Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/14)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT : ( 2011/ 14)

                MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve  7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal  Protokolü Montreal  Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal  Protokolü Pekin  Değişiklikleri çerçevesinde EK I,II,III ve IV’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                MADDE 2- (1) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelerden, EK I’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyanın,

                (2) Montreal  Protokolü’nün  Pekin  değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine  taraf  olmayan (Ek B’de yer almayan) ülkelerden, EK II ve EK III’te GTİP’leri ile isimleri belirtilen eşyanın,

ithalatı yapılamaz.

             MADDE 3- (1) EK III’te GTİP ve isimleri verilen eşyanın, Ek B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı, EK C’de belirtilen Laboratuar  ve  Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Müsteşarlıkça 2011 yılı için verilecek toplam izin miktarı, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve eşya tanımlarının karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Aşağıdaki tabloda yer alan eşya hariç olmak üzere, EK III’te GTİP ve tanımları verilen diğer eşyanın her biri için izin verilecek ithalat izin miktarı ise, 2011 yılı için 1(bir) tondur.

 

(3) EK III’te GTİP ve tanımları yer alan eşyanın Ek C’de belirtilen Laboratuar  ve  Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan, Ek B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

İZİN VERİLECEK İTHALAT MİKTARI (Ton)

2903.49.11.00.00

Klorodiflorometan (HCFC-22)

3.900

2903.49.15.00.00

1,1-Dikloro-1-floretan (HCFC-141b)

2.000

2903.49.19.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri)

12

2903.49.19.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri)

1

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22   (klorodiflorometan)] karışımı

1.300

 

                MADDE 4- (1) Aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)

2903.41.00.00.00

Trikloroflorometan

2903.42.00.00.00

Diklorodiflorometan

2903.43.00.00.00

Triklorotrifloretanlar

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

2903.45.10.00.00

Klortriflorometan

2903.45.15.00.00

Pentaklorofloroetan

2903.45.20.00.00

Tetraklorodifloroetanlar

2903.45.25.00.00

Heptaklorofloropropanlar

2903.45.30.00.00

Hekzaklorodifloropropanlar

2903.45.35.00.00

Pentaklorotrifloropropanlar

2903.45.40.00.00

Tetraklorotetrafloropropanlar

2903.45.45.00.00

Trikloropentafloropropanlar

2903.45.50.00.00

Diklorohekzafloropropanlar

2903.45.55.00.00

Kloroheptafloropropanlar

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22  (Klorodiflorometan)] karışımı

 

MADDE 5- (1) Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Söz konusu eşyanın zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromür)

3808.91.90.00.11 3808.92.20.00.11 3808.92.90.00.11 3808.93.27.00.11 3808.93.30.00.11 3808.93.90.00.11 3808.94.90.00.11 3808.99.10.00.11 3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

MADDE 6- (1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın, ithalatı yasaktır. Ancak, EK C-II’de Zorunlu Kullanım Alanları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ’in 3’üncü maddesinde belirtilen, ithalatı Müsteşarlığın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 gün içerisinde EK D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin  değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi  esas alınır.

(2) Talep edilen miktarın, toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği”nde belirtilen “kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri” çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın, tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

                (4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Orman Bakanlığı’na kayıt olmaları zorunludur. 

                MADDE 8- (1) Bu Tebliğ’in 3 üncü  maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.  

(2) Ancak,  düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.  

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Müsteşarlıkca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2011 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

(2) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(3) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğ’in ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir.  İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların  talep etmesi  halinde, ithal lisansı üzerinde Müsteşarlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz. 

                MADDE 10- (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 10 gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı  Müsteşarlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 03/08/2011 günü mesai bitimine kadar Müsteşarlığa iade edilmesi gerekir.  

MADDE 11- (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyadan herhangi birini içeren EK IV-a’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK IV-b’de  GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)

2903.41.00.00.00

Trikloroflorometan

2903.42.00.00.00

Diklorodiflorometan

2903.43.00.00.00

Triklorotrifloretanlar

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22  (Klorodiflorometan)] karışımı

 

(2) Diğer taraftan, 2903.49.19.00.23 GTİP’lu Flordiklor etan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTİP hariç), 2903.49.19.00.24 GTİP’lu Klordiflor etan (tüm izomerleri)  ve 3824.74.00.00.12 GTİP’lu 142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı hariç olmak üzere bu Tebliğin EK III’ünde  belirtilen eşyadan herhangi birini içeren EK IV-a’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile yine EK III’de belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan EK IV-b’de  GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

