Posta-Yolcu İşlemleri (Genelge 2010/46)

(Yürürlükten Posta-Yolcu İşlemleri (Genelge 2011/23) Genelge ile kaldırılmıştır.
T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02
Konu : Posta-Yolcu İslemleri 06/09/2010
 
GENELGE
(2010/46)
 
07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Kararın 134 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 06/09/2010 tarihinden itibaren asagıdaki sekilde islem yapılması uygun bulunmustur.
POSTA ESYASI
Posta esyası kapsamında muafiyet mezkur Kararın 45 veya 62 nci maddesinde belirtilen esya için söz konusudur. Kararın 61 inci maddesinde hüküm altına alınan yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik esya limiti, posta yolu ile getirilen esya için söz konusu degildir. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kisiye posta ya da hızlı kargo tasımacılıgı yoluyla gelen, kıymeti önemli degeri olmayan esya limitini (150 Avro'yu) asan, ancak 1500 Avro'yu asmayan esya Kararın 62 nci maddesi kapsamında degerlendirilecek ve geldigi ülkeye göre bu esyaya tek ve maktu vergi oranı uygulanarak, esyanın vergisi tahsil edilecektir. Söz konusu esyanın vergilendirilmesinde kargo ücreti dikkate alınmayacaktır.
Anılan Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde "yolcu" deyimi, (cc) bendinde "yolcu beraberi esya" deyimi tanımlanmıstır. Ancak, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmayacaktır. Bu tanımlar çerçevesinde, yolcuların beraberlerinde kisisel ve hediyelik esyayı gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolasıma sokmalarına izin verilir. Bununla beraber, yolcular "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar"da belirlenmis miktarlarda Türk parası, döviz, kıymetli maden, tas ve esyayı eraberinde yurda getirebilir veya yurtdısına çıkarabilirler.
KİŞİSEL ESYA
Yurda giris yapan yolcuların beraberlerinde ya da gelislerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde gelen, mezkur Kararın ekinde yer alan Ek-9 daki liste kapsamı esyaya muafiyet tanınacaktır. Bu listenin, "A)Tüketim Maddeleri" bölümünde yer alan esyanın sadece yolcu beraberinde getirilmesi mümkündür.
Bu bölümdeki sigara miktarına ek olarak yolcuların 200 adet sigara daha alabilmeleri mümkündür. Anılan bölümün "Kozmetik Ürünler" baslıgı kapsamına 5 adet cilt bakımı ve makyaj malzemesi de dahildir. Aynı bölümde yer alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı karsısında yazılı miktarı asmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir. Mezkur bölümün "Gıda ürünleri" baslıgı altında yer alan çikolata ve/veya sekerden mamul yiyecekten toplam 2 kg alınması mümkündür.
Söz konusu listenin "f) Digerleri" baslıklı bölümünün 9 uncu maddesinde geçen evcil hayvanlar ibaresi kedi, köpek ve kus ile sınırlıdır. Elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere karsılarında gösterilen ücretler "Bandrol ücreti" adı altında TRT adına gümrük idarelerince tahsil edilecektir.
YOLCU BERABERİHEDİYELİK EŞYA
Mezkur Karar eki Ek-9'daki liste kapsamı esya için muafiyet karsılarında yazılı miktar ile sınırlı olarak uygulanacaktır. Hem 430 AVRO'luk yolcu beraberi hediyelik esya muafiyet hakkı, hem de kisisel esya muafiyet hakkı her bir yolcu basına Karar eki Ek-9'daki listede yer alan esya için karsılarında yazılı miktarlarla sınırlıdır. Diger bir ifadeyle, listede yer alan esya için esyanın kıymetine bakılmaksızın listede belirtilen miktar kadar getirilebilecektir. Liste kapsamı dısında kalan esya için ise, getirilen esyaya muafiyet uygulanabilmesi için esyanın toplam kıymetinin 430Avro'yu asmaması gerekmektedir.
Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere iliskin muafiyet hakkından, 18 yasın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.
