Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2012-28513 (Mükerrer) Resmi Gazete

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünler için Kontrol Belgesi, Ek-3’te yer alan ürünler için Kontrol Belgesine ilaveten Uygunluk Yazısı ile belgelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(3) Kontrol belgesinin süresi oniki aydır.

(4) Ek-1/A’da yer alan 30.03 ve 30.04 tarife pozisyonlu ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) hükümleri uygulanır.

Ek-3te yer alan ürünlerin ithalatı

MADDE 5 (1) Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında;

a) Ürün gümrüğe gelmeden önce Ek-4’teki Kontrol Belgesi düzenlenir.

b) Ürün gümrüğe geldikten sonra, gümrüğe en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli tarafından numune alınarak analiz edilmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Laboratuvarlarına veya en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edilir. Analiz sonucunun mevzuata uygun bulunması halinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Ek-5’teki Uygunluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Analiz sonucunda ürünün mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, Halk Sağlığı Müdürlüğünce gerekçeli Ek-6’daki Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

Başvuru

MADDE 6 (1) Kontrol belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),

c) Proforma fatura veya fatura,

ç) Analiz sertifikası,

d) Menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

(2) Kontrol belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan kontrol belgesi için Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(3) Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir.

a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no’su, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,

ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

(4) Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve belgelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi halinde ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu ürün fiziki muayene ve teste tabi tutulabilir.

Bilgi formu

MADDE 7 (1) İlaç sanayiinde kullanılan tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham, başlangıç maddelerini ve ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeleri ithal eden ilaç sanayicisi veya ilaç sanayicisi adına ithalat yapan tedarikçilerin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi örneğini ve Ek-7’deki bilgi formunu Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmesi zorunludur.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder. Halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddeler için numune miktarı 10 kg/L ile sınırlıdır.

Gümrük işlemleri

MADDE 9 (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı, tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısının ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(2) Gümrük idarelerince, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 10 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 11 (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve gerekli belgeler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 12 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığının Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

(2) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20) kapsamında alınmış bulunan kontrol belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1/A 

İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

1211.20.00.00.00

Ginseng kökü 

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

1504.10.10.10.00

Tababette kullanılanlar

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

1504.10.10.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

1504.20.90.00.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

2106.10.20.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)   

2106.90.92.00.00

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)   

2106.90.98.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)   

3002.10.10.00.11

Yılan serumu

Yalnız insan vücudunda kullanılan anti serum (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3002.10.91.00.12

 

Kan globulinleri

Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

3002.10.98.00.00

Diğerleri

Yalnız tedavide kullanılan insan vücuduna uygulanan kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.10.00

Çocuk felci aşıları

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

3002.20.00.20.11

Kızamık aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3002.20.00.20.12

Kabakulak aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.13

BCG aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3002.20.00.20.14

Karma aşı (DBT)

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3002.20.00.20.15

Kolera aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3002.20.00.20.16

Tifo aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3002.20.00.20.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.90.50.10.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3002.90.90.00.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

30.03

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar  (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç)  (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)

Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler kombinasyonu (Özel izin alınması gerekenler hariç, tıbbî cihaz yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

30.04

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)

Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (Özel izin alınması gerekenler hariç, tıbbî cihaz yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

3006.30.00.00.12

Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3006.60.00.00.00

Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar

Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3301.90.90.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3306.10.00.00.00

Diş macunları veya tozları

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Kozmetik Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

3808.91.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

3808.94.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)  

3808.99.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal (bitkisel, hayvansal, mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) 

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri),bitkilerin,insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünlerden yalnız organ saklama solüsyonları

 


 

EK - 1/B

İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

2844.40.20.00.11

Radyoaktif iyot

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.12

Radyoaktif fosfor

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.13

Radyoaktif karbon

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.14

Radyoaktif kobalt

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.19

Diğerleri

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

 

EK - 1/C

İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

 

GTİP     

Madde İsmi

Kullanım Amacı

1108.12.00.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1516.10.10.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1702.30.90.00.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Yalnız tıbbi amaçlı enteral beslenme ürünleri

