Petrol Kanunu (6326 Sayılı Kanun)

Türk Petrol Kanununu Kanunu (6491 Sayılı Kanun)

PETROL KANUNU (1)

Kanun Numarası : 6326
Kabul Tarihi : 7/3/1954

16.03.1954-8659 Resmi Gazete
(MÜLGA)
BİRİNCİ KISIM
Umumi Hükümler
BÖLÜM: 1
Mülkiyet ve Maksat


Madde 1 –
Türkiye'deki petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Madde 2 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/1 md.) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının milli menfaatlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır.
———————------------------------------———
(1) a - 7/2/1967 tarih ve 828 sayılı Kanunla bu Kanun için tanınan ithalde alınacak damga resmi muafiyeti süresi, 28/12/1982 tarih ve 2769 sayılı Kanunla 31/12/1987 tarihine kadar uzatılmıştır.
b - 5/4/1973 tarih ve 1702 sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen Ek 1 nci madde hükmü ile bu Kanunda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti", "Vekil","Vekalet", "Petrol Dairesi" ve "Reis" tabirleri sırasıyle "Bakanlar Kurulu","Bakan", "Bakanlık","Petrol İşleri Genel Müdürlüğü" ve "Genel Müdür" olarak değiş miş ve bu değişiklikler metne işlenmiştir.
c - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.
d - Bazı petrol mahsullerinin üretilmesine elverişli olabilecek sahaların bu Kanun kapsamına alınması konusunda ek 3 ncü maddeye bakınız.

---------------------------------------------------------------------------
BÖLÜM: 2
Tarifler
Madde 3 –
Bu kanunda kullanılan terimlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:
1. a) Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen mayi veya gaz halindeki bilcümle tabii hidrokarbonlara;
b) (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) Mayi petrol, veya gazla birlikte istihsale elverişli olan veyahut bunların içinde erimiş bulunan bilcümle asfalt ve diğer sulp hidrokarbonlara;
c) Yukarki fıkralarda yazılı maddelerden müştak hidrokarbon mahsullerine; "petrol"
2. Teksif, kimyevi muamele, tasfiye veya diğer usul ve ameliyelerle petrolden istihsal edilen mamul veya yarı mamul her hangi bir hidrokarbona "petrol mahsulü";
3. İktisadi işletmeye elverişli miktarda bir petrol birikintisini ihtiva ettiği tesbit olunan arz parçasına "petrollü arazi";
4. Bir petrollü arazinin bulunmasına "keşif";
5. a) Petrol araştırılması ile ilgili olmak üzere arazinin yerden ve havadan topografik, jeolojik, jeofizik, jeoşimik ve benzeri usullerle mesaha ve tetkik edilmesine ve-arama sondajları hariç-lüzumlu ameliye, tecrübe ve jeolojik malümat almak
maksadiyle sondajlar yapılmasına "jeolojik istikşaf";
b) Petrol bulmak veya petrollü arazinin vüsatini tesbit etmek maksadiyle tecrübe kuyuları açılmasına "arama sondajı";
c) (a) ve (b) fıkralarındaki ameliyelerin hepsine birden "arama";
6. Bir petrollü arazinin hudutlarının ve çıkarılabilir petrol varlığının tayini ve petrolün çıkarılması maksadiyle sondajlar yapılmasına ve petrollü arazinin teçhiz edilmesine "inkişaf";
7. Bir petrollü araziden petrolün çıkarılmasına ve bu petrolün iptidai muamelesine, petrollü arazi dahilinde veya
civarında kain depolara, boru hattına veya tasfiyehaneye nakline kadar tabi tutulduğu ameliyelere "istihsal";
8. a) (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) Arama,keşif,inkişaf,istihsal tasfiye ile petrolün ve petrol mahsullerinin depolanmasına, nakledilmesine ve satılmasına; (Petrol mahsullerinin doğrudan doğruya tüketiciye perakende olarak veya tevzi müesseseleri tarafından satışı, satış için gerekli depolama ve nakliye işleri hariç)
b) Yukarki ameliyelerden her hangi biri için lüzumlu enerji ve su tesislerinin, bina, kamp ve diğer bilcümle tesislerle teçhizatın inşaasına, kurulmasına ve işletilmesine;
c) (Ek: 13/5/1955 - 6558/1 md.) a ve b bentlerinde sözü geçen ameliyelere mütaallik idari faaliyetlere, "petrol ameliyatı" veya sadece "ameliye";
9. Bu kanuna göre verilen jeolojik istikşaf müsaadesine "müsaade";
10. a) Bu kanuna göre verilen petrol arama ruhsatnamesine "arama ruhsatnamesi";
b) Bir arama ruhsatnamesinin taallük ettiği sahaya "arama sahası";
11. a) Bu kanuna göre verilen petrol işletme ruhsatnamesine "işletme ruhsatnamesi";
b) Bir işletme ruhsatnamesinin taallük ettiği sahaya "işletme sahası";
12. Bir petrol ameliyatı ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde tesisi mümkün olan intifa ve irtifak haklarına
"kullanma hakkı";
13. Arama, keşif, inkişaf ve istihsalden başka bir petrol ameliyatı yapmak üzere bu kanuna göre verilen müsaadeye "belge";
14. Bir belge ile yapılmasına izin verilen bir ameliyat için lüzumlu sahaya "belge sahası";
15. Müsaade sahibine "araştırıcı";
16. Arama ruhsatnamesi sahibine "arayıcı";
17. İşletme ruhsatnamesi sahibine "işletmeci";
18. Bir müsaadeden veya arama ruhsatnamesinden veya işletme ruhsatnamesinden veya belgeden doğan haklardan
her hangi birine "petrol hakkı";
19. Bu kanuna göre tayin olunmuş bir petrol bölgesine "bölge";
20. Bu kanunun hükümleri dairesinde aramaya, işletmeye veya bunlar için müracaata açık bulundurulan bir sahaya
"açık saha";
21. Bir petrol ameliyatının yapılmasında,tecrübeli bir şahıstan aynı hal ve şartlar altında beklenebilecek gayret,
ehliyet, verimlilik, basiret ve tedbirliliğe "hüsnüniyet";
22. Bir petrol ameliyatının yapılmasında, petrolün, petrol mahsullerinin, hazne enerjisinin, suyun veya diğer
minerallerin zıyaına, karışmasına, bozulmasına veya suistimaline sebebiyet veren ve bu ameliyatın hüsnüniyetle yapılmış
olması halinde normal olarak vukuuna imkan bulunmıyan bir fiil veya ihmale "israf";
23. (Değişik: 29/5/1957 - 6987/2 md.) Bir petrol ameliyatının yapılmasında, bu ameli-yatın yapıldığı mahalde veya
yakınında meşru surette bulunan bir kimsenin ölümüne, malüliyetine veya sıhhatinin bozulmasına sebep olan veya olabilecek mahiyette bulunan ve ameliyenin hüsnüniyetle yapılmış olması halinde normal olarak vukuuna imkan bulunmıyan bir fiil
veya ihmale "tehlikeli fiil";
24. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) İçsuların, karasularının veya uluslararası anlaşmalara veya teamüllere göre
petrol ameliyatı amacı ile Türkiye'nin tasarruf edebileceği karasuları dışındaki suların altında aralıklı veya sürekli olarak
kalan arazi de dahil olmak üzere Türkiye topraklarına "Arazi";
25. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) a) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'de ödemekle yükümlü olduğu Kurumlar
Vergisi ve tevkifatı ile hissedarlar adına tevkif edilmesi gereken Gelir Vergisi hariç, petrolle doğrudan doğruya ilgili vasıtalı
vergilerle, Gümrük ve resimleri dahil olmak üzere petrolün Türkiye içinde veya dışında en yakın erişilebilir dünya
piyasasında evsaf ve izafi ağırlık bakımlarından normal olarak mutad ayarlamalara göre tespit edilmiş serbest rekabet
fiyatına; aynı evsafta petrolün dünya piyasasından Türkiye'de teslim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün
giderlerin eklenmesi ile elde edilen meblağı veya erişilebilir dünya piyasası mevcudolmadığı takdirde petrol hakkı sahibi
tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde fiilen uygulanan satış fiyatına "Piyasa fiyatı"; (Bu fıkrada belirtilen serbest rekabet
fiyatı ihtiyacın devamlı olarak teminine müsait bir piyasada fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz.)
b) Tasfiye edilmiş petrol mahsüllerinden başka petrolün kuyu başından Türkiye'de teslim edildiği yere kadar
getirilmesi için Gelir ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler sebebiyle tevkif edilmesi gereken vergilerden gayri vasıtalı ve
vasıtasız vergiler de dahil olmak üzere gereken bilcümle masrafların piyasa fiyatından düşülmesi ile elde edilen rakama
"kuyubaşı fiyatı";
26. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) Miadı bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat masrafları ve genel idare
giderleri hariç olmak üzere arama maksadiyle yapılan masraflara "arama giderleri";
27. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) a) Miadı bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya kullanılmamış olan veya
tesisinden veya kullanılmasına başlanmasından itibaren bir sene sonunda kullanılabilecek durumda olan veya hurda kıymeti
bulunan tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere kuyu, açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu
ameliyelere hazırlık için ve bunlara müteferri olarak yapılan bilcümle işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal ve malzeme
masraflarına "sondaj fer'i giderleri";
b) Sondaj aletleri ve benzeri teçhizat hariç olmak üzere sondaj fer'i giderleri ile ekonomik miktarda petrol verimi
olmayan kuyuların açılmasında kullanılan veya gerekli olan herhangi bir maddi ekonomik değer için yapılan masraflara "yurt
ekonomisi yönünden verimi olmayan kuyuların açılma giderleri";
28. Muayyen bir arazide bir petrol ameliyatı yapmak hakkına karşılık Devlete arazi vüsatine göre ödenen sabit
meblağlara "Devlet hakkı";
29. İstihsal olunan petrol üzerinden Devlete verilecek hisseye "Devlet hissesi";
30. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) a) Menkul ve gayrimenkul mallara,sınai haklara, menkul kıymetlere ve bunlara
taallük eden her nevi hak ve menfaatlere "İktisadi kıymetler";
b) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'deki petrol ameliyatı ile ilgili olarak kullanmaya tahsis ettiği sermaye mevcutlarının
Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış kıymetine "sermaye mevcutları esası";
c) Vergi Usul Kanununda değerlendirme ölçüleri gösterilen ekonomik işletmelere dahil kıymetler ile petrol hakkı
sahibinin aynı kanunun hükümleri gereğince sermaye hesabına alıp aktifleştirdiği arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve
yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan kuyuların açılma giderlerine "sermaye mevcutları";
31. (Değişik: 29/5/1957 - 6987/2 md.) Petrol dahil, gerek ham, gerek yarı mamül, yahut mamül bilcümle eşya,
teçhizat, alat, edevat, makina, nakil vasıtaları, bilcümle diğer vasıtalar ve bunlara mütedair yedek parçalarına "malzeme";
32. Bir işletme hakkına dahil petrollü araziden her birine "münferit saha";
33. (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) 15,5 santigrat derecesinde ve her santimetrekare başına 1,03 kilogram tazyik
altında ölçülen 158, 984 litre (42 galonluk bir varil) mayi petrole veya 500 metreküp gaz halinde petrole " petrol birimi";
34. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına "Bakan";
35. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) Bu kanunun uygulanması ile görevlendirilen kuruluşa "Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü";
36. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/2 md.) Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne "Genel Müdür";
37. (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
38. Hakiki veya hükmi şahıslara "şahıs";
39. Bu kanunun tatbik suretini göstermek üzere neşrolunacak Petrol Nizamnamesine "nizamname";
40. Türkiye Cumhuriyeti Devletine "Devlet";
2621
41. (Ek: 5/4/1973 - 1702/2 md.) Milli ekonominin ihtiyaçları,petrol varlığının korunması ve sahanın verimi göz
önünde bulundurularak Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce her bir kuyu itibariyle ekonomik olduğu kabul ve tespit edilecek 24
saatlik verime "Ekonomik miktarda petrol";
42. (Ek: 28/3/1983 - 2808/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek
ve tüzelkişilerinin ve Türkiye'deki tasfiyehanelerin petrol tasfiye etmeleri için kullandıkları petrol ve Türkiye hudutları ve
karasuları dahilinde her türlü yabancı kara, deniz ve hava vasıtalarına verilen petrolün tümüne "memleket ihtiyacı"; denilir.

BÖLÜM : 3
Takdire Esas Olan Kıstaslar
Madde 4 –
Petrol hakkı iktisabı için yapılan bir talebin kabul veya reddedilmesinde:
1. Talebin milli menfaatlere ve bu kanunun maksadına uygun bulunup bulunmadığı;
2. Talibin;
a) Tatbik olunan kanun ve nizamnamelere ve talimatlara riayetkarlığı;
b) Bu kanunun maksadına uygun bir surette çalışacağı hususunda karine olabilecek evvelki faaliyetleri;
c) Benzeri ameliyatın yürütülmesindeki tecrübesi;
d) Tasarlanan petrol ameliyatını yürütmek hususundaki mali iktidarı;
3. Yukardaki fıkralara göre aynı derecede kabule şayan bulunan müracaatlar arasında tercih yapılırken müracaat sırası; nazara alınır.
BÖLÜM: 4
Memnuiyetler ve Hususi Kayıtlar
Madde 5 –
(Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.)
a) Bu kanuna göre müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge alınmadan hiçbir petrol ameliyesi
yapılamaz.
b) Başka bir kanuna göre bir asfalt veya diğer bir sulp hidrokarbon yatağı için verilmiş herhangi bir hak, bu hakkın
sahibine bir petrol ameliyatı yapmak veya bir ameliyeye müdahale etmek hakkını vermez

(1)
Madde 6 – (Değişik: 30/5/1994 - KHK - 533/1 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/66, K. 1994/63-2 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 24/11/1994 - 4046/39 md.)
Petrol ile ilgili; müsade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hakkı Devlet adına, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idaresine ve sermayesine hakim olduğu uzman kuruluşlar aracılığı
ile kullanır veya bu Kanun hükümleri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir.
——————————
(1) 13/5/1955 tarih ve 6558 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, bu maddenin "31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu" bentlerinin numaraları sırasıyle "32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermayelerinde kamu payı bulunanlar da dahil, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi verilebilir.
Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, yukarıda belirtilen tüzelkişilere,ülke ekonomisine yararlı olması halinde, Bakanlar Kurulunca belge verilebilir. Ancak, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu, özelleştirilen kuruluşun devri tarihinde sözkonusu belge, kuruluşu devralan özel hukuk tüzelkişilerine devredilmiş sayılır ve belgenin tescili ile bu husustaki diğer işlemler Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

----------------------------------------------------------------------------------
Madde 7 – Aşağıdaki yerlerde Bakanın mahsus müsaadesi olmadan petrol ameliyatı yapılamaz:
1. Devletin hudutlarından 5 kilometre mesafe dahilinde veya askeri yasak bölgeler içinde,
2. Tarihi veya dini bir yer veya tesise, petrol ameliyatiyle ilgisi bulunmıyan bir yapıya bir su tesisine, bir yol veya
umumi geçide 60 metre mesafe dahilinde.
3. Bir şehir veya kasaba belediye imar sahası dahilinde.
Madde 8 – Müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge, sahibine bu kanunla veya başka bir
kanunla girilmesi veya bulunulması memnu olan bir yere girme veya o yerde bulunma hakkı vermez.
Madde 9 – 1. Müracaat sahibi, ameliyat esnasında vukuu melhuz zarar ve ziyanı ve bu kanuna göre ödemek
mecburiyetinde kalacağı her türlü meblağları karşılamak üzere, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tesbit edilecek makul
miktarda teminat vermedikçe, müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge alamaz.
2. Bakan, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine petrol hakkı sahibinin yatırmış olduğu teminatın
değiştirilmesini veya makul nispette çoğaltılmasını istiyebilir. Bu talebe Bakanın tayin edeceği makul müddet içinde uymıyan
petrol hakkı sahibine yeniden 90 günlük bir mühlet verilerek bu mühlet zarfında talebe uymadığı takdirde sahip olduğu
müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin nihayetleneceği bildirilir.
Madde 10 – Petrol hakkı sahibi, petrol ameliyatında veya bu ameliyat dolayısiyle israf veya tehlikeli fiil yapmamaya
veya bunların yapılmasına mahal vermemeye mecburdur.
Madde 11 – Bir petrol ameliyatını tehdit eden bir hal hasıl olduğu takdirde, tehdit altında bulunan petrol hakkı sahibi
derhal Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü ve bundan müteessir olabilecek diğer petrol hakkı sahiplerini haberdar eder ve
tehdidin mahiyeti ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri bildirir.
BÖLÜM: 5
Milli Menfaatin Korunması
Madde 12 –
1. (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) Yabancı devletlerin doğrudan doğruya veya dolayısiyle idaresinde
müessir olabilecekleri mikyasta veya şekilde mali ilgileri veya menfaatleri bulunan hükmi şahıslarla yabancı bir devlet için
veya yabancı bir devlet namına hareket eden şahıslar;
a) Petrol hakkına sahip olamazlar ve petrol ameliyatı yapamazlar;
b) Petrol ameliyatına lüzumlu menkul ve gayrimenkul emvali satın alamazlar, bunlara sahip olamazlar veya bunlar
üzerinde hak veya menfaat tesis edemezler;
c) Bir petrol ameliyatına müteferri veya onun bir kısmını teşkil eden tesisleri kuramaz veya işletemezler.
2. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/4 md.) Bakanlar Kurulu karariyle bu hükme istisna tanınabilir. Bu karar aleyhine 1 inci
fıkradaki şahıslar tarafından adli ve idari kaza mercilerine müracaat olunamaz.
Madde 13 – (Değişik: 28/3/1983 - 2808/3 md.)
1. Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında ürettikleri ham petrol ve tabii gazın tamamı üzerinden, kara sahalarında % 35'ini ve deniz sahalarında % 45'ini ham veya mahsul olarak ihraç etmek hakkına sahiptirler, geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sahalardan üretilen ham petrol ve tabii gazın tamamı ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri memleket ihtiyacına ayrılır.
Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri ham petrol ve tabii gazdan memleket ihtiyacını karşılamak üzere ayrılan kısmına
piyasa fiyatı uygulanır. Piyasa fiyatının teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 25 inci fıkrasında zikredilen
unsurları ve uygulama esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi gerektiğinde Bakana devredebilir.
Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için talep ettiği piyasa fiyatına esas olan serbest rekabet fiyatı Bakanlıkça bu esaslar dahilinde değerlendirilerek onaylanır. Dünya serbest rekabet fiyatları değiştikçe bu işlem tekrarlanır.
Ülkede petrol mahsullerinin fiyatlarının teşekkülüne esas olan unsurların ve uygulama esaslarının belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
2. Bakan, mevcut kuyulardan kafi miktarda petrol istihsal etmelerini petrol hakkı sahiplerinden isteyebilir. Bununla beraber hiç bir petrol hakkı sahibi;
a) Kuyulardan en iyi verimle azami istihsal nispetinden fazla istihsal yapmakla,
b) Diğer petrol müstahsillerinden istenilenden daha büyük nispette istihsalini artırmakla mükellef tutulamaz.
Ancak milli emniyetin veya hakkaniyetin gerektirdiği veya israfı önlemenin emrettiği nispette, Bakanlar Kurulu
kararıyla, bu kaideden inhiraf edilebilir.
İKİNCİ KISIM
İdare
BÖLÜM: 1
Nizamname
Madde 14 –
Bu Kanunun tatbik suretini göstermek üzere bir nizamname yapılır. Bu nizamname aşağıdaki hususları
da ihtiva eder:
1. İdare makamlarına müracaat ve itirazların yapılmasında rapor ve vesikaların verilmesinde riayet olunacak müddet
ve usuller:
2. Bu vesikalardan lüzum görülenlerin mahiyetleri ve ihtiva edeceği hususlar.
3. Resmi Gazete'de neşredilecek mevat ve bu ilanların yapılmasında riayet olunacak müddet ve usuller
4. Petrol sicilinin ne suretle tutulacağı, kayıtların ne suretle tashih, tadil ve terkin edileceği.
5. Müracaat, itiraz, kayıt ve ilana mütaallik diğer hususlar.
Madde 15 – Nizamnameye uygun olmıyan müracaat, itiraz, rapor ve vesikalar sahibine bir hak temin etmez. Ancak
bunların nizamnameye uygun olmamaları bazı maddi hatalarla malül bulunmalarından ileri geliyorsa Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü bu hataların düzeltilmesine müsaade eder.
Madde 16 – (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
BÖLÜM: 2
Teşkilat

Madde 17 – (Mülga : 11/10/2011 - KHK - 662/89 md.)
Madde 18 – (Mülga : 11/10/2011 - KHK - 662/89 md.)
Madde 19 – (Mülga : 11/10/2011 - KHK - 662/89 md.)
Madde 20 – (Mülga : 11/10/2011 - KHK - 662/89 md.)
Madde 21 – 22 – (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
Madde 23 – (Mülga : 11/10/2011 - KHK - 662/89 md.)

BÖLÜM: 3
Koordinasyon
Madde 24 –
1. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/4 md.) Diğer bir makamın yetki alanına giren bir hususu da ihtiva eden
bir müracaat hakkında karar almadan önce, Bakanlık ilgili merciin muvafakatını alır. İlgili merciler Bakanlık tarafından bu
madde ile ilgili olarak yapılan talepleri öncelik ve ivedilikle incelemeye ve iki ay içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu
süre içerisinde sonuçlandırılmayan taleplere muvafakat verilmiş sayılır.
2. (Ek: 13/5/1955 - 6558/2 md.) Bu kanunun tatbikatiyle ilgili bulunan Bakanlıkların mümessilleri Petrol İşleri
Genel Müdürünün başkanlığında Bakanın tayin edeceği tarihlerde toplanarak kanunun 2 nci maddesinde yazılı maksadı temin
için alınması gereken tedbirleri tayin ve tesbit ederler.
3. (Ek: 5/4/1973 - 1702/9 md.) Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bakanın göstereceği lüzum
üzerine petrolle ilgili incelemelerle petrol ameliyatının denetiminde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yardımcı olmakla
yükümlüdür.
BÖLÜM: 4
İtiraz Hakları ve Tahkikat Usulleri
Madde 25 –
(Değişik: 28/3/1983 - 2808/5 md.)
Müracaat ve petrol hakkı sahibi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve müracaat, müsaade, arama
ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir eden kararlara karşı bu Kanun hükümleri dairesinde
tebliğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde Bakana itiraz edebilir.
Madde 26 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/10 md.)
Bu kanunun hükümlerine göre iktisabedilmiş veya edilebilecek olan bilcümle haklardan müracaat veya hak sahipleri
arasında çıkacak ihtilafların Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından müzakere ve sulh yolu ile halline çalışılır. İhtilafların
bu yolda halline imkan bulunmadığı takdirde ihtilaflı konu Bakana intikal ettirilir.
Madde 27 – 1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/11 md.) Bakan ve Genel Müdür bu kanunun kendilerine verdiği görevleri
yaparken lüzumlu gördükleri her türlü soruşturmayı yapmaya delilleri tetkike ve soruşturma ile ilgili petrol müesseselerinin
bütün işlem, hesap ve kayıtlarını tetkike, petrol ameliyatı ve tesisatını denetlemeye yetkilidirler.
2. Tahkikatta takip edilecek usul, nizamname ile tayin olunur.
3. Bakan veya Genel Müdür lüzum gördükleri takdirde tahkikatı aleni olarak
yapabilirler.
4 - (Mülga: 5/4/1975 - 1702/55 md.)
Madde 28 – 29 – (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
Madde 30 – (Değişik: 28/3/1983 - 2808/6 md.)
Bakan, kendisine itiraz yolu ile intikal eden ihtilafları en çok yirmi gün içinde karara bağlar ve Bakanın bu kararı en
çok on gün içinde ilgililere tebliğ olunur.
Madde 31 – (Değişik: 28/3/1983 - 2808/7 md.)
Bu Kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Danıştay'da dava açmak süresi kararların tebliği tarihinden itibaren
yirmi gündür.
Danıştay bu davaları öncelik ve ivedilikle karara bağlar.

Madde 32 – 1. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/8 md.) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile ilgili olup
kesinleşen kararlarının onbeş gün içinde Resmi Gazete ile ilan edilmesi zorunludur. Her türlü mükellefiyet bu ilan ile başlar.
2. Bakan kararlarına karşı petrol hakkı sahibi tarafından vakı itiraz ile birlikte tehiri icra talep edildiği takdirde Devlet
Şürası bu talep hakkında en geç bir hafta zarfında kararını verir.
3. Petrol hakkı sahibi aleyhindeki nihai karar muktezasının yerine getirilmesi vakte muhtaç olan hallerde Petrol İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından alakalıya münasip mehil verilir.
BÖLÜM: 5
Mükellefiyetlerin Kaldırılması ve Tevsii
Madde 33 –
(Değişik: 5/4/1973 - 1702/15 md.)
Petrol hakkı sahibinin talebi üzerine Genel Müdürlük müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya
belgenin ifasını emrettiği veya kanunen yapılması gerekli olan petrol ameliyatını,haklı ve makul sebeplerin ortaya çıkması
halinde 6 ay süre ile uzatabilir. Uzatma sebeplerinin ortadan kalkması veya bunların tamamen veya kısmen varid olmadığının
anlaşılması halinde Genel Müdürlük verilen süreyi kısaltabilir veya büsbütün kaldırabilir. Yapılan uzatmalar arama ve
işletme ruhsatnamesi veya belgenin bu kanuna göre tespit edilmiş bulunan azami müddetinin uzatılmasını gerektirmez.
BÖLÜM: 6
Tescil ve İlan
Madde 34 –
1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bir petrol sicili tutar. Bu sicil alenidir.
2. Petrol siciline nizamname hükümleri dairesinde aşağıdaki hususlar kaydedilir:
a) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve belge iktisabı maksadiyle bu kanuna uygun olarak yapılan bilcümle
talepler.
b) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, belgeler ve bunlardaki değişiklikler; bunların ve müsaadelerin her
ne suretle olursa olsun nihayetlenmeleri.
c) (Değişik: 29/5/1957 - 6987/6 md.) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve belgeler ve bunlardan doğan
petrol hakları üzerinde tesis edilecek haklar.
d) (Değişik: 29/5/1957 - 6987/6 md.) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve belgelerin ve bunlardan
doğan petrol haklarının veya bunlar üzerindeki hakların devri ve bütün bunlar üzerine konulacak her türlü takyitler.
e) Nizamnamede petrol siciline kaydedileceği gösterilen diğer hususlar.
3. Bu maddeye göre petrol siciline kaydedilmesi gereken hususlar hakkında diğer kanunların sicile ve tescile ait
hükümleri tatbik olunmaz.
Madde 35 – 34 üncü maddenin 2 nci bendinin (c) ve (d) fıkralarında yazılı olan hususların kabul ve tescili talebi,
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından derhal ele alınır. Talep, petrol ameliyatının daha çabuk veya daha verimli
yürütülmesi veya petrol hakkı sahibi tarafından kifayetli veya munzam kaynak temin edilmesi maksadına matuf ise müracaat
tarihinden itibaren 60 gün zarfında bir karara bağlanır.