                MADDE 13- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/14) sayılı “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

 

2903.46.10.00.00

 

Bromoklorodiflorometan

 

2903.46.20.00.00

 

Bromotriflorometan

 

2903.46.90.00.00

 

Dibromotetrafloroetanlar

 

 

EK II

 

 

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

2903.39.11.00.00

 

Bromometan (metil bromür)

2903.49.30.00.00

 

Flordibrom metan

 

 

Bromdiflor metan

 

 

Florbrom metan

 

 

Flortetrabrom metan

 

 

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom propan (tüm izomerleri)

3808.91.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.92.20.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.92.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.93.27.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.93.30.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.93.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.94.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.99.10.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

3808.99.90.00.11

   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

 

 

 

 

EK III

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

 

2903.49.11.00.00

Klorodifloro metan (HCFC-22)

 

2903.49.15.00.00

1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)

 

2903.49.19.00.11

Flordiklor metan

 

2903.49.19.00.13

Klorflor metan

 

2903.49.19.00.14

Flortetraklor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.15

Diflortriklor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.18

Flortriklor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.21

Diklordiflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.22

Klortriflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.23

Flordiklor etan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTİP hariç)

 

2903.49.19.00.24

Klordiflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.25

Klorflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.26

Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.27

Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.28

Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.31

Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.32

Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.33

Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.34

Florpentaklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.35

Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.36

Triklortriflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.37

Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.38

Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.41

Flortetraklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.42

Diflortriklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.43

Diklortriflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.44

Klortetraflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.45

Flortriklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.46

Diflordiklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.47

Klortriflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.48

Flordiklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.51

Klordiflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.52

Klorflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.19.00.59

Diğerleri

 

2903.49.20.00.00

Diğerleri

 

2903.49.30.00.00

Flordibrom metan

 

 

Bromdiflor metan

 

 

Florbrom metan

 

 

Flortetrabrom metan

 

 

Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom etan (tüm izomerleri)

 

 

Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 

 

Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 

 

Florbrom propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.40.00.00

Diğerleri

 

2903.49.80.00.00

Diğerleri

 

3824.74.00.00.12

142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

 

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

 

 

 

EK IV

 

 

EK IV-a G.T.İ.P.

 

 Eşyanın Tanımı

 

3305.30.00.00.00

 

Saç spreyleri

 

3307.10.00.90.11

 

Yalnız traş  jelleri

 

3307.10.00.90.19

 

Yalnız traş köpükleri

 

3307.20.00.00.00

 

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

 

3307.49.00.00.00

 

Yalnız sprey şeklinde olanlar

 

34.05

 

Yalnız sprey boya ve cilalar

 

38.08

 

Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

 

3910.00

 

Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

 

8424.10

 

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

 

 

 

 

EK IV-b

 

 

 

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

 

84.15

 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

 

84.18

 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu  ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK A

 

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi

AFGANİSTAN

HİNDİSTAN

NİJERYA

ALMANYA

HOLLANDA

NİKARAGUA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

HONDURAS

NİUE

ANDORRA

IRAK

NORVEÇ

ANTİGUA VE BARBUDA

İNGİLTERE

ORTA AFRİKA CUM.

ARJANTİN

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

ÖZBEKİSTAN

ARNAVUTLUK

İRLANDA

PAKİSTAN

AVRUPA BİRLİĞİ

İSPANYA

PALAU

AVUSTURALYA

İSRAİL

PANAMA

AVUSTURYA

İSVEÇ

PAPUA YENİ GİNE

AZARBEYCAN

İSVİÇRE

PARAGUAY

BAHAMA ADALARI

İTALYA

PERU

BAHREYN

İZLANDA

POLONYA

BANGLADEŞ

JAMAİKA

PORTEKİZ

BARBADOS

JAPONYA

ROMANYA

BELÇİKA

KAMBOÇYA

RUANDA

BELİZE

KAMERUN

RUSYA FEDERASYONU

BENİN

KANADA

SAMOA

BELARUS

KARADAĞ

SAN MARİNO

BHUTAN

KATAR

SAO TOME AND PRINCIPE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KENYA

SENEGAL

BOLİVYA

KIRGIZİSTAN

SEYŞELLER

BOSNA HERSEK

KİRİBATİ

SIRBİSTAN

BOTSVANA

KOLOMBİYA

SİERRA LEONE

BREZİLYA

KOMOR

SİNGAPUR

BRUNEİ DARUSSLAM

KONGO

SLOVAKYA

BULGARİSTAN

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

SLOVENYA

BURKİNA FASO

KORE CUMHURİYETİ

SOLOMON ADALARI

BURUNDİ

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

SOMALİ

CAPE VERDE

KOSTA RİKA

SRİ LANKA

CEZAYİR

KUVEYT

ST. KİTTS VE NEVİS

CİBUTİ

KÜBA

ST. LUCİA

COOK ADALARI

LAO DEMOKRATİK HALK CUM.

