Pamuk İpliği İthalatlarına Yönelik Uygulama Talimatları

NE: 30/1 ve altındaki
PAMUK İPLİĞİ İTHALATLARIN YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI
1) NE: 30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az %50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla
Dahilde İşleme İzin Belgesi verilmesine yönelik talimatlar.
- 26.03.2004 tarih ve 0120001970sayılı Uygulama Esaslarında belirtilen “NE:30/1’in
altındakipamuk ipliği ithalatı için Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmemesi” ile ilgili madde yine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 13.04.2004 tarih 0120002401 sayılı talimatlarında Müsteşarlık Makamından alınan 12.04.2004 tarih ve 572sayılı Onay çerçevesinde;
“Firmaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracat projelerinin değerlendirilmesinde proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az %50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatınaizinverilmesi”
şeklinde değiştirilmiştir. (13.04.2004 tarih 0120002401 sayılı talimata bakınız.)
Genel Sekreterlik Görüşü: Sözkonusu talimatta her ne kadar 30/1 ve altındaki pamuk ipliği yazılmış olsa da bu kapsama girecek iplikler 30 numara ve altı (bükümlü iplikler dahil) olarak anlaşılması gerekmektedir. (Örn. 30/2, 30/3 vb.)
2) Dahilde İşleme İzin Belgesikapsamında NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin serbest bölgelerden ithalatına yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 29.12.2004 tarih 0120008132 sayılı talimatı:
“DİİB kapsamında NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin Serbest Bölgelerden ithalatı 10.12.2004 tarih ve 68664 sayılı Makam Onayı ile ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından faturalara “İş bu fatura konusu mal Serbest Bölgede üretilmiştir” şerhinin konulması koşuluyla Serbest Bölgede üretilen Türk MenşeliNE:30/1 ve altındaki pamuk ipliği yerli üretim olarak kabul edilecektir.”
3)Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracat projelerinin değerlendirilmesinde, proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan bazı ipliklerin en az %50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatına izin verilmektedir. Bu çerçevede uygulamada karşılaşılan bir takım problemlerle ilgili hususlar ve çözümlerineilişkinDış Ticaret Müsteşarlığı’nın 19.02.2007 tarih 01200001174 sayılıtalimatı.
“Bilindiği üzere; firmaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracat projelerinin değerlendirilmesinde, proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan bazı ipliklerin en az %50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatına izin verilmektedir. Bu çerçevede uygulamada karşılaşılan bir takım problemlerle ilgili hususlar ve çözümleri aşağıda belirtilmiştir.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında %50 uygulamasına tabi olan ipliklerle ilgili olarak; ithalat ve tecil-terkin alımları kapsamında 27.01.2005 tarihinden sonra her bir kalem bazında miktar aşımı yapılmamak kaydıyla, %50’sinden fazlasını ithal etmesi halinde Birliğinizin olumlu ya da olumsuz görüşüyle birlikte aşıma ilişkin bilginin de açıkça yer aldığı revize müracaatının Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Ancak, %50 uygulamasına tabi tutulan ipliğin 27.01.2005 tarihinden sonraki ithalat ve/veya yurt içinden tecil-terkin sistemi yoluyla her bir kalem bazında belgede kayıtlı miktarının üzerinde aşım yapılan kısmına müeyyide uygulanması gerekmektedir.
Ayrıca, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin ithalat listesinde yer alan pamuk ve sentetik ipliklerin %50’sinin iç piyasadan karşılanması koşulu kapsamında, üretimde kullanılacak eşyanın iç piyasadan KDV ödenerek alımının yapılması ve/veya tüm vergilerinin ödenerek serbest dolaşıma giren eşyanın üretimde kullanılması durumunda,firmanın belge süresi içinde ve belge taahhüdüne uygun belgesiz ihracatları da dikkate alınarak (bu kapsamdaki ihracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerine başka bir belge/izin ihracat taahhüdüne saydırılamayacağına ilişkin şerh düşülmek suretiyle) taahhüt hesaplarının kapatılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
4) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihtiyaç duyulan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az % 50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatına izin verilmesine ilişkin uygulamanın 01.01.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 07.12.2007 tarih 01200008900 sayılıtalimatı.
“İlgi: 13.04.2004 tarih ve 120002401 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere; Müsteşarlık Makamı’ndan alınan 12/04/2004 tarih, 2004/572 sayılı Onay çerçevesindeDahilde İşleme Rejimi kapsamında ihtiyaç duyulan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az % 50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatına izin verileceği ilgi’de kayıtlı yazımızla bildirilmiştir.
Bu defa; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihtiyaç duyulan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az % 50’sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatına izin verilmesine ilişkin uygulamanın 01.01.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması Müsteşarlık Makamının 04.12.2007 tarih, 2007/1717 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.
Bu itibarla; 01.01.2008 tarihinden itibaren düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgeleri açısından bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.” denilmektedir.
5) İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasınaİlişkin Karar’ın 2 nci maddesine istinaden, bu maddede gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (Şartlı Muafiyet Sistemine istinaden) kapsamında gerçekleştirilen ithalatı esnasında teminata esas tutarın hesaplanmasında, bahse konu ek mali yükümlülüğün de dikkate alınması veilgili belge/izin sahibi firmaların indirimli teminat uygulamasından yararlanma hakkı varsa, bahse konu ek mali yükümlülük de dikkate alınmak suretiyle hesaplanan teminat tutarı üzerinden ilgili belge/izin sahibi firmaların indirimli teminat uygulamasından yararlandırılması gerektiği hususuna ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 16.07. 2008 tarih ve 0120005276sayılı talimatı.
“Bilindiğiüzere;20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan
İhracat 2006/12sayılıTebliğ’in “İndirimli Teminat Uygulaması” başlıklı 9 uncu maddesinin
(1)numaralıfıkrasında, “… Ancak, BİLGE(BilgisayarlıGümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta ve geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında indirimli teminat uygulanmaz ve geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında uygulanan eminat oranı Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.” hükmü ve aynı Tebliğ’in “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde, “c) İthalat ve İhracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılır. Ancak, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın indirimli teminat uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; 15/7/2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23/6/2008 tarihli ve 2008/13857 sayılı İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar’ın 2 nci maddesine istinaden, bu maddede gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zararın veya ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, ilgili eşyanın ithalatında karşısında gösterilen tutarda bu Kararın yayımı tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün teminata bağlanması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede; ilgili gümrük idarelerince, yukarıda zikredilen Karar’ın 2 nci maddesinde gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (Şartlı Muafiyet Sistemine istinaden) kapsamında gerçekleştirilen ithalatı esnasında teminata esas tutarın hesaplanmasında, bahse konu ek mali yükümlülüğün de dikkate alınması ve ilgili belge/izin sahibi firmalarınindirimli teminat uygulamasından yararlanma hakkı
varsa, bahse konu ek mali yükümlülük de dikkate alınmak suretiyle hesaplanan teminat tutarı üzerinden ilgili belge/izin sahibi firmaların indirimli teminat uygulamasından yararlandırılması gerektiği hususu, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesini ve bu konunun ivedilikle tüm gümrük idarelerine duyurulmasını teminen bugünkü tarihli ve 120005274 sayılı yazımızla Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)’na bildirilmiştir.”denilmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266368 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266368 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?