Özel Nitelikli Eşya (Genelge 2008/31)

 
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı    : B.02.1.GÜM.0.06.00. 27.820.140
 
Konu : Özel Nitelikli Eşya                                                                
 
 
GENELGE
 (2008/31)
Bilindiği üzere 05.02.2000 tarihli 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın “Özel nitelikte eşya ve numuneler” başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının  (d) ve (e) bendleri ile 21.10.2004 tarihli 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthalat Sözleşmesi”nin “Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir işlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Eki” Ek B3’ün 1 ve 2 nci maddeleri ve anılan Ek’in 1 nolu eki gereğince , kazanç amacıyla kullanılmamak şartıyla, tip onaylama işlemi için gerekli deney ve test de dahil olmak üzere testler, denemeler ya da tanıtıma tabi tutulacak herhangi bir eşya ile  testlerin denemelerinin veya tanımlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli her türlü eşyanın tam muafiyet kapsamında geçici ithali mümkün bulunmaktadır.
 
Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden denetim raporlarından, firmaların ticari faaliyet alanları ile ilgili eşyanın geçici ithalinin, söz konusu düzenleme kapsamında tam muafiyet suretiyle değerlendirilemeyeceği, ithalatçı firmanın aynı zamanda eşyanın üreticisi ya da satıcısı olması halinde deneme amaçlı geçici ithalatın kazanç sağlama faaliyetine yönelik olduğundan hareketle, kısmi muafiyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte, bu nedenle de gümrük idarelerince anılan maddeler kapsamında geçici ithal edilmek istenen eşya taleplerinin karşılanmasında tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır
 
Anılan kararname ve sözleşme kapsamında test, deneme veya tanıtıma tabi tutulacak eşyadan ticari kazanç sağlanmasından; söz konusu eşyanın teste tabi tutulması, tanıtımı ve denenmesi karşılığında ücret alınması ya da bu faaliyetlerin ücret karşılığında yapılmasının anlaşılması gerekmektedir.
 
Söz konusu Sözleşme ve Kararname şartlarını taşıdığı anlaşılan test ya da deneme amaçlı geçici ithal edilmek istenen eşyaya, anılan Kararname maddesi kapsamında tescil edilecek beyanname ile teminat alınmak suretiyle veya söz konusu Sözleşme kapsamında düzenlenmiş ATA Karnesi ile 6 ay süreyle geçici ithal izni verilecek ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır
 
Bununla beraber 6 aydan fazla bir süre ile kullanılmak istenen yukarıda belirtilen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 184/1-b, 2-b maddelerinden hareketle geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinden başlamak üzere, anılan Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca
kısmi muafiyet kapsamında yurtta kaldığı her ay için eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü oranında vergi tahsil edilmek suretiyle işlem yapılarak süre uzatımı yapılacaktır.
 
Hükümet Meydanı No:2 06100 Ulus/ANKARA          Ayrıntılı bilgi için irtibat :Geçici İthalat Şube Müdürlüğü
Telefon : (0 312) 306 89 42 Faks : (0 312) 306 89 95
e-posta : gecith@gumruk.gov.tr 
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı    : B.02.1.GÜM.0.06.00. 27.820.140
 
Konu : Özel Nitelikli Eşya                                                                 
 
Belirlenen düzenlemeler kapsamında geçici ithali talep edilen eşya  ile yükümlünün faaliyet alanının doğrudan bağlantılı olması gerektiğinden, bu konuda tereddüde düşülmesi halinde yükümlülerden ilgili ticaret sicil gazetesi örneği istenilmesi, gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.
 
 
S.Umman Hamidoğulları
 
                                                                                                                      Müsteşar a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268460 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268460 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?