ST. VİCENT VE THE GRENADINES

ÇAD

LESOTO

SUDAN

ÇEK CUMHURİYETİ

LETONYA

SURİNAM

ÇİN

LİBERYA

SURİYE

DANİMARKA

LİBYA

SUUDİ ARABİSTAN

DOMİNİK

LİHTENŞTAYN

SVAZİLAND

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

ŞİLİ

EKVATOR

LÜBNAN

TACİKİSTAN

EKVATOR GİNESİ

LÜKSEMBURG

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ

EL SALVADOR

MACARİSTAN

TAYLAND

ENDONEZYA

MADAGASKAR

TİMOR-LESTE

ERİTRE

MAKEDONYA

TOGO

ESTONYA

MALAVİ

TONGA

ETYOPYA

MALDİVLER

TRİNİDAD VE TOBAGO

FAS

MALEZYA

TUNUS

FİJİ

MALİ

TUVALU

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

MALTA

TÜRKMENİSTAN

FİLİPİNLER

MARSHALL ADALARI

UGANDA

FİNLANDİYA

MAURİTİUS

UKRAYNA

FRANSA

MEKSİKA

UMMAN

GABON

MISIR

URUGUAY

GAMBİYA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

ÜRDÜN

GANA

MOĞOLİSTAN

VANUATU

GRENADA

MOLDOVA CUM.

VATİKAN

GUATEMALA

MONAKO

VENEZUELLA

GUINEA BISSAU

MORİTANYA

VİETNAM

GUYANA

MOZAMBİK

YEMEN

GÜNEY AFRİKA

MYANMAR

YENİ ZELLANDA

GÜRCİSTAN

NAMİBYA

YUNANİSTAN

HAİTİ

NAURU

ZAMBİA

HIRVATİSTAN

NİJER

ZIMBABVE

 

EK B

 

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal

 

Protokolü Pekin  Değişikliklerine Taraf Ülkeler Listesi

 

AFGANİSTAN

İRLANDA

NORVEÇ

ALMANYA

İSPANYA

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

İSRAİL

ÖZBEKİSTAN

ANDORRA

İSVEÇ

PAKİSTAN

ARJANTİN

İSVİÇRE

PALAU

ARNAVUTLUK

İTALYA

PANAMA

AVRUPA BİRLİĞİ

İZLANDA

PARAGUAY

AVUSTURALYA

JAMEİKA

POLONYA

AVUSTURYA

JAPONYA

PORTEKİZ

BAHAMALAR

KAMBOÇYA

ROMANYA

BANGLADEŞ

KAMERUN

RUANDA

BARBADOS

KANADA

RUSYA FEDERASYONU

BELARUS

KARADAĞ

SAİNT LUCİA

BELÇİKA

KATAR

SAMOA

BELİZE

KIRGIZİSTAN

SAN MARİNO

BENİN

KİRİBATİ

SAO TOME AND PRINCIPE

BHUTAN

KOLOMBİYA

SENEGAL

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KOMOR

SEYŞELLER

BREZİLYA

KONGO

SİERRA LEONE

BRUNEİ DARUSSLAM

KONGO DEMOKRATİK CUM.

SİNGAPUR

BULGARİSTAN

KORE CUMHURİYETİ

SIRBİSTAN

BURKİNA FASO

KORE DEMOKRATİK HALK CUM.

SLOVAKYA

BURUNDİ

KOSTA RİKA

SLOVENYA

CEZAYİR

KUVEYT

SOMALİ

COOK ADALARI

KÜBA

SRİ LANKA

ÇEK CUMHURİYETİ

LAO DEMOKRATİK HALK CUM.

