Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/14)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT : ( 2010/14)
MADDE 1- (1)Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK I,II,III,IV ve V’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
                MADDE 2- (1) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelerden, EK I ve EK II’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyanın,
                (2) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek B’de yer almayan) ülkelerden, EK III ve EK IV’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyanın,
ithalatı yapılamaz.
             MADDE 3- (1) EK IV’de GTİP ve isimleri verilen eşyanın, Ek B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı, EK C’de belirtilen Laboratuar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Müsteşarlıkça 2010 yılı için verilecek toplam izin miktarı, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve eşya tanımlarının karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Aşağıdaki tabloda yer alan eşya hariç olmak üzere, EK IV’de GTİP ve tanımları verilen diğer eşyanın her biri için izin verilecek ithalat izin miktarı ise, 2010 yılı için 1(bir) tondur.         
 (3)EK IV’de GTİP ve tanımları yer alan eşyanın Ek C’de belirtilen Laboratuar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan, Ek B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
İZİN VERİLECEK İTHALAT MİKTARI (Ton)
2903.49.11.00.00
Klorodiflorometan (HCFC-22)
4. 300
2903.49.15.00.00
1,1-Dikloro-1-floretan (HCFC-141b)
2.300
2903.49.19.00.16
Diklortriflor etan (tüm izomerleri)
25
2903.49.19.00.17
Klortetraflor etan (tüm izomerleri)
7
3824.74.00.00.12
142B[(Klorodifloroetan),R-22   (klorodiflorometan)] karışımı
2.700
 
 
               MADDE 4- (1) Aşağıdaki tabloda ve EK II’de GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak, söz konusu eşyadan 2903.14.00.00.00 GTİP’lu Karbon tetraklorür ile 2903.19.10.00.00 GTİP’lu 1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)’un EK C-I’de belirtilen Laboratuar amaçlı kullanımı için EK A ve EK B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
2903.14.00.00.00
Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00
1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
2903.41.00.00.00
Trikloroflorometan
2903.42.00.00.00
Diklorodiflorometan
2903.43.00.00.00
Triklorotrifloretanlar
2903.44.10.00.00
Diklortetrafloretanlar
2903.44.90.00.00
Klorpentafloretan
3824.71.00.00.11
R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
 
MADDE 5- (1) Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Söz konusu eşyanın zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
2903.39.11.00.00
Bromometan (metil bromür)
3808.91.90.00.11 3808.92.20.00.11 3808.92.90.00.11 3808.93.27.00.11 3808.93.30.00.11 3808.93.90.00.11 3808.94.90.00.11 3808.99.10.00.11 3808.99.90.00.11
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
MADDE 6- (1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın, ithalatı yasaktır. Ancak, EK C-II’de Zorunlu Kullanım Alanları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
2903.46.10.00.00
Bromoklorodiflorometan
2903.46.20.00.00
Bromotriflorometan
2903.46.90.00.00
Dibromotetrafloroetanlar
3808.91.90.00.11
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ’in 3’üncü maddesinde belirtilen, ithalatı Müsteşarlığın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 gün içerisinde EK D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.
(2) Talep edilen miktarın, toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği”nde belirtilen “kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri” çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın, tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.
                 (4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Orman Bakanlığı’na kayıt olmaları zorunludur. 
                MADDE 8- (1) Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.  
(2) Ancak, düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.  
   MADDE 9- (1)Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Müsteşarlıkca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
 (2)İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.
 (3)İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğ’in ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Müsteşarlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz. 
                MADDE 10- (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 10 gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Müsteşarlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 03/08/2010 günü mesai bitimine kadar Müsteşarlığa iade edilmesi gerekir.  
MADDE 11- (1) Bu Tebliğin 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde (tablolarda) belirtilen eşyadan herhangi birini içeren EK V-a’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile aynı maddelerde (tablolarda) belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK V-b’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.
 
(2)Diğer taraftan, 2903.49.19.00.23 GTİP’lu Flordiklor etan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTİP hariç), 2903.49.19.00.24 GTİP’lu Klordiflor etan (tüm izomerleri) ve 3824.74.00.00.12 GTİP’lu 142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı hariç olmak üzere bu Tebliğin EK IV’ünde belirtilen eşyadan herhangi birini içeren EK V-a’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile yine EK IV’de belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK V-b’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.
MADDE 12- (1)Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 13- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/14) sayılı “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
                MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK I
G.T.İ.P.
 
