Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Kararı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:   04.09.2014-29109 Resmi Gazete

Tarih  : 26/8/2014

Karar No  : 2014/8

Konu         : Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

             Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

             Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve 19667 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere hazırlanan ekli “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

PAZARA   GİRİŞ BELGELERİNİN   DESTEKLENMESİNE  İLİŞKİN  KARAR
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye'de tieari ve/veya sınai faaliyette bulunan sirketler tarafından cevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum saglanabilmesini teminen  akredite  edilmis kurum ve/veya kuruluslardan  alınacak kalite, cevre belgeleri  ile  insan  can,  mal  emniyeti  ve  guvenligini  gosterir  isaretler  ile  tarım ürünlerine iliskin laboratuvar  analizleri ve belgelendirme islemleriyle  ilgili  harcarnaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat lstikrar Fonu'ndan karsilanmasidrr.

Kapsam

MADDE  2  -   (1)  Bu Karar, Turkiye'de sınai ve/veya  ticari  faaliyette  bulunan sirketlerin pazara giris belgeleri alımına yonelik destekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -  (1) Bu Karar, 27/12/1994  tarihli ve 94/6401  sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Kararda gecen:

a) Bakanlık:  Ekonomi Bakanlığını,

b) İBGS: İhracatci Birlikleri Genel Sekreterligini,

c) Pazara Giriş Belgeleri:  Bir ulke pazarına  girişte zorunlu olarak  aranan veya pazara girişte avantaj saglayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporlarını,

d) Sirket: Türk Tiearet Kanunu hukumleri cercevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Tiearet  Kanunu'nun  124 uncu  maddesinde  belirtilen  kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif sirketleri,

ifade eder.

Desteklenecek Faaliyetler

MADDE  5 -  (I)  Bu Karar kapsamında sirketlerin, Uygularna Usul  Esasları  ile belirlenen Pazara Giris Belgelerine iliskin giderleri % 50 oranında ve belge başına en fazla 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarına  kadar desteklenir. Sirket  başına  yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar destek verilir.

MADDE 6 - (l)  Sirketlerin Pazara Giris Belgelerine iliskin harcamaları; bu harcamaların en az %51 ortaklık payına sahip oldugu organik bağı bulunan sirketler uzerinden gerceklestirilmesi durumunda da destek kapsammda degerlendirilir.

 

Ödeme Belgelerinin  İbrazi ve Ödeme

MADDE 7 -  (1)  Bu Karar kapsamındaki destek odemesinden yararlandırılacak olan sirketler tarafından gerceklestirilen giderlere iliskin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diger belgelerin, kalite, cevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve guvenligini gosterir  isaretlerin  alnış tarihinden ve  tarım  ürünleri  laboratuvar  analizleri raporlarının  düzenleniş tarihinden  itibaren  en geç  6  ay  icerisinde,  gerekli  incelemenin yapilarak   Bakanlığa  intikal  ettirilmesini teminen, üyesi olduklaı  İBGS'ye  ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak icin basvuran sirketlerin eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en gee 3 (üç)  ay icerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (uc) ay icerisinde tamamlanmamaıi halinde destek basvurusu suresi icinde yapılmamış  kabul edilir. 3 (üç) aylık  sure İBGS evrak-çıkış tarihiyle baslar, sirketin bildirim uzerine verecegi cevabın İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

(3) Bakanlık ve İBGS gerekli incelemenin yapılmasına  muteakip, odeme yapilmasına karar verilen sirketler ile ödeme miktarlarlarını Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirir. Bakanlıktan alman bildirim uzerine, Turkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası  ödemeyi yapar.

(4) Bakanlık, destek muracaatının degerlendirilerek ödeme yapilacak   sirketlerin belirlenmesi ile  ödeme  miktarlarının  Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasına  bildirilmesi konusunda İBGS'nin yetkilendirilmesine iliskin gerekli duzenlemeleri yapabilir.

MADDE  8-  (1)  Ödemeye  iliskin,  ibraz  edilen  belgelerdeki  giderlerin  (dolaylı vergiler dahil) Turk Lirasi (TL) cinsinden olanların TL, doviz cinsinden olanlan ise odeme belgesi tarihindeki "Gosterge Niteligindeki Turkiye  Cumhuriyeti Merkez Bankasi Kurları" listesinde yer alan capraz kurlar ve doviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve  Fiyat  istikrar  Fonu'ndan  odenir.  "Gosterge  Niteligindeki  Tiirkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasi  Kurları"  listesinde  yer  almayan  ulke  para  birimleri ABD Doları'na  cevrilirken "Turkiye Cumhuriyet  Merkez  Bankasi'nca Alım   Satima  Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer alan kurlar esas aınır.

(2) Turkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası'nca Alım  Satıma  Konu olmayan Bilgi Amaçlı  Kur  Tablosu"nda  yer  almayan  ulke  para  birimleri  ABD  Doları'na cevrilirken Bakanlıkca uygun gorülen diger uluslararası veri kaynakları esas alınır.

Yaptırım

MADDE  9  -   (1)  Bu  destekten  yararlanacak  olan1arın yanıltıcı bilgi  ve  belge vermesinden dolayı haksız   olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu kaynaklı ödemelerde "6183  sayılı   Amme  Alacaklarının  Tahsil Usulu Hakkında  Kanun"  hukumleri uygulanır.

MADDE 10 -  (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları  inceleyip sonuclandirmaya,  bu Karar hükümleri cercevesinde desteklenecek sirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar cercevesinde tespit etmeye ve odenecek destek miktarını  her turlu kamu alacagına karşılık mahsup etmeye, Bakanlık yetkilidir.

Yiiriirliikten  Kaldmlan Mevzuat

MADDE 11 -  (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997  tarihli ve 97/8 sayılı  Kararın 1 inci maddesi ile kabul edilen Cevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Iliskin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayih  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  giren  97/5  sayılı  "lhracata   Yonelik  Devlet  Yardımları   Kapsammda  Cevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Teblig" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler

MADDE   1  -   (1)  Bu Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla 97/5  sayılı "Ihracata  Yonelik  Devlet  Yardimlan  Kapsamında Çevre Maliyetlerinin  Desteklenmesi Hakkında Teblig"  kapsammda  destek basvurusu bulunan sirketlere bu Kararın lehe olan hukumleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 -(I)  Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 --(1) Bu Karar hukumlerini Ekonomi Bakanı yürürtür.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848697 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848697 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?