Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Siztemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:15.03.2011-27875 Resmi Gazete

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’ün,

             b) Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 23 üncü maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’ün,

             c) Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol B’nin,

             ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 20 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

             d) Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 19 Aralık 2006 tarih ve 3/2006 sayılı Kararı ile tadil edilen Tarım Ürünleri Ticaret Rejimine İlişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 sayılı Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’na ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 3’ün,

             e) Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşmanın 20 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’ün,

             f) Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Serbest Ticaret Anlaşmasının 3 üncü maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine ilişkin Protokol B’nin,

             g) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasındaki Ticareti ile İlgili Anlaşmanın 6 ncı maddesinde belirtilen Menşe Kuralları Hakkında Protokol 1’in,

             ğ) Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

             uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “(9) Yedinci fıkra hükümleri, EFTA Devletleri, İsrail ve Topluluk ile tercihli ticarette ve sekizinci fıkra hükümleri EFTA Devletleri, İsrail, Topluluk ve Ürdün ile tercihli ticarette uygulanmaz.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:           

             “MADDE 19 – (1) Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı 39 uncu madde çerçevesinde bir Onaylanmış İhracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.

             (2) Fatura beyanı, üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla:

             a) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye, Mısır ve Ürdün arasındaki tercihli ticarette söz konusu ürünlerin;

             i) 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli maddeler ile kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye ya da (a) bendinde yer alan diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             ii) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenmiş olması kaydıyla 6 ncı  maddede belirtilen kümülasyonun mümkün olduğu Taraf ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın  Türkiye ve (a) bendinde yer alan ilgili Taraf ülke hariç 6 ncı maddede belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             b) Türkiye, Topluluk ve EFTA Devletleri arasındaki tercihli ticarette söz konusu ürünlerin;

             i) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             ii) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenmiş olması kaydıyla 6 ncı maddede belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             durumunda uygulanabilir.

             c) Üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili Taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda uygulanabilir.

             (3) EUR-MED fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili Taraf ülke veya 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla;

             a) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye, Mısır ve Ürdün arasındaki tercihli ticarette;

             i) 6 ncı maddede yer alan ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

             ii) Ürünlerin 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

             iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 6 ncı maddede belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,

             b) Türkiye, Topluluk ve EFTA Devletleri arasındaki tercihli ticarette;

             i) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

             ii) Ürünlerin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

             iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,

             durumunda düzenlenir.

             (4) EUR-MED fatura beyanına aşağıdaki İngilizce ibarelerden biri yazılır:

             a) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, “CUMULATION APPLIED WITH” (Ülkenin/Ülkelerin ismi),

             b) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa “NO CUMULATION APPLIED”.

             (5) Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

             (6) Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı ihracatçı tarafından, metni Ek IV(a) ve Ek IV(b)’de yer alan, Anlaşmada aynı ekte belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

             (7) Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak 39 uncu madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

             (8) Bir fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla ihracattan sonra da hazırlanabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:             

             “MADDE 21 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesini ve EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi başvuru formlarını, bu belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurur.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre;

             a) Belgeler Anlaşmada belirtilen dillerden birinde veya Fas ile ticarette Fransızca olarak ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

             b) Belgeler yazı makinesi veya elle doldurulabilir. Elle doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.

             c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

             ç) Belgede kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

             d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.

             (3) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi başvuru formlarının arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanında belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekir.

             (4) İhracatçı beyanı eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından; eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığı hususları ile eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilen ülkeler menşeli maddeler ve bu maddeler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri belirtilecek şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici belgeler ibraz edilir.

             (5) Altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla EUR.1 dolaşım belgesi:

             a) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye, Mısır ve Ürdün arasındaki tercihli ticarette söz konusu ürünlerin;

             i) 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli maddeler ile kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye ya da (a) bendinde yer alan ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             ii) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenmiş olması kaydıyla 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun mümkün olduğu Taraf ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın  Türkiye ve (a) bendinde yer alan ilgili Taraf ülke hariç 6 ncı maddede belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             b) Türkiye, Topluluk ve EFTA Devletleri arasındaki tercihli ticaretinde söz konusu ürünlerin;

             i) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon  uygulanmaksızın 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             ii) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenmiş olması kaydıyla 6 ncı maddede belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

             durumunda uygulanabilir.

             (6) Yedinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili Taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda uygulanabilir.

             (7) EUR-MED dolaşım belgesi, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili Taraf ülke veya 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla;

             a) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye, Mısır ve Ürdün arasındaki tercihli ticarette;

             i) 6 ncı maddede yer alan ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

             ii) Ürünlerin 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

             iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 6 ncı maddede belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,

             b) Türkiye, Topluluk ve EFTA Devletleri arasındaki tercihli ticarette;

             i) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

             ii) Ürünlerin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

             iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,

             durumunda düzenlenir.

             (8) EUR-MED dolaşım belgesine aşağıdaki İngilizce ibarelerinden biri yazılır:

             a) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, CUMULATION APPLIED WITH (Ülkenin/Ülkelerin ismi),

             b) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa NO CUMULATION APPLIED.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek VII’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 “ Ek VII

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Geçerli Menşe Kümülasyonu

(1)   Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi’nde yer alan ülkeler arasındaki tercihli ticarette menşe kümülasyonu, ticareti yapılan nihai ürünün imal edildiği ülke, ihraç edilen ülke ve imalatta kullanılan menşeli maddelerin tedarik edildiği Sistemin diğer Taraf ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması halinde geçerlidir. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamında menşe kümülasyonu, ülkeler ve tarihler itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

 

 

Avrupa Birliği

Cezayir

EFTA

Mısır

Faroe Adaları

İsrail

Ürdün

Lübnan

Fas

Filistin

Suriye

Tunus

Türkiye

Avrupa Birliği

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

([1])

Cezayir

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTA

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

Mısır

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

Faroe Adaları

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrail

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

Ürdün

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

Lübnan

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fas

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

Filistin

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

Tunus

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

Türkiye

(1)

 

1.9.2007

1.3.2007

 

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 [1] -AT-Türkiye 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde Gümrük Birliği kapsamı ürünlerin kümülasyonu 27 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla geçerlidir.

  -Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 19 Aralık 2006 tarih ve 3/2006 sayılı Kararı ile tadil edilen Tarım Ürünleri Ticaret Rejimine İlişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 sayılı Avrupa Topluluğu -       Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı tarım ürünlerinin  kümülasyonu 1 Mart 2007 tarihi itibarıyla geçerlidir.

 -Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin kümülasyonu 1 Mart 2009 tarihi itibarıyla geçerlidir.”

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848733 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848733 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?