Ortak transit programı ve yeni özet beyan uygulamaları (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       : B.21.0.RKG.0.00.06.00- 010.07.01- 675   24/01/2012
Konu     : Ortak transit programı ve yeni özet beyan uygulamaları.

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi         : 21/10/2011 tarihli ve 2824 sayılı yazımız.             

Bilindiği üzere, 24/08/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği ve Gümrük Yönetmeliğinde 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  değişiklikler doğrultusunda, 01/01/2012 tarihi itibariyle ortak transit programı ve yeni özet beyan uygulamasına geçilmiştir.

Söz konusu yeni uygulamaların izlenmesi ve karşılaşılan sorunların tespiti ve bunların çözümlenmesine yönelik çalışmalar, Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından sürdürülmektedir.

Bu aşamada konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, gümrük idareleri arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur.

Buna göre;

1- Mavi hat yetkisini haiz firmalar tarafından tescil edilerek, hat bildir işlemi gerçekleştirilen ve sistem tarafından sarı veya kırmızı hatta yönlendirilen beyannamelerde, gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayacağından bu beyannamlerde, kabul memurlarınca basılan kırmızı mühürlerin aranmaması, muayene memuru kaşesi ile işlemlerin devam ettirilmesi,

2- İkinci bir düzenlemeye kadar yükümlülerce GRUPAJ türünde özet beyan tescil edilerek işlem yapılabilmesi,

3- Ana konşimento numarasının, özet beyan ana ekranda referans bölümünde yer alan "Ana Konşimento No" alanına girilmesi; her ana konşimento için ayrı bir özet beyan verilmesi,

4- Varış gümrük idaresinde özet beyan düzenlenmesi gereken durumlarda, ortak transit programı otomatik olarak RL kodlu bir teslim alma özet beyan üretmekte olduğundan, ayrıca teslim alma özet beyan tescil edilmemesi, çeşitli sebeplerle kullanılmayan RL kodlu teslim alma özet beyanların, gümrük idareleri tarafından iptal edilmesi; sistemin RL kodlu özet beyan üretmemesi halinde yükümlü tarafından, ÖzetBeyanTC modülünden yeni bir teslim alma özet beyan tescil edilerek, gümrük idaresine onay için sunulması,

5-Yükümlü tarafından, özet beyan açmalar yapılmadan tescil için gümrüğe gönderilen transit  beyannamelerinde, idarece uygun bulunması halinde özet beyan açmaların kabul memurunca yapılarak, kabul işleminin bu düzeltmenin ardından gerçekleştirilmesi,  Ortak transit programı üzerinden tescil edilen transit beyannamelerinde, taşıma aracına ilişkin bilgilerin (çekici plakası gibi) hatalı olduğunun hareket gümrük idaresince farkedilmeksizin aracın serbest bırakıldığı durumlarda; varış gümrük idaresinde aracın gümrüklü sahaya varışına ilişkin işlemi yapacak olan memur tarafından,  "Varışı haber et" seçeneği ile beyanname açılarak, hatalı kaydın silinmesi mümkün olup, bu şekilde düzeltme yapılmasının uygun bulunması durumunda,  "varış bildirimi" işleminin söz konusu bilgilerin düzeltilmesinin ardından tamamlanması,

6- Anılan program üzerinden bir transit beyannamesi ile çıkış gümrük idaresine sevk edilerek, yurt dışı edilecek eşyaya ilişkin olarak çıkış gümrük idaresinde çıkış bildirimi verilmesinin gerekmesi durumunda, çıkış bildiriminde "İhracat için ilgili beyan" bölümünde "Tipi" kısmında NCTS seçilerek ilgili transit beyannamesine ilişkin, formatı ekte yer alan MRN numarasının yazılması,

7- Ortak transit rejiminde, gümrüklü sahaya giren ve çıkan araçlar için ayrı muayene memuru atanmasını teminen, Merkezi BİLGE gümrük referans verileri modülünde,  muayene memurlarının sahaya giren araçlar için "ithalat", sahadan çıkacak araçlar için ise "ihracat" seçeneği işaretlenerek görevlendirilmesi,

8- Anılan uygulamada, yükümlü tarafından sisteme kaydedilerek tescil için gümrük idaresine gönderilen beyannameler, kabul memuru tarafından kabul edildikten sonra sistem tarafından, ekte belirtilen formatta 18 haneli bir tescil numarası (MRN numarası) atanmakta olup, hareket idaresinde muayene işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, muayene memurunca A4 üzerine çıktısı alınacak olan transit refakat belgesinde bu numaranın yer alması (sistem tarafından teknik sebeplerle yazdırılmaması halinde muayene memurunca çıktıya yazılması), gümrük idaresince düzenlenecek her türlü müzekkere, ceza kararı veya tutanakta bu numaranın esas alınması,

9- Yükümlülerin, yeni elektronik program ve uygulamalar hakkındaki sorularını mahallinde en kısa zaman içerisinde çözümlemek, çözümlenemeyen sorunları gümrük idarelerinin çözüm önerileri ve Bölge Müdürlüğü mütalaasıyla en seri vasıtalarla Bakanlığımıza iletmek üzere, Bölge Müdürlüklerinde ve/veya gerekli görülecek gümrük müdürlüklerinde, ilgide kayıtlı yazımız doğrultusunda isimleri bildirilen personel ile Bölge Müdürlüklerince uygun görülecek diğer personelin görevlendirileceği, "ORTAK TRANSİT PROGRAMI (NCTS), YENİ ÖZET BEYAN VE KAĞITSIZ BEYANNAME YEREL YARDIM VE DANIŞMA MASALARI"nın oluşturulması, yükümlüler tarafından kolayca görülebilecek veya ulaşılabilecek yerlerde konuşlandırılacak olan bu masaların çalışmalarını, yeni elektronik program ve uygulamalar sorunsuz ve akıcı bir şekilde yürütülünceye kadar devam ettirmeleri ile bu personelin irtibat bilgilerinin (ad, soyad, unvan, sicil ve e-posta adresleri) 26/01/2012 tarihine kadar Bakanlığımıza (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilmesi, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL

Bakan a.
Müsteşar Yrd V.
EK: 1 MRN formatı

DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge MüdürlükleriE-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288862 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288862 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?