Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/15)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:29.12.2010-27800 (5.Mükerrer) Resmi Gazete

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2011/15)

Amaç ve kapsam

               MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ekli listede (Ek-1) belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek-1) sayılanlar, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.

 

Denetim

MADDE 3 – (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliğe uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

 

(2) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek-2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek-3) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.

 

MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulabilir. A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ekli listedeki (Ek-1) ürünlerde, sadece ithalatçının Çevre Uyum Belgesi’ne sahip olup olmadığı kontrol edilir.

 

(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.

 

MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.

 

Numune ve şahsi eşyalar

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

 

 a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

 

 b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

 

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.

 

(2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir, uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez.

 

(3) İthaline izin verilmeyen ve gümrük idaresine bırakılan pil ve akümülatörlerin tasfiyesi, söz konusu ürünlerin Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilen dernekler ve lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine bertaraf edilmek üzere satılması suretiyle yapılır.

 

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

 

Yetki

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

Diğer hususlar

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2010/15) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

                MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 


Ek 1

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Olup

İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8506.10.11.00.00

Silindirik piller

8506.10.18.00.00

Diğerleri

8506.10.91.00.00

Silindirik piller

8506.10.98.00.00

Diğerleri

8506.30.00.00.00

Civa oksitli olanlar

8506.40.00.00.00

Gümüş oksitli olanlar

8506.50.10.00.00

Silindirik piller

8506.50.30.00.00

Düğme piller

8506.50.90.00.00

Diğerleri

8506.60.00.00.00

Çinko-hava reaksiyonlu piller

8506.80.05.00.00

Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

8506.80.80.00.00

Diğerleri

8507.10.20.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8507.10.80.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

8507.10.80.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8507.20.20.00.11

Traksiyoner akümülatörler

8507.20.20.00.19

Diğerleri

8507.20.80.00.00

Diğerleri

8507.30.20.00.00

Sızdırmaz olanlar

8507.30.80.00.00

Diğerleri

8507.40.00.00.00

Nikel-demirli akümülatörler

8507.80.20.00.00

Nikel hidrürlü akümülatörler

8507.80.30.00.00

Lityum iyonlu akümülatörler

8507.80.80.00.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

Ek 2

Başvuru Formu

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

..................... Bölge Müdürlüğü

..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına                                               ..... / ..... / .......

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

 

                                                                                 İthalatçının İsmi/Ünvanı

                                                                                                                    Yetkili İmza

  Tarih           

Ekler:

 

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

 

-         Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

-         Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

-         Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. İthalatçı firmanın imza sirküleri (*)

 

4. Vekaletname (Başvurunun vekaleten yapılması halinde) (*)

 

5. Bilgi formu (Ek 4)

 

6. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan (ilgili ürün grubunun belirtildiği) Çevre Uyum Belgesi (*)

 

7. İthal edilmek istenen ürünün, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen zararlı maddelere ilişkin oran ve miktarlar dahilinde olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarının aslı veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları

 

 

 

 

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.


 

Ek 3

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

ve Görev Alanlarındaki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bölge Müdürlükleri

 

 

DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

 

Ankara

 

Ankara

 

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad., D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

 

İstanbul

 

İzmit

Bursa

Bursa

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane / İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

İzmir

 

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Camişerif Mah., Çakmak Cad., Buğdaycı Apt., Kat:6 No:27/32 Mersin

Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37

Faks: 0324 237 19 59

Mersin

Mersin

 


 

Ek 4

Bilgi Formu

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük Belgesinin:

 

  - Cinsi

 

  - Tarihi

 

  - No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Vergi no’su

 

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Vergi no’su

 

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu)

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürünün:

   - G.T.İ.P. no’su

 

   - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Miktarı (Net kg)

 

  - Ürünün gümrük bölgesine geliş tarihi

 

  - ABD Doları olarak değeri

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278497 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278497 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?