ÖTV'ye tabi malın serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilip edilemeyeceği ve tecil terkin uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 8-916

                 14/04/2014

 

Konu

:

ÖTV'ye tabi malın serbest bölgeye ihraç kayıtlı olarak teslim edilip edilemeyeceği ve tecil terkin uygulaması

            İlgi kayıtlı özelge talep formu ile; firmanızın serbest bölgede faaliyette bulunduğu, yurtdışındaki müşterinizin firmanızdan aldığı malın konulacağı konteynıra yurtiçinden temin edilecek olan ÖTV'ye tabi başka bir malın da konulması talebinde bulunduğundan bahisle, ÖTV'ye tabi malı firmanıza satacak olan firmanın bu satışı ihraç kayıtlı olarak yapıp yapamayacağı, firmanızın bu işlemde ihracatçı konumunda olup olamayacağı ile ihraç kayıtlı satışın mümkün olması durumunda ÖTV'nin terkini için serbest bölgeden yapılan sevkiyata ilişkin resmi belgelerin yeterli olup olmayacağı hususlarında görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

             - "İhracat İstisnası" başlıklı 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.

              a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

              b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz."

             - "Verginin tecili" başlıklı 8 inci maddesinin (2) fıkrasında, "ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir."

             hükümlerine yer verilmiştir.

            Öte yandan, söz konusu düzenlemeler ile ilgili olarak;

             - 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (5.5.1) bölümünde, "ÖTV kapsamına giren malların ihracat teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar dahilinde vergiden istisna edilmiştir."

             - Aynı Genel Tebliğin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişik "İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini" başlıklı (9.1.2.) bölümünde, "ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV'nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur.

İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek faturada, mal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilecek ve faturaya: "ÖTV Kanununun 8'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmüne göre ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılacaktır. Bu döneme ait ÖTV beyannamesinde, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan, ancak ihracatçıdan tahsil edilmeyen ÖTV de beyan edilecektir. Vergi daireleri mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat işlemini yaptıktan sonra, ihraç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil edecektir.

İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin [(II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracında ayrıca "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim (EK:20)" ile giriş ve çıkışla ilgili serbest bölge işlem formlarının] aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir. Bu malların serbest bölgelerden ihracında vergi dairelerinin terkin işleminden önce, ihraç edilen malların serbest bölgeye girişi ve serbest bölgeden yurt dışına çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarındaki bilgilerin ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyidini almaları şarttır. ..."

             - 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracatların Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde ise;

"ÖTV Kanununun 5'inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için:

             - Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,

             - Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm gereğince, yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmayacaktır. Ancak ihraç kaydıyla teslim edilen malların serbest bölgeden ihracında, Kanunun 8'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılması mümkündür.

Öte yandan, serbest bölgelerden yurt dışına yapılan ihracatlarda gümrük beyannamesi düzenlenmemesi nedeniyle, ihraç kaydıyla teslim edilen ÖTV Kanununa ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracatının, serbest bölgeye giren mallar için düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresince onaylı "serbest bölge işlem formları" ile belgelendirilmesi uygun görülmüştür...."

             açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, ÖTV'ye tabi malların (Kanuna ekli I sayılı listedeki mallar hariç) Kanunun (8/2) maddesine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında ÖTV'si tecil edilmek suretiyle ihraç kayıtlı olarak serbest bölgedeki alıcılara teslim edilmesi mümkündür.

            Ayrıca, bu kapsamda satın alınan malın yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda serbest bölgeden aynen yurt dışına ihraç edilmesi durumunda, alım safhasında tecil edilen ÖTV'nin, malın serbest bölgeye girişinde düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim" ve ihracata konu malların serbest bölgeye girişi ve çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarının aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylı örneğinin vergi dairesine verilmesi suretiyle 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (9.1.2.) bölümü çerçevesinde terkini mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930975 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930975 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?