Madde 36 – 1. (Değişik: 29/5/1957 - 6987/7 md.) Arama ve işletme ruhsatnameleri ve belgeler ve bunlardan doğan
petrol hakları ve bu petrol haklarının arama veya işletme sahasının herhangi bir parçasına taallük edenleri petrol siciline
kaydedilmekle beyi, rehin ve saire gibi gayrimenkuller üzerinde yapılabilecek akitlere, bu kanunda yazılı şartlar dairesinde,
mevzu olabilirler.
2. (Değişik: 29/5/1957 - 6987/7 md.) a) Bir petrol hakkının kullanılmasını icap ettiren ve usulü dairesinde tescil
edilmiş bulunan bir hakkın sahibi,kendi hakkının şümulü nispetinde petrol hakkı sahibinin haklarına malik ve onun
vecibeleriyle mükellef olur.
b) Bir arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin veya bunlardan doğan petrol haklarından herhangi birinin
hissedarları, hisseleri nispetinde,bu kanunun bahşettiği haklara sahip ve tahmil ettiği vecibelerle mükellef olur.
3. Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak üzere 34 üncü maddenin 2 nci bendinin (c) ve (d) fıkralarında yazılı olan
haklardan ve takyitlerden hiç biri Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul ve petrol siciline kaydedilmedikçe Petrol İşleri
Genel Müdürlüğüne ve üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez.
4. (Ek: 29/5/1957 - 6987/7 md.) a) 1 ve 2 numaralı fıkralar hükümlerinin tatbik edileceği petrol hakları,
b) 2 numaralı fıkrada yazılı hak sahiplerini ve hissedarları temsil edecek mümessile ve bu hak sahiplerinden veya
hissedarlardan birinin vecibe ve mükellefiyetlerini yerine getirmemesinin diğer hak sahipleri ve hissedarlar hakkında tevlit
edeceği neticelere ait hükümler Nizamnamede gösterilir.
Madde 37 – 1. Tasfiyehane ve boru hatları belgeden ayrı olarak herhangi bir tasarrufa mevzu olamazlar.
2. Bunlar bir taraftan tapu siciline bir taraftan da petrol siciline kaydedilirler. Tasfiyehane ve boru hatları, sahibinin
veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün lüzumlu vesaiki vermek suretiyle yapacağı talep üzerine tapu sicil muhafızlığınca
tescil edilirler. Sicile bunlara ait her hangi bir tasarrufun Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün izni bulunmadıkça
kaydolunamıyacağı şerhi de verilir.
3. Tapu siciline kaydedilen tasfiyehane ve boru hatlarının Petrol siciline kaydında ayrıca harç alınmaz.
Madde 38 – 1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü:
a) Nizamname ve tadillerini,
b) Bölgelerin tayin ve tadillerini,
c) Açık sahaların tesbit, tadil ve kapanmalarını,
d) (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
e) Genel Müdürün tayini,
f) (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
g) (Değişik 5/4/1973 - 1702/16 md.) Müsaadeye taallük edenler hariç olmak üzere müracaatlar hakkında verilen
kararları,
h) Bir arama veya işletme ruhsatnamesinin veya belgenin verildiğini, tadil veya devrolunduğunu, bunların ve
müsaadenin nihayetlendiğini, arama ve işletme ruhsatnameleri ve belgeler üzerinde tesis olunan diğer hakları ve takyitleri,
i) (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
j) Bu kanunun veya nizamnamenin neşrini emrettiği diğer her hangi bir hususu, Resmi Gazete'de ilan eder.
2. Resmi Gazete'de ilan tebligat mahiyetindedir; ancak bu kanunun veya nizamnamenin hususi tebligatı amir
hükümleri mahfuzdur.
3. Resmi Gazete'de ilan edilen her hangi bir hususun neşir tarihi; bu ilanda aksine sarahat bulunmadıkça, mer'iyet
tarihi olarak itibar olunur. Kendilerine hususi tebligat yapılmamış şahıslar için arama veya işletme ruhsatnamelerinin
başlangıç, temdit ve nihayet bulma tarihleri de bu husustaki kararların neşir tarihleridir.
BÖLÜM: 7
Şahsın Tescili ve Tebligat
Madde 39 –
1. Bu kanuna göre hak talep eden hükmi şahıs, Türkiye'de adres göstermeye mecburdur. Bunun
yapmıyana müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge verilmez.
2. Araştırıcı, arayıcı, işletmeci veya belge sahibi:
a) Müsaadeyi, arama veya işletme ruhsatnamesini veya belgeyi elde ettiği tarihten itibaren 30 gün zarfında
Türkiye'de mukim bir mümessil ve bunun kanuni ikametgahını,
b) Vukubuldukları tarihten itibaren 30 gün içinde ikametgah ve mümessil değişikliklerini,
Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmeye mecburdur.
3. 2 nci fıkrada yazılı hususlar petrol siciline kaydedilir.
4. a) Anonim ve sermayesi eshama münkasim olsun veya olmasın bu kanuna göre bir petrol hakkı iktisap eden ecnebi
tabiiyetini haiz bir şirket, 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketlerle ecnebi sigorta
şirketleri hakkındaki "kanunu muvakkatin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 13" üncü maddelerine ve 1 inci ve 4 üncü maddeleri
dolayısiyle 12 nci maddesine tabidir.
b) Ancak bu kanunu muvakkatin 1 inci maddesinde tadat edilen evrakın tasdikli suretlerinin şirketin iktisap ettiği
petrol hakkının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasiyle Ekonomi ve Ticaret
Vekaletine tevdi edilmesi lazımdır.
5. Bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve 4 üncü fıkrasına göre gösterilecek mümessilin aynı şahıs olması lazımdır.
Madde 40 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/17 md.)
39 uncu maddeye göre:
1. Petrol siciline tescil edilmiş adreste mümessile yapılan tebligat petrol hakkı sahibine yapılmış sayılır.
2. Adreste vukubulan değişiklik hemen bildirilmediği ve yenisi de tebliğ memurunca tespit edilmediği takdirde tebliğ
olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına diğer nüshası da Genel Müdürlükte herkes tarafından
görülebilecek bir yere asılır ve eski adresin kapısına asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bundan sonra tebliğler, yeni adres bildirilmediği müddetçe, yalnız Genel Müdürlükte herkes tarafından görülebilecek
bir yerdeki ilan tahtasına asılmak suretiyle yapılır.
3. Adres gösterilmemişse, her türlü tebliğat, tebliğ evrakı Genel Müdürlükte herkes tarafından görülebilecek bir yerde
96 saat asılı bulundurulmak suretiyle yapılır.
4. Yukardaki durumlar dışında Genel Müdürlükçe bu kanuna göre yapılacak her türlü tebliğat hakkında Tebliğat
Kanunu hükümleri uygulanır.
BÖLÜM: 8
Kayıtlar, Raporlar ve Teftiş
Madde 41 –
Petrol hakkı sahibi:
1. Nizamnamenin emrettiği kayıtları ve hesapları tutmaya;
2. Nizamnamede tesbit olunacak hal ve şekillerde numuneleri saklamaya;
3. Ameliyatın mahiyet, şümul ve neticelerine ait malümatı nümunelerle birlikte Nizamnamede tesbit olunan
müddette, şekilde, ve kifayette Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne tevdie: mecburdur.
Madde 42 – 1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/18 md.) Bu kanunu uygulamakla görevli olanlar veya bunların temsilcileri
petrol ameliyatını, ameliyat esnasında elde edilen verileri ve numuneleri, bilcümle belgeleri ve muhasebe kayıtlarını
denetlemeye, kontrol etmeye ve gerekli gördükleri verileri ve numuneleri ve herhangi bir kaydın, hesabın, raporun ve
belgenin suretini almağa ve petrol ameliyatının normal seyrini aksatmaksızın muayene ve tecrübeler yapmağa yetkilidirler.
2. Petrol hakkı sahibi, birinci fıkra gereğince salahiyetlerini kullandıkları sırada vazifelilere yardım etmekle
mükelleftir.
Madde 43 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/19 md.)
1. Bu kanun hükümlerine göre görevli kimseler, görevleri sebebiyle, öğrendikleri petrol ameliyesine ilişkin sırlarla
mali ve petrol faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları, petrol hakkı sahibinin rızası olmadıkça, petrol hakkının devamı
süresince gizli tutmakla yükümlüdürler.
Petrol hakkı sahibinin petrol endüstrisinin her safhasında elde ettiği tecrübe ve yaptığı işlem ve kurduğu iş
münasebetlerini ve benzerlerini ilgilendiren ve yalnız petrol hakkı sahibi ile, birlikte çalıştığı kimselerce bilinen ve umuma
veya her halde ilgili petrol endüstrisi kolunda çalışanların büyük çoğunluğunca bilinmeyen her türlü teknik, ticari ve mali
bilgiler sır teşkil ederler. Vergi Usul Kanunundaki özel hükümler saklıdır.
2. Genel mahiyetteki teknik,mali ve jeolojik bilgilerle kuyu yerleri,sondaj kesitleri, muhafaza boruları kayıtları ve
genel üretim ve satış rakamları sır sayılmaz.
Madde 44 – Bu kanun dairesinde elde edilen malümattan gizli tutulması gerekenlerin dışında kalanlar herkese açık
bulundurulur ve nizamnamede gösterilmiş ise petrol siciline kaydolunur.
BÖLÜM: 9
Bölgeler ve Açık Sahalar
Madde 45 –
1. Türkiye bu kanun bakımından Bakanlar Kurulu karariyle mütaaddit bölgeye ayrılabilir. Bölgeler tadil
ve bölge taksimatı yeniden tayin edilebilir. Bir bölge üç milyon hektardan aşağı olamaz.
2. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/20 md.) Bir bölge Bakanlar Kurulu kararı ile tamamen veya kısmen aramaya veya
işletmeye açılabilir veya açık bir saha tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir.
Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen veya tamamen kapalı olması, o bölgenin uzantısını teşkil eden ve Türk
karasuları dışındaki sularda arama veya işletme ruhsatnamesi verilmesine engel olmaz.
Karasuları dışında denizlerde arama ve işletme ruhsatnamesi verilmesinde ve bu ruhsatlarla ilgili süreler ve
yükümlülükler konusunda uygulanacak hukuki rejim Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur.
3. Yukarki fıkralara göre verilen kararlar müktesep hakları ihlal edemez.
4. (Ek: 5/4/1973 - 1702/20 md.) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kapalı bölgelerde de Bakanlar Kurulunun izni
ile petrol ameliyatı yapabilir. Askeri yasak bölgelerde yapılacak aramalarla ilgili müsaade verilmeden önce Genelkurmay
Başkanlığının izni alınır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Arama ve İstihsal
BÖLÜM: 1
Müsaade
Madde 46 –
1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü jeolojik istikşafta bulunmak için, vakı talebi kanuna uygun bulduğu
takdirde, talepnamede gösterilen arazinin tamamı veya bir kısmı üzerinde, inhisarı tazammun etmemek kaydiyle ve muayyen
müddetle gereken müsaadeyi verebilir.
2. Bu talep, büsbütün reddolunabileceği gibi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konulacak kayıt ve şartlarla ve
müsaadenin müddeti de tesbit olunarak is'af edilebilir.
3. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/9 md.) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade talebi hakkındaki kararını, müracaat
tarihinden itibaren altmış gün içinde vermeye mecburdur.
Madde 47 – 1. Bir araştırıcı petrol ameliyatı yapmakta olan diğer bir petrol hakkı sahibinin rızası olmadan sondaj
veya jeofizik etüdlerin yapıldığı yerlere giremez veya diğer bir petrol hakkı sahibinin ameliyatı ile tedahül eden faaliyette
bulunamaz.
2. Bir araştırıcı müsaadesinin şartları ve tahditleri ve 1 inci fıkradaki kayıtlar dairesinde müsaadenin taallük ettiği
saha içinde jeolojik istikşaf yapabilir.
Madde 48 – Muayyen bir mahalde ameliyatı nihayetlenmiş bulunan bir araştırıcı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün
aksine emirleri olmadıkça, araziyi ve üzerindeki her şeyi mümkün olan süratte ve mertebede bu ameliyata başlamadan önceki
vaziyete ifrağ etmekle mükelleftir. Bu mükellefiyeti yerine getirmekten imtina eylerse bunu Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
araştırıcının nam ve hesabına yapabilir.
Madde 49 – Bir araştırıcı, üzerinde ameliyat yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan şahsa, araziye ika ettiği
zararı ve bu şahsın mahrum kaldığı makul karı ödemekle mükelleftir.
BÖLÜM: 2
Arama Ruhsatnamesi
Madde 50 –
Bu kanun hükümlerine tabi olmak kaydiyle bir arama ruhsatnamesi, sahibine, arama sahasında:
1. Jeolojik istikşaf yapmak,
2. (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) Kendi petrol imkanlarını tesbit maksadiyle, arama sahası dışında müsaade
sahibi imiş gibi jeolojik istikşafta bulunmak.
3. İnhisarı tazammun etmek üzere arama veya inkişaf sondajı yapmak ve bu sahadan petrol istihsal etmek,
4. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/21 md.) Bir keşfi müteakıp işletme ruhsatnamesi talebinde bulunmak haklarını verir.
Şu kadar ki verilecek arama ruhsatnamesine,kanunun maksadına uygun şekilde, ameliye ile ilgili kayıt ve şartlar
konabilir.
Madde 51 – 1. Arama ruhsatnamesi almak istiyen bir hükmi şahıs, nizamname hükümlerine uygun olarak Petrol
İşleri Genel Müdürlüğüne bir talepname ile müracaat eder. Talepnameye ruhsatname harcının ödendiğini gösteren makbuz da
bağlanır.
2. Arama ruhsatnamesi bir araştırıcı tarafından talep edilmişse, bu talep kanuna ve nizamnameye uygun olup
olmadığına göre kabul veya reddolunur.
3. Arama ruhsatnamesi araştırıcı olmıyan bir hükmi şahıs tarafından talep edilmişse, bu talep kanuna ve
nizamnameye uygun olduğu takdirde dahi reddedilebilir.
4. (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
Madde 52 – (Değişik: 28/3/1983 - 2808/10 md.)
1. Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatlarının muhtevası ilk müracaatı takiben
dört iş günü gizli tutulur.
a) Bu süre içinde aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden fazla müracaat
yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde yapılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 üncü ve 51 inci maddeleri
çerçevesinde değerlendirilir.
b) Birinci müracaatı takiben dört iş günü içinde aynı arazi parçasının tamamı veya bir kısmı için başka bir arama
ruhsatnamesi müracaatı yapılmamışsa talep Genel Müdürlükçe 4 ve 51 inci maddeler dikkate alınarak karara bağlanır.
c) Birinci müracaatı takiben dört iş gününden sonra yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden
arama ruhsatnamesi müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmaz.
2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sahasına veya terkedilen bir arama sahasına, red veya terk keyfiyetinin
kesinleşip Resmi Gazete'de ilanını takiben yapılacak müracaatlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaatlar Genel Müdürlükçe en geç üç ay içinde sonuca bağlanarak Bakana
sunulur. Bakan bu Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci bendi ve 20 nci maddesi hükümleri dahilinde takdir hakkını kullanarak
gerekli kesin kararı en geç yirmi gün içinde verir.
Madde 53 – 1. Bir arama sahası 50 000 hektardan fazla olamaz.
2. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/11 md.) Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en fazla sekiz arama ruhsatnamesine
sahip olabilir. Ancak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, toplam ruhsat adedi petrol arama bölgesi sayısının on katını
aşmamak kaydıyla her bölgede en çok oniki adet arama ruhsatı alabilir.
3. Hiç bir hükmi şahıs 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı tahditleri doğrudan doğruya veya dolayısiyle bertaraf edecek
şekilde diğer bir hükmi şahıs ile anlaşamaz.
4. (Ek: 5/4/1973 - 1702/23 md; Değişik: 28/3/1983 - 2808/11 md.) Kanuni süresi sona eren veya terk edilen bir
arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, aynı tüzelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden müracaatta bulunulamaz.
Madde 54 –
Arama sahaları şimal - cenup ve şark - garp istikametindeki doğru hatlarla çevrilir. Bu sahaların en ve
boy nispeti, diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi bakımından, nizamname hükümlerine uygun olması lazımdır.
Madde 55 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/24 md.)
1. (Değişik: 23/3/1983 - 2808/12 md.) Bir arama ruhsatnamesinin süresi dört yıldır.
2. (Değişik: 23/3/1983 - 2808/12 md.) Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhangi birinde Bu Kanun
hükümlerine riayet etmek suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnameleri
süresi ihtiyaca göre iki yılı aşmamak üzere uzatılabilir.
Ancak, ikinci yılın sonunda arayıcının çalışmaları keşif ihtimalini doğuracak durumda ise uygun bir programla
uzatma talebinde bulunulması halinde,Bakanlar Kurulu teminat karşılığında süreyi iki yıla kadar daha uzatabilir.Teminatın
cinsi ve miktarı Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Programda öngörülen hususların yerine getirilmemesi halinde
teminat hazineye irat kaydedilir.
3. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/12 md.) Bu madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar dahil 4 üncü fıkra hükmü
müstesna olmak üzere bir arama ruhsatname süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren sekiz yıldan fazla olamaz.
4. Bir arayıcı kendi arama sahasında bir keşif yaptığı takdirde Genel Müdürlük 3 yılı aşmamak üzere arayıcının
petrollü araziyi tespit etmesine imkan verecek yeterli bir zaman kadar ruhsatname süresini uzatabilir.
5. Yukarda belirtilen süreler deniz aramalarında yüzde elli oranında artırılabilir.
Madde 56 – (Değişik: 28/3/1983 - 2808/13 md.)
Arayıcı, her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. Devlet hakkı, arama sahasının hektarı başına
yılda;
1, 2, 3 üncü yıllar için 40
4 ve 5 inci yıllar için 80
5 inci yıldan sonra her yıl için 120 Türk Lirası'dır.
Bakanlar Kurulu, bu miktarları on katına kadar artırabilir.
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik araştırma va sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği toplam Devlet
hakkından tenzil edilir. Ancak tenzil edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellisindan fazla olamaz.
Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarında su derinliği ve çalışma şartları göz önüne alınarak Bakanlıkça yüzde elli oranına kadar azaltılabilir.
Madde 57 – (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.)
Arayıcı, ruhsatnamesinin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde arama sahası dahilinde aramaya veya bu sahanın
patrol imkanlarını tesbit maksadiyle saha dışında jeolojik istikşaf yapmaya başlamakla ve ruhsatname müddetince aramaya
hüsnüniyetle devam etmekle mükelleftir.
Madde 58 – 1. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/14 md.) Arayıcı,aynı bölgeye dahil arama sahalarının herhangi birinde o
bölgeye ait en eski ruhsatnamesinin tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde arama sondajlarına başlamaya mecburdur. Bu süre
Bakanlar Kurulunca cinsi ve miktarı saptanacak teminat karşılığında, en çok bir yıl daha uzatılabilir.
Arayıcının mükellefiyetini yerine getirmemesi halinde teminat hazineye irat kaydedilir.
2. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/26 md.) Bir bölgedeki arama sahalarından birinde bir keşif yapan arayıcı keşfi
takibeden 1 yıl içinde aynı bölgedeki diğer bir arama sahasında ve yine bu keşiften itibaren 3 yıl içinde de o bölgedeki
mütebaki arama sahalarında arama sondajlarına başlamaya mecburdur.
3. Yukarki fıkralardan herhangi birinin hükümleri dahilinde arama sondajına başlamış bulunan bir arayıcı, bu
sondajlara, bir kuyunun tamamlanmasiyle bir yenisine başlanması arasında altı aydan fazla müddet geçirilmemek
kaydiyle,hüsnüniyetle devam etmeye mecburdur.
Madde 59 – Bir arama sahasında yapılan bir keşfi mütaakıp, aksine muhik sebep bulunmadıkça, arayıcı, sahayı tesbit
etmek ve inkişaf ettirmekle ve bir işletmeci imiş gibi bulunan petrolü istihsal eylemekle mükelleftir.
Bu takdirde arayıcı, petrol ameliyatı ve istihsal olunan petrol bakımından, bir işletmecinin bilcümle vecibelerine tabidir.
BÖLÜM: 3
İşletme Ruhsatnamesi
Madde 60 –
(Değişik: 28/3/1983 - 2808/15 md.)
Bir işletme ruhsatnamesi, işletmeciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmak kaydıyla, hakkı geçerli olduğu müddetçe,
ilgili bulunduğu sahada petrol aramak,inkişaf ettirmek, istihsal etmek,istihsal ettiği petrolü nakletmek ve her safhada satmak
haklarını verir.
İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim durumu elverişli
olmak ve ekonomik olduğu kabul edilmek ve bu Kanunun amacına ve belge ile ilgili diğer hükümlerine uygun görülmek
kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belge de verilebilir.
Madde 61 – 1. Bir işletme sahası en çok 25 bin hektardır.
2. Bir bölgede bir hükmi şahıs aynı zamanda mecmuu 150 bin hektarı aşmıyan işletme sahasına sahip olabilir,
3. Hiç bir hükmi şahıs 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı tahditleri doğrudan doğruya veya dolayısiyle bertaraf edecek
şekilde diğer bir hükmi şahıs ile anlaşamaz.
4. Bir işletme ruhsatnamesi 63 ve 64 ncü maddelerde gösterilen yollardan başka surette istenemez ve verilemez.
Madde 62 – İşletme sahaları şimal - cenup ve şark - garp istikametlerindeki doğru hatlarla çevrilir. Sahaların en ve
boy nispeti diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi bakımından, nizamname hükümlerine uygun olması lazımdır.
Madde 63 – 1. (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) Arama sahasında bir keşif yapmış bulunan ve arama ruhsatnamesi
yürürlükte iken nizamname hükümlerine uygun olarak işletme ruhsatnamesi talebeden bir arayıcıya, arama sahası dahilinde
kendi seçtiği ve arama sahasının yarısını aşmıyan herhangi bir veya mütaaddit arazi parçası için 61 ve 62 nci maddelerdeki
tahditlere tabi olmak kaydiyle, arama ruhsatnamesinin verildiği tarihte cari bulunan şartlarla işletme ruhsanamesi verilir.
Arayıcı, talepnamesine ruhsatname harcının ödendiğini gösteren makbuzu da bağlar.
2. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/16 md.) İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle arama ruhsatnamesi nihayet bulur.
Ancak, arama sahasının arta kalan bölümü için hak sahibi tarafından yeniden arama ruhsatı talebinde bulunulur ise, bu talep
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Kanunun 53 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü dışında değerlendirilebilir.
3. Arama sahasının yarısını aşmamak üzere işletme sahalarının tayin ve tahdidinde riayet edilecek esaslar ve usuller
nizamnamede gösterilir.
4. (Ek: 5/4/1973 - 1702/28 md.) İşletme ruhsatnamesi talebeden arayıcı ruhsat talebine işletme sahasının geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili bir programı ekler. Genel Müdürlük bu programda petrol endüstrisinin gereklerine ve Türkiye ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapılmasını isteyebilir.
Madde 64 – 1. Üzerinde arama veya işletme hakkı bulunmıyan bir saha,işletme ruhsatnamesi mevzuu olarak,
Bakanlar Kurulu karariyle müzayedeye çıkarılabilir.
İşletme ruhsatnamesi evvelce müzayedeye çıkarılmış bulunan bir işletme sahasının tamamı veya bir kısmı yine
Bakanlar Kurulu karariyle müzayededen kaldırılabilir.
2. Müzayedeye çıkarılan bir saha için, müzayede kararı kaldırılmadıkça başka suretle arama veya işletme
ruhsatnamesi verilemez.
3. 1 inci fıkrada yazılı müzayede nizamname hükümleri dahilinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
4. Bir sahanın müzayedeye çıkarılması en fazla teklifte bulunana verilmesini veya herhangi bir teklifin kabul
edilmesini tazammun etmez.
5. (Ek: 5/4/1973 - 1702/29 md.) Şu kadar ki Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, müzayedeye çıkmazdan önce, T. P. A.
O. na bu sahayı işletme ruhsatnamesi konusu olarak isteyip istemediğini süre tayini suretiyle yazacağı bir yazı ile T.P.A.O.
dan sorar. T. P. A. O. nın talebi halinde saha müzayedeye çıkarılmaz ve işletme ruhsatı konusu olarak T. P. A. O. ya verilir.
Madde 65 – 1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/30 md.) Bir işletme ruhsatnamesinin süresi yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 20 yıldır.
2. Arama sahasındaki bir keşfi mütaakıp, inkişaf için arama ruhsatnamesi,55 inci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince
temdit edilmiş ise,temdit müddeti işletme ruhsatnamesinin müddetine mahsup olunur.
3. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/30 md.) Vecibelerini tamamen yerine getirmiş olan işletmecinin talebi üzerine, işletme
ruhsatnamesi Genel Müdürlük tarafından milli menfaatlere, teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit ve teklif edilmek
suretiyle ve toplamı (10) ar yılı geçmemek üzere iki defa Bakanlar Kurulu karariyle uzatılabilir
Madde 66 – İşletmeci:
1. Hakkının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl zarfında, işletme sahasının hudutlarını nizamnamenin
gerektirdiği tarzda ve münasip miktarda hudut noktalariyle işaretlemeye,
2. İşletme sahasının tadil edilmesi halinde, bu tadilin tatbik mevkiine konulduğu tarihten itibaren 4 ay zarfında,
işletme sahasının değişmiş bulunan hudutlarını münasip miktarda hudut noktalariyle 1 inci fıkrada yazılı olduğu veçhile
işaretlemeye,
3. İşletme sahasının hudut noktalarını muhafaza etmeye mecburdur.
Madde 67 – Bir işletmeci, işletme sahası kafi derecede inkişaf ettirilmemişse,işletme ruhsatnamesinin yürürlük
tarihinden itibaren altı ay zarfında bir inkişaf sondajına başlamaya ve o zamana kadar yapılandan daha geniş ölçüde olmak
üzere her petrollü araziyi hüsnüniyetle tayin ve inkişaf ettirmeye, bunlardan petrol istihsaline, bu petrolü için pazar aramaya
ve onu satmaya mecburdur.