Eşyanın Tanımı
 
2903.41.00.00.00
 
Trikloorflorometan
 
2903.42.00.00.00
 
Diklorodiflorometan
 
2903.43.00.00.00
 
Triklorotrifloretanlar
 
2903.44.10.00.00
 
Diklortetrafloretanlar
 
2903.44.90.00.00
 
Klorpentafloretan
 
2903.46.10.00.00
 
Bromoklorodiflorometan
 
2903.46.20.00.00
 
Bromotriflorometan
 
2903.46.90.00.00
 
Dibromotetrafloroetanlar
 
3824.71.00.00.11
 
R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
 
EK II
 
 
G.T.İ.P.
 
Eşyanın Tanımı
2903.14.00.00.00
 
Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00
 
1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)
2903.45.10.00.00
 
Klortriflorometan
2903.45.15.00.00
 
Pentaklorofloroetan
2903.45.20.00.00
 
Tetraklorodifloroetanlar
2903.45.25.00.00
 
Heptaklorofloropropanlar
2903.45.30.00.00
 
Hekzaklorodifloropropanlar
2903.45.35.00.00
 
Pentaklorotrifloropropanlar
2903.45.40.00.00
 
Tetraklorotetrafloropropanlar
2903.45.45.00.00
 
Trikloropentafloropropanlar
2903.45.50.00.00
 
Diklorohekzafloropropanlar
2903.45.55.00.00
 
Kloroheptafloropropanlar
EK III
 
 
G.T.İ.P.
 
Eşyanın Tanımı
2903.39.11.00.00
 
Bromometan (metil bromür)
2903.49.30.00.00
 
Flordibrom metan
 
 
Bromdiflor metan
 
 
Florbrom metan
 
 
Flortetrabrom metan
 
 
Diflortribrom metan (tüm izomerleri)
 
 
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Flortribrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Diflordibrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Flordibrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Florbrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Florpentabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Triflortribrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflortribrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Flortribrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflordibrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Flordibrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Florbrom propan (tüm izomerleri)
3808.91.90.00.11
  Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.92.20.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.92.90.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.93.27.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.93.30.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.93.90.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.94.90.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.99.10.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
3808.99.90.00.11
   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
 
 
 
EK IV
 
 
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
 
2903.49.11.00.00
Klorodifloro metan (HCFC-22)
 
2903.49.15.00.00
1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)
 
2903.49.19.00.11
Flordiklor metan
 
2903.49.19.00.13
Klorflor metan
 
2903.49.19.00.14
Flortetraklor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.15
Diflortriklor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.16
Diklortriflor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.17
Klortetraflor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.18
Flortriklor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.21
Diklordiflor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.22
Klortriflor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.23
Flordiklor etan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTİP hariç)
 
2903.49.19.00.24
Klordiflor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.25
Klorflor etan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.26
Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.27
Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.28
Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.31
Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.32
Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.33
Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.34
Florpentaklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.35
Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.36
Triklortriflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.37
Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.38
Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.41
Flortetraklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.42
Diflortriklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.43
Diklortriflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.44
Klortetraflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.45
Flortriklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.46
Diflordiklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.47
Klortriflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.48
Flordiklor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.51
Klordiflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.52
Klorflor propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.19.00.59
Diğerleri
 
2903.49.20.00.00
Diğerleri
 
2903.49.30.00.00
Flordibrom metan
 
 
Bromdiflor metan
 
 
Florbrom metan
 
 
Flortetrabrom metan
 
 
Diflortribrom metan (tüm izomerleri)
 
 
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Flortribrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Diflordibrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Flordibrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
 
 
Florbrom etan (tüm izomerleri)
 
 
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Florpentabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Triflortribrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflortribrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Flortribrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Diflordibrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Flordibrom propan (tüm izomerleri)
 
 
Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
 
 
Florbrom propan (tüm izomerleri)
 
2903.49.40.00.00
Diğerleri
 
2903.49.80.00.00
Diğerleri
 
3824.74.00.00.12
142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı
 
3824.79.00.00.00
Diğerleri
 
 
 
 
EK V
 
 
EK V-a G.T.İ.P.
 
 Eşyanın Tanımı
 
3305.30.00.00.00
 
Saç spreyleri
 
3307.10.00.90.11
 
Yalnız traş jelleri
 
3307.10.00.90.19
 
Yalnız traş köpükleri
 
3307.20.00.00.00
 
Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
 
3307.49.00.00.00
 
Yalnız sprey şeklinde olanlar
 
34.05
 
Yalnız sprey boya ve cilalar
 
38.08
 
Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
 
3910.00
 
Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
 
8424.10
 
Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
 
 
 
 
 
 EK V-b
 
 
 
G.T.İ.P.
 
Eşyanın Tanımı
 
84.15
 
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
 
84.18
 
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15928348 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15928348 Ziyaretçi