Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/17)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  29.12.2010-27800(5.Mükerrer) Resmi Gazete

ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/17)

 Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlemlerini kapsar

 Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden hazırlanmıştır.

 Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan orman yetiştirme materyallerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkili birimlerince tespit edilir.

 (2) (Ek-1) sayılı listede yer alan materyallerin ithalatında, ithalatçı tarafından (Ek-2)’de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına başvurulur. Uygun görülen talepler için Çevre ve Orman Bakanlığınca Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenir.

 (3) Kontrol Belgesinin süresi 4 aydır. Bu süre değiştirilemez.

 Uygunluk ve uygunsuzluk yazısı

MADDE 5 - (1) Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman yetiştirme materyallerinin ithalatının, 13/06/2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygun görülmesi halinde, bu materyallerin ithalatı için anılan Bakanlık tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ithalatçıya iletilir.

 (2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ithali uygun görülmeyen materyale ilişkin Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ilgili gümrük idaresi ve ithalatçıya bildirilir.

 (3) Uygunsuz bulunan materyal, 10 (on) gün içinde ithalatçısı tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçısı tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

    Gümrük işlemleri

MADDE 6 - (1) İlgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

 (2) İthali uygun görülmeyen materyale ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresi tarafından materyalin taşıma belgesine veya özet beyanına iliştirilir.

 Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE  7 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 MADDE 8 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

 GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan materyallerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.  

 GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

    

  Ek-1 : Orman Yetiştirme Materyalleri

GTİP

MADDE ADI

0602.90.41.00.11

Çelikler

0602.90.41.00.12

Fidanlar

0602.90.41.00.29

Diğerleri

1209.99.10.00.00

Orman ağaçlarının tohumları

 

 

 

 

 

 

Ek-2 : Kontrol Belgesi

 

T.C.

Çevre ve Orman Bakanlığı

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü

 

KONTROL BELGESİ

 

Kontrol Belgesi Tarihi                  :

 

Kontrol Belgesi No                       :

G.T.İ.P. numarası

:

Madde ismi

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

:

Malın kullanılacağı yer

:

Malın miktarı

:

Malın menşe ülkesi

:

Malın yükleneceği ülke

:

Malın giriş gümrüğü

:

Yukarıda belirtilen ve ekli proforma faturada(1) yer alan orman yetiştirme materyalleri ile ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederiz.  

 

Tarih

Firma Kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

             6831 Sayılı Orman Kanunu ile 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri ve Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; yukarıda belirtilen orman yetiştirme materyallerinin yurda getirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

           İthal edilecek orman yetiştirme materyallerinin beyannamenin tescili öncesinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak kontrollerde; insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür.

 

             İşbu Kontrol Belgesi, Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/17) hükümleri çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili birimine sunulmak üzere düzenlenmiştir.

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

İmza ve Mühür

(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

     

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576121 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576121 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?