Madde 68 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/31 md.)
1. Bir işletmeci işletme ruhsatnamesinin alınmasından başlıyarak bir yıl içinde işletme sahasından ekonomik
miktarda petrol istihsal etmediği takdirde Genel Müdürlük kendisine ekonomik istihsal şartlarını da gözönünde tutarak 90
gün süre verir. İşletmeci bu süre içinde de ekonomik miktarda petrol istihsalinde bulunmazsa işletme hakkı düşer.
2. Bir işletme sahasında yapılan ekonomik miktarda petrol istihsali sonradan durduğu takdirde Genel Müdürlük
işletme ruhsatnamesinin ilk bir yılı sona erdikten sonra en az 90 günlük bir süre vererek işletmeciden ekonomik miktarda
petrol istihsaline yeniden başlamasını istiyebilir. İşletmeci bu tebliğata rağmen mücbir sebep olmaksızın,ekonomik miktarda
petrol istihsaline başlamazsa verilen süre sonunda işletme ruhsatnamesi düşer.
Ancak, bu tebliğat istihsalin durduğu tarihten itibaren 3 ay ve işletme sahasında arama veya işletme sondajları
hüsnüniyetle yapılmakta ise 1 yıl geçmeden icra edilemez.
Madde 69 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/32 md.)
1. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/17 md.) İşletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle
mükelleftirler.Devlet hakkı işletme sahasının hektarı başına yılda;
1 inci yıl için 225
2 nci yıl için 300
3 üncü yıl için 375
4 üncü yıl için 450
5 inci yıl için 600
6 ncı ve müteakip yıllar için 750 Türk Lirası'dır.
Bakanlar Kurulu, bu miktarları on katına kadar artırabilir.
2. Arama sahasındaki bir keşif dolayısiyle işletmeci mükellefiyetlerine tabi bir arayıcının ödeyeceği Devlet hakkı
arama sahasının yarısı için, arayıcı sıfatiyle ödemesi gereken Devlet hakkından fazla olamaz.
BÖLÜM: 4
Ameliyatın Birleştirilmesi
Madde 70 –
İşletme sahaları kısmen veya tamamen aynı petrollü arazi içinde bulunan ve ameliyatlarını
birleştirmekle israfın önleneceği,istihsalin ve verimin artacağı veya istihsal maliyetinin azalacağı anlaşılan işletmeciler, Petrol
İşleri Genel Müdürlüğünün dermeyan edebileceği makul şartları kabul ettikleri takdirde bu dairenin tasvibi ile ameliyatlarını,
birleştirebilirler. İşletmecilerin bu yoldaki talepleri kısa bir zamanda karara bağlanır.
Madde 71 – (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce dermeyan olunan şartlara tabi olmak kaydiyle ameliyatlarını birleştiren
işletmeciler, birleştirilmiş petrollü arazinin verimli olarak işletilmesinin bütün icaplarına tevessül edebilirler.Ve müşterek
istihsal için tek bir Devlet hissesi ödiyebilirler. Bu suretle birleşen işletmeciler birleşme haricinde kalan sahaları için normal
olarak ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkına ilaveten birleştirilmiş petrollü arazi üzerinden aralarında tayin ve
tesbit edecekleri nispetlerde Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler.
2636
Madde 72 – (Mülga: 28/3/1983 - 2808/24 md.)
Madde 73 – Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dermeyan olunmuş şartlar ve yukardaki maddelerde zikredilen
hususlar müstesna olmak üzere birleştirme, işletmecilerin kendi sahalarında ve bu sahalar üzerinde sahip oldukları haklarda
ve vecibelerde değişikliği tazammun etmez.
BÖLÜM: 5
Arama ve İşletmeye Ait Müşterek Hükümler
Madde 74 –
Bir hükmi şahısla bunun hisselerinin % 25 inden fazlasına veya karının başlıca kısmına doğrudan
doğruya veya dolayısiyle sahip olan veya idaresinde karar verme kontrol etme veya müdürlerini tayin eyleme salahiyetini
haiz bulunan hükmi şahısların aynı bölge dahilinde iktisap ettikleri arama sahalarının adedi 8 den ve işletme sahalarının yüz
ölçümlerinin mecmuu 150 bin hektardan fazla olamaz.
Madde 75 – 1. Bir hükmi şahsın sahip bulunduğu arama ve işletme sahalarının aded ve yüz ölçümü bu kanunla tesbit
edilen azami miktarları geçtiği takdirde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü münasip bir mehil vererek,fazla sahaların terkini bu
hükmi şahıstan ister.
2. Arayıcı veya işletmeci 1 inci fıkra gereğince yapılan tebligata riayet etmediği takdirde Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü sahaları azami miktarlara irca edecek tarzda kısıntılar yapar.
Madde 76 – Bir arayıcı veya işletmeci, kendi arama veya işletme sahaları dahilindeki veya civarındaki depolara
giden toplama boruları ve yakıt hatları tesis edebilir.
(İkinci fıkra Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
Madde 77 – Bir arayıcı veya işletmeci yaptığı bir keşiften Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü haberdar etmeye
mecburdur. İhbarın zamanı ve şekli nizamnamede gösterilir.
Madde 78 – 1. (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) Bir arayıcı veya işletmeci, arama veya işletme sahasından istihsal
edip depoladığı petrolün sekizde birini Devlet hissesi olarak ödemekle mükelleftir. Ancak:
a) Arama ve işletme sahası ile ilgili olarak yapılan arama, inkişaf veya istihsal ameliyelerinde, veya
b) Daha çabuk, daha verimli veya nihai olarak daha büyük istihsal yapmak maksadiyle, aynı veya diğer bir hazne
tabakasına sevk etmek suretiyle kendisi tarafından kullanılan petrollerden Devlet hissesi ödemez.
2. (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) Petrol müstahsilinin ödeyeceği Devlet hissesi nakden veya bu maddenin 3 üncü
fıkrasında derpiş edildiği veçhile aynen ödenebilir. Ve bu ödemelerin tutarı kuyubaşı fiyatı üzerinden hesaplanır. 13 üncü
maddenin 1 inci fıkrası mucibince petrol hakkı sahibinden memleket ihtiyaçlarına mukabil temini talebedilen miktarlardan
kendisi tarafından aynen ödenen Devlet hissesi miktarları tenzil edilir.
3. a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bir ödeme devresinin ilk ayı içinde gelecek ödeme devresinde Devlet hissesinin
tamamını veya bir kısmını aynen almak istediğini müstahsile bildirir.
b) Bu takdirde müstahsil bu petrolü kendi petrolünü muhafaza ettiği depolarda Hükümet teşkilatına teslim eder.
2637
c) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, tesbit ettiği Devlet hissesi petrolün tamamını veya bir kısmının müstahsilden, kendi
imkanları mevcut olduğu takdirde depolarından gayrı bir yerde teslim etmesini isteyebilir. Ancak, bu teslimat, müstahsilin
deposundaki teslimattan daha masraflı olduğu takdirde. İlave masraf Hükümetçe müstahsile ödenir.
4. Bir müstahsilden, Devlet hissesi olarak aynen alınan:
a) Gazı hiç bir suretle,
b) Mayi petrolü ise 30 günden fazla,
depoda muhafaza etmesi istenemez.
Madde 79 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/33 md.)
1. Arayıcı ve işletmecilerin ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkı ve hissesi kendi beyanları üzerine
tahakkuk ettirildikten sonra maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit olunan farklar üzerinden ikmalen Devlet
hakkı ve hissesi tarhiyatı yapmaya Genel Müdürlük yetkili ve görevlidir.
İkmal tarhiyatına karşı ilgililerin Bakan nezdinde yapacakları itiraz ihtilaflı kısmın tahsilini durdurur.
Bakan kararının taraflara tebliğinden sonra bu karar gereğince tahsil edilecek miktar Genel Müdürlükçe ilgiliye tebliğ
olunur.
İkmalen tarh edilen Devlet hakkı ve hissesi yüzde yüz fazlası ile alınır.
2. Devlet hakkı ve hissesi tahakkukun ilgili bulunduğu takvim yılını takibeden yıldan itibaren 5 yıl içinde tarh ve
tebliğ olunmadığı takdirde zamanaşımına uğrar.
3. Nakden ödenecek Devlet hakkı ve hissesi Genel Müdürlüğün bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. Devlet hakkı
ve hissesinin beyan, tarh, tahakkuk,ödeme, usul, şekil ve zamanı ile ikmalen tarhiyata ait diğer hususlar nizamnamede
gösterilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Nakil, Tasfiye ve Diğer Ameliyeler
BÖLÜM: 1
Belge
Madde 80
– (Değişik: 5/4/1973 - 1702/34 md.)
Belge; yapılabilmesi müsaade, arama veya işletme ruhsatnameleri istihsaline mütevakkıf bulunan ameliyeler
müstesna olmak ve münhasıran belgede belirtilen işleri yapmak üzere sahibine bu Kanun hükümleri dairesinde faaliyette
bulunmak hakkını verir.
Belge süresi azami 30 yıldır.Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile daha 10 yıl kadar uzatılabilir.
Madde 81 – (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, belge istihsali için yapılacak müracaatın:
1. Mevkii muameleye konmuş bulunan diğer bir müracaatla tedahül etmemesi,
2. Evvelce verilmiş ve müracaat tarihinde yürürlükte bulunan bir belge ile tedahül etmemesi,
3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce bu kanunun maksadına aykırı görülmemesi,
halinde, müracaatın alındığı tarihten itibaren 90 gün içinde bu kanunun maksadına uygun olarak tesbit edeceği
şartlarla istenilen belgeyi verir.

