Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/50)

Ekonomi Bakanlığından: 28.09.2011-28068 Resmi Gazete

OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİSİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/50)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin, 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik'e uygun olup olmadığının elektronik ortamda ve risk esaslı olarak ithalatta denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ve A.TR Belgesini haiz ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği'nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi'ni,

b) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

c) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

ç) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı'nı,

d) Bakanlık web sayfası: Bakanlığın internet üzerinden hizmet verdiği «www.ekonomi.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

e) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan oyuncakların Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik'e uygun olmama olasılığını,

ifade eder.

Firma tanımlaması

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde DTVS'de tanımlanması ve firma adına DTVS'de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçı başvurusu

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık web sayfasının "E-İmza Uygulamaları" kısmında yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünü kullanarak DTVS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Numune, şahsi eşya ve kapsam dışı

MADDE 6 - (1) Kullanıcı tarafından şahsi eşya, numune veya kapsam dışı olduğu DTVS'de beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi doğrudan oluşturulur.

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

(2) GTİP olarak Ek-l'de yer almakla birlikte, Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler DTVS'de kapsam dışı olarak beyan edilir.

Risk analizi

MADDE 7 - (1) Firma adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-l'de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir. Risk analizinin esasları, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(2) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 - (1) DTVS üzerinden yapılan başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilen risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler için, Başvuru Formu (Ek-2) ve eki belgeler ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığı'na (Ek-3) sunulur.

(2) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışında olduğunun belirlenmesi durumlarında, DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

(3) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına (Ek-3) sunulmaması durumlarında, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve buna ilişkin sonuçlar DTVS'de ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9 - (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları DTVS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin "Kullanıcıların Yetkilendirilmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvurusu" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, ürüne ilişkin mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilir.

e-Uygunluk Belgesi'nin gümrüklere beyanı

MADDE 10 - (1) İthal edilecek ürüne dair e-Uygunluk Belgesi'nin oluşturulduğu durumlar için firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 11 - (1) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğunun teyidi anlamına gelmez.

(2) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

Müeyyideler

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerinin 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde belirtildiği şekilde sonuçlandırılmasına izin vermeye Bakanlık (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 - (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKleri için Tıklayın.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586850 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586850 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?