Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:21.03.2011-27881 Resmi Gazete

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-24/11/2016-29898) (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alım Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,

ç) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeyi,

d) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

e) (Değişik:RG-27/10/2017-30223) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

g) Şirket çalışanı: Şirket ortakları ya da personelini,

ğ) Toplu üyelik: Şirketlerin üyesi oldukları işbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine üye olduğu ve üyelik bedelinin işbirliği kuruluşu tarafından karşılandığı üyelik türünü,

h) Yurt dışı pazar araştırması gezisi: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

MADDE 5 – (Değişik:RG-24/11/2016-29898) (1) Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

MADDE 6 –(Değişik:RG-17/1/2015-29239)  (1) Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

(3) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

(4) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(5) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

MADDE 7 –(Değişik:RG-17/1/2015-29239)  (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, 5 inci madde kapsamında desteklenmez.

a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri.

b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar.

(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler 5 inci madde kapsamında desteklenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-17/1/2015-29239)1

RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ

Rapor ve yurt dışı şirket alım desteği

MADDE 8 –(Değişik:RG-24/11/2016-29898)  (1) Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.

(3) Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği

MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/1/2015-29239)

(1) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(3) Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

(4) Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

(5) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.

(6) Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir.

MADDE 10 – (Yeniden düzenleme:RG-17/1/2015-29239) (Değişik:RG-24/11/2016-29898)

(1) 9 uncu madde kapsamında yurt dışında yerleşik şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

(2) Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar; Bakanlığın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ

PROGRAMLARI DESTEĞİ

MADDE 11 – (Değişik:RG-24/11/2016-29898)

 (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

1) Tercümanlık gideri.

2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.

3) Fuar katılımına ilişkin giderler.

4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri.

5) Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

(3) Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca bir ön heyet düzenlenebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dahilinde desteklenir.

(4) Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır.

MADDE 12 – (Değişik:RG-24/11/2016-29898)

(1) 11 inci madde kapsamında düzenlenen sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili işbirliği kuruluşunun program başlangıç tarihinden en az üç ay önce program taslağı ve tahmini bütçesi ile Bakanlığa başvuruda bulunması gerekir. Bakanlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.

(2) Özel ve zorunlu hallerde, bu maddenin birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarını destek kapsamına almaya Bakanlık yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

MADDE 13 – (Değişik:RG-13/4/2017-30037)  

(1) E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için  %80 oranında desteklenir.

(2) Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.

(3) İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir. Ancak işbirliği kuruluşu, bu fıkra kapsamında onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilir. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınır.

MADDE 14 – (Değişik:RG-13/4/2017-30037)  

(1) İşbirliği kuruluşları, 13 üncü maddede belirtilen destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.

(2) Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenir.

(3) 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanabilmek için, üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir.

(4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Ödeme Esasları

MADDE 15 –(Değişik:RG-17/1/2015-29239)

 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsiki gerekir.

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 16 –(Değişik:RG-24/11/2016-29898)

 (1) Destek ödeme başvuruları, 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerde yer alan destekler için Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Altı aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Destek ödeme başvuruları 5 inci maddede yer alan destek için Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, şirket çalışanının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Üç aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır.

(3) Destek ödeme başvuruları 11 inci maddede yer alan destekler için Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Üç aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır.

(4) Bakanlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip ödeme yapılacak kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’na bildirir.

(5) Ödemeye ilişkin hesaplamalarda TCMB döviz alış kurları dikkate alınır.

(6) TCMB döviz kurlarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(7) 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, bu Tebliğin 5 inci ve 11 inci maddesinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların ise eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmaması halinde şirket/işbirliği kuruluşunun destek başvurusunun, mevcut evraklar çerçevesinde tekemmül etmiş harcama kalemleri için destek ödemesi yapılır. Belirtilen süreler, Bakanlığın evrak çıkış tarihiyle başlar ve Bakanlığın evrak giriş tarihi ile biter.

MADDE 17 – (Mülga:RG-17/1/2015-29239)

Ödeme

MADDE 18 –  (Mülga:RG-17/1/2015-29239)

MADDE 19 –  (Mülga:RG-17/1/2015-29239)

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yetki

MADDE 20 – (Değişik:RG-24/11/2016-29898)

(1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir.

(2) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 21 – (Değişik:RG-24/11/2016-29898)

(1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. İşbirliği kuruluşları/şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirket/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgililerin haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir.

a) Denetim raporu veya yargı kararı işbirliği kuruluşunun yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve işbirliği kuruluşu Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince, bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz.

b) Denetim raporu veya yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirket destek kapsamından çıkarılır ve varsa sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az iki yıl süresince, bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz.

(4) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.

MADDE 22 – (Mülga:RG-17/1/2015-29239)

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 23 – (Mülga:RG-17/1/2015-29239)

İstisna

MADDE 24 –(Değişik:RG-24/11/2016-29898)

(1) Bir faaliyet için Bakanlıkça yürütülen başka bir Tebliğdeki desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları aynı faaliyet için bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanan şirketler ve işbirliği kuruluşları bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 25 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden hazırlanan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”, ekleri ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında bu Tebliğin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-17/1/2015-29239)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusu henüz sonuçlanmamış şirketlere ve İşbirliği Kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-24/11/2016-29898)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-24/11/2016-29898)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen ancak destek müracaatı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları desteği ve yurt dışı pazar araştırması desteğine ilişkin müracaatlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce harcaması gerçekleştirilen ancak destek müracaatı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan rapor ve yurt dışı şirket alım desteği, ileri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğine ilişkin müracaatlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından onaylanan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları desteğine ilişkin müracaatlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-13/4/2017-30037)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış veya sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış veya sonuçlandırılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 –(Değişik:RG-17/1/2015-29239)

 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

____________

1Bu Tebliğin 8 inci maddesinden sonra yer alan üçüncü bölüm başlığı 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2011

27881

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/1/2015

29239

2.       

 24/11/2016

29898 

3.

13/4/2017 

30037

4.       

27/10/2017

30223 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878325 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878325 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?