E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15362772 Ziyaretçi

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)

Maliye Bakanlığından: 23.03.2013-28596 Resmi Gazete

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2013/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Kasa işlemleri

MADDE 2 (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı; Tablo I’in kasa işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

(2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo I’in kasa işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

(3) Tebliğ eki tabloda kasa işlemleri bölümünde gösterilen parasal sınırların yetersiz kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanacaktır. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden artırılmasına izin verilen limitlerin, bu Tebliğle belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde özel olarak verilmiş limitlerin uygulanmasına devam edilecektir.

Banka işlemleri

MADDE 3 (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, Tek Hazine Hesabı sistemine tabi olan muhasebe birimlerinin toplu ödemelerde bankaya önceden haber vermeleri gereken tutar Tablo I’in banka işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

(2) Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve mutabakat sağlanması zorunlu değildir.

Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler

MADDE 4 (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, Tablo I’in kaybedilen alındılara ilişkin işlemler bölümünde gösterilmiştir.

Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri

MADDE 5 (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz karşılığı tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo I’in muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri için yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılacaktır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden artırılmasına izin verilen limitlerin, bu Tebliğle belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde özel olarak verilmiş limitlerin uygulanmasına devam edilecektir.

Trafik para cezası tahsil eden görevlilerle ilgili işlemler

MADDE 6 (1) Trafik para cezasını tahsil edecek muhasebe yetkilisi mutemetleri ile ilgili işlemler, 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. Bu görevliler için belirlenen yedi ve üç günlük süreler beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarları, Tablo I’in trafik para cezasını tahsil eden muhasebe yetkilisi mutemetleri bölümünde gösterilmiştir.

Yetkili memurlarla ilgili işlemler

MADDE 7 (1) 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarı Tablo I’in yetkili memurlarla ilgili işlemler bölümünde gösterilmiştir.

Muhasebe yetkilisi yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler

MADDE 8 (1) 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince, görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo I’in C bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

Kaybolan faturalarla ilgili işlemler

MADDE 9 (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği fatura tutarı Tablo I’in Ç bölümünde gösterilmiştir.

Taşınırların kayıtlardan çıkarılması

MADDE 10 (1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır.

(2) Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır.

Ön ödeme işlemleri

MADDE 11 (1) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırı Tablo II’nin A bölümünde gösterilmiştir.

(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo II’nin B bölümünde gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dahilinde avans verebileceklerdir.

(3) Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetleri ile dış temsilcilikler emrine ve askerî daireler mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo II’nin C, Ç ve D bölümlerinde gösterilmiştir. 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde, gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa başvurularak izin alınması gerekir.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak krediler ile yurt dışından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karşılığı krediler için Bakanlıktan izin alınmayacaktır.

(5) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan “Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar” kapsamına giren askerî birimler Tablo III’te gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, “Tugay ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar” kapsamında sayılacaktır.

Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar

MADDE 12 (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacakları ile diğer amme alacaklarından, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IV’de gösterilmiştir.

(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, kayıtlardan çıkarılacak tutarlar Tablo IV’de gösterilmiştir.

Faiz oranları

MADDE 13 (1) Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla Tablo V’de gösterilmiştir.

Alındılar ve alındı birim fiyatları

MADDE 14 (1) Bakanlıkça bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ile döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken alındıların birim satış fiyatları Tablo VI’da gösterilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 15 (1) 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

