Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/17)

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2011-28158 (3.Mükerrer) Resmi Gazete


ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/17)

Amaç


MADDE 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 - (1)
Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan orman yetiştirme materyallerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili birimlerince tespit edilir.
(2) Ek-1 sayılı listede yer alan materyallerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-2’de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvurulur. Uygun görülen talepler için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenir.
(3) Kontrol Belgesinin süresi 4 aydır. Bu süre değiştirilemez.

Uygunluk ve uygunsuzluk yazısı

MADDE 5 - (1)
Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman yetiştirme materyallerinin ithalatının, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygun görülmesi halinde, bu materyallerin ithalatı için anılan Bakanlık tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ithalatçıya iletilir.

(2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ithali uygun görülmeyen materyale ilişkin Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ilgili gümrük idaresi ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygunsuz bulunan materyal, 10 (on) gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 6 - (1)
İlgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

(2) İthali uygun görülmeyen materyale ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresi tarafından materyalin taşıma belgesine veya özet beyanına iliştirilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE  7 - (1)
Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 -
(1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı (5. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 -(1)
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan materyallerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/17) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.   

Yürürlük

MADDE 9 -
(1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 -(1)
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

Ek-1 : Orman Yetiştirme Materyalleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249669 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249669 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?