Madde 82 -
1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/35 md.) İki veya daha fazla müracaat veya bir müracaatla bir belge veya
bir arama veya işletme ruhsatnamesi:
a) Aynı arazinin bir kısmının veya tamamının münhasıran veya birbiriyle telif olunamıyacak şekilde istimalini
tazammun ediyorsa
b) Aynı ihtiyacı temine matuf aynı hizmeti istihdaf ediyorsa;
c) Boru hatları güzergahları birbirine tedahül ediyorsa;
İhtilaflı sayılarak bu Kanunun ihtilafların halline ait hükümleri dairesinde muameleye tabi tutulabileceği gibi,
icabında ihtilafların halline mütedair kanun hükümlerinin tatbiki cihetine gidilmeden, belge iktisabı için yapılan bir talebin
kabul veya reddinde gözönünde tutulması gereken kıstaslara göre bir karar da verilebilir.
2. Bir petrol hakkı sahibi tarafından, petrolünü gerektiği şekilde nakletmemesinden dolayı belgeyi haiz bir boru hattı
sahibi aleyhine vakı müracaat, keza ihtilaflı addolunarak 1 inci fıkra uyarınca muameleye tabi tutulur.
BÖLÜM: 2
Boru Hattiyle ve Diğer Vasıtalarla Nakliyat
Madde 83 –
1. (Ek: 29/5/1957 - 6987/8 md.) Esas gayesi, hariçte istihsal veya tasfiye edilmiş petrolü boru hattı ile
bir başka memlekete müteveccih olarak Türkiye üzerinden, tasfiye veya diğer ameliyelere tabi tutmaksızın (bu neviden
nakliyatta yapılması mütat olan temizleme ve diğer muameleler hariç) nakletmek olan petrol ameliyatına uygulanacak hukuki
rejim Bakanlar Kurulu tarafından tesbit olunur.
2. Petrolünü nakletmek üzere tesis ettiği boru hattını tam kapasitede çalıştırmak ihtiyacında bulunmıyan bir taşıyıcı,
diğer bir petrol hakkı sahibi tarafından yapılan nakil teklifini, aşağıdaki şartlara uygun olduğu takdirde boru hattının siası
dahilinde ve taliplerin nakledilecek petrol miktarlarının nispetine göre kabul eder:
a) Taşınması teklif edilen petrolün nevi ile diğer fiziki evsafının taşıyıcının taşımakta bulunduğu petrolünkine uygun
olması,
b) Taşınması teklif edilen miktarın makul bir asgari hadde bulunması,
c) Nakledilecek petrol için makul ve munsif bir nakil ücretinin teklif olunması,
d) Teklif sahibi tarafından nizamname hükümlerindeki diğer tahdidatın kabul edilmesi. (1)
Madde 84 – 1. Boru hattı ve diğer vasıtalarla petrol nakleden bir taşıyıcı, nakliyata başlamadan evvel, nizamname
hükümleri dairesinde nakliyata ait ücret ve diğer şartları tesbit eden bir tarifeyi Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne verir.
2. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bu tarifeyi, aldığı tarihten itibaren 60 gün zarfında kabul veya reddeder.
3. (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.) Derpiş edilen nakil ücreti petrolü taşıtan ile taşıyıcı için munsif ve makul
olmadıkça tarife tasvip edilemez. Tarife taşıyıcıya, yıpranma, faiz ve amortisman paylarını havi nakliye masraflarına ilaveten
nakliye ameliyesinin ifa edilebilmesi için gerekli sermaye mevcutları esasına dahil kıymetler ile nakliye ameliyesinde fiilen
kullanılan nakdi fonlar ve bunlara mütedair haklar üzerinden makul bir kar temin edecektir.
————————-----------------------------——
(1) 29/5/1957 tarih ve 6987 sayılı Kanunun 8. maddesi ile bu maddeye (1) numaralı fıkra eklenmiş; mevcut hüküm, 2 nci fıkra olarak ve bu fıkranın 1, 2, 3, 4 numaralı bentleri de sırasıyla a, b, c, d olarak isimlendirilmiş olduğundan maddenin fıkraları buna göre düzenlenmiştir.

-----------------------------------------------------------------
4. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati veya talimatı veyahut fevkalade hal bulunmadıkça tarife tasdik
edilinceye kadar, başkaları için petrol nakli deruhde edilemez.
BÖLÜM: 3
Hüsnüniyet
Madde 85 –
1. Faaliyeti için lüzumlu belgeyi alan bir petrol hakkı sahibi, ameliyatını hüsnüniyetle sevk ve idare
etmekle mükelleftir.
2. (Mülga: 29/5/1957 - 6987/15 md.)
3. (Mülga: 29/5/1957 - 6987/15 md.)
BEŞİNCİ KISIM
Petrol Ameliyatına Mütaallik Diğer Haklar ve Vecibeler
BÖLÜM:1
Satıh ve Su Hakları
Madde 86 –
1. Bir müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge, taallük ettiği arazinin malik veya
zilyedine veya bu arazinin petrolden gayrı ihtiva ettiği madenlere ait haklarla bunlar üzerinde tesis edilmiş veya edilecek
diğer hakları ihlal etmez
2. (Ek: 5/4/1973 - 1702/36 md.) Petrol hakkı sahibi; petrol ameliyeleri dolayısiyle kullanma hakkının taallük ettiği
gayrimenkule veya bunun üzerindeki tesisler ile civarındaki gayrimenkul veya tesislere yaptığı zararı, kusur olup olmamasına
veya yapılan zararın önceden tahmini mümkün bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, tam olarak tazmin etmekle
mükelleftir.
Bundan doğan tazminat alacakları haksız fiiler hakkındaki zaman aşımına tabidir.
Madde 87 – 1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/37 md.) Bir petrol hakkı sahibi; arama işletme veya belge sahasında veya
civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma veya
kamulaştırma yolu ile; arazi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine işletme ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle
iktisabedebilir.
Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı 3 yıldan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet konusu arazinin maliki de petrol
hakkı sahibinden bu arazinin kamulaştırılmasını isteyebilir.
Ancak; diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde petrol hakkı sahibi özel mülkiyet konusu arazinin
sahibi ile anlaşmak suretiyle mülkiyetini de iktisabedebilir.
2. a) (Değişik: 5/4/1973 - 1702/37 md.) Kamulaştırma kararı talep üzerine Genel Müdürlükçe verilir. Bu kamu
yararına ilişkin bir karar hükmünde olup müteakıp işlemler İstimlak Kanunu hükümleri dairesinde cereyan eder.
b) İstimlak edilen arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı istimlak bedelini ödeyen petrol hakkı sahibine ait
olur.
3. Bu madde hükümleri dairesinde elde edilen kullanma hakları arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin bir
cüzü olup bunların mer'iyet müddetlerince devam eder.
Madde 88 – Arayıcı, işletmeci veya belge sahibi; arama, işletme veya belge sahası içindeki ve civarındaki arazide,
üzerindeki kullanma hakkını iktisap ve diğer kanunların hükümlerine riayet etmek şartları ile:
2640
1. Sondaj veya sair suretlerle su aramak ve bulunan suları kullanmak,
2. Mevcut diğer suların ameliyeleri için lüzumlu miktarını başkalarının bu su üzerindeki haklarına halel getirmemek
kaydiyle kullanmak, Hak ve salahiyetlerini haizdir.
BÖLÜM: 2
Terk ve Sahaya İlave
Madde 89 –
1. Bir petrol hakkı sahibi,arama ruhsatnamesini bir ay evvelden, diğer petrol haklarını üç ay evvelden
Petrol İşleri Genel Müdülüğüne haber vermek şartiyle terkedebilir. Bu takdirde arama veya işletme ruhsatnamesinden veya
belgeden doğan haklar, ihbar mektubunda bildirilen tarihte sona erer. Petrol hakkı sahibinin bu tarihe kadar olan vecibelerini
ifa ettikten sonra her türlü mükellefiyeti de nihayet bulur.
2. Bir petrol hakkı sahibi, arama, işletme veya belge sahasının bir kısmını terkedebilir. Bu takdirde yukarki hükümler
ancak terkedilen saha nispetinde tatbik olunur.
Madde 90 – Petrol İşleri Genel Müdürlüğü petrol hakkı sahibinin talebi üzerine, bu kanunun saha adedi ve yüz
ölçümü bakımından koyduğu tahdidata tabi olmak kaydiyle, arama ve işletme sahalarına ilaveler yapabilir.
BÖLÜM: 3
Tesislerin Kaldırılması
Madde 91 –
1. Müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin terk veya feshedilmesi, müddetlerinin
nihayetlenmesi veya sair suretlerle arazi üzerindeki kullanma hakkı sona erdiği takdirde, petrol hakkı sahibi araziyi ve
üzerinde bulunan her şeyi nizamname ile tesbit edilen şekle ifrağ ettikten sonra terkeder.
2. Aksi takdirde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere araziyi bu şekle sokar.
Madde 92 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/38 md.)
Petrol hakkı sahibi; arama, işletme veya belge sahasında yahut kullanma hakkına sahip olduğu arazide kurduğu veya
bulundurduğu tesislerle bunların mütemmim cüzlerini ve bu tesislerin teferruatı sayılsın veya sayılmasın diğer bütün menkul
mallarını aşağıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak kaydiyle her zaman kaldırabilir.
Madde 93 – Petrol hakkı sahibi tarafından, 92 nci maddede yazılı bulunan ve kullanma hakkının sona ermesi
tarihinden itibaren 90 gün içinde bu hakkın taallük ettiği araziden kaldırılmıyan her hangi bir malın mülkiyeti, arazi sahibine
intikal eder.
Madde 94 – 1. a) (Değişik: 5/4/1973 - 1702/39 md.) Sona eren kullanma hakkının taallük ettiği arazide bir petrol
hakkı sahibi tarafından vücuda getirilmiş bina ve diğer sabit tesisler;
b) Petrol hakkı sahibi tarafından açılan veya tesis edilen ve fakat oldukları yerde kullanılmıyan veya Türkiye'de
kullanılmak istenmiyen her hangi bir sondaj veya su kuyusundaki muhafaza boruları ve tanklar, toplama boruları, yakıt
hatları veya petrol boru hatları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alınabilir.
2. Yukarki fıkralarda yazılı tesisat ve malların petrol hakkı sahibi tarafından kaldırılabilmesi, evvela Petrol İşleri
Genel Müdürlüğüne bunları satın alıp almıyacağını bildirebilmesi için en aşağı 30 günlük bir mehil verilmesi ve Petrol İşleri
Genel Müdürlüğünün de bu malları satın alacağını verilen mehil içinde petrol hakkı sahibine tebliğ etmemiş olması
takdirinde mümkündür.
3. Bu madde gereğince Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün satınalmak istediği bilcümle tesisat ve malların
bedeli,anlaşma yolu ile tesbit edilemediği takdirde, talep üzerine mahalli asliye mahkemesince tayin olunur.
ALTINCI KISIM (1)
Vergilendirme
Madde 95 –
(Değişik: 5/4/1973 - 1702/40 md.)
1. Petrol hakkı sahibi yürürlükte bulunan bütün vergi, resim ve harç kanunları ile Vergi Usül Kanunu hükümlerine,
bunların ek ve tadillerine ve bunların yerine kaim olacak kanunlara tabidir. Şu kadar ki; bunların safi kazançları üzerinden
ödemekle mükellef bulundukları vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri tevkifatı toplamı % 55'i
geçemez.
2. Esas faaliyetleri bu kanuna göre petrol ameliyatı olan iki veya daha fazla petrol hakkı sahibi aralarında bir iştirak
teessüs etmiş olsa bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar.
3. Bu Kanunda yazılı petrol ameliyeleri ile birlikte umumi hükümlere tabi diğer faaliyetlerde bulunan petrol hakkı
sahipleri; petrol ameliyelerine müteallik faaliyetleri için ayrı sermaye tahsis eder, bu mahiyetteki muamelelerini tefrik etmek
üzere ayrı kayıt ve muhasebe tutar ve petrol ameliyelerinin netice hesaplarını diğer faaliyetlerin netice hesaplarına
karıştırmaksızın ayrı bir beyanname ile bildirirler. Petrol ameliyelerinden mütevellit neticeler müstakil olarak vergilendirilir.
Madde 96 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/41 md.)
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi 1 inci fıkrasındaki istisna ile ilgili hükümler petrol ve petrol
mahsullerinden elde edilen gelir ve kazanca uygulanmaz.
Madde 97 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/42 md.)
1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi gereğince kurum kazancının tespitinde mükellefler
tarafından hasılattan indirilebilecek giderlerden başka petrol hakkı sahipleri aşağıdaki indirimleri de yapabilirler:
a) Petrol hakkı sahibi kurumların, Petrol Kanununun 56 ncı maddesinde değişiklik yapan bu Kanunun 25 inci
maddesinde belirtilen, mahsup işleminden sonra varsa, ödedikleri Devlet hakkı ve hisseleri,
b) Petrol hakkı sahibi kurumların ellerindeki sahanın terk edilmesi gereği olarak terk ettikleri ekonomik değerlerin
henüz itfa edilmemiş bakiye değerleri,
c) Petrol hakkı sahibi kurumların aktifleştirmedikleri arama giderleri,sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda
verimi olmayan kuyuların açılma giderleri,
d) Tükenme payları.
2 . T ü k e n m e p a y ı p e t r o l h a k k ı s a h i b i n i n s e r m a y e h e s a b ı n a a l a r a k a k t i f l e ş t i r d i ğ i
a r a m a g i d e r l e r i , s o n d a j f e r ' i g i d e r l e r i v e e k o n o m i k m i k t a r d a v e r i m i o l m a y a n
————-------------------------------------——————
(1) 5/4/1973 tarih ve 1702 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile, 6 ncı kısımdaki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bölüm başlıkları kaldırılmıştır.
--------------------------------------------------------------------------
kuyuların açılma giderleri toplamından ibaret olup Vergi Usül Kanununun 316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her saha için
ayrı ayrı olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce müştereken belli edilecek nispetler üzerinden
itfa edilir. Ancak; sahanın petrol istihsalinden başka bir maksada tahsis edilmiş bulunan kısmının maliyet veya kıymeti ile
petrol ameliyesinin sona erdiği tarihte bu sahanın petrol hakkı sahibi bakımından haiz olduğu bakiye değer tükenme payından
indirilir.
Madde 98 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/43 md.)
Petrol hakkı sahibi kurumların ekonomik değerleri Vergi Usül Kanununda yer alan değerleme hükümlerine göre
değerlendirilmekle beraber,bu kurumların aktifleştirdikleri ve bu Kanunla tarifleri ve esasları belirtilen arama giderleri,
sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri kayıtlı değerleri üzerinden değerlenir.
Bu değerler bu işler için yapılan gerçek giderlerden fazla olamaz.
Bu giderlerin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Tercih hakkı bu gruba dahil masrafların yapıldığı ilk döneme ait vergi
beyannamesinde kullanılır.
Madde 99 – (Değişik: 5/4/1973 - 1702/44 md.)
Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen arama giderleri sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi
olmayan kuyuların açılma giderleri dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki
tesisatın kurulması ile ilgili masraflar amortisman yolu ile itfa olunur. Bunlara tatbik edilecek amortisman nispetleri rezerv
durumu dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca ayrıca tespit edilir.
Madde 100 – 111 – (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)


YEDİNCİ KISIM
İthalat, İhracat ve Transferler
BÖLÜM: 1
İthalat ve İhracat


Madde 112 –
1. (Değişik: 28/3/1983 - 2808/18 md.) Bir petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilci veya Genel

Müdürlükçe kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyesi için idari faaliyetleri ile bina
tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdürlükçe lüzumlu
görülen malzemeyi, akaryakıtı ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münhasıran bu ameliyelerde kullanmak kaydıyla,
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de istihsal veya imal
edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakımından ithal edilen benzeri maddelerle kıyası kabil bulunan
maddelerin isimlerini içeren, ayrıntılı bir liste neşrederek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan
maddelerden hangilerinin gümrük vergisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu
liste ülkenin sanayideki gelişmesine paralel olarak değiştirilebilir. Listeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak,
listenin yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler bu Genel Müdürlükçe
gerekliliği onaylanmak kaydıyla, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ithal edildikleri takdirde,
muafiyetten faydalanırlar.
Bu fıkrada öngörülen istisna ve muaflıklardan faydalanma süresi 2020 takvim yılı sonuna kadardır.
2. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/45 md.) Petrol hakkı sahibi; hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe kendi petrol
ameliyesi için lüzumlu olan ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan hampetrolü piyasa fiyatı üzerinden Gümrük
ve diğer İthal Vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir.
Bakanlar Kurulu ithal edilen hampetrolün piyasa fiyatını serbest rekabet emsal fiyatlarını gözönünde bulundurarak
tespite yetkilidir.
3. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/45 md.) Yukarıdaki fıkralar gereğince tanınan gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri
muafiyeti bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden petrol ameliyesinde kullanılmak üzere başka bir petrol hakkı sahibine
Genel Müdürlüğün müsaadesi ile devri halinde de, devam eder.
4. (Ek: 29/5/1957 - 6987/12 md.;Değişik: 5/4/1973 - 1702/45 md.) İkinci fıkra mucibince ithal olunan petrolden
imal edilen petrol ürünleri ile petrol ameliyesinde kullanılmak üzere diğer bir petrol hakkı sahibine devredilen malzemeler
hariç, Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme,doğrudan doğruya veya petrol
ameliyesi sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak üzere devredildiği devir tarihinde
yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve tarife cetvellerindeki hüküm ve şartlar dahilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve
resimlerine tabi tutulur. Şu kadar ki, petrol ameliyesi yönünden işe yaramayan malzeme için Genel Müdürlüğün teklifi
üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının tasvibi suretiyle bu hükme bir istisna tanınabilir.
5. (Ek: 29/5/1957 - 6987/12 md.) 2 nci fıkra mucibince ithal olunan petrolden imal edilen petrol mahsulleri,doğrudan
doğruya veya petrol ameliyatı sayılmıyan bir faaliyet yoliyle, Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak üzere devredildiği
takdirde devir tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve tarife cetvellerindeki hüküm ve şartlar dahilinde gümrük ve
diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur.
Ancak, bu petrol mahsulleri Gider Vergisiyle ithalat ve dahili imalatın her ikisine şamil buna mümasil vergilerin
tatbikatında münhasıran dahili imalat sayılır.(1)
Madde 113 – (Değişik 29/5/1957 - 6987/13 md.)
Malzemenin 94 üncü maddede derpiş edildiği şekilde Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce satınalınma hali müstesna bir
petrol hakkı sahibi,ithal etmiş bulunduğu malzemeyi ihraç vergi ve resimlerinden muaf olarak ihraç edebilir.
Madde 114 – (Değişik: 28/3/1983 - 2808/19 md.)
Petrol hakkı sahibi, 13 üncü maddenin 1 inci fıkrası mucibince ihraç hakkına sahip olduğu petrol ile bu petrolden
imal ettiği petrol mahsullerini her türlü ihraç vergi ve resimlerinden muaf olarak ihraç edebilir.İhraç edilen hampetrol, tabii
gaz ve petrol mahsullerinin ihraç fiyatları bunları serbest rekabet emsal fiyatları ile değerlendirilerek Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünce tespit edilir. Bu fiyatlar, Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirmede,
tabii gazın kalori eşdeğeri yönünden hampetrol ihraç fiyatına bağlılığı ve alıcı piyasasına yakınlığı esas alınır.
—----------------------------------------—————————
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.
-----------------------------------------------------------------------------
BÖLÜM: 2
Transferler
Madde 115 –
(Değişik: 5/4/1973 - 1702/46 md.)

1. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanlığına ve Genel Müdürlüğe müracaatla ödenmesi gereken fakat henüz
ödenmemiş bulunan her türlü vergi, resim, harç, Devlet hakları ve Devlet hisselerinin ödenmesi için gereken meblağı hariç
tutmak şartiyle;
a) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde ettiği nakdi fonlarla buna ait hakların bu kanuna ve
Vergi Usül Kanununa göre tespit edilecek sermaye mevcutları esasından ibaret değerini aşan kısmı hariç olmak üzere nakdi
fonlarla buna müteallik haklarını;
b) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde ettiği kısmı hariç bırakmak suretiyle sermaye
mevcutları esasına dahil diğer kıymetleri nakden veya aynen,
Vergiden muaf olarak harice transfer edebilir.
Şu kadar ki, ayın olarak gelen sermaye yine aynen çıkarılacak durumda ise ayın olarak çıkarılır. Ekonomik değerlerin
yurt içinde satış veya devrinden doğan lehte farklar blokedir. Bedel yurt dışında alınmışsa fark döviz olarak Türkiye'ye
getirilip bloke hesaba alınır. Yurda giren ve çıkan ayınların evsafa uygunluk ve müsaade konusu mallar olup olmadığı,
gerektiğinde, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük eksperlerince denetlenebilir.
2. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanının müsaadesi ile petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde edilmiş
ekonomik değerleri harice transfer ederek bunların karşılığında Türkiye'deki petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere hariçten
nakit, hizmet, malzeme veya diğer bir ekonomik değer getirebilir.
Bu suretle harice transferine müsaade edilen ekonomik değerler karşılığında hariçten temin edilen nakit,
hizmet,malzeme veya diğer ekonomik değerler petrol hakkı sahibince Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan
elde edilmiş sayılır.
3. Petrol hakkı sahipleri ithal edilmiş müseccel sermayelerine mahsuben her zaman, ithal edilmiş sermayelerini aşan
transfer edilebilecek net kıymetlerinin transferi için ise ancak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme müddeti zarfında
her beyannamenin verilmesini takiben transfer talebinde bulunabilirler.
Müddetinde yapılmayan transfer talepleri ancak gelecek Kurumlar Vergisi beyannamesi süresi içinde yapılabilir.
4. (Ek: 28/3/1983 - 2808/20 md.) a) Petrol hakkı sahibi bu Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre
ihracına izin verilen petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında muhafaza edebilir.
İhracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin ihraç tarihindeki kur üzerinden Türk lirası karşılığı petrol hakkı
sahibinin kanuni defterlerine hasılat olarak kaydedilir.
b) Yurt dışında muhafaza edilen döviz tutarı;
(1) Petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'ye ithal edilmiş müseccel sermaye ile ithal edilmiş sermayeyi aşan transfer
edilebilecek net kıymetlerin transferinde mahsup edilir.
(2) Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerçevesinde Türkiye'deki kendi petrol ameliyesi için gerekli her türlü
dövizli ödemelerde kullanılabilir. Ancak, bu ödemeler Türkiye'ye ithal edilmiş sermaye sayılmaz.
(3) Yurt dışında muhafaza edilen dövizin Türk Lirası karşılığı, bu Kanunun transfer hükümleri uygulamasında nakdi
fon olarak değerlendirilir.
Yurt dışında muhafaza edilen dövizin, gerek ithal edilmiş sermayeye gerekse ithal edilmiş sermayeyi aşan transfer
edilebilecek net kıymetlere mahsubunda bu Kanunun 116 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen döviz kurlarına ilişkin
esaslar uygulanır.
c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı sonu itibariyle (b) bendindeki mahsup ve kullanma işlemleri dışında kalan
döviz tutarı üzerinden mutabakat sağlayarak bakiyeyi T.C. Merkez Bankasında açılacak özel döviz hesabına aktarır.Petrol
hakkı sahibi bu hesapta biriken dövizin (b) bendinde belirtilen maksatlar için ve anılan bentte yer alan esaslar dahilinde
kullanılmasını talep edebilir.
d) Bu hükümler, petrol hakkı sahibi Türk sermaye şirketlerinin yabancı ortaklıklarla müştereken yapacağı aramalarda
keşfedilecek sahalardan üretilecek petrolden yabancı ortaklığın payına düşen bölüm için de geçerlidir.
e) Türk sermaye şirketlerinin bu fıkra hükümleri gereğince yurt dışında muhafaza edebileceği dövize ilişkin miktar
ve esaslar Bakanlar kurulunca belirlenir.
Madde 116 – (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.)
1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/47 md.) Petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye ithal edilmiş olan nakdi
fonlar ve buna ait haklarla sermaye mevcutları esasının bir cüzünü teşkil eden malzeme veya diğer ekonomik kıymetlerin
değeri, ithalatın yapıldığı dövize göre Türk parasının ithal tarihinde cari resmi kambiyo kuru üzerinden tespit edilir.
Kıymet tayin ve tespiti, Maliye Bakanlığı ile müştereken Genel Müdürlükçe yapılır.
2. Evvelce ithal edilmiş malzeme veya sermaye mevcutları esasının bir cüzünü teşkil eden diğer mevcudatı da ihtiva
etmek üzere madde 115 (1) de münderiç nakdi fonlar ve buna mütaallik haklar dahil iktisadi kıymetlerin harice transferleri
için müracaat yapıldığı zaman bu hususta gereken transfer hakkının, transfer edilecek dövizin cins ve miktarının, kabili tatbik
olan hallerde malzeme veya sermaye mevcutları esasının bir cüzünü teşkil eden mevcudatın ithal edilenlerle aynı olduklarının
tevsikı, Maliye Bakanlığı ile müştereken Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ifa edilecektir.
3. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/47 md.) Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri üzerine Maliye Bakanlığı ile Genel
Müdürlük tarafından dövizin cinsi hakkında verilecek kararda; petrol hakkı sahibinin ve transfer edilecek ekonomik
kıymetlerin değerinin hangi memlekete mensup oldukları hususu ile diğer ilgili hususların yazılması şarttır.
Hilafına delil bulunmadıkça nakdi fonlar ile buna müteallik haklarda dahil olmak üzere transfer edilecek ekonomik
kıymetlerin değeri, karşılığında elde edildikleri kıymetlerin memlekete ithal tarihlerindeki sıraya göre transfere tabi tutulur.
Yukarıdaki esaslara göre değeri tespit edilmiş nakdi fonlar ve buna müteallik haklarla sermaye mevcutları esasının
bir cüz'ünü teşkil eden diğer ekonomik kıymetlerin transferi ithal tarihinde cari olan resmi kambiyo kuru üzerinden yapılır.
Bunların dışında kalanlar transfer tarihinde cari olan resmi kambiyo kuruna tabidir.
(Ek fıkra: 30/5/1994 - KHK - 533/2 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/66, K. 1994/63-2 sayılı Kararı ile)
(Ek fıkra: 24/11/1994 - 4046/40 md.) Ancak, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme
uygulamaları nedeniyle ithal edilecek yabancı sermaye, bu Kanunla düzenlenen kur garantili transfer ile ilgilendirilmez.
Madde 117 – (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.)
1. Maliye Bakanlığı, 115 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre vukubulacak transfer taleplerini Petrol İşleri Genel
Müdürlüğüyle müştereken ve aynı maddenin 2 nci fıkrası mucibince vukubulacak transfer taleplerini de müstakillen tetkik
ettikten sonra 115 inci maddeye uygun olan talepler için gerekli müsaadeyi verir ve yukardaki maddelere tevfikan lüzumlu
dövizi tahsis eder.
2. (Mülga: 5/4/1973 - 1702/55 md.)
Madde 118 – (Değişik: 5/7/1973 - 1702/48 md.)
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunlar ve bu kanunların ek ve tadilleri ile bunlara istinaden çıkarılan
karar ve tebliğler, bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere, petrol hakkı sahiplerine de uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Hususi Hükümler
BÖLÜM: 1
Personel Eğitimi (1)
Madde 119 –
(Değişik: 27/2/2003-4817/28 md.)

Petrol hakkı sahipleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı idarî ve meslekî personel ile uzman personel çalıştırabilir.
Madde 120 – 1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/49 md.) İşletmeciler ve belge sahipleri istihdam ettikleri yabancı şahıslar
sayısının yüzde 25 inden aşağı sayıda olmamak üzere Türk vatandaşlarının (Devlet memurları hariç) petrol ameliyelerinin her
safhasında ihtisas kazanmalarını sağlamak için yabancı memleketlerde veya Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü oranda
Türkiye'deki ilmi ve mesleki kurum ve işletmelerde eğitim ve staj görmelerini, masraflarını üzerlerine almak suretiyle, temin
ederler.
2. İhtisas yapacak kimseleri ve bunların gönderileceği yerleri petrol hakkı sahibiyle Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne
birlikte tesbit eder.
3. (Ek: 13/5/1955 - 6558/2 md.; Değişik: 5/4/1973 - 1702/49 md.) Bu suretle eğitim ve staj görenler masraflarını
üzerlerine alan petrol hakkı sahiplerine karşı mecburi hizmet veya iş mükellefiyeti ile bağlı değildirler.
BÖLÜM: 2
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yapacakları Petrol Ameliyeleri (1)
Madde 121 –
(Değişik: 28/3/1983 - 2808/22 md.)

Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 56 ncı maddesinde öngörülen mükellefiyete
tabi değildir.
———-------------------------------------------------———————
(1) Bölüm başlığı, 5/4/1973 tarih ve 1702 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci madde ile değiştirilmiş ve bu değişiklik metne işlenmiştir.
--------------------------------------------------------------------------------
BÖLÜM: 3
Mücbir Sebepler
Madde 122 –
Tabii afetler, harb, isyan ve diğer mücbir sebepler petrol ameliyatına tesirleri nispetinde petrol hakkı

sahibinin hak ve vecibelerini talik eder ve bu hak ve vecibelerinde tabi olduğu müddetler mücbir sebebin devamı müddetine
müsavi miktarda uzatılır.
DOKUZUNCU KISIM
Cezai Hükümler
Madde 123 –
1. Bu kanuna göre memnu sayılan fiil, daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde, bu kısım

hükümlerine göre cezalandırılır.
2. Bu kısım hükümlerinin tatbikı, petrol hakkı sahibi hakkında bu kanunun diğer hükümlerinin tatbikına mani teşkil
etmez.
Madde 124 – 1. (Değişik: 23/1/2008-5728/177 md.) Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar altı aya
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
2. (Değişik: 23/1/2008-5728/177 md.) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almaksızın jeolojik
istikşaftan gayri petrol ameliyelerini yapanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
3. Türk ilim ve araştırma müesseseleri tarafından jeolojik tetkikler yapmak hususunda salahiyet verilen şahıslara bu
madde hükümleri tatbik olunmaz.
Madde 125 – (Değişik: 23/1/2008-5728/178 md.)
1. Bu Kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu fiilleri tespit olunacak bir süre içinde durdurmaları için,
Genel Müdürlük tarafından emir verilir. Bu sürenin sonunda israf veya tehlikeli fiil devam ederse, devam ettiği her gün için
faillere beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
2. Yukarıda yazılı fiillerden dolayı önemli ve tamiri kabil olmayan bir hasar meydana gelmişse, faillerine, oluşan
zararın miktarı kadar idarî para cezası verilir. Ancak, bu miktar onbin Türk Lirasından az olamaz.
Madde 126 – (Değişik: 23/1/2008-5728/179 md.)
Bu Kanunun verdiği bir hakkın kullanılmasına yahut bir vazifenin ifasına bilerek ve haksız olarak müdahale eden
veya mani olanlar, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Madde 127 – (Değişik: 23/1/2008-5728/180 md.)
Bu Kanuna göre yapılan müracaatlarda ve muamelelerde bilerek hilafı hakikat beyanda bulunanlar, altı aydan iki yıla
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
ONUNCU KISIM
İdari Tedbirler
Madde 128 –
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bir petrol ameliyatında veya bu ameliyatla ilgili olarak israf veya

tehlikeli bir fiil yapıldığı neticesine vardığı takdirde, israf veya tehlikeli fiili yapana münasip bir mehil vermek suretiyle bunu
durdurmasını ve vakı hasarı tamir ve tashih etmesini ihtar eder. Eğer bu müddet zarfında ihtar edilen husus yerine
getirilmezse, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere, israf veya tehlikeyi önleyici tedbiri
alır ve hasarı tamir ve tashih ettirir.

Madde 129 – Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bir petrol ameliyatında veya bu ameliyatla ilgili olarak mühim ve tamiri
mümkün olmıyan bir hasara sebebiyet veren veya vermesi muhtemel olan israf veya tehlikeli bir fiil yapıldığı neticesine
vardığı takdirde, masrafı, israf veya tehlikeli fiili yapana ait olmak üzere, arızayı gidermek için lüzumlu gördüğü kuyulara ve
bilcümle tesislere vazıyed edebileceği gibi ameliyatı durdurmak da dahil olmak üzere her türlü tedbiri alabilir.
Madde 130 – Bu kanuna göre yaptığı bir müracaatta veya muamelede bilerek hilafı hakikat beyanda bulunmaktan
dolayı salahiyetli mahkeme tarafından mahküm edilen bir şahsa,bu beyanına müsteniden Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce
verilmiş olan haklar Bakan tarafından fesholunabilir
Madde 131 – Petrol hakkı sahibi, mali mükellefiyetlerinden her hangi birini ifa etmezse hakkında Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun hükümleri tatbik olunur.
Madde 132 – (Değişik: 29/5/1957 - 6987/14 md.)
1. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/53 md.) Petrol hakkı sahibi bu kanuna, nizamnameye, bunlara müstenit kararnamelere,
emirlere veya müsaade, arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesi veya belgede yazılı şartlardan herhangi birine riayet
etmediği takdirde Genel Müdürlük, kendisine 90 gün zarfında bunlara riayeti aksi takdirde verilen müsaade, arama
ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesi veya belge ile ilgili ameliyelerin geçici bir süre içinde durdurulabileceğini veya
doğrudan doğruya fesih müeyyidesinin uygulanacağını ihbar eder. Bu ihbara rağmen 90 günlük sürenin bitiminde petrol
hakkı sahibinin riayetsizliği devam ederse Genel Müdürlük ameliyeyi 90 günden az ve 180 günden çok olmamak üzere geçici
olarak durdurabileceği gibi müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin doğrudan doğruya feshi için
Bakana teklifte bulunabilir.
2. a) Muvakkat durdurma müddeti zarfında, müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge sahibi tarafından,
riayetsizliğin refedileceği hakkında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne kabule şayan teminat verilirse ameliyata müsaade
olunur.
b) Kabule şayan teminat verilmez ve riayetsizlik giderilmezse veya kabule şayan teminat verilmekle beraber
riayetsizlik giderilmezse müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge sahibine 45 günlük bir mühlet daha verilir.
Bu mühletin hitamında riayetsizlik giderilmemişse müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge feshedilebilir.
3. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/53 md.) Arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi veya belge sahibi Kanunun 13, 57, 58,
59, 67 ve 85 inci maddelerinin hükümlerine riayet etmediği takdirde, hakkında geçici durdurma tedbirine başvurulmaksızın
90 günlük süre verilmek suretiyle doğrudan doğruya fesih müeyyidesi uygulanır.
4. (Değişik: 5/4/1973 - 1702/53 md.) Fesih kararı Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan tarafından, geçici durdurma
kararı ise Genel Müdür tarafından verilir.
5. Feshine karar verildiği takdirde, müsaadeden, arama veya işletme ruhsatnamesinden veya belgeden doğan haklar,
fesih tarihinden itibaren sona erer.
6. Muvakkat durdurma kararı verildiği takdirde, petrolün satışına tehlikeli fiilin ve israfın önlenmesine ve ameliyatın
muvakkaten durdurulmasına intaç eden hadisenin refine mütaallik ameliyeler haricinde hiç bir ameliye yapılamaz.
Ek Madde 1 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/54 md.)
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 6558 ve 6987 sayılı Kanunlarda; "İcra
Vekilleri Heyeti","Vekil", "Vekalet", "Petrol Dairesi" ve "Reis" tabirleri sırası ile "Bakanlar Kurulu", "Bakan", "Bakanlık",
"Petrol İşleri Genel Müdürlüğü" ve "Genel Müdür" olarak, 8 inci kısmının 1 inci bölüm başlığı "Personel Eğitimi" ve aynı
kısmın 2 nci bölüm başlığı "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları petrol ameliyeleri" olarak değiştirilmişlerdir.
Ek Madde 2 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/54 md.)
Bir belgeye dayanılarak petro - kimya tesisleri için 112 nci madde gereğince ithal edilen hammadde, yardımcı
kimyasal maddeler, işletme malzemeleri ve bünyesine giren diğer malzemelerle imal olunan petro - kimyasal maddeler
doğrudan doğruya veya petro ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yoliyle Türkiye dahilinde kullanılmak veya satılmak üzere
devredildiği takdirde 112 nci maddenin 5 inci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Ek Madde 3 – (Ek: 28/3/1983 - 2808/23 md.)
Yerden çıkarılabilen katı hidrokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve bitümlü şeyl gibi, petrol mahsullerinin
üretilmesine elverişli olabilecek sahalar, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Petrol Kanunu kapsamına
alınabilir.
ONBİRİNCİ KISIM
Son Hükümler
BÖLÜM: 1
Yapılmakta Olan Petrol Ameliyatı
Geçici Madde – 1.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte evvelce alınmış kanuni bir hakka müsteniden yapılmakta olan

petrol ameliyatı bu tarihten itibaren 150 gün devam edebilir. Ameliyatın bu müddetten fazla devamı işbu kanuna göre
alınacak mezuniyete bağlıdır.
2. Bu gibi ameliyelerin bu kanunun hükümleri dairesinde devamına izin verilebilmesi
için:
a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün zarfında Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat
edilmesi,
b) Ameliyatı yapan şahsın bu ameliyatı yapmaktan bu kanun hükümlerine menolunmamış bulunması,
lazımdır.
Geçici Madde 1 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen arama ruhsatnamelerinin müddeti, verildiği tarihte yürürlükte
bulunan hükümlere tabidir. Arama ruhsatnamesinin kısmen veya tamamen devri halinde de hüküm böyledir.
Geçici Madde 2 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendi arama sahasında keşif yapan arayıcıya Petrol Kanununun 55 inci
maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince Petrol Dairesince tanınmış olan müddet, kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla
kabul olunan 3 yılı aşmış olsa bile devam eder.
Geçici Madde 3 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kanunun 58 inci maddesi gereğince işlemeye başlamış bulunan
müddetler, eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü geçen müddetlerin geri kalan kısmı, yeni Kanunun tayin ettiği
müddetlerden uzun ise bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetin geçmesi ile müddet tamamlanmış olur.
Geçici Madde 4 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen işletme ruhsatnamelerinin müddeti verildiği tarihte yürürlükte
bulunan hükümlere tabidir. İşletme ruhsatnamelerinin kısmen veya tamamen devri halinde de hüküm böyledir.
Geçici Madde 5 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5 yıl ve daha fazla nakledilmiş olan zararlar müteakip yıllara devredilemez.
Geçici Madde 6 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kanunun 68 inci maddesi gereğince işlemeye başlamış bulunan müddetler
eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü geçen müddetlerin geri kalan kısmı yeni kanunun tayin ettiği müddetlerden
uzun ise, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetlerin geçmesi ile tamamlanmış olur.
Geçici Madde 7 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan belgelerde yazılı müddetler, verildikleri tarihte yürürlükte
bulunan hükümlere tabidir.
Geçici Madde 8 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
6558 ve 6987 sayılı Kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun vergilendirme başlığını taşıyan 6 ncı kısmında
yer alan hükümleri değiştiren ve kaldıran hükümler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takvim yılı başında
yürürlüğe girer. Bu Kanunun yürürlüğünü takip eden takvim yılı başına kadar vergilendirme ile ilgili eski hükümlerin
uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 9 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol Dairesi Reisliği ile Akaryakıt Dairesi Başkanlığı personelinin
atanmaları,müktesep hakları saklı kalmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince Petrol İşleri Genel
Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolara, bu Kanun hükümleri gereğince yapılır. Bu işlemler bir ay içinde bitirilir.
Geçici Madde 10 – (Ek: 5/4/1973 - 1702/56 md.)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde teşkili öngörülen Teftiş Kuruluna, öncelikle halen Akaryakıt Baş Kontrolörlüğü ve
kontrolörlüğü kadrosunu işgal eden elemanlar bir ehliyet sınavından geçirilir ve kazananlar müfettiş olarak atanırlar.
BÖLÜM: 2
Kanunun Şümulü ve Mer'iyeti ve Tatbik Sureti

Madde 133 – 1. 24 Mart 1926 tarihli ve 792 sayılı Petrol Kanunu mülgadır.
2. 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri ve 2805 sayılı kanunun 5 inci maddesi petrole tatbik edilmez.

Madde 134 – (Değişik: 13/5/1955 - 6558/1 md.)
Bu Kanunun teşkilatla müsaade ve belgeye mütaallik hükümleri neşri tarihinde, diğer hükümleri 14 üncü maddede
zikrolunan nizamnamenin mer'iyet tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 135 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
*
* *
7/3/1954 TARİH VE 6326 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
1) 28/3/1983 tarihli ve 2808 Sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış olan itiraz, itirazları inceleme ve
yargı mercilerine başvurma süreleri bu Kanunun yayımı tarihinden önce uygulanan hükümlere tabidir.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının her bölge için almış
olduğu arama ruhsatnameleri sayısı bu Kanunda belirtilen süreler sonuna kadar geçerlidir.
Geçici Madde 3 – Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yaptığı arama
ruhsatnamesi mürücaatları ile kanuni süreleri sona eren arama ruhsatnamelerinin yeniden iktisabı için yapmış olduğu
müracaatlar, arama ruhsatnamelerinin toplam adedi petrol bölgesi sayısının on katını aşmamak kaydıyla, bu Kanunun yayımı
tarihinden önce uygulanan hükümlere tabi tutulabilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927260 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927260 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?