaylayan

Adı Soyadı

 

 

 

 

Görevi

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

İmza