ST.KİTTS VE NEVİS

ÇİN

LESOTO

ST VİNCENT VE THE GRENADİNES

DANİMARKA

LETONYA

SUDAN

DOMİNİK

LİBERYA

SURİNAM

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LİHTENŞTAYN

SVAZİLAND

EKVATOR GİNESİ

LİTVANYA

ŞİLİ

ELSAVADOR

LÜBNAN

TACİKİSTAN

ENDONEZYA

LÜKSEMBURG

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

ERİTRE

MACARİSTAN

TAYLAND

ESTONYA

MADAGASKAR

TİMOR-LESTE

ETYOPYA

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TOGO

FİJİ

MALDİVLER

TONGA

FİLİPİNLER

MALEZYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

FİNLANDİYA

MALAVİ

TUNUS

FRANSA

MALİ

TUVALU

GABON

MALTA

TÜRKMENİSTAN

GAMBİYA

MARSHALL ADALARI

UGANDA

GANA

MAURİTİUS

UKRAYNA

GRENADA

MEKSİKA

UMMAN

GUATEMALA

MISIR

URUGUAY

GUİNEA BİSSAU

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

ÜRDÜN

GUYANA

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GÜNEY AFRİKA

MOLDOVA

VENEZUELLA

HİNDİSTAN

MONAKO

VİETNAM

HIRVATİSTAN

NAMİBYA

YEMEN

HOLLANDA

NAURU

YENİ ZELANDA

HONDURAS

NİJER

YUNANİSTAN

İNGİLTERE

NİJERYA

ZAMBİA

IRAK

NİUE

 

 

 

EK C

 

             I-LABORATUAR

 

             Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları

 

             a) Çözücüler, seyreltik çözeltiler veya kimyasal analizlerde;

             1) Referans çözeltiler, Ozon tabakasını incelten maddelerin kontrolü ve uçucu organik bileşiklerin analizi, zehirli maddelerin sentezi,

             2) Ayırma İşlemleri; Yiyeceklerde, böcek ilacı kalıntısı ve ağır metal analizleri, su ve topraktaki atık yağ analizleri, yiyecekler içindeki katkı maddeleri ve renk analizi,

             3) Seyreltici olarak; Bitkilerde ve yiyeceklerde çinko, bakır ve kadmiyum analizleri, mikro kimyasal metotlarla molekül ağırlığı veya oksijenin belirlenmesi, ilaçlarda saflık ölçümü ve kalıntı miktarının belirlenmesi, laboratuvar aletlerinin sterilizasyonu işlemleri,

             4) Taşıyıcı Olarak; Emniyette parmak izi alımı, yaş kimyasal yöntem kullanılarak yapılan analizler,

             5) Analitik cihazlarda; Spektroskopi cihazları, IR (kızıl ötesi) UV (mor ötesi), Nükleer Manyetik Rezonans, Floresans), Kromatografi cihazları (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi, Gaz Kromatografisi, İnce tabaka Kromatografi).

             6) Kalıntı Araştırmalarında; Sağlık alanları

             7) Muhtelif alanlarda; Test amaçlı katkı maddesi analizleri, kimyasal madde analizleri,

             b ) Biyokimyasal amaçlı araştırmalarda;

             1) Laboratuvar yöntemlerinin geliştirilmesi,

             2) Çözücü kullanımı için örnek hazırlanması,

             3) Isı transferi çalışmaları,

             c) Kimyasal reaksiyonlar için tepkimeye girmeyen çözücülerde;

             ç) İnhaler üretiminde;

 

             II- ZORUNLU KULLANIM AMAÇLARI

            

             Hidrokloroflorokarbonların Kullanımına İlişkin Esaslar

            

             Yukarıdaki hususlara ek olarak HCFC’lerin zorunlu kullanım alanları şunlardır:

             a) Diğer kimyasalların üretiminde sanayi işlem hammaddesi ve işlem etken maddesi olarak,

             b) Mevcut bulunan yangından korunma sistemlerinde, yangınla mücadele maddeleri olarak Halonlara alternatif olarak

 

EK D

 

MÜRACAAT FORMU

 

·       G.T.İ.P

:

·       Eşyanın Tanımı

:

·       Ticari ismi

:

·       Kimyasalın adı, açık formülü

:

·       İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) 

 

:

·       İhracatçı firmanın  ünvanı, adresi

:

·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

 

:

·       Eşyanın kullanılacağı yer

:

·        Eşyanın miktarı

:

·       Eşyanın menşe ülkesi

:

·       Eşyanın sevk ülkesi

:

·       Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı

:

 

 

  Firma Ünvanı

                Yetkili  İmza

 

 

 

 

ARANACAK DİĞER BELGELER

 

A-Dilekçe

B- Proforma fatura

C-İmza sirküleri (Noter tasdikli)

D-İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

E-Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren  geçerli kapasite

raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti 

F-Bu Tebliğin EK III’ünde belirtilen eşyaların ithalatına dair başvurularda firmaların Çevre ve Orman Bakanlığı’na kayıt olduklarına dair belge

G-Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269611 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269611 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?