1901.10.00.11.00

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

1901.10.00.19.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1901.10.00.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1901.90.99.90.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.12

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.13

Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1902.19.90.00.13

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.31.99.00.13

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.32.99.00.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.55.00.00

Aromalı veya tuzlu ürünler

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kraker

1905.90.60.00.15

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.60.00.16

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.90.00.12

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

2104.10.00.00.12

Çorbalar

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli çorbalar

2106.10.20.00.11

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.10.20.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.10.80.00.11

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.10.80.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.90.92.00.00

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.90.98.00.16

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.90.98.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2924.19.00.00.17

Glutamin

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

3505.10.50.00.00

Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

22.01

Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar

İnsan tüketimi için olanlar

 

 

 

 

EK-3

 İLGİLİ BİRİM: TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

3924.90.00.00.11

Emzikli biberon başlıkları

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı (Diş kaşıyıcıları hariç)

3924.90.00.00.19

Diğerleri

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı (Diş kaşıyıcıları hariç)

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Yalnız Bebekler için emzikler, biberon başlığı ve benzeri eşya (Diş kaşıyıcıları hariç)

4014.90.00.00.11

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

(Diş kaşıyıcıları hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

 KONTROL BELGESİ

 

T.C.

Sağlık Bakanlığı

................ Kurumu

 

KONTROL BELGESİ

Madde ismi (*)

:

Malın GTİP’i

:

Malın yer aldığı liste

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no’su

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi

:

Malın kullanılacağı yer

:

Malın miktarı

:

Malın menşe ülkesi

:

Malın yükleneceği ülke

:

Malın giriş gümrüğü

:

Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefon no’su

:

İthal edilecek ürünün özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.

A- Avrupa Birliği,

B- FDA,

C- Dünya Sağlık Teşkilatı

spesifikasyonlarına uygundur.

D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla ürün söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

     Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Sağlık Bakanlığı’nca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firmanın kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamındaki ürünün insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali uygun görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

 

 

İmza ve mühür

Tarih

 

 

 

EK-5

UYGUNLUK YAZISI

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

............................................................

 

../../2013

Sayı     :

Konu     :

 

İLGİLİ FİRMAYA

 

 

İlgi: ........ tarihli ....... kayıt no’lu başvurunuz.

 

İthali yapılmak üzere ........ isimli firmanızca beyanı yapılan ve bilgileri aşağıda yer alan ürünün/ürünlerin ithalatı, Sağlık Bakanlığı’nca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)  uyarınca ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygun görülmektedir.

 

            Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

                                                   

               (imza)

İlgili Halk Sağlığı Müdürü

 

Belgenin Cinsi

 

 

Belgenin Tarihi

 

 

Belgenin No’su

 

 

Ürünün Adı

 

 

GTİP’i

 

 

Miktarı

 

 

Fatura Tarihi

 

 

Fatura No’su

 

 

 

EK-6

UYGUNSUZLUK YAZISI

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

............................................................

 

../../2013

Sayı    :

Konu  :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE/İLGİLİ FİRMAYA

 

İlgi: (... firmasının) ........ tarihli ....... kayıt no’lu başvurusu/başvurunuz

 

İthali yapılmak üzere …. firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin  ................ teknik mevzuatın ................ madde/maddeleri bakımından ............ nedeniyle uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

 

                         (imza)

        İlgili Halk Sağlığı Müdürü

 

 

Belgenin Cinsi

 

 

Belgenin Tarihi

 

 

Belgenin No’su

 

 

Ürünün Adı

 

 

GTİP’i

 

 

Miktarı

 

 

Fatura Tarihi

 

 

Fatura No’su

 

 

 

 

Dağıtım:

- İlgili Gümrük İdaresi

- İlgili Firma

- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

EK-7

 BİLGİ FORMU

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçının:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, internet adresi

 

İthal edilen ürünün:

  - GTİP’i

 

  - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Hammadde adı

 

  - Malı kullanacak İlaç firmasının Ticari Ünvanı ve Adresi

 

  - Miktarı ve birimi

 

  - ABD Doları olarak değeri

 

  - Kullanım alanı

 

  - Malın kullanılacağı ürün

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270506 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270506 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?