REACH HAKKINDA BİLMEM GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?

 

REACH HAKKINDA BİLMEM GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?
REACH Sisteminde Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama olmak üzere 4 temel basamak vardır:
Kayıt (Registration): Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, yılda bir ton veya daha fazla kimyasal madde ihraç ediyorsanız, ihraç ettiğiniz her bir madde† başına ithalatçınız veya AB’deki tek temsilciniz kanalıyla bir kayıt dosyasının (dossier) Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) sunulması gerekmektedir. Kayıt işleminin yerine getirilmemesi ürünlerinizin AB’ye ihraç edilmesine engel olabilir. REACH yürürlüğe girdikten sonra, firmanız hâlihazırda AB pazarında satışı olmayan yeni bir kimyasal maddeyi ihraç edecekse, öncelikle kayıt işleminin yapılması ve maddeye ilişkin kayıt dosyasının AKA’ya sunulması gerekmektedir. Yeni bir kimyasal madde ancak kayıt işleminin yapılması koşuluyla AB pazarına verilebilecektir. Eğer AB’ye ihraç edeceğiniz madde halihazırda AB pazarında yer alan bir madde ise, önkayıt yapmış olmak şartı ile, 2018 yılına kadar devam edecek geçiş periyotlarından faydalanabilirsiniz.
Ön-kayıt nedir?
REACH düzenlemesi 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak 1 Haziran 2007’den 1 Haziran 2008’e kadarki süreçte fiili olarak gerçekleştirilmesi gereken bir yükümlülük bulunmamaktadır. Fiili ilk uygulama 1 Haziran 2008 – 1 Aralık 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “ön kayıt”tır. Firmalar EINECS’de (Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri) listesinde yer alan kimyasal maddeleri (faz-içi maddeleri) ön-kayıt ettirerek geçiş sürelerinden faydalanabilirler. Ön kayıt sürecinde, firmalarımızın önümüzdeki yıllarda AB’ye ihraç etmeyi planladıkları tüm kimyasalları AKA’ya bildirmeleri gerekmektedir. REACH kapsamında kimyasalların kayıt edilmesi süreci en son tarih olan 2018 yılına kadar devam edecektir (Son tarihler, maddenin tehlikeli bir kimyasal olup olmaması ve pazara sürülen maddenin yıllık tonajına bağlı olarak 2010, 2013 ve 2018 yılları olarak belirlenmiştir). Ön kayıt yapılması yoluyla, REACH Sistemine kayıt edilmesi gereken maddelerin 2018 yılına kadar AB pazarına satışına ara verilmeden devam edilmesi mümkün olacaktır. Ön-kaydı yapılmış olan maddelere ilişkin detaylı kayıt dosyaları 2018’e kadar AKA’ya sunulabilecek ve bu geçiş periyodunda AB’ye ihracatta herhangi bir duraksama yaşanmayacaktır. Bu bildirim esnasında aşağıda yer alan bilgiler talep edilecektir.
Ön kayıtta istenen bilgiler:
  • Başvuranın (kişi/firma) veya temsilcinin ismi ile ilgili adres ve iletişim bilgileri.
  • Kimyasal maddeye ilişkin temel bilgiler: İsim, CAS and EINECS numaraları.
  • Gelecek üç yılda satışa sunulması öngörülen ortalama miktar.
  • Kayıt tarihi.
  • Maddenin, hangi maddeler aracılığıyla, Read-across yaklaşımı veya (Q)SAR yöntemiyle değerlendirileceği durumu.
  • Ön-kayıt işlemi bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Değerlendirme (Evaluation): Kaydı yapılmış tüm madde dosyaları, kayıt yükümlülüklerine uygunluk yönüyle, Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. Ayrıca bazı kimyasallar, insan sağlığı ve çevre üzerinde risk taşıması şüphesiyle Ajans tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir.
İzin (Authorisation): Tıpkı değerlendirme aşamasında olduğu gibi, izin aşaması da sadece bazı maddeleri kapsamaktadır. İzin işlevi, çok tehlikeli kimyasal maddelerin (ör: § EINECS hakkında bilgiye broşür sonunda yer alan tanımlamalar kısmından ulaşılabilir.kanserojen maddeler, veya doğada biriken maddeler gibi) kullanım veya pazara sürülmesi durumunda gündeme gelmektedir. Bir kimyasal madde “İzne Tabi Maddeler” listesinde yer alırsa, söz konusu maddenin piyasaya sürülme aşamasında Ajans’tan izin alınması zorunludur. “İzne Tabi Maddeler” listesi REACH Tüzük metninde Ek 14’te (ANNEX 14) yer almaktadır. Söz konusu liste şu anda boştur ve ön-kayıt sürecinin tamamlanmasından sonra AKA tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.
Kısıtlama (Restriction): Bazı kimyasal maddelerin AB pazarında kullanılması ve/veya pazara sürülmesi, ECHA tarafından yapılacak değerlendirme sonucu kısıtlanabilir veya tamamıyla yasaklanabilir.
REACH SİSTEMİNDE BAZI TANIMLAR (REACH - Madde 3)
Madde (Substance): Kimyasal madde tutarlılığını etkileyen ve yapılarını değiştiren solventler hariç ve tutarlılığın korunması ile süreçten elde edilen bozulmayı engellemek için gerekli olan katkı kimyasal maddeleri de dahil olmak üzere herhangi bir üretim sürecinden elde edilen ya da doğal hallerindeki kimyasal maddeler ve bileşikleri anlamına gelmektedir.
Müstahzar (Preparation): İki veya daha fazla kimyasal maddeden oluşan karışım veya solüsyon.
Eşya (Article): Üretim sırasında kimyasal yapısına oranla daha geniş anlamda işlevinin belirlemek üzere özel bir şekil, yüzey ve tasarım verilen bir nesne anlamına gelmektedir.
Alt Kullanıcı (Downstream User): Topluluk içinde bulunan, endüstriyel veya profesyonel anlamda bir kimyasal maddeyi kendi başına veya bir preparatın içinde kullanan, üretici ve ithalatçı dışındaki herhangi bir doğal veya tüzel varlık anlamına gelmektedir. Madde 2 (7)(c) kapsamında muafiyeti bulunan tekrar ithalat yapan kişiler alt kullanıcı olarak kabul edilecektir.
CAS Numarası: Chemical Abstracts Service Numarası. Bilgi için: http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
EINECS Numarası: (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri numarası. Bilgi için: http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
ELINCS Numarası: (European LIst of Notified Chemical Substances) Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Listesi numarası. Bilgi için: http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
CMR Maddeler: Kanserojen, mutajen, üreme için toksik Kategori 1 & 2. Bkz. 67/548/EEC Annex 1.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260202 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260202 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?