YOLCU BERABERİTÜRK PARASI, DÖVİZ, KIYMETLİMADEN, TAŞ VE EŞYA
11.08.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar"ın 3, 4 ve 7 nci madde hükümleri çerçevesinde;
1- Yolcuların Türk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirmeleri serbesttir.
2- Yolcular, 5000.-ABD Doları veya esitine kadar efektifi ve en çok 5.000 ABD Doları karsılıgı Türk parasını beraberlerinde yurt dısına çıkarabilirler.
3- Dısarıda yerlesik kisiler ile Türkiye'de yerlesik sayılmakla birlikte yurt dısında çalısan Türk uyruklu kisiler, yurda girislerinde beyan etmis olmak, Türkiye’de yerlesik kisiler ise bankalar ve özel finans kurumlarından döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.- ABD Doları veya esitini asan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurt dısına serbestçe çıkarabilirler.
4- Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait degeri 15.000.-ABD Dolarını asmayan ve ticari amaç tasımayan ziynet esyası niteliginde kıymetli madenlerden ve taslardan yapılmıs esyayı yurda getirebilirler ve yurt dısına çıkarabilirler. Daha fazla degerdeki ziynet esyasının yurt dısına çıkarılması, giriste beyan edilmis olmasına veya Türkiye'den satın alınmıs oldugunu tevsik etme sartına baglıdır.
İSTİSNALAR
Türkiye'ye giris yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri esyaya iliskin istisnalar asagıda maddeler halinde sıralanmıstır.
1- Kara hudut kapısından ülkemizden diger ülkelere giden ve geri gelen yolcular ile diger
ülkelerden ülkemize gelen ve giden yolcuların, seyahat ettikleri ülkede en az üç gün geçirmeden geldiklere ülkeye dönmeleri halinde, bu kisiler yolcu beraberi hediyelik esya ve kisisel esya muafiyeti hakkından yararlandırılmazlar.
2- Cep telefonunun (Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelligine sahip olanlar dahil) muafen serbest dolasıma sokulabilmesi için, ancak yolcu beraberi kisisel esya statüsünde olması gerekmektedir. Ek-9'daki listede belirtildigi gibi, yabancı misyon mensupları hariç, her bir yolcunun iki takvim yılında bir adet ile sınırlı olmak üzere, telefonun kıymetine bakılmaksızın cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirmeleri mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, hediyelik esya statüsünde veya posta/hızlı kargo tasımacılıgı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
3- Yolcu beraberinde getirilen silahların ülkemize giris izni olmaması durumunda, bu silahlara gümrüge tabi diger esya gibi islem tesis edilecektir.
4- Kararın 61 inci maddesinin uygulanmasında; yolcu beraberinde getirilen hediyelik esyanın hayvansal gıda ürünleri olması durumunda bes kilogramına, bitkisel gıda ürünleri olması durumunda üç kilogramına muafiyet tanınacaktır.
5- Turistlerin inançları geregi yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların
beraberlerinde gerekse kargo olarak gelmesi halinde, hangi yolculara ait oldugunun ilgili turizm kurulusu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceginin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım ve Köyisleri Bakanlıgınca kontrol ve müsaade aranılmadan yurda girisine izin verilecektir.
6- Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelislerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9'daki liste kapsamı sahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektigine iliskin gümrük idaresine belge (saglık kurulusundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete vb.) ibraz edilmesi kosuluna baglı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacın girisine izin verilecektir.
YOLCU İŞLEMLERİ
1- Gümrük hattından geçen sahısların denetlenmesinde (yolcu ve turistler ile nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri) mezkur Kararda ve bu Genelgede belirtilen esaslar dikkate alınacaktır. Gümrük denetlemesi, gümrük hattından geçen yolcular ile beraberlerinde getirilen veya kendilerinden önce veya sonra gelen esyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mezkur Kararda belirtilen yükümlülüklere uyup uymadıgının kontrolünü ifade eder.
