Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)

Karar Sayısı : 2009/15481                 07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

.
BEŞİNCİ KISIM
Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller
BİRİNCİ BÖLÜM
Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya
MADDE 45 -(1) (20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı R.G.’de yayımlanan Bakanlar KuruluKararı ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargotaşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam *30 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır.
--------------------------
*31.12.2016-29935 (2.Mükerrer) R.G. ve 2016-9616 BKK ile değişik
-------------------------------
(2) (8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılıR.G.’deyayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ikincifıkra eklenmiştir.) Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halindemuafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.

(3) (20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı R.G.’deyayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile üçüncüfıkra eklenmiştir.) Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkindüzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245538 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245538 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?