E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,08 TL
1 € = 3,36 TL
11552414 Ziyaretçi

Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)

Karar Sayısı : 2009/15481                 07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

.
BEŞİNCİ KISIM
Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller
BİRİNCİ BÖLÜM
Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya
MADDE 45 -(1) (20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı R.G.’de yayımlanan Bakanlar KuruluKararı ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargotaşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır.

(2) (8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılıR.G.’deyayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ikincifıkra eklenmiştir.) Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halindemuafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.

(3) (20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı R.G.’deyayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile üçüncüfıkra eklenmiştir.) Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkindüzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir