E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15342622 Ziyaretçi

Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/3)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097R.G.(M.)
RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI
CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/3)
 
             MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
       G.T.İ.P.              Eşyanın Tanımı                                                                                         
2612.10.10.00.00      İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
2612.20.10.00.00      Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri
28.44  Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar
28.45  28.44 pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri
7806.00.10.00.00      Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar
84.01    Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
8543.10.00.00.00      Tanecik hızlandırıcıları
8606.91.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8609.00.10.00.00      Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler
8704.21.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.22.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.23.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.31.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.32.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8709.11.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8709.19.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8716.39.10.00.00      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
9022.19.00.00.00      Diğer amaçlarla kullanılanlar
9022.21.00.00.00      Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.29.00.00.00      Diğer amaçlarla kullanılanlar
            
             MADDE 2 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/3) sayılı “Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.