TABLO I-     P A R A S A L   S I N I R L A R
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ                                                                  (TL)
  1. Kasa işlemleri:  
  1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince,  muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;  
  1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde, 1.100
  1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde, 650
  1.1.3. Yukarıda belirtilen limitler, yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri, mahkeme harç ödenmelerinde ve askeralma bölge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır.  
  1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;  
  1.2.1. Vergi dairelerinde, 1.600
  1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde 11.000
  1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç), 6.500
  2. Banka işlemleri:    
    Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar,  54.000
  3. Kaybedilen alındılar için ilân:      
    İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır, 650
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
  1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:   
  1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 2.200
    1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı 7.000
  2. Trafik para cezasını tahsil eden muhasebe yetkilisi mutemetleri işlemleri:  
  2.1. Muhasebe yetkilisi mutemedine bağlı olarak çalışan görevlilerce yedi günlük süre beklenmeksizin muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 2.200
  2.2. Kendine bağlı tahsilat görevlisi bulunan muhasebe yetkilisi mutemetlerince üç günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   6.500
    2.3. Trafik para cezasını doğrudan muhasebe yetkilisi mutemedi sıfatıyla tahsil edenlerce yedi günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,     2.200
  3. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:  
    Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 2.600
C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
  1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)  
  1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için) 2.200
  1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için) 3.000
  1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde 11.000
  2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak uygulanır.  
  3. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.  
Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ  
  1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.  43.200
D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI  
  1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,  
  1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında 3.250
  1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde 6.500
  1.3.  Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde 16.200
  2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır.  
TABLO II-   Ö N   Ö D E M E   İ Ş L E M L E R İ 
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (TL)
  1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:  
  1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde 1.050
  1.2. Diğer ilçelerde 525
  2. Şehit cenazelerinin nakli amacıyla 12.000
  3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara 7.000
  4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere 20.000
  5. Mahkeme harç ve giderleri  
  5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için 70.000
  5.2. Diğer il ve ilçeler için 25.000
  6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 55.000
  7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için 5.250
  8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için 22.000
  9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği  400.000
  10. Yargılama Giderleri  11.500
  11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için) 2.500
B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER  AVANS SINIRLARI  
  1. Yükseköğretim Kurumları için:  
  1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için 5.200
  1.2. Diğer birimleri için 1.050
  2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine 2.700
  3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine 10.500
  4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine 29.000
  5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine  
  5.1. Kuruluş merkezinde 85.200
  5.2. Merkez dışındaki birimlerde 146.700
  6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine  
  6.1. Kuruluş merkezlerinde 750.000
  6.2. Merkez dışındaki birimlerde 300.000
  7. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine 290.000
  8. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine 750.000
  9. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü mutemetlerine 130.000
  10. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için 1.050
C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI  AVANS SINIRLARI  
  1. Merkezde 40.000
  2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde 24.000
  3. Diğer illerde 17.500
Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI  
  1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için 300.000
  2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum  nedeniyle birlik  komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere 300.000
  3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere 270.000
D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI  
  1.Milli Savunma Bakanlığı:  
  1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.) 2.700
  1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.) 3.300
  1.3. Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker sevki ile ilgili 80.000
  1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri  
  1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda 14.000
  1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için) 5.700
  1.5.Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine 23.200
  1.6.Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine 14.500
  2. Jandarma Genel Komutanlığı:  
  2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler 3.300
  2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç) 3.000
  2.3. İl jandarma komutanlıkları  
  2.3.1. 10’dan az  ilçesi olan illerde 2.500
  2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde 3.250
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:  
  3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı 3.000
  3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Egitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları 2.500
  4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda  dağıtım ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere  80.000
TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR  
  1. Merkezde:  
  1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
  2. Kara Kuvvetlerinde:  
  2.1. Ordu Komutanlıkları  
  2.2. Kolordu Komutanlıkları  
  2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri  
  2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı  
  2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı  
  2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı  
  2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları  
  2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri   
  3. Deniz Kuvvetlerinde:   
  3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.  
  3.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları  
  3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri  
  3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları  
  3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkâm Tabur Komutanlığı  
  3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri  
  3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı  
  4. Hava Kuvvetlerinde:   
  4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları  
  4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri  
  4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı  
  4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları  
  4.5. Üs Komutanlıkları  
  4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı  
  5. Diğerlerinde:  
    5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri  
TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR  
  1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;  TL
  1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 10
  1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 20
  2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;  
  2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar 15.000
    2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar 15
TABLO V- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI   
  3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) Yıllık Oran (%)
  1.1/1/2013 tarihinden itibaren :  
  1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
  1.2. Temerrüt faiz oranı  
  1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
  1.2.2. Ticari işlerde (20/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 13,75
  2. 1/1/2012 - 31/12/2012 dönemi için   
  2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
  2.2. Temerrüt faiz oranı  
  2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
      2.2.2. Ticari işlerde (29/12/2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 17,75
  3. 1/1/2011 - 31/12/2011 dönemi için  
  3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
  3.2. Temerrüt faiz oranı  
  3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
      3.2.2. Ticari işlerde (30/12/2010 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 15
TABLO VI- ALINDI BİRİM FİYATLARI  
Örnek No Belgenin adı Ölçü Birimi Birim Fiyatı (TL)
  6 Alındı Belgesi  (Manuel) Cilt 11
        Alındı Belgesi  (Otokopili) Takım 0,27
        Vezne Alındısı Cilt 11
        Menkul Kıymetler Alındısı Cilt 11
        Bilgisayarlı Vezne Alındısı Takım 0,27
  8 Mahsup Alındısı Cilt 14
  11 Tahsildar Alındısı Cilt 14
  12 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Cilt 14
        Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Takım 0,27
  13 Teslimat Müzekkeresi Cilt 18
  15 Gönderme Emri Cilt 14
  16 Döviz Gönderme Emri Cilt 14
           Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler,  talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir.