PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/6)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
 
 
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2006/6)
 
Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
 
Amaç
Madde 1- (1) Bu Tebliğ ile Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmıştır.
                Kapsam
               
                Madde 2 — (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler yararlandırılabilir.
 
                Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Tebliğ’de geçen;
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,
Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketleri, yazılım sektöründe iştigal eden şirketleri,
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME),
ifade eder.  
İKİNCİ BÖLÜM
 
DESTEKLENECEK FAALİYETLER
 
Madde 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında; şirketler ile SDŞ’ler tarafından;
 
a) Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,
 
b) Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,
 
c) Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,
 
ç) Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarakelektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,
 
desteklenir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
DESTEK KAPSAMI, SÜRESİ VE LİMİTLER
 
Madde 5- (1) Bu Tebliğin 4’üncü maddesinin;
 
a) (a) bendi çerçevesinde, şirketlerin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ’lerin yıllık en fazla 10 adet pazar araştırması projesi,
 
b) (c) bendi kapsamında, şirketlerin yıllık en fazla 5 adet, SDŞ’lerin yıllık en fazla 10 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti programına katılım giderleri,
 
desteklenebilir.
 
Madde 6- (1) Bu Tebliğin 4’üncü maddesinin (b,ç) bentlerinde belirtilen destek unsurlarından şirketler ve SDŞ’ler, her bir destek bazında, en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir.
 
Madde 7- (1) Bu Tebliğin 4’üncü maddesinin (a, c) bentlerinde belirtilen pazar araştırması projeleri ile ticaret heyeti programlarının Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.
 
Madde 8- (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Tebliğin 4’üncü maddesinin (a) bendi kapsamında desteklenmez.
 
a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri,
 
b) Fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katılımlar,
 
c) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME
 
Ödeme Esasları
 
                Madde 9- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların, harcama belgeleri ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Harcamaya ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.
 
Harcama Belgelerinin İbrazı
 
Madde 10– (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirket ve SDŞ’ler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin harcama belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen,
 
a) Bu Tebliğin 4’üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ’ler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İGEME’ye;
 
b) Bu Tebliğin 4’üncü maddesinin (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ’ler tarafından İGEME’ye,
 
c) Bu Tebliğin 4’üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmeleri için şirketler ve SDŞ’ler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,
 
ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(2) Yukarıda belirtilen sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, ilgili kurum ve/veya kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 
Ödeme
 
Madde 11– (1) Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirket ve SDŞ’ler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.
“MADDE 11/A – (1) Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir. (31.12.2008-27097 (4.M.) ile eklenmiştir)
 
Madde 12– (1) Harcamaya ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası cinsinden olanları Yeni Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
DİĞER HÜKÜMLER
 
                Müeyyide
 
Madde 13- (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
İstisna
 
             Madde 14– (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirket ve SDŞ’ler bu Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar.
 
Yetki
 
Madde 15– (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, Müsteşarlık yetkilidir.
  “MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.” (31.12.2008-27097 (4.M.) ile değişen şekli))
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
 
Madde 16– (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/07/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 2’nci maddesi ile anılan Karara istinaden 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/6 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Pazar Araştırması Desteği Hakkında Tebliğ”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
 
                Madde 17- (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde 18– (1)Bu Tebliği, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293649 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293649 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?