Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Fri, 23 Feb 2018 07:44:03 +0200 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-korunma-onlemlerine-iliskin-teblig-no-20181 56880000000005810 Ekonomi Bakanlığından: 23.02.2018-30341 Resmi Gazete İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2018/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Diğerleri tanımlı eşya”nın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişk Fri, 23 Feb 2018 07:32:43 +0200 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2) http://www.orgtr.org/tr/pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig-teblig-no-20111de-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-no-20182 56870000000005809 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 22.02.2018-30340 resmi Gazete PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2) MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)’in üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “RAPOR, YURTDIŞI Thu, 22 Feb 2018 06:52:43 +0200 Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22) http://www.orgtr.org/tr/japonyadan-ithal-edilecek-gida-ve-tarim-urunlerinin-radyasyon-kontrolu-tebliginin-urun-guvenligi-ve-denetimi-20182-yururlukten-kaldirilmasi-hakkinda-teblig-urun-guvenligi-ve-denetimi-201822 56860000000005808 Ekonomi Bakanlığından: 17.02.2018-30335 Resmi Gazete JAPONYA’DAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİNİN (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/22) MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Dene Sun, 18 Feb 2018 01:11:34 +0200 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19) http://www.orgtr.org/tr/tutun-tutun-mamulleri-alkol-ve-alkollu-ickilerin-ithalat-denetimi-tebligi-urun-guvenligi-ve-denetimi-201819 56850000000005807 Ekonomi Bakanlığından: 16.02.2018-30334 Resmi Gazete TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/19) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, Ek-2’de yer alan ürünlerin bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaş Fri, 16 Feb 2018 19:25:42 +0200 Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) http://www.orgtr.org/tr/kamu-kurum-ve-kuruluslari-tarafindan-yapilacak-ithalatta-alinacak-izin-hakkinda-teblig-ithalat-20182 56840000000005806 Ekonomi Bakanlığından: 16.02.2018-30334 Resmi Gazete KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2018/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta, ülkemizin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alınarak, Ekonomi Bakanlığınca (İtha Fri, 16 Feb 2018 17:05:25 +0200 Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/bitki-sagligi-teshis-ve-analiz-laboratuvarlarinin-kurulus-calisma-usul-ve-esaslarinin-belirlenmesi-hakkinda-yonetmelik 56830000000005805 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 16.02.2018-30334 Resmi Gazete BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  özel bitki sağlığı laboratuvarlarının, gerçek ve tüzel kişilere ait ihracat ve ithalatta yapılacak bitki sağlığı analizleri hariç, kuruluş izni, çalışma Fri, 16 Feb 2018 16:42:35 +0200 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/gumruksuz-satis-magazalari-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik 56820000000005804 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 14.02.2018-30332 Resmi Gazete GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, bu yerdeki tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve 6 Thu, 15 Feb 2018 04:39:08 +0200 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) http://www.orgtr.org/tr/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-teblig-no-20183245 56810000000005803 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 30.01.2018-30317 Resmi Gazete TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/8/1989 tarihli ve 89 Tue, 30 Jan 2018 09:48:35 +0200 Deterjanlar Hakkında Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/deterjanlar-hakkinda-yonetmelik 56800000000005802 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 27.01.2018-30314 Resmi Gazete DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemektir. Kaps Sat, 27 Jan 2018 10:23:56 +0200 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/11201) http://www.orgtr.org/tr/cazibe-merkezleri-programi-kapsaminda-yatirimlarin-desteklenmesi-hakkinda-karar-karar-sayisi-201811201 56790000000005801 CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (Karar  Sayısı:2018/11201) 25.01.2018-30123 Resmi Gazete Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karaf’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/12/2017 tarihli ve 141554 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Ka Thu, 25 Jan 2018 12:11:10 +0200