2- Asagıda yazılı kimseler beyandan ve denetlemeden müstesna olup, gümrüklerden geçislerinde gümrük memurlarınca kendilerine karsı saygı, nezaket ve kolaylık gösterilecektir.
a) Cumhurbaskanı,
b) Yabancı devlet baskanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanlar,
c) Yabancı devletlerin Türkiye'deki elçi ve aileleri,
d) Resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye'ye gelen delegelerle sivil ve askeri heyetler,
e) Hükümetin izni ile limanlarımıza gelen yabancı harp ve askeri okul gemilerinin subay ve ögrencileriyle, mürettebatı,
f) Gümrük Müstesarlıgınca gümrüklere bildirilen diger kisiler,
g) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon sefleri ve
diploması memurları,
h) Milletlerarası resmi kurulusların Türkiye'de ikamet eden misyon sefleri.
3- Asagıda yazlı sahıs, heyet ve yabancı turistlerin, haklarında kesin bir hüküm veya kuvvetli bir süphe yada yazılı, açık adresli ve imzalı bir ihbar olmadıkça beyanları ile yetinilecek ve gerekli kolaylık ve nezaket gösterilecektir.
a) Diplomatik pasaport tasıyanlar ile Dısısleri Bakanlıgından veya elçiliklerinden verilmis
"lase-pase"yi tasıyan kimseler,
b) Ziyaret ve iadeyi ziyaret amacıyla heyetler halinde gelen yabancı üniversite ve diger mektep ögrencileri ile diger dernek ve kurulus mensupları,
c) Memleketi, abideleri, mezarlıkları ve diger yerleri ziyaret etmek üzere veya tedavi ve hava
degistirmek amacıyla ya da kültür ve güzel sanatlar senlikleri ile festival, spor yarısmaları kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar dolayısıyla toplu veya ayrı olarak gelen ve tekrar dönecek olan turistler ve diger yabancılar,
d) Türkiye'ye gelen ve buradan giden yerli ve yabancı gazeteciler,
4- Yolcu salonlarından geçen veya esya geçiren kisilerin bu salonlarda münhasıran bu islemler için düzenlenmis yesil veya kırmızı hatlara yönlendirilmeleri saglanacaktır. Gümrüge tabi esyası olup da yesil hattan giris yapmaya tesebbüs eden yolcular hakkında fiilin mahiyetine göre mevzuat geregince idari ve/veya adli takibata geçilecektir. Yesil-kırmızı hat uygulaması olmayan yerlere gelen kisiler gümrüge tabi esyasının olup olmadıgını belirlemek ve mevzuatın uygulanmasını saglamak üzere sözlü beyana davet edilebilir.
5- Yolculardan limit fazlası olması sebebiyle alıkonulacak esya ve kıymetlerin iyi saklanması için gerekli özen gösterilecek ve tedbirler alınacaktır. Bu gibi esyadan oldugu gibi muhafaza edilmeyenler, ayrı kaplar içinde gelmedigi ya da sahiplerince kap temin edilmedigi takdirde, gümrükçe önceden özel sekilde hazırlanmıs saglam kagıttan veya bezden zarf ya da torbalar içine konarak agızları kontrolu yapan muayene memurunca mühürlenecek ve gerekirse bunlar bir torba veya çanta içinde ve agızları mühürlenerek geregi için idareye teslim edilecektir. Bu esya için mal sahiplerine esyanın teslim alındıgını ve özelliklerini gösterir bir alındı verilecektir. Esyanın vergileri ödendikten ve islemi tamamlandıktan sonra bu alındı geri alınacaktır. Alındının bir nüshası dip koçanında saklanacak ve bir nüshası da esyanın konuldugu zarf veya torbalar üzerine eklenecektir.
SÜRE UZATIMI
Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu islemlerine iliskin sürelerin asılması halinde, süre asımına neden olan durumu Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller kapsamında degerlendirmeye ve mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gerektiginde tevsiki sartıyla, bir defayla sınırlı olmak üzere, mezkur sürenin, süre uzatımına konu talebin niteligine göre Basmüdürlükçe en fazla 3 aya kadar süre uzatımına ilgili Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü yetkili kılınmıstır.
Diger taraftan, 2009/109 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Arslan GÜNLER
Müstesar V.
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869359 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869359 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?